Protokoll 05.11.2012

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Pühalepa                                                                                                            05.11.2012 nr 10
 
Algus: 11.00, lõpp: 14.35
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Ivo Eesmaa, Merike Kallas, Aili Küttim, Georg Linkov, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Peedu, Toomas Remmelkoor
 
Külalistena:
Antti Leiger – Pühalepa Vallavalitsus;
Piret Sedrik – Hiiu Maavalitsus;
Riho Rahuoja – Hiiu Maavalitsus;
Enn Raadik – Maanteeamet;
Hannes Vaidla – Maanteeamet;
Tiina Talussaar – Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus;
Ilmi Aksli – SA Tuuru
 
Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1. Volinike 01.10.2012 koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Hiiu Maavalitsuse info;
3. „Investorteeninduse võimekuse tõstmine kohalikul tasandil“;
4. Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus;
5. Omavalitsuskorralduse reformi algatamine;
6. Hariduse omavaheline arvlemine;
7. TIK üleandmine SA-le Tuuru;
8. hiiumaa.ee loomenõukogu;
9. HOL 2013. a eelarve arutelu;
10. Maanteeamet;
11. Muud teemad:
11.1. Helcom esindaja;
11.2. Leader projekt „Pärandkultuur“;
11.3 Õpik „Ettevõtlikkusest ettevõtteni“.
 
1. Volinike 01.10.2012 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 01.10.2012 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info;
 
Infot edastasid maavanem Riho Rahuoja ja maasekretär Piret Sedrik.
Riho rääkis andmeside probleemidest seose Hiiumaa haiglas kasutusele võetud kompuutertomograafi
pildi edastamisega. Hetke internetikiirus ei võimalda kvaliteetset ja kiiret pildi edastamist. Läbirääkimised käivad ASO-ga ja loodetakse probleem peagi lahendada. Parvlaeva praamipileti hinnatõusu määrus on endiselt töös, Vabariigi Valitsus ei ole seda veel heaks kiitnud ning on palutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil välja töötada alternatiivsed variandid. Üks variant hinnatõus läbi ümardamiste 10-15 % vahemikku. Unistuste graafikust jääks sellise hinnaga puudu 690 eurot, mis oleks vaja riigieelarvesse juurde saada. Hetkel puudub info, kas keegi on muudatusettepanekuga tegelenud. Mure on ka lennuühendus dotatsiooniga. Kevadiste ärajäänud lendude arvelt oli võimalik tõsta sügisest lennu hinda. Sama graafikuga järgmisel aasta jätkamine eeldab dotatsiooni suurendamist. Minimaalselt oleks juurde vaja 100 000 eurot ning sellega tegeletakse.
Maavanem andis ülevaate eelmisel nädalal toimunud põllumajandusministri visiidist. Räägiti võimalikust Hiiumaa põllumajanduslikust väljundist. Kuidas saada Hiiumaale uuringuid, anda teadmistepõhised arusaamad mahetootmisest. Väga palju oli juttu põllumeeste nõustamistest, kuidas tugisüsteeme paremini tööle panna, vaja oleks tõhustada Põllumajandusministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelist koostööd.
Kolmapäeval 7. novembril kohtutakse Tallinnas Ameerika Ühendriikide suursaatkonna esindajatega.
Järgmisel nädalal sõidetakse Leetu kohtuma Eesti aukonsuliga Leedus ja viima Ott Lambingu näitust Palangasse.
Piret edastas infot allkirjastatud korraldustest „Hiiu maakonna mereala ruumilise planeeringu koostamine pakkumuse esitamise ettepaneku kinnitamine“ ja „Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ vastuvõtmine“.
Selle kuu lõpul läheb Aasa Saarna teostama järelevalvet Hiiu maakonna Hooldekeskuses.
Vaadataks üle komisjonid. Täna toimub kultuuripärandi kaitse komisjoni koosolek. Maakonda on jagatud 2013. aastaks muinsuskaitseobjektide parandamiseks 32 000 eurot ning vaja on otsustada milliseid objekte parandada.
Kodaniku aumärgile esitati Heino Kerde.
Homme (06.11.2012) toimub arenguseminar, neljapäeval (08.11.2012) energeetika teabepäev, 16.11.2012 toimub Saaremaal arengukonverents ning 29.11.2012 samuti Saaremaal Lääne-Eesti turismikonverents .
Piret selgitas Aviesi talvist lennugraafikut, hetkel on piletimüük avatud 31. märtsini 2013.
SA Tuuru asutajaõigused anti regionaalministri poolt maavanemale tagasi ja maavanem kinnitas uue Tuuru nõukogu. Esimene koosolek toimub 12 november.
Sel nädalal toimub kokkusaamine turismiliiduga Hiiumaa kataloog 2013 teemadel.
Toomas palus selgitada ettevõtjate esindajate ettepanekut SA Tuuru nõukokku. Piret täpsustas, et ettepaneku esitas ainult Hiiumaa Ettevõtjate Liit, kuigi tehti avalik üleskutse.
Tõdeti, et liidu liikmed istuvad oma „mätta“ otsas ja ei tulda arengutesse kaasa Üleskutse, et ettevõtjad oleks rohkem avatud.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3. „Investorteeninduse võimekuse tõstmine kohalikul tasandil“.
 
Teemat arendas SA Tuuru investorteeninduse nõustaja Ilmi Aksli. Eelmisel aastal oli olemas programm „Investorteeninduse võimekuse tõstmine kohalikul tasandil“ ning Hiiumaal osales kolm omavalitsust. Eesmärk omavalitsustest infot koguda, et tekiks ühtne infobaas ja annaks oskusi kuidas investorit siia saada.
Nüüd on sama ülesanne maakonna kui terviku ees ja eesmärk välisinvestorite toomine maakonda.
EASis tegeleb sellega rahvusvahelistumise divisjon. Eesti riigi huvi on see, et ka maakondade elu säiliks ja läheks edasi.
Millised on konkreetse maakonna tugevused ja eripära, see teadmine peaks tulema omavalitsustelt.
Ettekandja palve, et kui tuleb päring, siis võetakse ühendust. Nende päringutega tahetaks väga tõsiselt tegeleda, et ei jääks vastusteta. Vaadata üle andmebaasid, täiendada., suhelda oma territooriumil olevate ettevõtete omanikega. Hankida infot ja edastada.
EAS arvates on Hiiumaa plasti- ja metsatööstuse saar. Peame ütlema, et oleme mitmekesisemad. Maakonna turundusplaan ootab omavalitsuste ja maavalitsuse seisukohta, millist investorit me ootame ja miks, mis on meie plussid. Kõik ideed on teretulnud.
Omavalitsustel peaks olema toetav valmisolek investeeringu toomisel: kinnistute juurde viivad teed, elekter, vesi, jne.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks ja anda omapoolne panus välisinvestorite leidmiseks ja kaasamiseks Hiiumaa ettevõtlusesse.
 
4. Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus.
 
Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse esindaja Tiina Talussaar tegi ettekande HUPS-i 2012. a tegemistest, mida plaanitakse aastal 2013.
Soov täpsustada omavalitsuste ootusi ja soove asutuse tegemistele. Pakutakse nelja liiki teenust: karjääri-, noortenõustamis-, õppenõustamis- ja noorteinfo teenust.
Hetkel 7 töötajat. Õppenõustamisteenuse programmi rahastamisperiood lõppeb 2013. a märtsis. Hetkel on rahastamine planeeritud riigieelarvesse, aga see on murekoht, mis saab alates 01.04.2013 kui riik ei rahasta.
Omavalitsused ei jõua seda kanda. Arutelu toimus nõustamiskeskuste tuleviku ja esmatasandi nõustamisteenuse teemadel. Ivo tunnustas HUPSi karjääriteenuse taset.
HUPS loodab jätkuvalt HOL toetusele, mille toel saaks toimuma 11. klasside ja 8.-9. klasside õppereisid, karjäärikoordinaatorite karjääriõppe korraldamine; nõustajate transpordikulu kompenseerimine, erialase kirjanduse ja metoodiliste materjalide soetamine, supervisioon HUPSi töötajatele, erinevate koolituste korraldamine.
Ettekandja märkis, HUPS teeb enda poolt kõik selleks, et Hiiumaa lapsest kasvaks hästi toimetulev ja õnnelik inimene.
Räägiti põhikooli kutsenõustamiseteenusest. See lisatakse järgmise aasta tegevuskavasse. Põhikooli kolmanda astme nõustamine on kirjutatud järgmisesse karjäärikontseptisoon. Samuti on kontseptsiooni kirjutatud täiskasvanute karjäärinõustamise toomine nõustamiskeskuste alla.
Otsustati:
4.1. Võtta info teadmiseks ja käsitleda HUPSi toetustaotlust HOL 2013. aasta eelarve menetlemisel.
 
5. Omavalitsuskorralduse reformi algatamine.
 
Regionaalminister saatis omavalitsustele lähtekohad ning võimalikud alternatiivid Eesti omavalitsuskorralduse muutmiseks, millega algatatakse Eesti omavalitsusreformi ettevalmistamise.
Kaasamõtlejatel palutakse vastata küsimustele:
Milline omavalitsuskorralduse mudel tuleks valida ja miks?
Milliseid võimalusi näete omavalitsusreformi läbiviimiseks veel enne 2013. aasta kohalikke valimisi?
Kas koostame ühise vastuse või igaüks eraldi?
Käina on kirja juba volikogus arutanud ja vallapoolse vastuse edastanud.
Võiks teha ühise vastuse ning õigem oleks seda ikka volikogudes arutada.
Georg märkis, et Kärdlas ei lähe volikokku ja ei saa võtta kui HOL seisukohta, sest puudub konsensus. Valitsus saab ise otse vastata.
Tõdeti, et tegelikult võib vedada paralleele omavalitsuskorralduse reformi ja Eesti regionaalarengu strateegia vahel.
Otsustati:
5.1. Edastada omavalitsuste seisukohad eraldi.
 
6. Hariduse omavaheline arvlemine.
 
Kärdla on saatnud teistele omavalitsuste kirja, kus soovib lõpetada aprillis 2011 sõlmitud omavalitsuste haridusasutuste omavahelise kokkuleppe.
Põhjus, et lepiti kokku ühesugused reeglid kokkulepitud määraga. Reaalsus on see, et üks lepingupool ei täitnud heatahte väljendust ja jättis maksmata täiskasvanute õppe kulu 2011. aastal summas 574.20 eurot.
Probleem on Kärdla ja Pühalepa vahel.
Kui üks ei täida, ei ole mõtet teha kõigile võrdsetel alustel.
Georg märkis, et kellega jõutakse kokkuleppele, siis sõlmitakse veebruarist uus kokkulepe. Kellega ei jõuta kokkuleppele, siis vastavalt seadusele. Kui Kärdla ja Pühalepa lahendavad probleemi, siis läheb kokkulepe edasi. Üllar märkis, et näen siin ohu märki, kui seda lepingut võetakse kui heatahtemärki ja tegelikult oleme sellest heast tahtest teisti aru saanud. Aastaid oleme lepingut täitnud ja kui Kärdla tõmbab selle 574.20 euro pärast lepingule vee peale siis on see ohumärk. Ettepanek, et leppige omavahel kokku, leidke kasvõi kuldne kesktee. Georg sõnas, et seaduse järgmisel ei ole mingit ohumärki.
Üllar nentis, kurb on tõdeda, et see sama omavalitsus tegi mõni aeg tagasi ühinemisettepaneku ja täna olen aru saanud, et sai valesti tehtud, et otsustasime, et oleme nõus ühinemisteemal läbi rääkima. Oleme ühel Hiiumaal, meil on ju palju häid kokkuleppeid. Olge head Kärdla ja Pühalepa leppige kokku ja lähme lepinguga edasi.
See oleks kõige mõistlikum.
Ants tegi Georgile ettepaneku, et räägime omavahel rahulikult ära.
Jaanus võttis teema kokku, et kui ei ole järgmiseks korraks Pühalepa ja Kärdla kokkulepet saavutanud, siis hakkavad omavalitsused läbirääkimisi pidama uute kokkulepete sõlmimiseks.
Otsustati:
6.1. Oodata ära Pühalepa ja Kärdla läbirääkimistulemus.
 
7. TIK üleandmine SA-le Tuuru.
 
TIK teemat on eelnevatel koosolekutel ja kohtumistel pikalt arutatud ning parenevat lootust tulevikku vaadates kahjuks ei ole. Turismiliit ei suuda TIK tegevusega edasi minna ja on seda ise öelnud ning ei suuda lepingut täita. Mõttekas on teha SA Tuurule ettepanek võtta TIK haldamine alates 01.01.2013 üle.
Füüsiliselt jääks TIK samasse majja, kus hetkelgi.
Vaikiv nõusolek üleminek alates jaanuarist 2013. Sisus ei muutu midagi muutub lepingu partner.
Otsustati:
7.1. Teha SA Tuuru ettepanek võtta alates 01.01.2013 Hiiumaa Turismiliidult üle Hiiumaa turismiinfokeskuse haldamine.
7.2. Lõpetada alates 01.01.2013 Hiiumaa Omavalitsuste Liidu ja Hiiumaa Turismiliidu vahel 06.09.2010 sõlmitud leping ja täitmata kohustus TIK 2013. a tegevuste toetus summas 9600 eurot eraldatakse SA-le Tuuru.
 
8. hiiumaa.ee loomenõukogu.
 
HOL on määranud oma esindajateks hiiumaa.ee töögruppi Georg Linkovi ja Ilmi Aksli. Täna ei kuulu Ilmi Aksli HOL volikokku.
Otsustati:
8.1. Anda Aili Küttimile volitused esindada Hiiumaa Omavalitsuste Liitu hiiumaa.ee loomenõukogus.
 
9. HOL 2013. a eelarve arutelu.
 
Omavalitsused soovivad, et Jaanus tutvustab volikogused HOL 2013. a eelarve projekti.
Otsustati:
9.1. Juhatuse liige osaleb omavalitsuste volikogudes ja selgitab HOL 2013. a eelarve projekti.
 
10. Maanteeamet.
 
Ettekande tegid Enn Raadik ja Hannes Vaidla Maanteeametist.
Ettekande teemad: Lääne regioon üldisest regioonist; Maanteeameti tegemistest; Uue teehoiukava koostamise põhimõtted 2014-2020, suund teeobjektide ja ka pindamiste üleriigiline järjestamine; Hiiu maakonna 2013. aasta tööde kava.
Üllar esitas küsimuse, et praegu valmistatakse ette Suuremõisa-Käina kergliiklustee ehitamist vanale teetammile. Hetkel pooleli maaküsimuste lahendamine. Kui suur on tõenäosus, et Maanteeamet selle oma kavva arvab. Vastus, et kui vähegi võimalik, siis leiame koostöövõimaluse ning teeme seda. Jääteid tehakse igapäevas nn teehoole vahenditest ning Maanteeamet saab aru selle vajadusest hiiumaa elanikke jaoks.
Riho küsis, et olete objektid oma mõõdikute järgi prioriteedid otsustanud, aga kui täna omavalitsused istuvad siin laua taga ja jõuavad konsensusel muuta prioriteetsust. Kui palju olete valmis vastu tulema ja muutma omapoolset prioriteetsust.
Vastus, et oleme valmis seda tegema, aga siis peab ka olema kokkulepe, et ei minda ministeeriumisse rääkima vastupidist juttu. Regioon töötab regioonina.
Täna on objektid paigas, aga edaspidises pikemas perspektiivis on see hea teadmine.
Otsustati:
10.1. Võtta info teadmiseks.
 
11. Muud teemad.
 
HELCOM – peamiseks eesmärgiks on kaitsta Läänemere merekeskkonda kõigi reostusallikate eest ja taastada ning kaitsta selle ökoloogilist tasakaalu. On tehtud ettepanek, et töörühmas võiks olla HOL esindaja. Töörühm toimub järgmisel aastal kas mais või juunis Helsingis. Mõelda, kes soovib olla töörühma liige ja määratakse järgmisel HOL volinike koosolekul.
HOL esitas Leader 5. meetmesse projekti „Hiiumaa pärandkultuuri infokaart“ kogumaksumusega 1867.20, millest omafinantseering 190 eurot. Projekti kaitsmine toimub neljapäeval, 08.11.2012.
Mainoril on valminud gümnaasiumiõpilastele õpik „Ettevõtlikkusest ettevõtteni“. Õpiku hind on 20 eurot ja võiks olla iga kooli raamatukogus. Võiksime ühiselt HOL, HEL ja MV soetada mingi arvu õpikuid.