HOL 01.04.2013 Kärdlas

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Kärdla                                                                                                           01. aprill 2013 nr 4
Algus: 11.00, lõpp: 14.25
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Merike Kallas, Aili Küttim, Üllar Padari, Georg Linkov
Kutsutud:
Riho Rahuoja – Hiiu Maavalitsus;
Aare-Villu Kattel – Hiiu Maavalitsus.
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1. Volinike 04.03.2013 koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Hiiu Maavalitsuse info;
3. Jäätmeseaduste omavalitsusliku versiooni väljatöötamine;
4. Õpilaste teeninduskoolitus;
5. Lääne-Eesti Turismi taotlus;
6. Muud teemad.
 
1. Volinike 04.03.2013 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 04.03.2013 koosoleku protokoll.
2. Hiiu Maavalitsuse info.
 
Infot edastasid Riho Rahuoja ja Aare-Villu Kattel.
Riho rääkis arengutest Hiiumaa Muuseumi teemal, andis ülevaate toimunud transpordi arengukava juhtrühma koosolekust, kiirabireformist, haiglate võrgu arengukavast.
Tänaseks on muuseumi juhataja kohusetäitjaga kohtutud Kõrgessaare, Emmaste ja Kärdlaga. Ees seisavad kokkusaamised Pühalepa ja Käinaga. On saadud uusi ideid ja on tunne, et moodustatava sihtasutuse teemat ei saa lootusetuks veel pidada, iseasi millal see realiseerub.
Kultuurministeeriumilt on valmidus panustada investeeringuid.
Eelmine nädala toimus transpordi arengukava juhtrühma koosolek. Ühistranspordi korraldamiseks moodustatakse regionaalsed keskused, mida hakkab haldama Maanteeamet. Hiiumaa ja Saaremaa puhul tehakse kaks erandit ja keskus peaks jääma maavalitsuse hallata. Arengukavva märgitakse minimaalne reisijate arv nii lennu- kui ka laevaliikluse osas. Samuti lisatakse kavva uue laeva ehitus Sõru Triigi liinile.
Kiirabireformi teemal käivad läbirääkimised Hiiumaale pakkumise teinud Põhja-Tallinna Regionaalhaiglaga. Hiiumaa haigla võiks jätkata oma haigla kiirabiga. Haiglate võrgu arengukavas nähakse Hiiumaal sünnitusabi ja ööpäevaringse kirurgia säilimist. Sünnitusabi ei saa eksisteerida ilma üldkirurgiata. Plaan on kutsuda maikuus Hiiumaale visiidile sotsiaalminister, kes selgitaks tuleviku visioone.
Kuna jäätee teema on olnud väga aktuaalne, siis on plaan kutsuda aprillis kokku asjaosalistest koosnev koosolek, et arutada mis läks valesti ning kuidas järgmisel aastal infot vahendada.
03. mail tuleb Hiiumaale keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ja maavanem ootab ideid ministri päevakorra kokkupanemiseks.
Aare-Villu Kattel edastas üleriigilise planeeringu Eesti 2030 + lühikokkuvõtteid, rääkis B7 strateegia koostamisest ja bussigraafikute muudatustest.
Olemasolev B7 strateegia saab sel aastal ümber ja saame hakata koostama uut strateegiat 2014-2020. Strateegia koordinaator on Ulf Johansson. Paar nädalat tagasi toimus töökoosolek. Märksõnad töökoosolekul: meri, noortele suunatatud tegevused, kunstialane koostöö jätkamine, ettevõtluskoda.
Strateegia koostamine käib ja kui on mingi draft koos, siis edastaks strateegia täiendusettepanekuteks Hiiumaa Omavalitsuste Liidule.
Seoses laevagraafiku muutusega muutuvad ka nii maakonna- kui ka kaugliini bussigraafikud.
Omavalitsustele on edastatud kooskõlastamiseks bussigraafikute muudatused. Tänaseks ei ole tagasisided Pühalepast ja Kärdlast.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
3. Jäätmeseaduste omavalitsusliku versiooni väljatöötamine.
 
Eelmine kord räägitud jäätmeseaduse muutmise seadus ei hakanud õnneks tänasest kehtima.
Omavalitsuste jäätmeseaduse ümarlaual tehti ettepanek palgata advokaat omavalitsusliku versiooni väljatöötamiseks. Palgatav advokaat valmistaks ette paketi ja teeks ühisvastuse ministeeriumile.
Otsustati.
3.1. Nõustuda ühise advokaaditeenusega ja tasuda 150 eurot.
4. Õpilaste teeninduskoolitus.
 
Jätkus eelmisel koosolekul arutelul olnud teema.
Projektijuht Matti Lüsi esitas uue selgitava kirja.
Projekt „Õpilaste teeninduskoolitus II“ sai hasartmängumaksu nõukogult toetust 729 eurot ja HOLilt taotletakse koolituse elluviimiseks toetust 520 euro ulatuses.
Käina kooli arvamus, et finantseerida võiks need ettevõtjad, kes seda teenust vajavad. Nenditi, et tegelikult tuleks taotlus enne esitamist kooskõlastada.
HOL on valmis toetama 260 euro ulatuses, juhul kui toetavad ka ettevõtjad.
Otsustati:
4.1. Toetada projekti võrdselt ettevõtjatega 260 euro ulatuses.
 
5. Lääne-Eesti Turismi taotlus.
 
MTÜ Lääne-Eesti Turism esitas taotluse koostööprojekti „Jalgrattateede võrgustiku arendamine ja edendamine Kesk-Läänemere piirkonnas“ Hiiumaa omaosaluse rahastuse saamiseks. Projekti kogumaht on 102 258 eurot, millest Hiiumaa omaosalus 5114 eurot. Tänaseks on Hiiumaa omaosast täitmata 2200 eurot ning HOL toetust palutakse 1000 eurot.
Enne otsustamist on vaja selgitusi.
Otsustati:
5.1. Jätkata läbirääkimisi.
 
6. Muud teemad.
 
Pärandkultuuri projekt, igast omavalitsusest on vaja välja valida 50 objekti. Jaanus saadab omavalitsustele pärandkultuuri objektide nimekirja.
Omar rääkis EMOLis toimunust. Üks teema oli omavalitsuskorralduse reformi seadus.