Protokoll 09.07.2013

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kärdla                                                                                               09.07.2013
 
Algus: 18.00, lõpp: 20.00
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Aivi Telvik
Võtsid osa: Tiit Harjak, Omar Jõpiselg, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Peedu, Toomas Remmelkoor
 
Kutsutud:
Matti Lüsi
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1. Arutelu  Hiiu  maakondlike tõmbekeskuste määratlemisest ja 18. juulil toimuva HOL üldkogule esitatava materjali ettevalmistamine;
2. Maakondlike tõmbekeskuste määratlemise kulueelarve läbivaatamine ja lisatööjõu värbamine.
 
1. Arutelu  Hiiu  maakondlike tõmbekeskuste määratlemisest ja 18. juulil toimuva HOL üldkogule esitatava materjali ettevalmistamine.
Jaanus Valk tegi sissejuhatuse  ja selgitas nõupidamise vajalikkust seoses regionaalministri sooviga  tõmbekeskuste määratlemiseks Hiiu maakonnas.
Aivi Telvik tutvustas tõmbekeskuste määratlemise juhendit ja selles toodud kriteeriume.
Vaadati üle ja täpsustati Hiiu maakonna suuremate ja väiksemate tõmbekeskuste hindamislehed.
 
2. Maakondlike tõmbekeskuste määratlemise kulueelarve läbivaatamine ja lisatööjõu värbamine.
Jaanus Valk tutvustas, et tõmbekeskuste kulueelarvesse on arvestatud 13. juunil toimunud Hiiumaa arenguseminari korralduskulud (ruum, esitlustehnika, seminari teenendamine, teavitus Hiiu Lehes); tänase nõupidamise korralduskulud (ruumi rent) ja 18. juuli HOL üldkoosoleku korralduskulud. Vaja on palgata abitööjõudu, kuna tähtaeg on lühike. Maavanemale esitatava seisukoha tähtaja suhtes taotleti pikendust kuni 22. juulini, mille Siseministeerium heaks kiitis. Jaanus Valk HOL juhatuse liikmena on hästi omavalitsuste vahelist diskussiooni üleval hoidnud ja tõmbekeskuste määratlemise protsessi juhtinud käsikäes Hiiumaa arengustrateegia koostamisega, kuid hetkel on vaja abi analüüsi teostamiseks ja ettepaneku koostamiseks maavanemale. Käsunduslepingu alusel töötav Aivi Telvik on asjaajamise nõupidamiste ja seminaride korraldamise osas oma õlgadele võtnud.

Otsutati:
1. Arutelu tulemusena otsustati, et Hiiu maakonna tõmbekeskuste määratlemise protsessi lõpuleviimiseks, s.h. hindamise tulemuste analüüsiks ja seisukoha kujundamiseks ja vormistamiseks sõlmida käsunduslepingud Jaanus Valguga töötasufondiga 1050 eurot ja Matti Lüsiga ning suurendada Aivi Telviku käsunduslepingu summat juulikuuks 2013. Matti Lüsi ja Aivi Telviku tasu lepib käsundisaajatega lõplikult kokku Jaanus Valk vastavalt eelarve võimalustele. Kompenseerida Jaanus Valgu sõiduauto kasutamise kulud Kõrgessaare vallale seoses tõmbekeskuste määratlemise nõupidamistele, koosolekutele ja seminaridele sõiduga vastavalt esitatud aruandele ja arvele.
2. Anda volitus Omar Jõpiseljale allkirjastada käsundusleping Jaanus Valguga.
3. Hiiu maakonna  tõmbekeskustena määratleda järgmised keskused:
3.1.Kõrgema taseme tõmbekeskused on Käina ja  Kärdla, mis vastavad juhendis esitatud hindamiskriteeriumitele.
3.2.Madalama taseme tõmbekeskused on Suuremõisa (koos Heltermaaga), Emmaste (koos  Sõruga) ja Kõrgessaare – Lauka.
Saarelisuse erisusest ja saare hajaasustusest tulenevalt ei näe HOL volikogu võimalust tagada saare tõmbekeskuste jätkusuutlikku arengut  ilma madalama taseme tõmbekeskuste ja nende tagamaade arenduseta.