Protokoll 16.09.2013

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Valgu                                                                                             16. september 2013 nr 9
 
Algus: 11.00, lõpp: 13.50
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Merike Kallas, Antti Leigri, Tiit Peedu, Üllar Padari, Toomas Remmelkoor, Aivi Telvik
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja                         –          Hiiu Maavalitsus;
Piret Sedrik                             –          Hiiu Maavalitsus;
Kristjan Arunurm                –          SA Tuuru;
Ilmi Aksli                                 –          SA Tuuru.
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1. Volinike 05.08.2013 koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Hiiu Maavalitsuse info;
3. Turundusplaan ja MAP;
4. HOL esindaja liiklusohutuse teemalisse komisjoni;
5. Jäätmeteemad;
6. Kesk-Läänemere programm;
7. Hiiumaa arengustrateegia 2020+
8. HOL 2014. aasta eelarve ja struktuur;
9. Eesti-Vene koostööprojektid 2014-2020;
10. Muud teemad.
 
 
1. Volinike 05.08.2013 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 05.08.2013 koosoleku protokoll.
 
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Infot edastasid Riho Rahuoja ja Piret Sedrik.
Riho rääkis Riigi Kinnisvara AS esindajatega kohtumisest eelmisel nädalal. Kaardistatakse Hiiumaal paiknevat ressurssi. Tehakse analüüs ja tõenäoliselt ettepanekuid riigiasutuste ümberpaigutamiseks.
Homme, 17.09.2013 toimub maavalitsuses bussiliikluse teemaline nõupidamine.
Neljapäeval, 19.09.2013 viibib Hiiumaal MKM kantsler Marika Priske, visiidi peamine teema on elektrienergia ja elektrienergiaga varustamine.
Maavanem andis ülevaate eelmisel nädalal maavanemate nõupidamisel räägitust: tervisekeskused (järgmisel aastal struktuurfondide abil väljaehitatavad perearstikeskused); ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava aastateks 2014-2020. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine jm huvitavad meetmed. Võiksime vaadata millised tegevused oleks abikõlbulikud. Peame keskenduma olulistele asjadele ja koostööle ning ühiselt otsustama prioriteedid. Riigi maanteede teehoiukava 2014-2020.
Maavanem selgitas regionaalministrile esitatud tõmbekeskuse nimetamise teemat.
Piret rääkis eelseisvatest kohalike omavalitsuste valimistest. Mariehamnis septembri algul toimunud B7 koosolekutel räägitust ning Tallinn – Kärdla lennuliiklusest.
Järgmisel aastal 15.-16.08. toimuvad Mariehamnis B7 noortemängud.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
  
3. Turundusplaan ja MAP.
Teemat arendasid Kristjan Arunurm ja Ilmi Aksli.
Volinikele oli eelnevalt saadetud tutvumiseks: Maakondlik arenguprogramm 2014 (MAP); Hiiumaa turismiarengu rakenduskava 2014-2020; Hiiumaa turismiarengu indikaatorid; Hiiu maakonna turundusplaan; Tuuru tegevused turismi toetamisel 2012-2013.
Kristjan tutvustas omavalitsusjuhtide ettepanekutena nägemust Maakondlikust arenguprogrammist 2014 (MAP). Programm tuleb kohalikus plaanis kokku leppida.
Hiiu maakonna turundusplaan, tegevused, ajakava ja vastutajad. See on esialgne toorik ja vaja on otsustada, millele veel rohkem tähelepanu pöörata? Märgitud on ka võimaliku turismikoordinaatori tööülesanded.
Kuidas see suur mõttekoda/ümarlaud kokku kutsuda? Kes kokku kutsub, kes ütleb üheselt, et see on Hiiumaa turundusteema ja sellega minnakse edasi?
Eelneval koosolekul on turismi teema päevakorras olnud ning siis jäi maavanemale algatus nõupidamine kokku kutsuda.
Maavanem lubas SA Tuuruga läbi rääkida ja oktoobri teisel poolel kõik osapooled kokku kutsuda.
Turismikoordinaatori teema (konkurss, ei ole kokkulepitud mis see roll ja nägemus on) ei ole jätkuvalt kokku lepitud ning täna ei ole peale HOL keegi valmis materiaalselt panustama. See on tegevus, mis peaks reaalselt 2014 rakenduma.
Kristjan edastas infot, et 20.10.2013 toimub Tuurus Hiiumaa suuremate ürituste korraldajate ümarlaud.13.11.2013 toimub Hiiumaa arenguseminar.
SA Tuuru esitas Hiiumaa Omavalitsuste Liidule oma tegevustoetuse taotluse summas 21 920 eurot.
Ilmi Aksli rääkis investorteeninduse programmi hetkeseisust.
Aja jooksul on olnud 9 investorit (Saksamaa, Holland, Austria, Korea, Venemaa ja Norra ettevõtjad), kes on tundnud huvi Hiiumaal tegevuse arendamiseks.
Palve omavalitsustele, et vaadake palun oma andmebaasid üle, et oleks laialdase infoga täidetud.
Raske on andmeid kätte saada, objektid, mis seisavad kohalike ettevõtjate käes.
Otsustati:
3.1. Käsitleda SA Tuuru tegevustoetuse taotlust HOL 2014. aasta eelarve menetlemisel.
 
4. HOL esindaja liiklusohutuse teemalisse komisjoni.
Maavalitsus palus nimetada esindaja liiklusohutuse teemalisse komisjoni. Komisjoni peamisteks tegevusteks saab olema maakondliku liiklusohutuse tõstmine, Maanteeameti liiklusohutuse programmi nõuete täitmine ning täitmise kontrollimine.
Otsustati:
4.1. Nimetada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks liiklusohutuse teemalisse komisjoni juhatuse liige Jaanus Valk.
 
 
5. Jäätmeteemad.
Jaanus soovis täpsustust Hiiumaa jäätmehoolduseeskirja vastuvõtmise hetkeseisule.
Kõrgessaare on vastu võtnud, Pühalepa on valmis vastu võtma.
Enne, kui ei ole jäätmehoolduseeskirja vastu võetud, ei saa ka uut jäätmeveo teenuse konkurssi välja kuulutada.
 
6. Kesk-Läänemere programm.
Aivi tegi ülevaate 11.09.2013 Saaremaal toimunud Kesk-Läänemere Programmi uue programmeerimisperioodi alasest seminarist. Kui on jõudu, jaksu ja ideid, siis tasuks projektiidee saata saarte programmi projektijuht Ülari Alametsale.
Otsustati:
6.1. Võtta info teadmiseks.
  
7. Hiiumaa arengustrateegia 2020+
Hiiumaa Arengustrateegia 2020+ põhiosa allakirjutamine toimub 03. oktoobril 2013.
Tänaseks on arengustrateegia heaks kiitnud Kärdla Volikogu, Kõrgessaare kinnitas põhiosa.
Tänaseks on otsustamata Emmaste, Käina ja Pühalepa.
Pühalepa saatis täiendavad ettepanekud rakenduskavasse.
Emmaste arutab ainult rakenduskava, strateegia põhiteksti ei olnud täiendusi.
Käina on põhiosaga nõus, aga rakenduskava tahab täiendusi.
Igal juhul on parem minna uude aastasse strateegiaga kui ilma ning siit soovitus volikogudele, et kes ei ole veel otsust teinud, et oleks soovitatav strateegia põhiosa 03. oktoobril 2013 allkirjastada.
Otsustati:
7.1. Võtta info teadmiseks.
 
8. HOL 2014. aasta eelarve ja struktuur.
Jaanus selgitas eelarve projektide põhimõtteid.
HOL 2014. aastat eelarve ja sellega seos oleks vaja seisukohta struktuuri osas, et mis summaga arvestada omavalitsuste eelarvete menetlemisel. Kas jätkata tänases olemuses: juhatuse liige, projektijuht ja sekretär/raamatupidaja või uues: tegevjuht/juhataja ja sekretär/raamatupidaja?
Nenditi, et tegevjuht/juhatajal ei ole tõenäoliselt täna veel täiskohaga töökoormust. Esmalt oleks vaja määrata kindlad tööülesanded. Leida need teemad, mis meid kõiki puudutavad.
Ühistegevuse sihtfinantseerimisel on arvestatud indikatiivsete summadega ning lisatud on
TIK ehitusprojekti kaasfinantseerimine.
TIK puhul tekitas küsitavust omandi pool, mis vajab selgitamist. TIK on seni ja peaks hakkama ka peale hoone renoveerimist paiknema MTÜ-le Hiiumaa Tuletõrjeselts kuuluvas hoones. Omand Hiiumaa Omavalitsuste Liidule? Jaanus täpsustab järgmiseks HOL-iks. Esmalt on vaja põhimõttelist otsust kumma eelarve projekti variandiga edasi töötada.
Mingid indikatiivsed summad peame otsustama.
Me räägime Hiiumaa ühtlusest, aga ikkagi hoiame kõik ise nurka, ühisosa kasvatamine on väga oluline.
Otsustati:
8.1. Täpsustada TIK teemat ja võtta teema järgmise koosoleku päevakorda.
8.2. Panna järgmiseks HOL kirja tegevjuht/juhataja tööülesanded.
 
9. Eesti-Vene koostööprojektid 2014-2020.
Siseministeerium pöördus palvega täpsustada, et kas ja milliste Eesti ja Vene partnerite koostöötegevuste elluviimist peetakse maakonnas olulisteks aastatel 2014-2020.
Tehti ettepanek, lisada maavalitsuse poolt pakutud valdkondadele (majandusareng, inimeste vahelised kontaktid, keskkond) tervishoid, turism ja transport.
Otsustati:
9.1. Esitada maavalitsusega ühisettepanek Eesti-Vene programmi 2014-2020.
 
10. Muud teemad.
Räägiti huvikooli teemal.