Protokoll 02.12.2013

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kärdla                                                                                        02. detsember 2013 nr 10
  
Algus: 11.00, lõpp: 12.40
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ülo Kikas, Georg Linkov, Üllar Padari, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja                        –           Hiiu Maavalitsus;
Piret Sedrik                           –           Hiiu Maavalitsus;
Kaidi Nõmmerga                 –           Hiiu Vald.
Aivi Telvik                              –           HOL
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD
 
1. HOL töökorraldus;
2. Hiiu Maavalitsuse info;
3. Tuuru nõukogu;
4. SMILEGOV projekt;
5. HOL 2013.aasta eelarve muutmine;
6. Kultuuripärl 2013;
7. Muud teemad.
 
 
1. HOL töökorraldus.
Teemat arendas Jaanus. Otsustamist vajab, et kas HOL jätkab tänase juhtimismudeliga või siis palgatakse tööle tegevjuht. Vastavalt sellele on tehtud kaks eelarve projekti.
Selle aasta eelarvesse oli turismikoordinaatori vahendid arvestatud tingimuslikult, et kui koordinaator hakkab tööle, siis edastatakse arved. Kuna see ei rakendunud, siis arveid 2013. aastal ei edastata.
Tuuru on edastanud lisaks 2014. aasta taotlusele pöördumise, milles on vajadused ja võrdlused turismikoordinaatori variantide rakendamiseks.
Vaja on otsustada üldkoosoleku toimumisaeg. Praegu on vajalik isikkoosseisu valimised (juhatus, revisjon). Järgmiseks üldkoosolekuks tuleb otsustada, et mis juhtimismudel ja vastavalt sellel eelarve ning üle vaadata ka põhikirja muutmine.
Pooleliolev projekt on poebuss. Leping Selveriga lõppeb järgmise aastat juunis. Buss on amortiseerunud ja see on teema millega peab intensiivselt tegutsema. Teenust on Hiiumaale vaja.
Keskkonnaametis on kooskõlastusel uue jäätmeveo konkursi hankedokumendid.
Nagu sel aastal, siis jätkub ka järgmisel aastal ainesektsioonide ja õpilaste ühisürituste rahastamine omavalitsusliitude kaudu.
Esindajad nõukogudes tuleb üle vaadata.
Avaldati arvamusi HOL edasise juhtimismudeli osas.
Otsustati, et HOL üldkoosolek tuleks korraldada esimesel võimalusel. Kõik rahalised otsustused lähevad sisuliselt jaanuariga lukku ja kui meil on HOL segadus, siis võib juhtuda, et ühised tegevused ei saa rahastamist. Tekib probleem eelarve kaitsmisega.
Tuleb põhimõtteliselt otsustata, et kas minna edasi sama juhtimismudeliga või siis uuega ja vastavalt sellele ka eelarved. Kui volinikud üheselt ütlevad, et järgmisel aastal tegevjuhi variandile ei lähe, siis võtame tänase variandi ja saab summadega arvestada.
Kui vaatame eelarvet, siis enamus nendest summadest on omapoolne kohustuslik panus saamaks riigipoolset rahastamist (Tuuru,TIK).
Üllar näeks, et tegevtöötaja tööle võtmine on vajalik samm. On igasuguseid asju, et omavalitsus peaks olema rohkem esindatud. Ühest inimesest jääb väheks.
Hea inimene õigustab ametikoha, aga loogika oleks see, et hakkame juhatajast pihta.  Kes mõtleb ja saab lähteülesande, et näiteks aastast 2015 on HOL tegevjuht. Oleks ka variant, et keegi täidab tegevjuhi ülesannet osalise koormusega. Täistöökoha puhul on vaja kirja panna ametiülesanded.
Jaanus tuletas meelde, et oli ka arutelu kolme liikmelise juhatuse rakendamiseks.
Üllar arvas, et võtaks eelarve selles summas vastu ja siis hakkaks edasi tegelema. (Tegevtöötajat otsima, kes oleks kõigile vastuvõetav ja kindlustunne ootuste täitmiseks.)
Oma eelarvete kujundamisel peaks ikkagi miinimum variantiga arvestama. Jaanus lootis, et ehk ei tule avaldus HOL väljaastumiseks.
Täpsustati HOL 2014. aasta eelarve projekti kulu TIK ehituse kaasfinantseerimine. Eelmine kord jäi päevakorda omandiküsimuse täpsustamine. Küsimus, et kuidas on see investeering HOL jaoks garanteeritud, et teenus jätkub ka 10 aasta pärast. Georg selgitas, et täna on Sihtasutuse Tuuru ja Hiiumaa Tuletõrjeühingu vaheline leping. Ei kujuta ette I-punkti asukoht oleks kuskil mujal. Ettevõtlus Arendamise Sihtasutuse poolne nõue oli, et peab olema omaniku, kelle hoonesse see rajatakse, kaasfinantseerimine. Ühingul ei olnud muud võimalust, et tulla taotlusega HOL või siis eraldi kõigi omavalitsuste poole. Mõte oligi, et see on TIK kaasfinantseering ja saada EASilt 150 tuhat eurot.  Vastasel juhul ei oleks seda raha saadud. Selle tulemusena ehitus käib ja hoone valmimisaeg on maikuu 2014. Projekti juhib Tuuru.
Ikkagi kust tuleb see garantii, et kui ehitus on valmis, siis tegevus ja omanik ei muutu. EAS lepingu kaudu tuleb valmimise hetkest viie aastane kohustus teenust jätkata. Georg märkis, et raske on garanteerida seda mida te täna küsite. Tuuru nõukogu on vahetunud, omavalitsused on liitunud, jne.
TIK ehituse kaasfinantseerimise aluseks peab ikkagi skeemi paika panema, kas siis HOL/omavalitsused ja Tuuru ning Tuuru ja Hiiumaa Tuletõrjeühing. Viis aastat on liiga lühike garantii investeering panustamiseks. Teeme lepingu, et osapooltel oleks kindlus. Hakkame lepingut ette valmistama, et kõik üheselt aru saaks.
Ülol tekkis hetke mõte, et tegevuste kaasfinantseerimistel on suur osakaal kogu eelarvest ja jaotused on üksuse põhised. Ehk oleks mõistlik kaaluda ja vaadata mõjusid tulemuspõhiselt.
Kokku leppida kuidas see väljund hakkab mõjuma. Panused oleksid proportsioonis sellega milline on väljund ja mõju vastava tegevuse osas. TIK poolelt näiteks, et kui palju turismi ettevõtted ikkagi ise panustavad.
Kõik mõtted on teretulnud, paraku kuidas hinnata mõju ning valemit on väga raske välja mõelda.
Sõnum omavalitsustele, et palun arvestada eelarvetes vähemalt selle aasta HOL juhtimisskeemi ja numbritega.
Otsustati:
1.2. HOL üldkoosolek toimub 06.01.2014 algusega kell 15.

2. Hiiu Maavalitsuse info.
Riho Rahuoja edastas infot maavanemate nõupidamiselt. Räägiti KOVide üldplaneeringutest, tulevasest Leader programmist, alaeliste komisjonide tulevikust. Kaheksa omavalitsust ei ole kehtestanud üldplaneeringut, õnneks nende hulgas ei ole Hiiumaa omavalitsusi. Leader programmi töö on meil päris hästi korraldatud. Haridusministeerium on planeerinud muudatusi alaealiste komisjoni töös. Senine alaealiste komisjoni töökorraldus tahetakse ära kaotada, läheneda juhtumipõhiselt ja anda üle Innovele. Innove esindaja rääkis karjäärinõustamise ja õppenõustamise teemadel. Hiiumaal täidab seda HUPS. Eesmärk, et igas maakonnas tekiks konkreetne keskus, mille läbi toimub finantseerimine. Meie jaoks positiivne, sest keskus peaks saama kindla finantseerimise.
Liikluskomisjoni teemal räägiti Maanteeametiga, valmistatakse ette komisjoni korraldus  ning esimene koosolek võiks toimuda 13.12.2012.
Sel neljapäeval tuleb Hiiumaale muuseumi teemat arutama Tarvi Sits. Omavalitsustega räägiks muuseumi teemal jaanuaris.
Alates jaanuarist 2014 hakkab Hiiumaal kiirabiteenust osutama Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Otsustamist vajab maavanema jätkamine SA Hiiumaa Haigla nõukogu liikmena. Rahandusministeerium soovib jätkamist, aga Siseministeeriumi seisukoht, et asutaja liige ei oleks nõukogu liikmeks.
Hiiu maavanema korraldab vabariigi aastapäeva vastuvõtu 21. veebruari õhtul. Eelmine aasta oli ühisaktus Kärdlaga. Maavanem ootab pakkumisi.
Piret Sedrik rääkis Sihtasutus Tuuru nõukogu ja põhikirja muudatustest. Piret nentis, et HOL esindaja Tuuru nõukogus ei osale koosolekutel ning palus kaaluda esindaja väljavahetamist.
Järgmine aasta on Hiiumaa B7 eesistuja. Novembris toimub B7 aastakonverents ning samuti korraldab Lääne-Eesti Turism Hiiumaal aastakonverentsi.
Toimus kokkusaamine hiiumaa.ee teemal. Reeglid said paika ning loodetakse, et olukord paraneb.
X-tee server on probleemne. Siseministeeriumiga on arutletud, et kuna teenus on omavalitsustele vajalik, siis peaks see ka olema teenusekasutaja hallata.
Tervitussõnad ja soovid heale koostööle edastas arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Aivi Telvik. Aivi rääkis Hiiumaa arengustrateegiast ja pooleliolevatest HOL projektidest.
Arengustrateegiaga on liitunud 16 partnerit ning edasi on vaja minna prioriteetsete tegevuste selgitamisega. Küsimus, et millal kutsume kokku Hiiumaa arengukogu ning kas Emmaste ja Pühalepa liituvad arengustrateegiaga? Üle-hiiumaaliste prioriteetide otsustamisse peaks olema kõik kaasatud.
Pärandkultuuri voldiku projekt on lõpetamisjärgus. Kokku trükitakse 10 000 eksemplari. Küsimus, et kas trükime kaardile ka I-punkti kontaktandmed. Leiti, et mõttekas on lisada I-punkti kontaktandmed.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
 
3. Tuuru nõukogu.
Eelmise päevakorrapunkti juures märkis Piret Sedrik, et HOL esindaja ei võta osa Sihtasutus Tuuru nõukogu koosolekutest. Omavalitsuste esindaja peaks üles näitama aktiivsust.
Otsustati:
3.1. Võtta teema järgmise HOL volinike koosoleku päevakorda.
 
 
4. SMILEGOV projekt.
Kaidi Nõmmerga rääkis energeetika valdkonna projektist SMILEGOV, mis tuleneb saarte projektist ISLEPACT. Ettepanek, et kõik Hiiumaa omavalitsused oleks kaasatud eelnimetatud projekti.
Küsimus, et kas omavalitsused on nõus osalema projekti SMILEGOV raames loodava klastris töös. See on selline heatahte akt, rahalise poole 25 % katab Hiiu vald.
Omavalitsuste kohustus on see, et nad peavad võimaldama kontaktisikutel käia koosoletustel ja koolitustel. Kontaktisikud võiks olla osakonnajuhatajad vallavalitsuse liikmed.
Valmistada ette järgmiseks rahastusperioodiks üle-hiiumaalisi projekte, mida siis kohe kui meede avaneb menetlusse rakendada.
Otsustati:
4.1. Omavalitsused edastavad omapoolse allkirjastatud nõusoleku 13. detsembriks 2013 Kaidi Nõmmergale.
 
 
5. HOL 2013. aasta eelarve muutmine.
Jaanus selgitas HOL 2013. aasta eelarve muutuse tulusid ja kulusid.
Juhatus tegi avalduse eraldada reservfondist 379 eurot transpordikulude katteks üritusele „Lahe Koolipäev“.
Otsustati:
5.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu 2013. aasta eelarve muutmine summas 30 407 eurot.
5.2. Eraldada reservfondist 379 eurot transpordikulude katteks üritusele „Lahe Koolipäev“.
 
 
6. Kultuuripärl 2013.
Eesti Kultuurkapital tänab HOL senise koostöö eest Hiiumaa kultuurielu edendamisel ja ootab otsust liituda ühise maakondliku kultuuripreemiaga Kultuuripärl 2013. Kultuurkapital finantseerib preemiat 2013. aastal 1300 euroga.
Preemiaga liitumise korral palub kultuurkapital nimetada komisjoni liige, kes osaleb preemiakomisjoni töös.
Otsustati:
6.1. Toetada Hiiu maakonna kultuuripreemiat „Kultuuripärl 2013“ 325 euroga.
6.2. Nimetada preemiakomisjoni liikmeks Ülo Kikas.