HOL 06.05.2013

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
  
Kärdla                                                                                                      06. mai 2013 nr 5
  
Algus: 13.00, lõpp: 14.30
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Ivo Eesmaa, Omar Jõpiselg, Merike Kallas, Aili Küttim, Georg Linkov, Tiit Peedu, Ants Orav, Üllar Padari
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja                         –           Hiiu Maavalitsus;
Kaidi Nõmmerga                   –           Kärdla Linnavalitsus;
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1. Volinike 01.04.2013 koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Hiiu Maavalitsuse info;
3. Poebussi lepingu pikendamine;
4. HOL projektijuht/nõuniku palkamine;
5. HOL esindaja kandidaadi määramine Hiidlaste Koostöökogu juhatusse;
6. Ülevaade hariduskokkuleppe arengutest;
7. Projekt „Jalgrattateede võrgustiku arendamine ja edendamine Kesk-Läänemere piirkonnas“;
8. ENTRUM programm;
9. Jäätmeteemad (korraldatud jäätmeveokonkurss);
10. Smilegov projekt;
11. Muud teemad.
11.1. Eesti Saarte Mängud.
 
1. Volinike 01.04.2013 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 01.04.2013 koosoleku protokoll.
 
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Infot edastas Riho Rahuoja, kes rääkis arengustrateegia juhtrühma kokkukutsumisest, keskkonnaministri visiidil räägitud teemadest, järgmisel nädalal toimuvast Taavi Rõivase ja Tiiu Aro visiidist Hiiumaale.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3. Poebussi lepingu pikendamine.
Sõlmitud poebussi teenuse osutamise leping lõppeb 18. juunil 2013.
Parima pakkumise teinud Selver AS-iga on peetud läbirääkimisi pikendada lepingut aasta võrra ning asutus on sellega päri. Jaanus soovis volinikelt volitust lepingu pikendamiseks.
Edasi hakatakse otsima uusi võimalusi eelnimetatud teenuse jätkamiseks (uue bussi soetamine, finantseerimine, jne?)
Otsustati:
3.1. Anda juhatuse liikmele volitus lepingu pikendamiseks.
 
4. HOL projektijuht/nõuniku palkamine.
Tehti ettepanek palgata HOL projektijuht/nõunikuks Aivi Telvik.
Otsustati:
4.1. Sõlmida Aivi Telvikuga käsundusleping tähtajaga 31.12.2013.
 
5. HOL esindaja kandidaadi määramine Hiidlaste Koostöökogu juhatusse.
HOL ühe esindaja Georg Linkovi juhatuse liikme tähtaeg lõppeb juunis 2013 ja vaja on esitada uus kandidaat.
Kandidaadiks nimetati Omar Jõpiselg.
Otsustati:
5.1. Määrata Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindaja kandidaadiks MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatusse Omar Jõpiselg.
  
6. Ülevaade hariduskokkuleppe arengutest.
Omar selgitas Käina volikogu 25. aprilli 2013 otsust nr 161 „Käina Gümnaasiumi ümberkorraldamine“.
Ivo märkis, et endiselt on jõus idee moodustada Hiiumaal riigigümnaasium. On mitu erinevat võimalust riigigümnaasiumi tekkimiseks.
Toimus diskussioon riigigümnaasiumi eeldatava asukoha osas. Täna on pigem küsimus, et kas tuleb riigigümnaasium või ei.
Tõdeti, et kui me ei suuda Hiiumaal tugevat gümnaasiumiõpet võimaldada, siis minnaksegi mujale kooli ning ei teki niinimetaud Hiiumaa sidet ja mida me siis tulevikult ootame.
Järgmise etapina tuleb vaadata transpordi osa ja leida õpilastele tasuta transpordi mudel.
Huvikooli teema tahab ühitamist ja läbirääkimist. Omar lubas põhimõtted maikuu jooksul sõnastada ja edastada.
Kõpu Internaatkooli osas tuleb otsus teha järgmisel aastal.
Otsustati:
6.1Võtta info teadmiseks.
7. Projekt „Jalgrattateede võrgustiku arendamine ja edendamine Kesk-Läänemere piirkonnas“.
Jätkati eelmisel koosolekul arutelul olnud teemaga. Jaanus kohtus projektijuhiga ja täpsustas taotlust, aga ikkagi on mitmed küsitavust tekitavad kohad.
Tekitab probleemi, et meie mahud võrreldes Pärnumaa või Läänemaaga on oluliselt väiksemad, miks on omaosalus samas mahus. Nägime voldikut ja radu, aga need on looduses tähistamata. Küsimus, et kuidas kiita heaks projekt, mille voldik on ennetavalt välja antud ja on inimesele eksitav.
Mis sellest siis muutub või ei muutu kui Hiiumaa ei panusta? Jaanus selgitas, et kui Hiiumaa ei panusta, siis pakutakse teistele maakondadele täiendavat investeeringut omaosa panustamisega. Kui ei soovita, siis jääb projekt alarahastusse. Projekti lõpptähtaeg on oktoober 2013.
Otsustati:
7.1. Jätkata läbirääkimisi projektijuhiga.
 
8. ENTRUM programm.
22. mail 2013 toimub Pärnus Entrum programm maakondlike auhindade üleandmine.
Hiiumaa kahest (kokku osalesid hiidlased viies finaali jõudnud projektis) ENTRUM meeskonnast valiti auhinna vääriliseks üks “Kinu peab saama”.
Otsustati teha osapooltele (MV, HEL ja HOL) ettepanek leida võimalus auhinna väljapanemiseks panustades igaüks 100 eurot.
Otsustati:
8.1. Panustada auhinna väljaandmisesse, võtta ühendust Hiiu Maavalitsuse ja Hiiumaa Ettevõtjate Liiduga.
 
9. Jäätmeteemad (korraldatud jäätmeveokonkurss).
Teemat arendas Jaanus Valk.
Järgmisel aastal aprillis lõppeb korraldatud olmejäätmeteveo leping. Küsimus, et kui peame hakkama uut konkurssi ette valmistama, kas teeme ühiselt edasi ja kui kõik arvavad, et jätkame ühiselt, siis kes korraldab. Vaja on eeskirjad uuendada, kas teeme ühised kavad ja eeskirjad.
Leiti, et mõttekas on vastu võtta Hiiumaa ühine jäätmehoolduseeskiri ja viia läbi ühine olmejäätmeteveo konkurss. Konkursi läbiviija peaks olema Hiiumaa Omavalitsuste Liit.
Otsustati:
9.1. Vaadata üle ja teha uuendused Hiiumaa jäätmehoolduskirjas ning võtta eeskiri juunikuu volikogudes vastu.
9.2.  Uue korraldatud olmejäätmeteveo konkursi läbiviijaks on Hiiumaa Omavalitsuste Liit.
 
10. Smilegov projekt.
Kaidi Nõmmerga tutvustas Smilegov projekti. Projekt algas aprilli alguses ja kestab 30 kuud.
Energeetika valdkonna kompetentsi tõstmise ja kogemuste vahetamise projekt.  
Projekti partnereid on kokku 13 üks neist Eesti (Kärdla Linnavalitsus ja Saare Maavalitsus koos). Projekti valdkond eeldab veidi laiemat kaasatust. Mida rohkem meid projektis on seda parema tulemuse suudame saavutada.
Ettekandja soovis ettepanekut, millised organisatsioonid võiks olla koostöökokkuleppe osapooled. Kärdla Linnavalitsus, SA Tuuru,  HOL, Eesti Taastuvenergeetika Koda?
Kaidi koostab eesti keelse koostöölepingu ja edastab allkirjastamiseks.
Otsustati:
10.1. Allkirjastada koostööleping.
 
11. Muud teemad.
11.1. Eesti saarte mängud.
Eesti saarte mängud toimuvad 01.-02. juuni 2013 Hiiumaal.