protokoll 02.06.2014

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
 
Kärdla                                                                                               02. juuni 2014 nr 6
 
Algus: 11.00, lõpp: 13.40
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ülo Kikas, Ants Orav, Tiit Paulus, Katrin Sarapuu, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Arno Kuusk                           –           HOL;
Riho Rahuoja                         –           Hiiu Maavalitsus;
Argo Tali                                –           Politsei- ja Piirivalveamet;
Ester Tammis                         –           Kodukant Hiiumaa.
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
  1. Volinike 19.05.2014 koosoleku protokolli kinnitamine;
  2. Hiiu Maavalitsuse info;
  3. PPA muudatustest;
  4. Kommunikatsioon külaselts kohalik omavalitsus;
  5. Muud teemad.
 
 
1. Volinike 19.05.2014 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 19.05.2014 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsus info.
Maavanem rääkis transpordiühendustest (praami- ja lennuliiklus). Vajadus on tihedamaks praamigraafikuks ja selleks on peetud läbirääkimisi Väinamere Liinidega. Ministeeriumile esitatakse ettepanek lisada graafikusse täiendavad reisid. Aviesi ja ministeeriumi vahel on leping sõlmitud, edasi on planeeritud kohtumine vedajaga.
Toimunud B7 koosolekul otsustati toetada kõikide saarte osalemist B7 mängudel. Iga saare toetus on 2000 eurot B7 vahenditest. Mõte on uurida B7 kolleegidelt saarte taastuvenergeetika kohta.
Neljapäeval, 05.06.2014 toimub Kassaris merealaplaneeringu seminar.
Samuti avatakse neljapäeval kell 19 vanas elektrijaamas B7 kunstinäitus.
Järgmine nädal on Hiiumaal EOK esindus.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3.         PPA muudatustest.
Kärdla kordoni juht Argo Tali rääkis plaanitavatest muudatustest Politsei- ja Piirivalveametis.
Funktsioonide põhisest valdkonnast minnakse üle teenustepõhisele ülesehitusele.
Probleem on radarvaatluse osas. Riigil on plaan koondada radarvaatlus ühte kohta ning ohus on Hiiumaa kuus teenistuskohta.
Esitati küsimus, et kas on reformiga seoses plaan tõsta merepäästevõimekust? Ettepanek on tehtud, et Hiiumaal oleks pidevalt olemas kolmeliikmeline SAR meeskond. See vajab 18 väljaõppinud inimest, täna on neid 8. Päästevahendite (paatide, jne) osas on mõttekas hakata panustama kohalikule vabatahtlikkusele.
Lääne Prefektuur plaanib teha maakondades kokkusaamist väiksemas ringis konkreetsel teemal (Hiiumaal näiteks varguste teema). Konkreetne kuupäev täpsustatakse.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
 
4.         Kommunikatsioon külaselts kohalik omavalitsus.
 Teemat arendas Ester Tammis.
Eelmisel aastal pakkus Kodukant Hiiumaa omavalitsustele koostööleppe ettepaneku, palvega teha korrektuure. Tänaseks puuduv tagasiside.
Kodukandil on soov kord aastas kohtuda omavalitsuse ja külade esindajatega volikogu istungil ning arutada sõlmprobleeme. Kas seda on vaja, kas oleme õigel teel? Kui leiate, et see on oluline, siis võiksime leida ühise eesmärgi ja kokkuleppe.
Leiti, et antud kujul on see üsna deklaratiivne koostöölepe. Kohtuda saab ka ilma leppeta.
Toimus diskussioon külaelu arengu teemadel.
Ester Tammis andis teada, et 24.-25.09. toimub kodukandi korraldatud koolitus MTÜ-dele ja kohalikele omavalitsustele. Koolitaja on Garri Raagma.
Leiti, et koostöölepe võiks olla HOL tasandil ning Arno Kuusk aitab koostöölepet sõnastada.
Otsustati:
4.1.   Arno aitab koostööleppe projekti sõnastada ja siis otsustatakse edasi.
 
5.         Muud teemad.
 Muude teemade all räägiti HOL töökorraldusest. (Volinike koosoleku päevakorra õigeaegne kooskõlastamine ja lisada igakordselt tegevjuhi info).
 
Jaanus tutvustas Hiiu valla ja Nelja Energia vahel sõlmitud ühiste kavatsuste protokolli.
 
Omar rääkis teemal Orjaku sadam varusadamana. Väidetavalt on see teema arutelul Saarte Liinides. Me peame ka mõtlema, mida see tähendab Sõru sadamale.
 
Arno edastas infot Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil räägitust.