Protokoll 07.02.2012

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kõrgessaare                                                                           07.02.2012 nr 2
 
Algus: 11.00, lõpp: 14.55
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Ilmi Aksli, Elge Härma, Aili Küttim, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Peedu; Toomas Remmelkoor
 
Kutsutud:
Piret Sedrik                 –          Hiiu Maavalitsus;
Kairi Laid                    –          Hiiumaa Lastekaitse ühing;
Aasa Saarna                –          Hiiu Maavalitsus;
Linda Kiivit                  –          Kõrgessaare Vallavalitsus;
Kairi Hiis                     –          Käina Vallavalitsus;
Liia Rull                       –          Emmaste Vallavalitsus.
Uve Elissaar                 –          Tööinspektsioon
 
 
Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine
 
 PÄEVAKORD:
  1. Volinike 12.01.2012 koosoleku protokolli kinnitamine;
  2. Viidamajanduse projekt;
  3. Projekt „Teadlik ja oskuslik lapsevanem“;
  4. HOL 2012. aasta eelarve;
  5. Tohvri Hooldekodu;
  6. Tööinspektsioon;
  7. Üleriigiline planeering Eesti 2030+;
  8. Muud küsimused.

1. Volinike 12.01.2012 koosoleku protokolli kinnitamine.

Eemaldada päevakorrapunkti 11 lause „Konkreetne näide täna päevakorras „Viidamajanduse” projekt, …..“
Otsustati:
1.1. Teha parandus protokollis ja kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 12.01.2012 koosoleku protokoll.
 
2.     Viidamajanduse projekt.
 
Jaanus rääkis projekti „Piirkondade üldkaardid ja turismiobjektide infotahvlid Hiiumaa omavalitsustele“ menetlusprotsessist.                                                                                       
Vaja on otsustada kuidas menetleme HOL ja omavalitsuste vahelist koostööd omaosaluse katmise osas, kas lepinguga või garantiikirjaga
Omaosalussummad: 247,24 Kärdla; 264.- Käina, Pühalepa ja Emmaste ning 414.- Kõrgessaare.
Leiti, et pigem garantiikiri.
Ants tegi ettepaneku, teha üldkaartide ja infotahvlite paigaldamiseks ühishange.
Otsustati:
2.1. Koostada järgmiseks HOL garantiikirja projekt.
 
3.      Projekt „Teadlik ja oskuslik lapsevanem“.
 
Kairi Laid tegi kokkuvõtte projekti „Teadlik ja oskuslik lapsevanem“ I etapist ja tutvustas II etapi teenuste käivitamist perioodil mai 2012 kuni oktoober 2013.
II etapi puhul on omavalitsuste garantiikirja panus 385 eurot.
Tehti ettepanek, et Hiiumaa Lastekaitse ühing esitab igale omavalitsusele eraldi taotluse.
Otsustati:
3.1.  Hiiumaa Lastekaitse ühing esitab taotluse igale omavalitsusele eraldi.
 
4.      HOL eelarve 2012.
 
Jaanus tutvustas HOL 2012. aasta eelarve projekti, mis on koostatud lähtuvalt kõikidele soovidele.
Ettekandja soov kuulda ettepanekuid – arvamusi.
Kärdla on seda meelt, et veidi suurendada ja  panustada rohkem.
Üllar nentis, et vaataks taotlused läbi just sisu poolelt, sest paljud on nii, et kui HOL ei anna siis tullakse ükshaaval omavalitsustest küsima.
Aili märkis, et taotlused võiks olla võrdlemisi täpsed.
Taotlused saadetaks kõigile tutvumiseks ja oodatakse nädala pärast ettepanekuid.
Põhimõttelist otsustamist vajavad: personalikulu tõus ja kriisikomisjoni administreerimine.
Otsustati:
4.1. Menetleda HOL 2012. aasta eelarvet järgmisel HOL volinike koosolekul.
 
5.      Tohvri Hooldekodu.
 
Arusaamatust on tekitanud Emmaste Vallavalitsuse 18.01.2012 korraldus nr 21 „Tohvri Hooldekodu investeeringute katmises osalemine“. Korraldus kehtestab 2012. aasta omavalitsusüksuse omaosaluse suuruseks investeeringu katmisel 75 € kuus iga valla elaniku kohta, kes on paigutatud Tohvri Hooldekodusse.
Tiit edastas infot eelnevast ja selgitas tekkinud olukorda.
Tänaseks on moodustatud SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus, kuigi hetkel toimivad juriidiliselt mõlemad asutused.
Korralduse väljaandmise aluseks on see, et laenu võttis Emmaste vald, mitte Tohvri Hooldekodu. Vald ei pea õigeks, et peaks üksi laenukohustust täitma ja sellest tulenevalt kehtestati omavalitsustele kohustus osaleda investeeringute katmises. Seni tehtud kulutused summas 5,1 miljonit võttes diskontomääraga 3,15 jagatud 10 aastaga ja jagatud inimeste arvuga teeb summaks 75 € nägu. Vald ei pea õigeks, et kogu investeeringut peavad kandma ainult Emmaste valla maksumaksjad.
Teist varianti, et tõsta kohatasu, vald teha ei tahtnud. See kohatasu tõstmine ei ole Tohvri Hooldekodu tegevus, see on valla kulu ja kohustus saada tehtud kulutused tagasi. Me tahame hoida lahus Tohvri Hooldekodu majandustegevuse kulud ja valla poolt tehtud kulud. See kulu summas 5,1 miljonit on tehtud valla poolt.
Elge Härma esitas küsimuse, et kui palju on Tallinna linna elanike hooldekodus ja kas linn on arve aktsepteerinud. Tiidu vastus, et elanike on 5 ja arve on aktsepteeritud ja tasutud ning sama on teinud ka Haapsalu ning kõik teised.
Tiit märkis, et kui mäletada üleeelmist aastat, et teeme sihtasutuse viie peale paneme omaosa ja siis midagi summat ei tõsteta. Olime kõik päri ja siis hakkas vastuseis Kärdlast Hiiumaa Haigla hooldusosa plaanist.
SA Hiiu Maakonna Hooldekeskuse ainuke asutaja on Emmaste vald ja ülejäänud on lepingulised partnerid.
Ants palus täpsustada, mis oli selle SA loomise eesmärk oli ju toimib asutus. Vastuseks, sihtasutus moodustati, et võtta valla koormust ära.
Üllar nentis, et tegelikult sai eelmise aasta lõpus küsitud, kas muutub kohamaks ja mis edasi, tänane on välk selgest taevast. Oleme väga raskes seisus, kellel on eelarve vastuvõetud, kellel formeerumas, sellise summaga ei ole arvestatud.
Jaanus tõdes, et samuti sai küsitud enne eelmist HOL volinike koosolekut 12.01.2012, kas on Tohvri osas infot.
Tiidu vastus, et siis ei olnud midagi rääkida. Samas on korraldus kuupäevast 18.01.2012
Kas on kehtestatud hooldekodu vastuvõtukord? Täna küsitakse omavalitsuste garantiikirju, mis on selle alus. Omavalitsusi ei ole korraldusest teavitatud.
Samas on sihtasustuse moodustamise protsess alanud juba oktoobris 2011 otsus ja infot ei ole?
Aasa esitas täpsustava küsimuse, et kui sihtasutust hakkab juhtima nõukogu, siis mismoodi saab sihtasutuse nõukogu töös olla ülemuslik see, et ei saa klienti vastu võtta enne kui omavalitsus ei ole maksnud vallale. Kas vald jääb nõukogu juhtima, see ei saa nii olla.
Tiidu selgitus, et kodanik võetaks vastu, sihtasutusele makstaks kohamaks ning Emmaste vald esitab omavalitsusele eraldi investeeringu komponendi katteks arve. Ilma omavalitsuse garantiikirjata kodanikke täna vastu ei võeta. 
Elge soovis vastust, missugune õiguslik akt reguleerib seda, et peab esitama garantiikirja. Teadaolevalt ei ole kinnitatud ka sihtasutuse põhimäärust.
Tiit märkis, et Emmaste küsib garantiikirja vastavalt 18.01.2012 vastuvõetud korraldusele.
Üllar võtame aega tagasi kui oli küsimus, et ehitada Tohvri asemel hooldekodu hoopis Kärdlasse. Võrdluseks saab välja tuua selle, et Käina võiks ka ujula komponente küsida ja või kui vald ei maksa, siis ei lase Emmaste elanikke ujulasse.
Elge oluline on, et kuidas need asjad toimivad mis alusel küsitakse kodanikult/omavalitsuselt garantiikirja ning mis annab seadusliku aluse küsida teistelt omavalitsustelt 75 eurot. Saan aru, et kohatasu on suurem.  Juriidiliselt ei ole see õige.
Jaanus, kuidas saab panna kliendid sõltuma kolmandast juriidilisest isikust. Emmaste seab piiranguid, see on vastuolu.
Aasa märkis, et hooldekodu on mõeldud klientidele ja täna puudub turvatunne.
Jaanus nentis, et varasemalt on üks kord tutvustatud ainult Tohvri Hooldekodu eskiisprojekti, igasugused arvutuslikke numbreid ei ole avaldatud. Ühtegi paberit ja ka infot ei ole saanud. Sellepärast see ummikusse jooksis.
Aili, kus võtab Emmaste vald täna omale õiguse, et kui tahan viia oma lähedase loodud asutusse ja mul on võimalus maksta, siis miks pean minema omavalitsusse garantiikirja saama? See on inimõiguste piiramine.
Tiit sõnas, et tänapäeval määrab valikuid turg.
Aasa märkis, et Emmaste sai selle hooldekodu riigilt tasuta ja 1,5 miljonit krooni lisaks. Vastutus võeti kolmepoolse lepinguga, et 25 aastat saavad teenust ennekõike Hiiumaa enda isikud. Mõtleme edasi, mida ma ütlen kliendile, mis on need hooldekeskuses olemise ja vastuvõtu tingimused.
Üllar asi taandub sinna, et asjad on rääkimata.
Tiit sõnas, aastal 2007 oli HOL protokolliline otsus, et osalevad kõik omavalitsused võrdselt.  Tõdeti, et aastal 2007 taheti hooldekodu ühiselt teha, aga siis oli Emmaste ise see, kes loobus ühisettevõtmisest.
Aasa toonitas, et vaja on kokku leppida kuidas saada hooldekodusse klientide vastuvõtmine toimima.
Tiit küsis, et kas see on siis lihtsam, et tõsta kohamaksu.
Üllar märkis, et kõigile on lihtsam kui sellest räägitakse ette ja lepitakse kokku ning vastavalt sellele käitutakse.
Palju küsitavusi tekitavad ka saadetud arved (hooldusel olevate isikute arv omavalitsuste lõikes).
Ilmi sõnas, et ikkagi oleks tulnud rääkiga juba detsembri jaanuari HOLis, kui oli info olemas.
Tiidu vabandus, et ei olnud infot, see tuli vahetult enne valitsuse istungit kui vaadati kuidas laenu teenindada. Ma ei teadnud kuidas see asi hakkab toimima.
Ilmi küsis, et kas see korraldus oli ilmtingimata vaja vastu võtta 18.01.2012 ja miks ei tea hooldekeskuse nõukogu liikmed korraldusest midagi.
Tiidu vastus, et see on valla korraldus.
Jaanus käik on ikkagi selline, et saadad meile arvutused ette ja on selline mõte.
Mis on lahendus, et kui vald ei maksa, mis saab seesolevate isikutega. Tiit vastas, et need kes on sees nendega ei ole mingit muret. Garantiikirja nõutakse uutelt teenusesaajatelt. Taas küsimus kelle eest siis arved esitati.
Aasa soovis täpsustada, haigla küsib minu kui nõukogu liikme käest, et miks ei saa inimest hooldusele saata, siis mis ma vastan. Et hooldekeskus võtaks, aga vald ei luba.
Tiidu vastus, et jah valla tingimus on garantiikiri.
Küsimus, et kes siis juhib sihtasutust?
Sihtasutus kehtestab oma sissesaamiskorra, hinnad ja enam ei saa vald öelda, et seal on veel see tingimus. Vald juhib sihtasutust oma esindaja kaudu. Sihtasustust juhib nõukogu.
Linda Kiivit juhtis tähelepanu korraldusele, kus on jutt Tohvri Hooldekodusse. Samas on eelnimetatud asutus likvideerimisel ja moodustatud uus kuhu isikuid paigutada. Seega see korraldus täna ei kehti.
Tiidu kommentaar, et teeme selle täna korda, aga sel ajahetkel oli kõik korras. Küsimus on põhimõttes, kas te olete nõus osalema laenu kustutamises. Mul on vaja seda teada.
Jaanus märkis, et see nõusolek oleks tulnud normaalsete läbirääkimiste ja lepingute käigus. Täna ei ole kindlust, et kui ei mäletata, mis toimus kuu aega tagasi, siis ei ole meil kindlust mis on kuu aja pärast.
Aili esitas küsimuse, et kui omavalitsused ei osale investeeringute katmises, garantiikirju ei anta ja Hiiumaa inimesed Tohvrile ei tule. Kas siis loodetakse seda kallist investeeringut üleval pidada.
Tiidu vastus jah, sest tänase seisuga on meil soovijate järjekord ukse taga.
Antsu ettepanek, et kui kinnisvara on valla oma, siis miks ei võiks vald kehtestada sihtasutusele rendihinna. Mõistlik oleks lahendada see laenukomponent valla ja sihtasutuse vahel.
Tiit sõnas, et räägib oma juristiga, et kas tühistada korraldus ja lisada laenukomponent kohatasule.
Aasa küsis lõpetuseks, et vastust ootavad kaks inimest, kes soovivad tuua oma omaksed Tohvrile teenusele ja ollakse nõus kohatasu maksma.
Tiit vastas, et ei taha tegelikult täna kedagi vastu võtta kuna tingimused ei ole normaalsed (puuduvad korralikud voodid, puhtad madratsid). Täna ei ole ära lõpetatud asutust Tohvri Hooldekodu ja ei ole uue asutuse hinnakirja. Praegu juhib vald ja valla juhina ütlen, et praegu ei võta.
Selge on see, et ükski omavalitsus praegu neid arveid ei maksa, kuna puudub õiguslik alus.
Ilmi märkis, et võib-olla oleks parem kasvõi investeeringukulude katmise leping. Me ei saa teisele omavalitsusele teha korraldust kohustuse määramiseks.
Omavalitsuste jaoks on normaalne, et see laenukomponent on üks osa kohatasust. Emmaste saaks küsida sihtasutuselt renditasu.
Seda ei vaidlustata, et me Emmastet ei toeta, aga me vaidlustame viisi kuidas seda otsustatakse.
Otsustati:
5.1.            Lahendada tekkinud olukord omavaheliste läbirääkimiste teel.
 
6.      Tööinspektsioon.
 
Uve Elissaar rääkis Tööinspektsiooni tegemistest ja selle aasta prioriteetidest, milleks üks on koostöö kohalike omavalitsustega, kui kohaliku elu edendaja.
Mida pakute omalt poolt?
Kuidas koostööd ühiselt teha, peaksime mõtlema ennetuse teemale, kuidas info paremini liiguks.
Mis abi soovite Tööinspektsioonilt?
Üks koostöökoht oleks informatsiooni vahetamine. Omavalitsustelt info asutustest (ettevõtete andmebaasi korraldamine) ja Tööinspektsioonilt info kui on mingi muudatus seadusandluses ning üldine info omavalitsustele (koolitused, jne.).
Otsustati:
6.1. Teha tihedamat koostööd Tööinspektsiooniga.
 
7.      Üleriigiline planeering Eesti 2030+.
 
Siseministeerium küsib kooskõlastust üleriigilisele planeeringule „Eesti 2030+“ ja ettepanekuid planeeringu tegevuskavale 27. veebruaruks 2012.
Otsustati:
7.1. Tutvuda planeeringuga ja edastada omapoolne seisukoht 27.02.2012.
 
8.      Muud küsimused.
 
Infot edastas maavanema kohusetäitja Piret Sedrik.
Ühisnõupidamiste osas leiti, et mõttekas on need ühildada leides kõige sobivama nõupidamiste toimumise nädalapäeva.
 
Linnale esitati arupärimine aineolümpiaadide arvete osas. Miks esitati arved nii hilja ja üllatavalt suures mahus? Aastad on kokkulepe, et arvlemise lõppkuupäev on seisuga 20.12.
 
Räägiti arengutest jäätmeveo teemal.
 
29.02.2012 toimub maavalitsuses kriisiõppus.
 
14.03.2012 algusega kell 14 toimub SA Hiiu Maakonna Hooldekeskuse avamine.