Protokoll 03.03.2014

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Käina                                                                                     03. märts 2014 nr 3
 
Algus: 11.00, lõpp: 14.42
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ülo Kikas, Georg Linkov, Ants Orav, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor, Jaanus Valk
 
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja                           –          Hiiu Maavalitsus;
Aivi Telvik                               –          Hiiu Maavalitsus;
Hannes Aasma             –          Päästeamet Lääne päästekeskus;
Indrek Laanepõld                    –          Päästeamet Lääne päästekeskus;
Küllike Uzjukin                        –          Häirekeskus;
Meelis Viks                             –          Päästeamet Lääne päästekeskus;
Toomas Luik                           –          Päästeamet Lääne päästekeskus;
Piret Seire                               –          Päästeamet Lääne päästekeskus.
 
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
 
PÄEVAKORD
 
  1. Volinike 03.02.2014 koosoleku protokolli kinnitamine;
  2. Hiiu Maavalitsuse info;
  3. Piirkondade konkurentsivõime;
  4. Loomade varjupaik;
  5. Päästeamet;
  6. SA Hiiumaa Muuseum;
  7. Korraldatud jäätmevedu;
  8. Hariduskomisjon.
  9. Esindaja rahvakultuuri maakondliku toetuse määramise komisjoni;
  10. Muud teemad:
 
1. Volinike 03.02.2014 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 03.02.2014 koosoleku protokoll.
 
2.      Hiiu Maavalitsuse info.
Maavanem rääkis lennu- ja laevaliikluse teemadel. Mitmed lennud on ära jäänud, mille tõttu võib tekkida võimalus taastada aprillist tavagraafik. Uus lennuhange on läbirääkimiste etapis.
Parvlaev „Hiiumaa“ läheb aprillis dokki ja siis hakkab esimene väljumine Heltermaalt olema kell 5.00.
Muuseumi teemal oleks võimalik kohtuda 14. märtsil Marju Reismaaga.
25.03.2014 toimub küüditamise 65. aastapäeva tähistamine.
Sel aastal on maakondliku arendustegevuse programmi eralduse hulgas maakondlikele turismiliitudele mõeldud tegevustoetus. Iga maavalitsus saab otsustada, et mis summas toetatakse. Meie plaan on liikmemaksu summa ühtlustada.  
Regionaalarengu auhinna nominendiks esitati Kärdla sadam.  
Maavanem rääkis Vabariigi Valitsuse kabineti nõupidamisel arutatud EL struktuurifondivahendite meetmete sisust.
Omar edastas maavanemale palve, et kokkusaamisel Haridusministeeriumiga täpsustada  huvikoolide toetamise võimalusi.
Ülo tundis huvi merealade planeeringu protsessi kohta.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3.      Piirkondade konkurentsivõime.
Aivi rääkis piirkondade konkurentsivõime tõstmise meetme teemal.
Omavalitsustelt laekus sisendina 21 ettepanekut. Esmapilgul vaadatuna ei kvalifitseeru kõik ettepanekud piirkondade konkurentsivõime tõstmise meetmesse. Samas on meil täna kinnitamisel arengustrateegia tegevuskava ning siis saab meetmesse mittesobivad objektid lülitada sinna.
Kuidas edasi liikuda? Aivi palus omavalitsustel üle vaadata ja täpsustada esitatud ettepanekuid (töökohtade tekkimine, kaasfinantseerijad, jne).
Siseministeeriumist palutakse abi ja niipea kui tuleb tagasiside, siis tullakse kokku ja vaadatakse kvalifitseeruvad ettepanekud-objektid üle.
Otsustati:
3.1.  Täpsustada sisendina esitatud ettepanekuid.
 
4.      Loomade varjupaik.
Jaanuari kuu HOL volinike koosolekul rääkis MTÜ Kuulikodu esindaja Kadri Taperson Hiiumaa kodutute loomade varjupaiga vajadusest.
Mõned omavalitsused on teemat arutanud ja ei ole jõutud lõpliku otsuseni.
Kuidas see ikkagi lahendada? Kas iga omavalitsus täidab ise seadusest tulenevaid nõudeid, tehakse ühisvarjupaik või toetatakse MTÜ Kuulikodu?
Arutelu tulemusena jõuti tegevusteni, et räägitakse Hiiumaa Prügila juhiga võimaliku varjupaiga rajamisest ning antakse valitavale HOL tegevjuhile ülesanne teemaga tegeleda.
Otsustati:
4.1. Tegeleda teemaga edasi.
 
  
5. Päästeamet.
Indrek Laanepõld, Meelis Viks, Toomas Luik, Piret Seire ja Hannes Aasma rääkisid Päästeameti Lääne päästekeskuse tegevustest.
Küllike Uzjukin rääkis Häirekeskuse tegevusest.
Indreku ettekande teema Päästeameti fookused 2014: tulekahjude ja tulesurmade vähendamine, veeõnnetuste vähendamine, vabatahtlike toetamine, varustus, statistika, tuleohutusjärelevalve aastal 2014.
Piret tegi ülevaate ennetustegevusest aastal 2014.
Meelis rääkis teemal KOV kriisireguleerimine Hiiumaal.
Kas Hiiumaal toimib kriisireguleerimise ühiskomisjoni? Probleem on olnud infovahetusega, ressursitabel on pooliku täitmisega. Peame kokku leppima kuidas omavahel suhtleme.
Päästeameti poolt edastatakse omavalitsustele kirjad ja paroolid, et saaks täiendada ressursitabelit.
Otsustati:
5.1. Võtta kuuldu teadmiseks ja täitmiseks.
 
6.      SA Hiiumaa Muuseum.
Teemat arendas Omar Jõpiselg.
Käina jõudis otsuseni, et võiks teemaga edasi tegeleda ning tehti ettepanekud tingimuste täiendamisteks.
Kui tingimused oleks riigi poolt vaadatuna paremad, siis on ka töökvaliteet parem.
Kirja sai pandud, et iga-aastane eraldis oleks suurem. Kui tahame, et sihtasutus tegeleks maakondlikult hästi ja oleks omavalitsustega hästi kontaktis, siis peab nõukogu hästi töötama. See eeldab, et ka nõukogu on tasustatud.
Järgmise eelarve jaoks võiks kokku leppida kahe kuni kolme objekti investeeringu vajaduse,
Kolmas suur nõue, et lõpetamisõigus oleks ka ühiselt omavalitsustel.
Otsustati panna ettepanekud ühiselt kirja.
Käina ja Hiiu vald teevad täiendusettepanekutest koondi ja edastavad Emmastele ja Pühalepale kooskõlastamiseks.
Otsustati:
6.1.  Esitada täiendusettepanekud läbirääkimisteks ministeeriumiga.
6.2.  Arutada teemat 14.03.2014 Marju Reismaaga.
 
7.      Korraldatud jäätmevedu.
Vallavanemad kohtusid, kaalusid mitmeid alternatiive ja lepiti kokku, et kuni uue hanke läbiviimiseni ja eduka tulemuse selgumiseni minnakse Hiiumaal üle jäätmeveo vabaturule.
Küsimus volikogu esimeestele, et kas olete otsusega nõus.
Kõik olid otsusega nõus.
Otsustati:
7.1. Alates 01.04.2014 hakkab Hiiumaal kehtima jäätmeveo vabaturg.
 
 
  
 8.      Hariduskomisjon.
 Küsimus, et kas HOL hariduskomisjoni jätkab samas koosseisus? Tänased liikmed: Ivo Eesmaa, Jaanus Valk, Eve Kustala, Aiki Maivel, Merike Kallas, Ermo Mäeots.
Kes soovib liiget vahetada, siis nimetab uue liikme.
Otsustati:
8.1. Täpsustada liikmed, kutsuda kokku Hiiumaa Omavalitsuste Liidu hariduskomisjon ja jaotada ära ainesektsioonidele eraldatud raha.
 
9.      Esindaja rahvakultuuri maakondliku toetuse määramise komisjoni.
Rahvakultuuri maakondliku toetuse eesmärk on rahvakultuuri püsimisele ja arengule kaasaaitamine rahvakultuurile oluliste sündmuste ning tegevuste toetamisega maakondades. Rahvakultuuri maakondliku toetuse rahastamine toimub riigieelarvest Kultuuriministeeriumi kaudu.
Otsustati:
9.1. Nimetada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks rahvakultuuri maakondliku toetuse määramise komisjoni Jaanus Valk.
 
10.  Muud teemad.
10.1. Omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu.
Arutati teemat, et kas edastada HOL poolt märgukiri omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõule. Küsitavusi tekitab tõmbekeskuste määratlemine.
Leiti, et ühiskirja edastamiseks ei saavutata konsensust ning seega edastab iga omavalitsus, kui soovib, omapoolse seisukoha.