protokoll 01.12.2014

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Emmaste                                                                                           01. detsember 2014 nr 10
 
Algus: 11.00, lõpp: 14.20
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Eve Kustala, Antti Leigri, Tiit Paulus, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja              –           Hiiu Maavalitsus;
Margit Kagasze          –           Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus;
Andrus Maimjärv       –           Elektrilevi;
Indrek Sild                 –           Elektrilevi;
Toomas Arbo              –           Elektrilevi;
Arno Kuusk                –           Hiiumaa Omavalitsuste Liit.
 
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1.         Volinike 03.11.2014 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse reorganiseerimine;
3.         Elektrilevi investeeringud Hiiu maakonnas ja omavaheline suhtlus eriolukorras;
4.         HOL 2014 eelarve muutmine ning 2015 aasta eelarve arutamine;
5.         Arengustrateegia ja selle lisade edastamine arengukogu liikmetele;
6.         Klubiliste treeningute toetamisest;
7.         Hiiu Maavalitsuse info;
8.         HOL büroo juhi info;
9.         Muud teemad.
 
1. Volinike 03.11.2014 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 03.11.2014 koosoleku protokoll.
 
2.  Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse reorganiseerimine.
Margit Kagadze rääkis Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse (HUPS) reorganiseerimisest. HUPS õigusjärglaseks saab alates 01.01.2015 Hiiumaa Noorsootöö Keskus.
1. septembrist 2014 alustasid maakondades tööd sihtasutuse Innove juhitavad Rajaleidja keskused, kus pakutakse karjääri- ja õppenõustamisteenuseid.
Margit esitles väljavõtet noorte infoteenustest, mis ei läinud Rajaleidja Keskusele üle ning tõi välja noorteteenuste rahalise mahu (kogu keskuse eelarvest) ning Hiiumaa Omavalitsuste Liidu toetuse protsendi keskuse eelarvest alates 2008. aastast (4%; 10, 2%; 4,3%; 4,6%; 3%; 4,4%; ja 3,6%).
Jaanus rääkis keskuse (Hiiumaa Noorsootöö Keskus) moodustamisest, põhimäärusest, keskuse nime valikust ja eeskõneleja rollist.
Teised vallad ei poolda, et Hiiu vald kasutab oma allasutuse nimes sõna „Hiiumaa“ ning ei volita Hiiu valla allasutust kõnelema maakonna noorte nimel.
Valdade noortekeskused on esitanud oma seisukoha moodustatava keskuse osas. Nimi Hiiumaa Noorsootöö Keskus loob nii maakonnas kui ka väljaspool väga vale arusaama ja takistab Emmaste, Käina ja Pühalepa noorsootöö autonoomset arengut.
Omavalitsusjuhid tegid ettepaneku, et Hiiu vald muudaks noortekeskuse nimetust.
Seoses maakondliku rolliga (Hiiu Maavalitsuste ja Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse vahel sõlmitud leping kehtib aastani 2017) otsustati paluda maavanemal uurida riikliku rahastamise põhimõtteid karjääri-,  õppenõustamis- ja noorte infoteenustele.
Otsustati:
2.1. Paluda maavanemal uurida riikliku rahastamise põhimõtteid karjääri-,  õppenõustamis- ja noorte infoteenustele.
 
3. Elektrilevi investeeringud Hiiu maakonnas ja omavaheline suhtlus eriolukorras.
Indrek Sild, Toomas Arbo ja Andrus Maimjärv tegid ettekande teemal: „Kuidas liigume Elektrilevi klientide ootuste suunal: kindel võrguteenus ja ladus asjaajamine.“
Omavalitsusjuhtidele edastati ülevaatamiseks ja täpsustamiseks nimekiri prioriteetsetest  tarbimiskohtadest Hiiumaal.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
3.2. Vaadata üle ja täpsustada Hiiumaa prioriteetsete tarbimiskohtade nimekirja.
 
4. HOL 2014 eelarve muutmine ning 2015 aasta eelarve arutamine.
Selgitati HOL 2014. aasta eelarve muutuse tulusid ja kulusid.
HOL eelarve 2015.
Arno selgitas Sihtasutus Tuuru taotlust.
Paluti edastada HOL 2015. aasta eelarve seletuskiri, et komisjonides eelarvet menetleda.
Otsustati, et baastase peab jääma samale tasandile.
HUPSi osas vaatab maavanem Rajaleidja Keskuse võimalused üle ja jaanuaris tegeletakse edasi.
Poebussi osas, kuna hetkel ei ole näha programme, kust toetust taotleda, siis mõelda näiteks kasutatud sõiduvahendi ostmisele. Otsustati rääkida lepingupartneriga.
Otsustati:
4.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu 2014. aasta eelarve muutmine summas 1343 eurot.
4.2. Eraldada reservfondist 503 eurot transpordikulude katteks üritusele „Lahe Koolipäev“.
4.3. Kirjutada kuluread lahti ja menetleda HOL 2015. aasta eelarvet järgmisel volinike koosolekul.
 
5. Arengustrateegia ja selle lisade edastamine arengukogu liikmetele.
Strateegia tegevuskavva paluti omavalitsustel teha omapoolsed täiendused:
– parandada (kui on teada) objektiga seotud täpne arendustegevuse liik (püstitamine, rajamine, renoveerimine, rekonstrueerimine vms);
– üle vaadata, kas praegu tabelisse märgitud tegevusperiood vastab reaalsetele võimalustele ja/või arengukavale/eelarvestrateegiale
– vaadata üle, kas mõne tegevuse elluviimisel on KOV roll jäänud märkimata (nt kui mõne objekti puhul on KOV kaasomanikuks või muul moel huvitatud isikuks) või on tabelis olev märge üleliigne.
Sisendid on osaliselt edastatud, Arno täpsustas tegevuskavva esitatud ettepanekuid ning korrigeerib tegevuskava ja kutsub kokku Hiiumaa Arengukogu.
Otsustati:
5.1. Täpsustada arengustrateegia tegevuskava ja kutsuda arengukogu jaanuarikuus kokku.
 
6. Klubiliste treeningute toetamisest.
Omar jätkas eelmisel koosolekul arutusel olnud teemat, edastades ülevaate Hiiumaa suuremate spordiklubide poolt korraldatavatest lastetrennidest ja küsitlusest (Kas pearaha süsteem lastetreeningute toetamiseks aitab teie klubi tegevust parandada ?)
Edasised sammud oleks valdade kokkulepped, kes on klubiliste treeningute toetamisest huvitatud. Klubid esitaksid noorte treeningute toetamiseks vastavasse omavalitsusse taotluse ja toetus oleks maakonnas ühtsetel alustel.
Otsustati:
6.1. Esmalt koondada klubid ühtsesse andmebaasi ja arendada ideed edasi.
 
7. Hiiu Maavalitsuse info.
Maavanem tegi Hiiumaa Omavalitsuste Liidule ettepaneku sõlmida maavalitsusega vastavalt „Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogrammile“ leping 1000 euro ulatuses. Lepinguga võetud kohustus on algatada maakondliku siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse tegevuskava koostamise protsess ja korraldada seminar tegevuskavva sisendi saamiseks.
Veel rääkis maavanem ministri Ivari Padari visiidist Hiiumaale, võidupüha paraadi korraldamise detailidest, B7 ja Lääne-Eesti Turismi ühiskonverentsist, Hiiumaa Haiglast.
Lepiti kokku, et minnakse ministeeriumisse rääkima piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi rahajaotamise põhimõtetest.
Otsustati:
7.1. Võtta info teadmiseks.
7.2. Sõlmida Hiiu Maavalitsusega leping.
 
8. HOL büroo juhi info.
Büroo juht edastas info meili teel.
Teemad:
Omavalitsusliitude kohtumine Raplas; komisjonide töös osalemine; mobiilsidelevi kvaliteedist Hiiumaal; piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm; poebuss; arenguseminar.
Otsustati:
8.1. Võtta info teadmiseks.
8.2. Muuta HOL 03.11.2014 volinike koosoleku otsust nr 7.2. ja nimetada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks kultuuripärli preemiakomisjoni Tiit Paulus.
 
9. Muud teemad.
Tutvuti Hiiu Maakonna Hoolekeskusega.