Protokoll 02.04.2012

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Suuremõisa                                                              02.04.2012 nr 4

Algus: 11.00, lõpp: 15.15
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Ilmi Aksli, Ivo Eesmaa, Merike Kallas, Aili Küttim, Georg Linkov, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Peedu; Toomas Remmelkoor.

Kutsutud:
Ülo Kikas – Hiiumaa Ametikool;
Piret Sedrik – Hiiu Maavalitsus;
Ermo Mäeots – Hiiu Maavalitsus;
Harry Nõulik – DC Doora;
Ly Kaups – Hiiumaa Turismiliit;
Margit Kääramees – Hiiumaa Turismiliit;
Urmas Selirand – Hiiumaa Muuseum.
Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine

PÄEVAKORD:
1. Volinike 05.03.2012 koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Hiiumaa.ee. Informatsioon maavalitsuselt;
3. Hiiumaa Turismiliit;
4. Haridus;
5. HOL 2012. aasta eelarve;
6. Komisjonidest vabastamine;
7. Rahvaraamatukogude suve-seminarlaager;
8. Seiklusmatk;
9. Hiiumaa Muuseum;
10. Muud teemad.
10.1. Viidamajanduse projekt;
10.2. Jäätmemajandus;
10.3. Maakar rahastus.

1. Volinike 05.03.2012 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 05.03.2012 koosoleku protokoll.

2. Hiiumaa.ee. Informatsioon maavalitsuselt.
Maavanema kohusetäitja Piret Sedrik rääkis Brüsselis toimunud B7 juhtkomitee istungist, eelseisvast Hiiumaa kunsti näituse avamisest Moskvas ning maakondliku arendustegevuse programmi projektiideede kavadest.
Harry Nõulik tutvustas uue kujundusega portaali hiiumaa.ee.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.

3. Hiiumaa Turismiliit.
Ly Kaups ja Margit Kääramees andsid ülevaate Hiiumaa Turismiliidu tegevusest.
Otsustati:
3.1. Hiiumaa Turismiliidul esitada konkreetne ajaline EIK paigaldamise ja I-punkti renoveerimisprojekti tegevuste graafik.
3.2. Koostöölepingu kestvus ja maht otsustada järgmisel volinike koosolekul.

4. Haridus.
Hariduse teemad: Hiiumaa Ametikool; koolide omavaheline arvlemine; ainesektsioonid; Kõpu Internaatkool.
Ülo Kikas tegi ettekande „Kust tuled, kus oled ja kuhu lähed Hiiumaa Ametikool?”.
Koolide omavaheline arvlemine.
Üks omavalitsus ei ole leppest kinni pidanud ja siis ei saa kõiki võrdselt kohelda. Ettepanek koolide omavahelise arvlemise osas, et kui kokkulepetest kinni ei peeta, siis edasi arveldatakse seadusest tulenevalt ja maksimummääraga.
Ivo rääkis arengutes Kõpu Internaatkooli teemal ning selgitas hariduskomisjoni koosolekul tehtud
ettepanekuid ainesektsioonide raha jagamiseks.
Kõpu teemal oodatakse esmalt ministeeriumi poolset pakkumist ja siis edasised otsused. Otsustati tekkinud arusaamatus/võlg eelmise aasta ainesektsioonide osas lahendada järgnevalt: anda reserv Kärdlale ja jätta pool summast Kärdla kanda. Ja sellega on teema lõppenud.
Otsustati:
4.1. Jätta 2012. aasta ainesektsioonide reserv Kärdlale.
4.2. Kinnitada 28.03.2012 toimunud Hiiumaa Omavalitsuste Liidu hariduskomisjoni koosoleku protokoll.
4.3. Kärdla linnal esitada konkreetsed tasaarvlemislepingu muudatused omavalitsustele.

5. HOL 2012. aasta eelarve.
Arutati HOL 2012. aasta eelarve kujunemist.
Otsustati:
5.1. Koostada HOL 2012. aasta eelarve projekt arvestades alljärgnevate kuludega: personalikulu; majanduskulu; SA Tuuru -; Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse ning Hiiumaa Turismiliidu tegevustoetus.

6. Komisjonidest vabastamine.
Teema päevakorras seoses Ilmi Aksli sooviga lahkuda alates 10.04.2012 Käina vallavanema ametikohalt.
HOL on nimetanud Ilmi Aksli oma esindajaks Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse nõukokku ning SA Ööbiku Park nõukokku. Mõelda keda nimetada uuteks esindajateks.
Otsustati:
6.1. Võtta teema HOL järgimise volinike koosoleku päevakorda.

7. Rahvaraamatukogude suve-seminarlaager.
01.-03.08.2012 toimub Hiiumaal 32. rahvaraamatukogude suve-seminarlaager. Hiiumaa Omavalitsuste Liidult palutakse toetust transpordi kulude katteks summas 496 eurot. Kas omavalitsused on valmis panustama?
Otsustati:
7.1. Paluda esitada taotlus eraldi omavalitsustele.

8. Seiklusmatk.
12. mail 2012 toimub Hiiumaa Suur Seiklussõit koos Ungru krahvi aarde otsinguga. Korraldajad ootavad omavalitsustelt abi ja eelkõige tuge autasustamisel.
Otsustati:
8.1. Edastada korraldajale sõnum, et pöörduda vallavanemate/omavalitsuste poole.

9. Hiiumaa Muuseum.
Urmas Selirand edastas infot 28.03.2012 toimunud Hiiumaa Muuseumi nõukogult. Mõtlemiskoht kogukonnale, mis saab Hiiumaa Muuseumist, kui kaob riigi tugi. Lähiajal kuulutatakse välja konkurss anda rendile kolm muuseumi filiaali: Tobiase memoriaalmuuseum, Mihkli talukompleks ja Kroogi talu.
Otsustati:
9.1. Võtta info teadmiseks ja teha koostööd võimalike üürnike leidmisel.

10. Muud teemad.
Muude teemade all anti ülevaade jäätmemajanduse olukorra hetkeseisust, EMOL üldkoosolekust. Räägiti viidamajanduse projekti edasisest tegevusest, maakondliku arendustegevuse programmile esitatud HOL taotlustest.