Protokoll 04.02.2013

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Emmaste                                                                                04. veebruar 2013
 
Algus: 11.00, lõpp: 15.00
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Merike Kallas, Aili Küttim, Georg Linkov, Ants Orav, Tiit Peedu, Toomas Remmelkoor.
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja                           –          Hiiu Maavalitsus;
Arnold Ström                          –          SA Hiiumaa Hooldekeskus;
 
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1. Volinike 14.01.2013 koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Hiiu Maavalitsuse info;
3. Hiiumaa hooldekodude tulevik;
4. Haridusrahade eraldisleping;
5. HOL 2013. a eelarve projekt;
6. Projekt „Piirkondade üldkaardid ja turismiobjektide  infotahvlid Hiiumaa omavalitsustele“;
7. Saarte kogu;
8. Muud teemad;
9. Kohtumine Elektrilevi OÜ esindajatega.
 
 
1. Volinike 14.01.2013 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 14.01.2013 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info
 
Maavanem andis ülevaate toimunud kohtumistest.
Kohtumine Hiiumaa Muuseumi juhi kohusetäitja Margarita Sokolovaga, kes on sel ametikohal kuus kuud. Tänaseks on analüüsitud Hiiumaa muuseumi tulevik ja tema kaudu on otselink Kultuuriministeeriumiga.
Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvaiga räägiti põhiliselt Leadrist ja Kala leadrist. On oht, et rahad vähenevad järgmisel rahastamisperioodil.
Kokkusaamisel Terviseameti peadirektori asetäitja Üllar Kaljumäega räägiti kiirabireformist. Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helmi pakkus võimalust rohkem kasutada nende statistilisi andmeid.
Saaremaal toimus kohtumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priskega.  Räägiti dotatsioonisummadest (lennuk), praamiühendusest nii Heltermaa – Rohuküla kui ka Sõru –Triigi liinil, läbirääkimistest praamide omanduse osas. MKM on avatud kõikideks läbirääkimisteks.
Põgusalt räägiti elektrivarustuse kindlusest. Peame endile kindlaks tegema, mis on täna Hiiumaa elektrienergiavarustuse  kõige suurem mure: kas taristu on kehvavõitu, valedesse kohtadesse ehitatud või ei jätku võimsust. Vaja on otsustada mis on meie prioriteet ja vastavalt sellele on MKM valmis võimalikke investeeringuid ja lahendusi arutama.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3. Hiiumaa hooldekodude tulevik
 
Haldusjuht Arnold Ström andis ülevaate SA Hiiu Maakonna Hooldekeskuse tegemistest ja nägemusest.
Täna on asutuse 52 üldhoolekandeteenuse kohta täidetud (41 on Hiiumaa elanikud) ning järjekorras 6-7 inimest.
Koht 2-toas maksab 550 eurot ja 1-toas 797 eurot. Tulem on hetkel väikeses plussis ja asutus on isemajandav. Siiski on plaan alates aprillist tõsta kohatasu ca 4-5% võrra.
Tulevik näitab, et tänane Tohvri hooldekodu ei ole piisava kohaarvuga. Asutuse jätkusuutlikkuseks on vaja 80-90 hoolealusekohta. Plaan teha olemasolevale osale 1400 m² suurune juurdeehitus, kuhu lisanduks 30 üldhoolduskohta ja soovitatakse kaaluda 5-6 hooldusravikoha arvestamist. Hooldusravi osa annab riikliku finantseerimise ja stabiliseerib meditsiinilise personali katte. Lisanduks töötoad, suuremad ruumid koosviibimiseks ja päevakeskuse funktsioonina ning füsioteraapia ruumid
Esitatud on eskiisskeemid ja võetud pakkumised. Laienduse ühe koha ehituslik hind on täna ca 66 000 eurot.
Mõtlemiskoht HOL-ile, kas võiks kaaluda varianti, et uue osa ehitamisel panevad omavalitsused seljad kokku ja osalevad ühel või teisel rahastamisviisil. Võiks rääkida osaku põhimõttest.
Kas näete praktilist lahendust ning kui see pakub huvi, siis ühiselt arutada ja juba konkreetsed läbirääkimised.
Jaanus märkis, et Emmaste võiks teha konkreetsed ettepanekud, kuidas teised liituks, kuidas toimib ning mis mahud.
Täna on ka Hiiumaa Haiglal plaan rajada hoolekande pool kasutades ära hooldusravi osa ja teenindavat personaali.
Avada läbirääkimised kogu Hiiumaa ulatuses. Peaksime mõtlema, millist mudelit tahame.
Üldhooldusteenus on see, mis võiks olla ka eksporditav teenus.
Tiit märkis, et sellest ongi teistele omavalitsustele osaku pakkumine, et praegu eelistame hiidlasi, aga kui huvi puudub, siis läheme maakonnast välja.
Selge on see, et igasse valda ei ole mõtet statsionaarset hooldekodu ehitada.
Omar märkis, et vahemaad on väikesed ja julgen öelda, et Käina ei plaani lähema 10. aasta jooksul hooldekodu ehitada. Tuleb saavutada optimum, nii Kärdla kui Emmaste laiendused. Aga hooldusravi osa ei lähe küll kontekstiga kokku.
Georg nentis, et Tohvril tuleb ikkagi leida nišš ja kindel spetsialiseerumine. Hooldusravi rasked patsiendid peaks olema ikkagi haigla baasil. Rahvastik vananeb ning fakt on see, et hooldekodud tühjaks ei jää.
Riho tõdes, et seni kui Hiiumaa Haigla hooldusravi osakond ei saa oma koormust kätte, vajab Tohvrile hooldusravi teenuse väljaarendamise mõte tõsist kaalumist. Tohvri nišš võiks olla  dementsete hooldus.
Jaanus võttis teema kokku, et omavalitsused ootavad selgeid finantsskeeme. See on kogu maakonna teema ja tuleb kirjutada arengustrateegiasse.
Omavalitsustel peavad otsustamisel selged olema mõlema poole nii SA Hiiu Maakonna Hooldekeskuse kui SA Hiiumaa Haigla tuleviku plaanid.
Otsustati:
3.1. Emmaste vald esitab selge arenguplaani ja finantskava Tohvri hooldekodu arengute osas kõigile Hiiumaa omavalitsustele.
 
4. Haridusrahade eraldisleping.
 
Sel aastal on HTM soov sõlmida omavalitsusliitudega leping ministeeriumi poolt üleantavaks toetuseks Hiiumaa õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse korralduseks ja õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korralduseks.
Omar tutvustas Käina valla ettepanekuid Hiiumaa ühise haridusruumi kujundamiseks ja hariduskokkuleppe 2013-2017 sõlmimiseks.
Samuti Käina valla ettepanekut Hiiumaa arengukava hariduse peatükki.
Otsustati:
4.1. Allkirjastada Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigieelarvelise toetuse kasutamise leping.
 
5. HOL 2013. aasta eelarve projekt.
 
Muudeti eelmisel volinike koosolekul arutelul olnud HOL 2013. aasta eelarve projekti. Vähendati majanduskulu, mille tulemusena ei suurene Kärdla linna osalus.
Kuna ei ole selgeid seisukohti otsustusi turismikoordinaatori töölevõtmiseks SA Tuuru juurde, siis tegi Jaanus ettepaneku mitte vähendada HOL eelarve üldist mahtu vaid tõsta  eelnimetatud kulurida HOL eelarve reservfondi.  Turismikoordinaatori kuluks arvestatud vahenditele ei esitada enne eelarveaasta lõppu arveid ja summat ei kasutata ilma volinike koosoleku otsuseta.
Otsustati:
5.1. Suunata HOL 2013. aasta eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks.
                                                                                                                                 
6. Projekt „Piirkondade üldkaardid ja turismiobjektide  infotahvlid Hiiumaa omavalitsustele“.
 
Jaanus palus projekti kontaktisikutele meelde tuletada, et täpsustada väikeste infotahvlite info ja edastada Recado Meediale trükkimiseks. Püüame infotahvlid enne turismihooaega valmis saada.
Otsustati:
6.1. Teha projekti kontaktisikutele meeldetuletus.
 
7. Saarte kogu.
 
Küsimus, kas Hiiumaa Omavalitsuste Liit jätkab Eesti Saarte Kogu liikmena.
Märgiti, et saarte kogu tegevus tundub aktiviseeruvat ja  siit ettepanek jätkata liikmena.
Edastata sõnum, et Hiiumaa osaleb Eesti Saarte Kogu tegevustes.
Otsustati:
7.1. Tasuda Eesti Saarte Kogu 2013. aastat liikmemaks.
 
 
 
8. Muud teemad.
 
Projekt „Hiiumaa pärandkultuuri infokaart“ sai Leadri rahastuse. Nüüd on vaja, et  iga vald valiks oma territooriumi 50 pärandkultuuriobjekti. Tulemusel valmib teabevoldik Hiiumaa 200 atraktiivsema pärandkultuuri objekti asukoha märkimisega ja 10 tippobjekti kirjeldusega.
 
9. Kohtumine Elektrilevi OÜ esindajatega.
 
Elektrilevi OÜ esindatus:
Jaanus Tiisvend – Varahalduse valdkonna juht, juhatuse liige;
Tarvi Thomberg – Kliendihalduse valdkonna juht, juhatuse liige;
Kaupo Eerme – Ärikliendihalduse juht;
Mart Haavik – Ressursside juhtimise osakonna juht;
Tuuli Sokman – Kommunikatsioonijuht;
Villord Laul – Juhtimiskeskuse juhtivspetsialist;
Toomas Arbo – Hiiumaa käidukorraldaja;
Tambet Toomemäe – Klienditeeninduse spetsialist;
Indrek Sild – Käiduosakonna juhataja.
 
Tutvustati Elektrilevi OÜ tegevusi, anti ülevaade maakonna elektrivõrgu seisukorrast, investeeringutest ja töökorraldusest rikete likvideerimisel.
Analüüsiti detsembris 2012 elektrivõrgus toimunud sündmusi.