Protokoll 03.06.2013

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Pühalepa                                                                                                      03. juuni 2013 nr 6
 
Algus: 11.00, lõpp: 14.00
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Ivo Eesmaa, Omar Jõpiselg, Aili Küttim, Georg Linkov, Tiit Peedu, Ants Orav, Aivi Telvik
 
Kutsutud:
Argo Tali         –           Politsei- ja piirivalveamet
Piret Sedrik     –           Hiiu Maavalitsus
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1. Volinike 06.05.2013 koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Hiiu Maavalitsuse info;
3. Politsei- ja piirivalveameti tegemistest ülevaade;
4. Tõmbekeskus;
5. Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu arutelu;
6. Viidaprojekt;
7. Projekt „Jalgrattateede võrgustiku arendamine ja edendamine Kesk-Läänemere piirkonnas“;
8. Tuuru-TIK-turismiarengud;
9. HOL juhtimismudel;
10. Aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste rahastamispõhimõtted;
11. Muud teemad.
 
 
1. Volinike 06.05.2013 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 06.05.2013 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Infot edastas Piret Sedrik, rääkides kohtumisest Sulev Valneriga, eelseisvast kohtumistest B7 liikmessaarte esindajatega, arengustrateegi arengutest, diplomaatilise korpuse visiidist Hiiumaale 17.-18.06.2013, oktoobris toimuvatest valimistest ning lennuliinist Kärdla – Tallinn.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3. Politsei- ja piirivalveameti tegemistest ülevaade.
Kärdla kordoni juht, maakonna politseitöö juht Argo Tali tutvustas end ja asutuse tegevusi ning pakkus võimalusi, kuidas paremini koostööd teha.
Meie ühine eesmärk on turvaline Hiiumaa ja selle saavutame koostöös.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
 
4. Tõmbekeskus.
Regionaalminister on eraldanud vahendid maakondlike omavalitsusliitude võimekuse tõstmiseks, toetamaks omavalitsusliitude osalemist omavalitsuskorralduse reformi ettevalmistamiseprotsessis läbi tõmbekeskuste määratlemise oma maakonnas.
Küsimus volinikele, et kas Hiiumaa Omavalitsuste Liit allkirjastab Siseministeeriumiga lepingu omavalitsusliitude võimekuse tõstmiseks summas 5554 eurot.
Kas määratleme kaks tõmbekeskust?
Aivi rääkis mõttest, et kirjutada arengustrateegiasse tõmbekeskuste teemana: võtta suund haldusreformi kavandamiseks arvestusega, et Hiiumaal on kaks tugevat tõmbekeskust Põhja-Hiiumaal Kärdla ja Lõuna-Hiiumaal Käina.
Nenditi, et teeme samm sammult. Tõmbekeskuste määratlemine ei ole haldusreform.
Leping allkirjastada ja määratleme kaks tõmbekeskust.
Otsustati:
4.1. Osaleda maakonna tõmbekeskuste määratlemise protsessis ja allkirjastata riigieelarvelise toetuse kasutamise leping Siseministeeriumiga.
  
5. Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu arutelu.
Arutleti teemal, et Käina ja Kõrgessaare valla poolt tehtud ettepanekutega „Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programmile“ ei arvestatud.
Otsustati:
5.1. Teha maavanemale ühispöördumine.
  
6. Viidaprojekt.
Jaanus tegi meeldetuletuse projekti „Piirkondade üldkaardid ja turismiobjektide infotahvlid Hiiumaa omavalitsustele“ lõpptähtajale. Omavalitsused, kellel on veel esitamata parandused täiendused, palun tehke seda kiiremas korras.
Otsustati:
6.1. Võtta meeldetuletus täitmiseks.
 
7. Projekt „Jalgrattateede võrgustiku arendamine ja edendamine Kesk-Läänemere piirkonnas“.
Jaanus edastas infot läbirääkimistelt projektijuhiga. Hiiumaa Omavalitsuste Liit ei osale projekti „Jalgrattateede võrgustiku arendamine ja edendamine Kesk-Läänemere piirkonnas“ puudujääva omafinantseeringu katmisel. Omavalitsustelt palutakse omaosalust jalgrattahoidlate ehitamiseks. Omaosalus kokku 1500 eurot ja iga omavalitsus saab kaks hoidlat.
Otsustati:
7.1. Võtta info teadmiseks.
 
8. Tuuru-TIK-turismiarengud;
Esialgselt oli plaanitud Kristjani osalus koosolekul, et anda ülevaade turismimajanduse ja TIK arengutest,  aga ta on  Rootsis.
Mingi hetk tuleks teemad lahti rääkida. Päevakorras on BACES projekti lõpuga tekkiv SA Tuuru rahaline puudujääk, küsitavust tekitav turismikoordinaatori teema. Puudub omapanus Hiiumaa Ettevõtjate Liidult ning ka Hiiumaa Turismiliidult, TIK tegevuses on puudusi.
Leiti, et mõttekas oleks kokkusaamine HOL, Tuuru ja TIK.
Leiti, et esmalt peaks viima teema Tuuru nõukokku.
Otsustati.
8.1. Võtta teema augustikuu HOL volinike koosoleku päevakorda.
 
9. HOL juhtimismudel.
Vaadates valmivat arengustrateegiat, peaks HOL olema üks juhtrolli vedaja. Tänane Hiiumaa Omavalitsuste Liidu mudel on lahja.  Arutada, kuidas edasi.
Mis sihid võtame, septembris järgmise aasta eelarve projekti kokkupanemisel peaks olema teada tuleviku mõtted. Kas võtame tööle tegevdirektori, rakendame kolme- või enamaliikmelist juhatust.
Küsimuse, et kui aga räägime haldusreformis, siis kuidas on nägemus HOList, kui jääb üks või kaks omavalitsust.
Aivi märkis teemaga seonduvalt, et strateegia viimane peatükk vajab paika panemist kellele läheb delegeerimine: kas HOL, SA Tuuru, Hiidlaste Koostöökogu, asutatakse Hiiumaa arengukogu, võtab vastu Hiiumaa kogu või on veel variante.
Kui Tuuru, siis kas oleme valmis panustama.
Võiks ikkagi jääda HOL juurde, aga kui palju MTÜd aktsepteeritakse ning paraku tänane mudel seda välja ei vea.
Toimus diskussioon organisatsioon juhtimismudeli ja juhtrollide osas.
Kohalolijad toetasid mõtet, et arengustrateegia koordineerimine peaks olema Hiiumaa Omavalitsuste Liidu vedada. HOL peaks vastutuse võtma kogu Hiiumaa eest.
Koostada järgmiseks koosolekuks HOL juhtimisskeem.
Otsustati:
9.1. Võtta teema augustikuu HOL volinike koosoleku päevakorda.
 
10. Aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste rahastamispõhimõtted.
Jaanus täpsustas aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste rahastamispõhimõtteid. Vabariiklikul olümpiaadidel osalemisel kompenseeritakse isikliku sõiduauto transpordikulu arvestusega 0,12 eurot/kilomeeter.
Otsustati:
10.1. Edastada info ainesektsioonide juhtidele.
 
11. Muud teemad.
Reeglina arvestame, et juulis HOL puhkab. Kui on kiireloomulisi teemasid, siis tuleme kokku.
Omar täpsustas Hiiumaa Huvikooli teemat.