Protokoll 03.12.2012

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Käina                                                                                                                 03.12.2012 nr 11
 
Algus: 11.00, lõpp: 15.20
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Ivo Eesmaa, Elge Härma, Omar Jõpiselg, Merike Kallas, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Peedu, Toomas Remmelkoor
 
Kutsutud:
Piret Sedrik – Hiiu Maavalitsus;
Kristjan Arunurm – SA Tuuru.
 
Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1. Volinike 05.11.2012 koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Hiiu Maavalitsuse info;
3. HELCOMI esindaja
4. Haridusteemad (omavalitsuste haridusasutuste omavaheline arvlemine, gümnaasiumireform, Kõpu IK);
5. Maakondlik arenguprogramm;
6. Ettevõtlusõpiku soetamine;
7. HOL töökorraldus;
8. Projekt „Turvaline küla“ ;
9. HOL 2012. aasta eelarve muutmine;
10. HOL 2013.aasta eelarve projekt;
11. Muud teemad.
 
1. Volinike 05.11.2012 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 05.11.2012 koosoleku protokoll.
 
2. Maavalitsus info
 
Maasekretär Piret Sedrik andis ülevaate maavanema kohtumiselt ministriga, maavalitsuse osakondade tegevustest, kokkusaamiselt Vabariigi Valimiskomisjoniga. Samuti tegi kokkuvõtte visiidist Palangasse.
Toimus kohtumine hiiumaa.ee esindajatega. Kui võtta puhtalt lepingu maht, siis see mis täna tehakse on lepingu mahuga võrreldes tunduvalt suurem. Seda ei ole see nõukogu täna valmis pakkuma.
Kas on loomenõukogu üldse vaja, mis on see parim? Kas me peame vajalikuks hiiumaa.ee-d? Kas saame kasutada mainekujunduse töörühma abi või moodustame uue komisjoni hiiumaa.ee juurde.
Tekkis küsimus, et kas on mõtet moodustada jälle uus komisjon? Kristjan Arunurm lisas, et kunagi oli maakonna IT nõukoda. Tänaseks on see aktuaalsuse kaotanud ja maavanem võiks kokku kutsuda uue Hiiumaa virtuaalkajastuse nõukoja. Praegu on eraldi hiiumaa.ee ja hiiumaa.eu. Nüüd on tekkinud meelsus, et need kaks domeeni võiks kokku minna ning samuti liita juurde HUPS-i noorteportaal. Nenditi, et uue komisjoni moodustamisega ei muuda me olukorda. Probleem, et hiiumaa.ee pidi saama isemajandavaks üksuseks ja haldaja ei saa hakkama. Täna on lõppenud isegi see uudiste vool, mida tegi eelmine haldaja. On küll olemas oluline info. Loomenõukogu eesmärk oli teine, aga maavanema juurde moodustava nõukoda oleks erapooletu. Piret lubas järgmiseks HOL volinike koosolekuks valmistada ette ülevaade lepingu mahust ja
tööülesannetest.
Järgmine nädala tegemistest: 11.12.2012 toimub maavanemate nõupidamine, kus teemadeks teedehoiu teema ja haiglate arengukava; 12.12.2012 Hiiu- ja Saaremaa maavanemate debatt ühtsest majandusruumist, 13.12.2012 Hiiumaa Muuseumi nõukogu.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
2.1. Võtta hiiumaa.ee teema järgmise HOL volinike koosoleku päevakorda.
 
3. HELCOM esindaja.
 
Eelmine koosolek otsustati, et HOL osaleb Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni (HELCOM) töös.
Eesti poolt on koordinaator Keskkonnaministeerium. Aastas reeglina 1-2 istungit. Üks istung mais ja teine novembris ning töökeel inglise keel.
Maavalitsus tegi ettepaneku määrata HOL poolt konkreetne isiku. Tehti ettepanek määrata Ants Orav.
Otsustati:
3.1. Määrata Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks HELCOM komisjoni Ants Orav.
 
4. Haridusteemad.
 
Jätkus eelmisel koosolekul päevakorras olnud teema omavalituste haridusasutuste omavaheline arvlemine. Pühalepa ja Kärdla leppisid kokku, et osapooled kohtuvad 13.12.2012 kell 9.00 Kärdla Linnavalitsuses. Edasine tegevus sõltub osapoolte läbirääkimistulemusest.
Gümnaasiumireformi teemat arendas Ivo Eesmaa. Ministeeriumi plaan on aastaks 2018 igasse maakonda riigigümnaasium. Esimene reaalne plaan, millal võiks avada Hiiumaal riigigümnaasium on 01.09.2015 sel juhul, kui küsitakse raha praegusest jaotusest. Tegelikult ei ole kiiret.
Märgiti, et Kõpu kooli osas on vaja kiiremat otsust, kui riigigümnaasiumi osas. Ministeerium pakub võimalust munitsipaliseerida Kõpu Internaatkool.
Otsustati:
4.1. Peale läbirääkimisi Haridus- ja Teadusministeeriumiga võtta teemad üles järgmisel volinike koosolekul.
4.2. Kõpu Internaatkooliga tutvutakse 14.01.2013, kui toimub järgmine HOL volinike koosolek.
 
5. Maakondlik arenguprogramm.
 
Kristjan Arunurm tutvustas SA Tuuru planeeritavaid tegevusi 2013. aasta maakondlikuks arenguprogrammiks.
Tegevused on alljärgnevad: Hiiumaa arengustrateegia 2014-2020 koostamine (lisaks selle sisendiks olevate ettevõtlus- ja turismistrateegiate lõpetamine); Ettevõtjate ümarlaudade ettevalmistamine ja läbiviimine;
Majandusülevaade; Arenguseminar; kaks ettevõtluse arengule suunatud väikeprojekti; Maakonna turundusplaan; Taastuvenergeetika tugi; Hiiumaa infoportaali arendamisega seotud tööd; Turundustegevused.
Maksumus kokku 26 560 eurot
EASi sihtfinantseeringu MAP 15% omaosaluseks 3984 eurot ning turismikoordinaatori palgafond 8064 eurot.
Oodatav kohalik panus HOLilt on 12 048 €.
Arutelu toimus turismikoordinaatori ametikoha ja kohalike omavalitsuste konsultandi teemal.
Leiti, et mõttekas oleks arvata turismikoordinaatori ametikoht tegevuste alla ja siis oleks eeldatava omavalitsuste panus tunduvalt väiksem.  Ettekandja lisas, et turismikoordinaatori ametikoht tekib siis, kui HOL on selle tellinud ja võimeline seda finantseerima. Kui EAS kiidab heaks turismikoordinaatori ametikoha tellitud tegevuste all, siis on see väga hea.
Eraldi teema on TIK, millel on EASiga eraldi leping. Variantidena on olnud juhtuks turismikoordinaatori seotus omavalitsuste nõustajaga või siis TIK töötajatega. TIK haldamistingimused on EAS poolt ette antud ning neid järgides on vaja 1,5 töötajat. Samas näeb EAS palgafondina infokeskusesse ette ühte töötajat.
Kvaliteetse teenuse pakkumiseks on vaja rohkem kui ühte inimest. Ideaalne oleks saada turismikoordinaatori ametikoha loomine riikliku tellimuse hulka. Diskussiooni tekitas Hiiumaa arengustrateegia teema. Arengustrateegia puhul on SA Tuuru tehniline kokku kirjutaja. HOL on palganud inimese strateegiat kirjutama.
Enne kui läheme maakarist uut rahastust taotlema peame omavahel strateegi kirjutamise tööjaotuse kokku leppima. Maakarisse taotluse esitamisega on veel aega, kiirem on rollide jaotus maakondliku programmi tellimuse osas. Juhul kui jäävad arengustrateegia kirjutamise tunnid vabaks, miks ei või siis turismikoordinaatorit palgata vabanenud tundide eest. Kristjan märkis, et meil on kokkuleppe küsimus, palju HOL meilt tellib.
Arengustrateegia kirjutamine ei ole ainult HOL see on jagatud vastutus. Uuel aastal peab olema kokkulepe kes ja mida.
Praegu on tekkinud olukord, et ei teata kes mille eest vastutab. HOL on palganud koordinaatorasjaajaja ja samas on antud Tuurule nagu juhtroll. Juhtrühmas sai rollid ja teemarühmad paika pandud. Tagasiside on see, et puudub info. Toomas nentis, et kokkuleppel jäid osapoolteks viis omavalitsust. Leida ühisosa ja kaasa rääkida teemarühmades. Tänaseks on läbi juhtrühma otsuse toimunud kaasamises segadus. Minnakse mööda
osapooltest, keda ei kaasata teemarühmadesse. Kuidas on Pühalepa huvid esindatud, oleks pidanud
laiapõhjalisemalt läbi arutama.
Kõik omavalitsused on eraldi juhtrühmas, ei saa käituda teisiti kui HOLis. Kehtestata teistsugused reeglid.
Juhtrühma juhid said ise liikmeid valida. Märgiti, et kes tunneb end puudutatuna, siis on võimalus nimi öelda ja juurde lisada. Helista juhtrühma liikmele ja osale.
Tõdeti, et info on olnud puudlik, peame kokku leppima, kes on kommunikatsioonijuht. Kristjan on valmis olema informatsiooni vahendaja. Koostöömemorandumis on kõik kinnitanud oma panustamist strateegia koostamisse. Ei ole kellegi tahtlikku kõrvalesurumist. Et mitte selja taga sussitada, kui on probleem, siis võtta ühendust. HOL oleme me kõik ja peame koos otsustama. Kedagi ei ole kõrvale lükatud.
Kokkuvõtteks arengustrateegia koostamise töö käib, kõrvalekaldeid saab parandada ning murekoht on üles leitud.
Jaanus esitas küsimuse HOL-ile, et mitte arvata, et juhatus tagaselja otsustab, siis kes koordineerib järgmisel aastal arengustrateegia koostamist. Kui ütlete, et Tuuru, siis on Tuuru. Tiidu nägemus, et Tuuru.
Üllar tagantjärgi tarkus, et pigem oleks pidanud olema palkamine läbi Tuuru.
Piret küsis, et kas see on HOL ühine seisukoht?
Kristjani sõnas, et Tuuru esialgne taotlus oli enne maakondliku programmi lahtirääkimist. Täna küsimus, missuguse HOL toetussummaga saab Tuuru arvestada. Sellest summast lähtudes saame planeerida, mis tegevusi ellu viia.
Otsustati:
5.1. Käsitleda SA Tuuru taotlust Hiiumaa Omavalitsuste Liidu 2013. aastat eelarve menetlusprotsessis.
 
6. Ettevõtlusõpiku soetamine.
 
Jätkati eelmisel koosolekul arutatud teemat.
Kas soetame ja siis peame kokku leppima arvu. Läbirääkimisi on peetud maavalitsuse ja HEL ning neilt on nõusolek kolmandiku katmiseks. HOL jääks üks kolmandik. Raamatu sooduspakkumine on 20 eurot.
Avaldati arvamust, et tutvume raamatuga, räägime koolijuhtidega ja siis otsustame arvu.
Otsustati:
6.1. Rääkida koolijuhtidega ja täpsustada vajadus.
 
7. HOL töökorraldus.
 
Teemat arendas Jaanus.
HOL järgmise aasta eelarve projektis on kaks lisa kulurida: projektijuhi/nõuniku palkamine ja omafinantseeringu fond.
Projektijuhi/koordinaator/nõunik palkamine. Projektijuhi alternatiiv, et järgmisel üldkoosolekul valime mitmeliikmelise juhatuse. Rollid suurenevad ja juhatuse liikmel läheb raskeks.
Me oleme ainukesed, kellel on selline juhtimismudel. Koostada järgmise aasta tööplaan, siis on selgus.
Toomas, et mõelda HOL tegevusele võiks olla mitmeliikmeline juhatus, kes oleks palgal. Oleks hea kui see oleks väljaspool volikogu, aga see eeldab põhikirja muuta.
Kas vaatame üldise juhtimismudeli ümber? HOL koosolekutel oleks lihtsam kui teemad oleks varem läbiräägitud ja meie lihtsalt otsustame. See eeldab sisulist tööd.
Kui tegevdirektor, siis on eelarve numbrid teised ja peame põhikirja muuta.
Kui on kontoritöötaja, siis ei pea muutma.
Üllar, peame aktsepteerima, et peame HOL panustama. Projektijuhi/koordinaatori/nõuniku töökohustused oleks poebussi teenuse jätkamine, projektide majandamine ja ka arengustrateegia koostamine.
Toetati omafinantseeringu fondi kulu lisamist eelarvesse.
Et ei tekiks infosulgu, siis palve HOL esindajatele komisjonides, töörühmades, nõukogudes, jne anda tagasidet. Edaspidi võiks kord kvartalis anda ülevaate toimunust.
Tehti ettepanek, et pigem on aktuaalne edastada memo meili teel.
Otsustati:
7.1. HOL esindajad komisjonides, nõukogudes, töörühmades, jne edastavad toimunu kohta ülevaate meili teel.
7.2. 2013 eelarvesse planeerida „ projektijuhi“ osa.
7.3. Lisada eelarvesse omafinantseeringu fondi kulu.
 
8. Projekt „Turvaline küla“.
 
Lääne prefektuuri piirivalvebüroo, Kärdla kordon ja Kärdla politseijaoskond on ette valmistamas ühist turvalisusprojekti “Turvaline küla”, mille peamine eesmärk on turvalisuse tagamine kogu Hiiu maakonnas.
Projekti sihtgrupp on valla- ja vallavolikogu ametnikud ja külade elanikud, eelkõige külavanemad, kes konkreetset küla esindavad.
Projekti raames planeeritakse tellida igasse külasse A3 suurune infoplakat, kus kirjas enamkasutatavad infonumbrid, kuhu helistada erinevate murede ja juhtumite korral. Projekti läbiviimiseks on planeeritud 2013. aasta I poolaastal igas Hiiumaa omavalitsuses läbi viia üks mõttetalgupäev läbi Avatud Ruumi meetodit kasutades.
Oodatakse omavalitsuste tagasisidet.
Otsustati.
8.1. Planeerida projekti tegevused ühes omavalitsuses Kärdlas.
 
9. HOL 2012. aasta eelarve muutmine.
 
Juhatus tegi avalduse eraldada reservfondist 850 eurot 2011. aasta projekti „Ohtlike jäätmete kogumine Hiiumaa elanikelt“ vahenditeks.
Otsustati:
9.1. Kinnitada Hiiumaa Omalitsuste Liidu 2012. aasta eelarve muutmine summas 20 533 eurot.
9.2. Eraldada reservfondist 850 eurot projekti „Ohtlike jäätmete kogumine Hiiumaa elanikelt“  katteks.
 
10. HOL 2013.aasta eelarve projekt.
 
Soov oleks HOL järgmise aasta eelarve veebruaris vastu võtta. Küsimus turismikoordinaatori ametikoha osas? Plaanis on pidada läbirääkimisi Hiiumaa Ettevõtjate Liiduga eeldatava toetuse osas SA Tuuru
toetamiseks läbi HOLi.
Merike märkis, et volikogu arutas HOL eelarvet ja vasturääkivusi tekitas turismikoordinaatori tasu ja HUPSi summa. Siduv kohustus on TIK ja Tuuru tegevustoetus. Otsustamiskoht on HUPS ja turismikoordinaator.
Arutelul tehti ettepanek arvestada eelarve projektis HUPSile 4500 eurot, lisada administreerimisele 500 eurot ja üldkulu väheneb 1400 eurot.
Otsustati:
10.1. Teha muudatus HOL 2013. aasta eelarve projektis ja võtta teema järgmise HOL volinike koosoleku päevakorda.
 
11. Muud teemad.