Protokoll 07.05.2012

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kärdla                                                                                                07.05.2012 nr 5
 
Algus: 11.00, lõpp: 12.40
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Ivo Eesmaa, Omar Jõpiselg, Merike Kallas, Aili Küttim, Antti Leigri, Georg Linkov, Ants Orav, Tiit Peedu
 
Kutsutud:
Piret Sedrik – Hiiu Maavalitsus
 
Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1.                  Hiiu Maavalitsuse info;
2.                  Volinike 02.04.2012 koosoleku protokolli kinnitamine;
3.                  HOL esindaja nimetamine Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse nõukogusse;
4.                  HOL esindaja nimetamine SA Ööbiku Park nõukogusse;
5.                  HOL esindajate kandidaatide määramine Hiiumaa Koostöökogu juhatusse;
6.                  HOL esindaja määramine Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogusse;
7.                  Omavalitsuste taotlus loomsete jäätmete matmiskoha tunnustamiseks;
8.                  SA Veolia Keskkonnateenuste taotlus;
9.                  HOL ja Hiiumaa Turismiliidu vahelise lepingu muutmine;
10.              HOL 2012. aasta eelarve;
11.              HOL üldkoosolek;
12.              Muud teemad.
 
1.      Hiiu Maavalitsuse info.
 
Maavanema kohusetäitja Piret Sedrik andis ülevaate toimunud maavanemate nõupidamiselt, kokkusaamiselt jõustruktuuride esindajatega, Hiiumaa haigla nõukogult, südamenädalast, maakarist toetust saanud taotlustest, kohaliku omaalgatusprogrammist rahastatud taotlustest, eelseisvast Palanga haigla külastusest juuni alguses, Haigla kompuutertomograafihoone ehitamisest.
14.-25.05 toimuvast rahvusvahelisest miinihävitusoperatsioonist, 10.05.2012 toimuvast energeetikapäevast, 08.05. toimuvast maavanemate nõupidamisest.
Otsustati:
1.1. Võtta info teadmiseks.
 
2. Volinike 02.04.2012 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
2.1.  Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 02.04.2012 koosoleku protokoll.
 
3. HOL esindaja nimetamine Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse nõukogusse.
 
Kuna senine liige Ilmi Aksli lahkus vallavanema kohalt on vaja nimetada uus esindaja.
Otsustati:
3.1. Nimetada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse nõukogusse Tiit Peedu.
  
4. HOL esindaja nimetamine SA Ööbiku Park nõukogusse.
 
Täna on HOL esindatud SA Ööbiku Park nõukogus kahe liikmega (Ivo Eesmaa ja Ilmi Aksli). Ilmi ei tööta enam vallavanemana ja on vaja nimetada uus liige.
Tehti ettepanek vähendada liikmelisust ja Ivo Eesmaa on nõus esindama HOL sihtasutuse nõukogus.
Otsustati:
4.1. Teha ettepanek vähendada HOL esindatus SA Ööbiku park nõukogus üheliikmeliseks ja esindajana jätkab Ivo Eesmaa.  
 
5. HOL esindajate kandidaatide määramine Hiiumaa Koostöökogu juhatusse.
 
Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub 05. juunil 2012. Üks päevakorrapunkt on uue juhatuse valimine. Täna on HOL esindajad Georg Linkov, kelle volitus veel kehtib ja Üllar Padari, kelle volituste tähtaeg lõppeb.
Võime määrata isikuid omavalitsuste seast, oma nõusoleku on andnud Eve Kustala.
Tekkis küsimus, et miks me vahetame. Kui Üllar on nõus jätkama, võime tema kandidatuuri uuesti määrata.
Kuna ei saadud Üllariga ühendust, et küsida tema seisukohta, siis määratakse esindaja kandidaat järgmisel volinike koosolekul.
Otsustati:
5.1. Võtta teema HOL järgmise volinike koosoleku päevakorda.
 
6.HOL esindaja määramine Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogusse.
 
Vajalik on nimetada Ilmi Aksli asemel uus liige.
Otsustati:
6.1. Määrata Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu Volikogusse põhiliikmena Ants Orav ja asendusliikmena Omar Jõpiselg.
 
7.      Omavalitsuste taotlus loomsete jäätmete matmiskoha tunnustamiseks.
 
Loomade matmiseks on Hiiumaale rajatud matmispaik asukohaga Pühalepa vallas Nõmba külas.
Matmispaiga omanik on AS Vireen.
Matmispaiga tunnustamiseks peaks iga omavalitsus esitama taotluse, aga on räägitud ametiga ja sobib ühine taotlus.
Otsustati:
7.1. Edastada Veterinaar- ja  Toiduametile ühine taotlus kõrvalise piirkonna staatuse saamiseks.
 
8.      SA Veolia Keskkonnateenuste taotlus.
 
SA Veolia Keskkonnateenused esitas HOL taotluse korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmiseks.
Eelkõige lähtume sellest, et mõlemad osapooled täidavad kohustusi.
Leiti, et HOL on valmis arutama leevendavaid meetmeid seoses mootorikütuse ja tarbijaindeksi tõusust  tulenevast hinnasurvest AS Veolia Keskkonnateenustele, sh üle vaatama Hiiumaa Prügila OÜ poolsed vastuvõtuhinnad Hiiumaa jäätmejaamas.
Otsustati:
8.1. Lahendada taotlus peale lepingu rikkumisest tulevate leppetrahvide ja kahjunõuete tasumist.
 
9.      HOL ja Hiiumaa Turismiliidu vahelise lepingu muutmine.
 
Jätkus eelmisel HOL volinike koosolekul arutelul olnud teema. Turismiliidul paluti esitada konkreetne ajaline EIK paigaldamise ja I-punkti renoveerimisprojekti tegevuste graafik.
Analüüsiti esitatud tegevuskava.
Jaanus tegi ettepanek, sel aastal vähendada lepingu mahtu poole võrra (summas 4800 eurot)  ja järgmisel aastal, kui on tõestatud rahaline pool, siis toetada 1,5 kordselt (summas 14400 eurot).  
Otsustati küsida turismiliidult eelmise aasta TIK suunatud raha kasutamise aruanne.
Tekkis küsimus, et mis on alternatiiv kui Hiiumaa Turismiliit ütleb TIK haldamisele ei. Omal ajal ei võtnud turismiinfokeskust HOL, Kärdla linn ega mitte keegi teine.
Otsustati:
9.1. Hiiumaa Turismiliidul esitada Hiiumaa Turismiinfokeskuse 2011. aasta eelarve täitmine, tegevuskava 2012.
9.2. Jätkata arutelu järgmisel Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike koosolekul.
 
10.  HOL 2012. aasta eelarve.
 
Otsustati:
10.1. Jätkata eelarve menetlemist järgmisel Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike koosolekul.
 
11.  HOL üldkoosolek.
 
Otsustati:
11.1. Täpsustada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku toimumisaeg järgmisel volinike koosolekul.
 
 
12. Muud teemad.
 
Teemadena käsitleti: Kõpu Internaatkool; viidamajanduse projekt; Hiiumaa arengustrateegia 2014-2020; jäätmemajandus; Info Presidendi ümarlaualt; Lääne-Eesti Turismi taotlus.