Protokoll 04.03.2013

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Kärdlas                                                                             04. märts 2013 nr 3
 
Algus: 11.00, lõpp: 14.00
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Merike Kallas, Aili Küttim, Georg Linkov, Ants Orav, Üllar Padari,Toomas Remmelkoor
Kutsutud:
Riho Rahuoja – Hiiu Maavalitsus;
Margarita Sokolova – Hiiumaa Muuseum;
Ester Tammis – Ühendus Kodukant Hiiumaa;
Sirje Romanov – Töötukassa;
Heleri Uus – Hiiumaa Turismiinfokeskus;
Kristjan Arunurm – SA Tuuru
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1. Volinike 04.02.2013 koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Hiiu Maavalitsuse info;
3. Hiiumaa Muuseum;
4. Projekt „Teeme Ära“;
5. TIK;
6. Omavalitsuste esindaja SA Tuuru nõukogus;
7. Pühalepa ettepanek;
8. HOL 2013. aasta tegevuskava;
9. Jäätmeseadus;
10. Maire Riisi kriisikoolitus;
11. Õpilaste teeninduskoolitus;
12. Muud teemad.
 
1. Volinike 04.02.2013 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 04.03.2013 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
 
Maavanem Riho Rahuoja andis ülevaate kohtumistest ja toimunud üritustest. Võrumaal toimusid 12. Eestimaa talimängud, kus maavanem osales juhtide võistlusel.
Võru maavanemaga kohtumisel oli üks teema maakondlike arenduskeskuste tegevused. Maikuus tulevad Võrumaa Arenduskeskuse töötajad Hiiumaale, et arutada koostöövõimalusi.
Samuti toimus kohtumine Sulev Valneriga, kes töötab alates 1. märtsist Siseministeeriumi omavalitsuste vabatahtliku liitumise kommunikatsioonispetsialistina. Valner plaanib tulla aprillis HOLi koosolekule sel teemal rääkima.
03. mail tuleb Hiiumaale keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. Tahaksime rääkida rohemajandusest, mahepõllumajandusest.
Maavanem rääkis pakkumistest kiirabiteenuse osutamiseks Hiiumaal. Meie piikonnale on tehtud kaks pakkumist.
Märtsis ja aprillis on lennuliinil Tallinn-Kärdla-Tallinn hõrendatud graafik, mis taastub maist Kooskõlastuse on saanud 15. aprillist kehtima hakkav uus praamigraafik (nn 3-tunni graafik).
Põhiväljumised peaks jääma kehtima lepinguperioodi lõpuni 30.09.2016. Seoses praamiaegade muutumisega viiakse vastavusse ka bussigraafikud. Kooskõlastamised saadetakse omavalitsustele.
Veebruaris toimus kaks merealade planeeringu tutvustus koosolekut.
Piret osaleb 04.-06. märtisini Bornholmil toimuval B7 koosolekul.
Siseministeerium on pöördunud ja küsinud, et kas oleme valmis tähistama Priiuse põlistamise päeva 27.03.2013. Maavanem ootab häid ideid.
Omar tõstatas küsimuse, et kas merealade planeeringu keskkonnamõjude hindamisega koos oleks võimalik teha jõesuudmete süvendamiste hindamised.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks
 
3. Hiiumaa Muuseum.
 
Hiiumaa Muusemi juhataja kohusetäitja (Kultuuriministeeriumi poolt määratud tähtajaga 31.08.2013) Margarita Sokolova tutvustas sihtasutuse loomise ideed, et Hiiumaa omavalitsused tuleksid kokku ja võtaks riigilt üle Hiiumaa Muuseumi. Kogude/museaalide säilitamine jäeks riigi kanda ja Kultuuriministeerium toetab asutatava
sihtasutuse tegevust riigieelarvest eraldatava toetuse kaudu, lähtudes iga-aastase riigieelarve võimalustest, arvestades seejuures võimalusel 2013. aastal kokkulepitud toetussummat 115 211 eurot aastas. Mõte on see, et muuseum oleks lähemal Hiiumaale endale ja sõnaõigus oleks omavalitsuste näol kohalikel. Asutaja panus võiks olla varaline.
Toimus diskussioon, et kuidas on omavalitsused võimekamad Hiiumaa Muuseumi haldama kui Kultuuriministeerium, töökohtade arvu muutus seoses ümberkorraldusega.
Peame vaatama, et kui palju saaksime situatsiooni oma huvides ära kasutada. Selge on see, et kui me seda muudatust ei tee, ei juhtu ka midagi. Samas ei aita meid vägikaikavedu
riigiga. Ministeerium ootab visiooni. Kui tahame parendamisega edasi minna, siis peaksime saavutama kokkuleppe/lepingu säilitada rahaliselt tänane tasand.
Muuseumi poolne nägemus, et kui on soovi muudatusteks, siis märtsis koostada ajakava ja vaadata üle varad. Otsus SA moodustamiseks võiks tulla augustikuu jooksul.
Riho sõnum, meil on valikut, kas teeme midagi või ei tee. Pigem mõtleme, saame ise arutada, otsustada, mõjutada.
Kaardistaks plussid ja miinuseid, alustaks protsessiga ja vaataks, mis on see tegelik seis. Oleks vaja üldist seisukohta. Sobib ka negatiivne otsus.
Kui me ise midagi ei tee, siis kümne aasta jooksul meil neid väärtusi ei ole. Jõuti kokkuleppele, et Margarita edastab omavalitsustele muusemi puudutavad küsimused, saadab
lepingu näidise ning kohtub iga omavalitsusjuhiga ja vaatab omavalitsuste võimalusi eraldi. Tõdeti, et usk tõuseb kui hea juhi toel on positiivne areng.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks ja leida lahendused peale omavalitsusjuhtidega toimunud kohtumisi.
4. Projekt „Teeme Ära“.
 
Ester Tammis ja Sirje Romanov rääkisid Teeme Ära talgupäevadest, nii eelmisel aastal toimunust kui sel aastal 04. mail 2013 toimuvast.
Alates 06. märtsist saab kanda talguid üle-eestilisele talgukaardile. Töötukassa kaudu on võimalus kaasata talgupäevadele appi töötuid. Töötukassa maksab talgutööl
osalemise eest sõidutoetust töötuna registreeritud inimesele. Ester tundis muret, et kuidas ja kus saaks tänada talgupäevadega seotud isikuid.
Omavalitsused soovivad registreeritud talgute nimekirju valdade kaupa.
Otsustati:
4.1. Korraldajad edastavad omavalitsustele registreeritud talgute nimekirja.
 
5. TIK.
TIK uus juhataja Heleri Uus tutvustas end ja oma plaane turismiinfokeskuse juhtimisel.
Otsustati:
5.1. Võtta kuuldu teadmiseks
 
6. Omavalitsuste esindaja SA Tuuru nõukogus.
 
Hiiumaa omavalitsusüksuste esindaja volituste tähtaeg SA Tuuru nõukogus lõppeb 19.03.2013. Senine esindaja Georg Linkov ei soovi edasi esindaja olla.
Tehti ettepanek nimetada uueks esindajaks Ants Orav.
Otsustati:
6.1. Nimetada Hiiumaa omavalitsusüksuste esindajaks SA Tuuru nõukokku Pühalepa vallavanem Ants Orav.
 
7. Pühalepa ettepanek.
 
Kärdla linn edastas teistele omavalitsustele kirja lõpetada haridustasutuste omavaheliseks arvlemiseks sõlmitud koostöölepe ja minna edasi vastavalt seadusele.
Kõrgessaare sõlmis kokkuleppe nii Kärdla kui Käinaga. Teema on olnud eelnevalt arutelul, et kui Kärdla ja Pühalepa oma erimeelsed lõpetavad, siis
minnakse sõlmitud koostöölepinguga edasi. Pühalepa vald tegi omavalitsustele ettepaneku jätkata 2013. aastal siiani kehtinud „Hiiumaa
omavalitsusüksuste ühiskokkuleppe punkti 3.1 ja ühiskokkuleppe lisaga nr 1 muudetud punktides 3.2 ja 3.3 kokkulepitud kohatasumäärades ja muudes alustes. Otstarbekusest tulenevalt oleks mõistlik omavalitsuste omavahelise arvlemise kokkulepe haridusasutuste kohatasude määrade ja muude aluste osas üle vaadata käesoleva aasta novembris.
Pühalepa märkis, et kunagine koostööleping on sõlmitud määramata ajaks, seda ei ole avatud läbirääkimiseks ja seega peaks see leping olema kehtiv.
Käina märkis, et on valmis rääkima sisupoolt. Palun võtke ühendust, kui on tahet, siis on võimalik edasi rääkida.
Nenditi, et ühtne haridusteema vajab arutelu.
Tõdeti, et kuna ei ole koostööd, siis on haridusasutuste omavahelise arvlemise koostööleping lõppenud.
 
Otsustati:
7.1. Omavalitsused sõlmivad eraldi kokkulepped omavaheliseks arvlemiseks.
 
8. HOL 2013. aasta tegevuskava.
 
Kooskõlastati HOL 2013. aasta tegevuskava.
Otsustati:
8.1. Suunata Hiiumaa Omavalitsuste Liidu 2013. aasta tegevuskava üldkoosolekule kinnitamiseks.
 
9. Jäätmeseadus.
Eesti Jäätmekäitlejate Liit on algatanud jäätmeseaduse muutmise seaduse.
Otsustati:
9.1. Edastada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu vastuväited algatatud jäätmeseaduse muutmise eelnõule.
 
10. Maire Riisi kriisikoolitus.
 
Kirsti Pihlamägi Hiiu ohvriabikeskusest esitas HOL taotluse viia 10. septembril 2013 Hiiumaal läbi Maire Riisi kriiskoolitus.
Sihtgrupp: maakonna kriiskomisjon, koolide direktorid ja õppealajuhatajad, sotsiaaltöötajad (sh lastekaitsespetsialistid, politseikonstaablid, päästeametnikud, ohvriabi kontaktisikud, jt koolitus vajavad inimesed.
Koolitajaga on kokkulepe olemas.
Koolituspäeva maksumus 720 eurot ja lisaks sõidukulud.
Otsustati:
10.1. Toetada kriiskoolituse läbiviimist.
11. Õpilaste teeninduskoolitus.
 
SA Tuuru esitas Hasartmängumaksu Nõukogule taotluse „Õpilaste teeninduskoolitus II“. Sihtrühm: 10 -12 kl õpilased, koolitus toimuks märtsis, aprillis ja mais laupäeviti 4 tunniste
sessioonidena, kokku 9 sessiooni. Taotleja loodab Hiiumaa Omavalitsuste Liidu toetusele.
Otsustati:
11.1. Täpsustada taotlust ja võtta teema järgmise HOL volinike koosoleku päevakorda.