Protokoll 14.01.2013

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kõpu                                                                                     14.01.2013 nr 1
 
 
Algus: 11.00, lõpp: 13.50
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Ivo Eesmaa, Omar Jõpiselg, Merike Kallas; Aili Küttim; Georg Linkov; Üllar Padari, Tiit Peedu, Toomas Remmelkoor.
 
Külalistena:
Piret Sedrik                 –          Hiiu Maavalitsus;
Riho Rahuoja               –          Hiiu Maavalitsus;
Ermo Mäeots               –          Hiiu Maavalitsus.
 
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1.                  Volinike 03.12.2012 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.                  Hiiu Maavalitsuse info;
3.                  Kõpu Internaatkooli tulevik;
4.                  Hiiumaa arengustrateegia juhtroll;
5.                  Jäätmeteemad (loomsete jäätmete matmispaik);
6.                  Hiiumaa taastuvenergeetika;
7.                  HOL 2013. a eelarve projekti heakskiitmine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
8.                  EMOLi volikogu liikmed;
9.                  Riigi regionaalse esindatuse suurendamine;
10.               Muud teemad.
 
 
1. Volinike 03.12.2012 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 03.12.2012 koosoleku protokoll.
 
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
 
Infot jagasid Riho Rahuoja ja Piret Sedrik.
Maavanem edastas infot maavanemate nõupidamiselt.
Transpordi arengukava 2014-2020 arengutest, ettekande tegi Toomas Haidak, põhimõtted on paika pandud. Hetkel on kaks varianti, kes tulevikus maakondades ühistranspordiga tegeleks. Meid huvitab ühistransport ja mis saab praamiliiklusest. 30.01.2013 toimub Saaremaal kohtumine MKM esindaja Marika Priskega.
Minister tegi kokkuvõtte tagasisidest haldusreformi mudelitele.
Teehoiust rääkis Aivar Adamson, et kuidas regionaalsete nimekirjade asemel tehakse üleriigiline prioriteetide nimekiri. 
Terviseameti esindaja rääkis kiirabibrigaadide riigihankest aastakse 2014.. Hiiumaa on üks piirkond Põhja-Läänemaa ja Harjumaaga. Lähiajal tuleb Hiiumaale Terviseameti peadirektori asetäitja Üllar Kaljumäe.
Neljapäeval toimus kohtumine Haapsalu linnapea ja volikogu esimehega teemal Tallinn-Haapsalu-Rohuküla raudtee. Haapsalus toimub järgmisel nädalal arutelu.
Reedel oli maavalitsuses talihoolde infopäev, kus Maanteeamet andis ülevaate Hiiumaa teede klassifikatsioonist ja seisundinõuetest.
Kolmapäeval tuleb Hiiumaale Toomas Kevvai, räägitakse kalanduse rahastamisest, Leadri ja Kalaleadri koostööst, külastatakse Vaemla tootearenduskeskust ning räägitakse 2014. aastat finantseerimisperioodist
21.01.kell 16 toimub Käinas tuuleenergeetika avalik arutelu.
22.01. toimub Hiiumaa arengustrateegia konverents, mis on planeeritud SA Tuuru aastapäeva konverentsina. Seose sellega on ettepanek strateegiaga edasi minna ja HOL võiks olla juhtrollis ja esitada leadrisse taotlus Hiiumaa arengustrateegia koostamiseks.
Geomeedia OÜ on valmis tegema Hiiumaa omavalitsuste finantsilise jätkusuutlikkuse analüüsi, mis maksaks 1800 eurot. Natuke kallis, see raha ei tule kuskilt tagasi. Võiks teha mõne leheküljelise kirjelduse, mida see analüüs sisaldab.
Omar mis analüüsi puudutab, siis huvitab, et täna ei saa peale Kärdla keegi toetusfondist raha.
Võimalus, et ei palu kogu analüüsi vaid tellime selle mis meid huvitab.
Maavanema palve, et palun saatke meilile konkreetsed küsimused.
Vahetati mõtteid, mida võtta ette nn „Tallinna sissekirjutusega“ ja mis oleks see hiidlase sissekirjutuse eelis.
Maasekretär rääkis eelseisvatest kohalike omavalitsuste volikogude valimistest, Vabariigi Valitsuse Valimiskomisjon palus meelde tuletada, et omavalitsused arvestaksid oma eelarvetes teatud valimiste kuludega.
Samuti rääkis Piret SA Tuuru tegemistest.
Piret andis ülevaate Hiiumaa.ee ajaloost, tänapäevast ja murekohtadest. Igapäevatöö toimetamine on antud maakonna arenduskeskusele korraldada. Portaali haldamiseks on sõlmitud leping kuni 31.03.2015 MTÜ-ga Hiidlane. Lepinguline kohustus on portaali toimetamine, reklaami müük ja arendustegevus. Põhilised arendused tehakse projektide toel.
Palve omavalitsustele, vaadata oma kodulehed üle, et seal oleks aktuaalne info. Kui on tulemas sündmused, siis anda hiiumaa.ee toimetajale teada.
Hiiumaa.ee on kõige operatiivsem info edastamisvõimalus.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
 
3. Kõpu Internaatkooli tulevik.
 
Eelmisel nädalal toimus päevakorras oleva teema osas Haridus- ja Teadusministeeriumis kohtumine, kus Hiiumaa poolt osalesid Jaanus Valk, Georg Linkov, Ivo Eesmaa ja Ermo Mäeots.
Kokkusaamisest tegi koondi Ivo.
Ministeerium toetab kooli munitsipaliseerimist, on valmis kogu kompleksi tasuta üle andma tingimusel, et kompleksi rakendatakse hariduslikel eesmärkidel ja teatud aastad ei tohi kinnisvara müüa.
Ministeerium näeks munitsipaliseerimist juba sel aastal, et alustada õppeaastat munitsipaalkoolina 01.09.2013.  Ministeerium oleks nõus kolmel aastal tasuma õpilaskodukoha maksumused ja kui munitsipaliseerimine toimub sel aastal, siis annaks kogu selle aasta eelarve ja meil (munitsipaliseerijal) otsekulu ei oleks.
Kärdla volikogu räägiks munitsipaliseerimisest 2014. aastast ning sel juhul, et nõus on kõik omavalitsused ja sellesse hiljem panustama.
Kärdlas veebruarikuu volikogus tuleb teema arutelule ja selleks ajaks oleks vaja, et volikogu saaks otsuseid teha kas HOLi kindlat kokkulepet või volikogude seisukohti.
See peab olema volikogude seisukoht, ikkagi finantskohustus.
Toimus arutelu diskussioon.
Küsimus, kust leiavad omavalitsused katte kooli ülalpidamiseks. Kas tahame säilitada Kõpu Internaatkooli, oleme valmis need 15 last võtma oma koolidesse või saatma mandrile?
Emmaste ja Käina on põhimõtteliselt valmis koolitama erivajadusega lapsi oma koolis.
Tegelikult on Kõpus tingimused paremad, see keskkond on ikkagi parem.
Tunnustus Kärdla initsiatiivile, et ei ole mõelda ainult rahas vaid lapse seisukohalt.
Kärdla peaks välja arvutama konkreetsed numbrid ja pöörduma kohalike omavalitsuste volikogude poole.
Aili märkis, et ärme kiilu rahasse kinni. Mõtleme, kas tahame, et need lapsed saavad siin hariduse või tahame, et lähevad välja. Ja kui tahame, et koolitame Hiiumaal, siis leiame lahenduse, et seda kooli siin pidada.
Hetke numbrid on tänased. Ei oska otsustada, kui ei ole teada konkreetseid numbreid.
Vaja on kokku leppida, mis on see mudel.
Omar jagame kohustust, Kõrgessaare võiks mõelda, mis on see minimaalne lahendus, et see minimaalne lahendus, kuidas asi töötab, kui on 100 tuhande juurde vaja, on otsustamine lihtsam.
Riho oleks hea, kui ikka kaaluksime variante. Alternatiiv, et see kool pannaks kinni,
Kui planeerime koostööd, on võimalik saavutada kokkuleppeid ja mingi ajani finantseerimist hoida.
Esitame küsimuse, kas olema valmis toetama erivajadustega lapsi ning korraldada seda Kõpus. Mõtleme lapse seisukohalt.
Töötame mudeli läbi. Kui on konkreetsed variandid, siis on mida volikogudes arutada.
2013 on liiga kiire, täna on volikogudesse vara minna, töötada välja majandusmudel ja siis teha lõplik otsus.
Üks võimalus, et riik peab aastani 2015,  teine see, et säiliks kool Hiiumaal.
Kokkuvõtteks on teema on ikkagi toores ja ei saa koheselt otsustada.
Otsustati:
3.1 Töötata Kõpu Internaatkooli võimalike haldamisvariantidega edasi.          
 
4.      Hiiumaa arengustrateegia juhtroll.
 
Päevakorras küsimus, et milline organisatsioon on Hiiumaa arengustrateegi koostamise juhtrollis. Kas HOL või Tuuru.
30. jaanuarini on avatud 2013. a I vooru Leader rahastusmeetmed ja juhtrolli selginemisel võimalus esitada projekt arengustrateegia kirjutamiseks.
Otsustati:
4.1.  Hiiumaa arengustrateegia juhtrolli veab Hiiumaa Omavalitsuste Liit.
4.2.  Esitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu nimel Leader 2013. a I vooru projekt Hiiumaa arengustrateegia koostamiseks.
 
 5. Jäätmeteemad (loomsete jäätmete matmispaik).
 
Hiiumaal asub loomsete jäätmete matmispaik Pühalepa vallas ja sellega majandab Väike-Maarja Loomsete Jäätmete Käitlemise AS.
Küsimus selles, et kas oleks meie loomapidajatele odavam, kui haldaja oleks kohapeal.
Kas saaks selle teenuse vahendaja olla Hiiumaa jäätmejaam ja kas meile muutub midagi hinnas. Juhul kui läheb hiidlaste jaoks mugavamaks ja odavamaks, siis on mõtet edasi rääkiga.
Jaanus andis ülevaate kohtulahenditest.
Edasi küsimus, kas läheme Halduskohtusse.
Hiiumaa Prügila kuulutab jaanuaris välja veokonkursi.
Otsustati:
5.1. Minna kaebusega edasi halduskohtusse.
 
6. Hiiumaa taastuvenergeetika.
 
21.01.2013 toimub Käinas tuuleenergeetika avalik arutelu.
01.02.2013 algusega kell 10 toimub Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses energeetikaseminar „Biokütuste tootmisvõimalused Hiiumaal“.
Elektrilevi OÜ soovib kohtuda omavalitsusjuhtidega.
Otsustati:
6.1. Võtta info teadmiseks.
6.2. Pakkuda Elektrilevi OÜ esindajatele kohtuda HOL volinikega järgmisel koosolekul Emmastes.
 
7. HOL 2013. a eelarve projekti heakskiitmine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
 
Eelmisel koosolekul tehtud muudatused on sisse viidud.
Küsimus Tuuru tegevustoetus ja turismikoordinaator?
Kas turismikoordinaator on üksi HOL tellimus?
Emmaste näeb, et koordinaatori palgafondi võiks arvestada TIK tegevustoetuse 9600 euro eraldusest.
Täpsustati eelmisel aastal kokkulepitud otsust palgata projektijuht Hiiumaa I-punkti renoveerimisprojekti  elluviimiseks. Tuuru ei saa enne lepingut sõlmida, kui ei ole raha kantud. Nenditi, et see ei tohiks segada lepingu sõlmimist.
Georg tõi esile järgmise takistuse, milleks on I-punkti ehitusprojekti omandiõigus. Tuurul ei ole seda projekti ning turismiliit ei anna seda enne füüsiliselt üle, kui on raha saanud.
Jaanus räägib Tuuruga eelnimetatud probleemil.
Analüüsiti veelkord HUPSi taotlust.
Turismikoordinaator.
Jaanus märkis, ei ole nõus, et HOL on üksi selle tellija.
Otsustati:
7.1. HOL üldkoosolek toimub 01.04.2013 Kärdlas.
 
EMOLi volikogu liikmed.
 
Otsustati:
8.1.            Hiiumaa omavalitsuste esindajatena jätkavad Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogus  
Ants Orav ja Üllar Padari ning asendusliikmetena Omar Jõpiselg ja Aili Küttim
 
9.       Riigi regionaalse esindatuse suurendamine.
 
Avaldati arvamust Viljandi Omavalitsuste Liidu kirjale toetada ideed muuta riigiasutuste paiknemine regionaalsemaks, suurendamaks Eesti riigi esindatust väljaspool pealinna.
Riho soovitus, et mitte teemaga aktiivselt tegeleda.
Märgiti, et omavalitsused võiks olla kordades võimekamad ja näidata, et suudavad Eesti mastaabis midagi teha. Näitame jõuetust, kui me ei taha muudatust.
Toetame põhimõtet.
Otsustati:
9.1. Toetada Viljandi ettepanekut.
 
10.  Muud teemad.
 
Otsustati jaotada 30 õpikut „Ettevõtlikkusest ettevõtteni“ alljärgnevalt:
Kärdla Ühisgümnaasium 10 tk;
Käina Gümnaasium 10 tk;
Lauka Põhikool, Emmaste Põhikool ja Palade Põhikool igaüks 3 tk ja 1 maavalitsusele.
 
24.01.2013 algusega kell 14 toimub Hiiu Maavalitsuse saalis Maksu- ja Tolliameti infopäev, kus tutvustatakse X-tee kasutamise võimalusi
 
06.02.2013 toimub Kärdla Linnavalitsuses kohtumine Eesti Jalgpalli Liidu infradirektoriga, kes  tutvustab jalgpalliliidu arengukava, mis puudutab staadionit.