Protokoll 01.10.2012

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kärdla                                                                                                                        01.10.2012 nr 9
 
Algus: 11.00, lõpp: 13.45
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Merike Kallas; Aili Küttim; Georg Linkov; Ants Orav; Tiit Peedu (hilinemisega); Toomas Remmelkoor.
 
Külalistena:
Piret Sedrik – Hiiu Maavalitsus;
Riho Rahuoja – Hiiu Maavalitsus;
Kaidi Nõmmerga – Kärdla Linnavalitsus;
Matti Lüsi – SA Tuuru.
 
Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1. Volinike 04.09.2012 koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Hiiu Maavalitsuse info;
3. Projekt „ISLE-PACT“, Hiiumaa 2020 taastuvenergeetika tegevuskava kinnitamine;
4. Omavalitsuste kohtumine KAPO esindajaga;
5. Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni ja Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajate kohtumine;
6. Kriisikomisjoni jätkukoolitus/õppepäev 24.10.2012;
7. Koolitus “Strateegiline planeerimine, kohalike ja maakondlike arenguliste dokumentide koostamine muutuste juhtimiseks”;
8. „Lahe koolipäev“;
9. HOL 2013. aasta eelarve;
10. Muud teemad.
 
1. Volinike 04.09.2012 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omalitsuste Liidu volinike 04.09.2012 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
 
Infot edastasid maavanem Riho Rahuoja ja maasekretär Piret Sedrik. 11. septembril toimus maavanemate kokkusaamine, kus olid teemadeks: maareform, Tarbijakaitseameti struktuurimuudatused, Tervisekaitseamet (perearstinduse ülevõtmine maavalitsustelt selle aasta lõpus).
12. septembril oli Pärnus Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni kokkusaamine. Sellelt koosolekult kontakt KAPOga. Esimene kohtumine toimus 24.09.2012. Juttu oli tegevusest üldiselt. Lepiti kokku, et eraldi võiks KAPO tulla rääkima korruptsiooni teemadel. Toimus Hiiumaa Haigla kompuutertomograafi avamine, samas toob see haiglale päris suuri muresid (vaja on süsteemi, et luua otseside pildi kvaliteetseks ja kiireks liikumiseks Tallinna haiglaga, kas siis Tallinna Põhja-regionaalhaiglaga või tihedat koostööd teinud Ida-Tallinna haiglaga). Sellega tegeletakse.
Eelmisel nädalal toimus kohumine MKM asekantsleri Eero Pärgmäega, jutuks teede ehitus kuidas tekivad prioriteedid. Põgusalt puudutati praamipileti hindasid, kus otsustuse teeb Riigikogu.
Helir-Valdor Seeder on lubanud tulla Hiiumaa visiidile 29.-30.oktoober ning Ago Pärtel ja Toomas Kevvai 31.oktoobril rääkimaks loomsete jäätmete matmispaiga teemadel. Maavanem ootab ettepanekuid päevakavade koostamiseks.
Toimus kohtumine Ülari Alametsaga Hiiumaa TIK teemadel. On öeldud, et maakond ise otsustab, kellega EAS lepingu teeb. EAS poolt edastatakse kontaktisik ja juhtnöörid mida selleks peab tegema, et TIK arendusrahad läheks otsustuse korral otse SA Tuurule.
Toomas arutles praamipiletihinna plaanitava tõusu osas. Tegelikult on teenus paranenud, räägiks asjadest, mis on olnud näiteks kvaliteedi tõusus. See osa, mis katab puudujäägi on tegelikult juba reisijate arvu suurenemisega toimunud. Praamipileti hinnatõusu kujundus peab olema üheselt kokku lepitud.
Piret andis ülevaate kohtumistelt, kus ta osales SA Tuuru nõukogu liikmena. 07.09. oli kokkusaamine EAS teemadel Kaido Sipelgasega, et kohe uuel aastal hakataks jagama rahasid kahes osas MAK ja riiklikud tellimused (kõik maakondlikud arenduskeskused peavad tegema ühtsed taotlused). Järgmine kokkusaamine toimun 18.-19. oktoober.
Maavanem saatis regionaalministrile ettepaneku nimetada SA Tuuru nõukokku MTÜde esindajana Ester Tammis ja ettevõtjatena Tanel Malk ja Agur Nurs.
10. septembril toimub hiiumaa.ee loomenõukogu, oodatud on kõik ettepanekud. Palju on tehnilist tööd ja Leadrisse on esitatud projekt hiiumaa.ee muudatuste sisseviimiseks. Omavalitsustel paluti hea seista, et aktuaalne info saaks kohe kodulehtedele. Plaan on kohtuda kultuuritöötajatega.
Georg palus end kutsuda tagasi hiiumaa.ee loomenõukogust, sest ei ole saanud piisavalt infot ning nimetamise ajal oli nimi ja olemus teine.
Piret tegi ülevaate Interreg IV A programmi Kesk-Läänemere programmi projektist BACES.
Järgmisel kuul on plaanis kokkusaamine lennufirmaga Avies.
Toomas väljendas jätkuvalt nördimust, et teised omavalitsused on SA Tuuru nõukogust väljas.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
2.2. Võtta järgmise HOL päevakorda Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindaja nimetamine hiiumaa.ee loomenõukokku.
 
3. Projekt „ISLE-PACT“ , Hiiumaa 2020 taastuvenergeetika tegevuskava kinnitamine.
 
Teemat arendasid Matti Lüsi ja Kaidi Nõmmerga. Eelmisel nõupidamisel tutvustati Hiiumaa 2020 taastuvenergeetika tegevuskava projekti ja paluti ettepanekuid täiendusi. Tänaseks on tehtud ettepanekud tegevuskavasse sisse viidud ja ajagraafiku järgi on vajalik nõusolekul lugeda projekt „ISLE-PACT“ lõppenuks ja kinnitada „Hiiumaa 2020 taastuvenergeetika tegevuskava“.
Tegemist on suure sihte seadva kavaga ja eesmärgiga saada energeetikast sõltumatumaks.
Maksimaalselt kasutada Hiiumaa ressursse nii soojamajanduses kui ka elektritootmises. Energeetika on üks meie sõlmpunkt. Strateegia on koostatud silmas pidades aruandlust ja eesmärk on võetud projektiga „ISLE-PACT“. Mida edukamad selles oleme, seda parem on meie positsioon järgmisteks aastateks ja annab
võimaluse järgmistest struktuurfondidest raha küsida.
Selle aasta lõpuks peaks 61 Euroopa saart tegevuskava vastu võtma. Paari nädala pärast valmib samast dokumendist, juhul kui kinnitatakse, ingliskeelne versioon, mida saab projektides kasutada. Novembri lõpus peaks kogu dokumentatsioon kokku saama. Valmivad exceli põhised mudelid koos juhenditega.
Strateegia juurde kuulub aastani 2020 monitooring, kokku kirjutamine ja omavalitsused peavad hakkama aruandeid edastama. Tekkisid küsimused, et mis keeles, kus tuleb ressurss nii rahaline kui füüsiline?
Kui seda ei tehta, siis arvataks „ISLE-PACT“ välja. Täna on see Euroopa Liidu ametlik dokument ja meie oleme seal sees. Kasu lootus on see, et saartele tekib oma fond – rahastamisallikas. Täna on meil valmis dokument. Kaks aastat tagasi sai otsustatud osaleda „ISLE-PACT“. Tänaseks on sisuline töö tehtud ja proportsioonid on paigas. Ühinedes projektiga „ISLE-PACT“ on meil võimalus taotleda saarele raha. Täidame tabeli ära me ei tohi olla lühinägelikud. „ISLE-PACT“iga liitudes võtame suuna ja see on oluline.
Küsimus, et kui ei ole vahendeid kuidas saab võtta kohustust? Kohustus tekib konkreetsete projektidega.
Kokkuvõttes, peaksime võtma vastu võimaluse mille avab meile ISLE-PACT .
Peame teadvustama, et energeetika on meie jaoks oluline ja nägema selles valdkonnas Hiiumaal toimuvat.
Kui me ei tee seda protsessi, siis me ei juhi midagi.
Toimus hääletamine, kõik poolt.
Otsustati:
3.1. Lugeda projekt „ISLE-PACT“ lõppenuks ja kinnitada Hiiumaa 2020 taastuvenergeetika tegevuskava.
 
4. Omavalitsuste kohtumine KAPO esindajaga.
 
Septembris toimus maavanema ja jõustruktuuride kohtumine Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna juhi Priit Pastarusega. Kohtumisel avaldati soovi, et vältimaks korruptsiooniohtusid võiks KAPO esindajad kohtuda omavalitsuste juhtivate ametnikega. Teemadeks oleks igasugused struktuurfondide rahad, riigihanked, osalused äriühingutes (MTÜ, SA, OÜ), lepingud seotud osapooltega.
Mis oleks see sobiv kuupäev?
Otsustati:
4.1. Toetada igati soovi kohtumiseks, võtta ühendust Kaitsepolitseiameti Lääne osakonnaga ja leppida kokku kohtumine.
 
5. Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni ja Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajate kohtumine.
 
HOL poole pöördus Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni juhataja Üllar Kallas leidmaks ühiseid
koostööettepanekuid.
Otsustati:
5.1. Pakkuda kokkusaamiseks järgmine Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike koosolek, mis toimub 05.11.2012.
 
6. Kriisikomisjoni jätkukoolitus/õppepäev 24.10.2012.
 
Kohalike omavalitsuste kriisikomisjoni jätkukoolitus/õppepäev toimub 24. oktoobril 2012 algusega kell 9.45 Hiiu Maavalitsuse saalis. Korraldajad loodavad, et igast omavalitsusest võtab osa vähemalt kolm osalejat.
Otsustati:
6.1. Osaleda koolitusel.
 
7. Koolitus “Strateegiline planeerimine, kohalike ja maakondlike arenguliste dokumentide koostamine muutuste juhtimiseks”.
 
30. oktoobril 2012 toimub Käina Kultuurikeskuse väikeses saalis koolitus „Strateegiline planeerimine: kohalike ja maakondlike arenguliste dokumentide koostamine muutuste juhtimiseks “! Koolitusele on kutsutud kohalike omavalitsuste ametnikud, allasutuste juhid ja Hiiu Maavalitsuse ametnikud.
Palve, et palun eelnevalt koolitusele registreerida.
Eelnevalt toimuvad omavalitsustes avalikud arutelud teemal, mida peame olema saavutanud aastaks 2020, et Hiiumaa oleks edukas (objektid, tegevused). Mis on tänased saare nõrkused ja puudused ning mis on hästi?
Otsustati:
7.1. Osaleda koolitusel.
 
8. „Lahe koolipäev“.
 
Augusti HOL nõupidamisel otsustati põhimõtteliselt toetada sõitu 20. novembril Tallinnas toimuvale
üritusele „Lahe Koolipäev“ proportsioonis õpilaste arvuga ja kõik koolid peavad olema kaasatud. Tänaseks on täpsustunud transpordi summa, mis on kokku 525 eurot: (Kärdla 187 €; Käina 128 €; Emmaste 70 €; Pühalepa 70 € ja Kõrgessaare 70 €). Lisaks on ühe õpilase osalustasu 29 eurot.
Hetkel on arvestatud marsruudiga Kärdla Tallinna Kärdla. Kas on vajalik Emmaste, Käina ja Kõrgessaare lapsed bussiringi võtta või organiseerivad omavalitsused õpilased Kärdlasse või Heltermaale. Kõrgessaare toob õpilased Kärdlasse ja Emmaste ja Käina saavad ühitada sõidu Heltermaale.
Otsustati:
8.1. Toetada õpilaste sõitu üritusele „Lahe Koolipäev“ osalustasu ja jagatud transpordi katmisega.
8.2. Omavalitsused organiseerivad õpilased Kärdlasse või Heltermaale.
 
9. HOL 2013. aasta eelarve.
 
Jaanus selgitas HOL 2013. aasta eelarve projekti. Võtta eesmärgiks, et saaks eelarve hiljemalt veebruaris vastu võtta. Aili märkis, et Hiidlaste Koostöökogu eesolevad kaks aastat vajavad omavalitsuste tuge, olen
mõelnud, et see valdkond vajab tuge ning kuskil on läbirääkimiste koht.
Mõttekoht, et kui täna mõtleme projektijuhi töölevõtmisele ja koostöökogus on keegi alakoormusega. Võiksime olemasolevat ressursi kasutada.
Kiiret otsustust vajab turismikoordinaatori teema.
Otsustati:
9.1. Võtta 2013. aasta eelarve menetlusse.
 
10. Muud teemad.
 
Jaanus rääkis poebussi teenuse jätkamise arengutest.
Tehti ettepanek kutsuda järgmisele HOL volinike koosolekule Maanteeameti Lääne regiooni juht. Huvipakkuvad teemad oleks: kohalike riigimaanteede remont; kohalike teed mustkatte alla viimine;
omavalitsuste võimalused otsustusprotsessi mõjutada; regioonipõhine lähenemine.