Protokoll 04.06.2012

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Käina                                                                                                                                  04.06.2012 nr 6
 
Algus: 11.00, lõpp: 13.10
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Ivo Eesmaa, Omar Jõpiselg, Georg Linkov, Eve Kustala, Aili Küttim, Üllar Padari, Tiit Peedu; Toomas Remmelkoor
 
Kutsutud:
Piret Sedrik – Hiiu Maavalitsus;
Matti Lüsi – SA Tuuru.
 
Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1. Hiiu Maavalitsuse info;
2. Volinike 07.05.2012 koosoleku protokolli kinnitamine;
3. ENTRUM programm;
4. HOL esindaja kandidaadi määramine Hiiumaa Koostöökogu juhatusse;
5. Hiiumaa Turismiliit;
6. HOL 2012. aasta eelarve;
7. HOL üldkoosolek;
8. Muud teemad.
 
1. Hiiu Maavalitsuse info.
 
Infot edastas maavanema kohusetäitja Piret Sedrik.
Teemad: projekti Baces töökoosolek Soomes; Heltermaa Rohuküla praamigraafik; kohtumised AS Avies esindajatega; projekt „Hiiumaa sadamate voldikud“; tehnilist abivahendite piirhinnad; eelseisev visiit Teltšai linna aastapäevale; Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni kokkusaamine; maavanemate nõupidamine; Eesti palvetab üritus; võidutule toomine.
Otsustati:
1.1. Võtta info teadmiseks.
 
2. Volinike 07.05.2012 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
2.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 07.05.2012 koosoleku protokoll.
 
3. ENTRUM programm.
 
Programmi tutvustas Matti Lüsi.
ENTRUM on Eesti Energia pikaajaline ettevõtlikkuse arenguprogramm, mis aitab noortel omandada teadmisi ja oskusi, et kujuneda algatusvõimelisteks ja tegusateks inimesteks, saada ülevaade ettevõtja kui karjäärivaliku võimalustest ning teadmisi Eesti majanduse prioriteetsemate valdkondade (sh IT, loomemajandus, ökomajandus ja sotsiaalne ettevõtlus) kohta.
2012/2013 õppeaastel osaleb programmis ligi 500 Hiiumaa, Pärnumaa, Saaremaa ja Viljandimaa noort vanuses 14-18, kes teevad esimesi samme aktiivse eluhoiaku kujundamisel. ENTRUM osalejad omandavad ettevõtlikkuse põhitõed praktilise tegevuse kaudu ehk vormivad koos meeskonnaga oma idee projektiks ning proovivad seda partnereid kaasates ellu viia. Selleks, et seda edukalt teha, vajavad nad endale mentoriks inimest, kes on valmis neid toetama, vajadusel õigele rajale suunama, küsimusi küsima ning julgustama. ENTRUM õppeaasta algab oktoobris 2012. Oktoobrist märtsini toimub Pärnu Kontserdimajas kokku seitse ühepäevast sessiooni, mille raames käivad noored koos mentoritega läbi kõik etapid ideest projekti ellu viimiseni.
 Otsustati:
 3.1. Võtta info teadmiseks.
 
4. HOL esindaja kandidaadi määramine Hiiumaa Koostöökogu juhatusse.
 
Küsimus, et kas HOLi poolt üks kandidaat või kaks.
Kandidaadiks seati Aili Küttim, kes andis oma nõusoleku kandideerimiseks.
Otsustati:
4.1. Määrata MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatusse Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindaja kandidaadiks Aili Küttim.
 
5. Hiiumaa Turismiliit.
 
Jätkus eelmistel volinike koosolekul arutelul olnud teema Hiiumaa Turismiliiduga sõlmitud leping.
Turismiliit esitas dokumendid täiendavatele küsimustele. Leiti, et peame leidma mõistliku lahenduse, peame omaltpoolt tegema rohkem järelevalvet ja minema samm sammult edasi.
Viime selle lepingu lõpuni ja siis mõtleme järgmistele sammudele.
Tegelikult puudub maakonnas inimene/organisatsioon, kes koordineeriks Hiiumaa turismivaldkonda.
Otsustati:
5.1. Jätkata MTÜ Hiiumaa Turismiliidu tegevuste toetamist lepinguga sõlmitud mahus.
 
6. HOL 2012. aasta eelarve.
 
Analüüsiti eelarve tulu- ja kuluridu.
 
Otsustati:
 
6.1. Suunata Hiiumaa Omavalitsuste Liidu 2012. aasta eelarve projekt üldkoosolekule kinnitamiseks.
 
7. HOL üldkoosolek.
 
Otsustati:
7.1. Hiiumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek toimub 25.06.2012 algusega kell 15.00 Kärdlas Hiiu Maavalitsuse saalis.
 
8. Muud küsimused
 
8.1. Projekt Sicily Baltic States Project.
 
Sitsiilia maakonna tööstus- ja kaubandustegevuse osakonna algatusel ning kooskõlas Euroopa Liidu
Regionaalarengu Fondi rakenduskava nr. 5.2.1. 3 2007/2013 eesmärkidega on plaanis läbi viia Eesti, Läti, Leedu projekt, et tutvustada Sitsiilia piirkonna tootmisharusid ja arendada koostööd rahvusvahelisel tasandil.
Projekti eesmärk on tõsta Sitsiilia toodete usaldusväärsust läbi maakonna tugeva ja selge identiteedi.
Luua Balti riikide ja Sitsiilia ametiasutuste ning ettevõtete vahel tugevad ja pikaajalised sidemed. Väärtustada loodud sidemeid. Konkurentsi suurendamiseks ja Sitsiilia toodete sihtriikide turule viimiseks teha tootmisalast koostööd.
Kas meil on avalik huvi ja ettevõtjate valmisolek.
Otsustati edastada Sitsiilia koostöösoov Hiiumaa Ettevõtjate Liidule ja Hiiumaa Turismiliidule.
 
8.2. Loomsete jäätmete matmispaik.
 
Täpsustati ja allkirjastati taotlus kõrvaliseks piirkonnaks tunnistamiseks loomsete jäätmete matmisel.
 
8.3. Veolia Keskkonnateenused AS.
 
Veolia Keskkonnateenused AS soovib 30. juuniks HOL seisukohta esitatud taotlusele jäätmeveohindade tõstmisel.