Protokoll 06.01.2014

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kärdla                                                                                               06. jaanaur 2014 nr 1
 
 
Algus: 13.00, lõpp: 14.40
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ülo Kikas, Eve Kustala, Georg Linkov, Üllar Padari, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja                         –           Hiiu Maavalitsus;
Piret Sedrik                            –           Hiiu Maavalitsus;
Aivi Telvik                              –           Hiiu Maavalitsus;
Kadri Taperson                      –           Kuulikodu MTÜ.
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD
 
1. Volinike 02.12.2013 koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Hiiumaa loomakaitse ja varjupaiga olukord ja lahendused tulevikuks;
3. Hiiu Maavalitsuse info;
4. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava koostamine Hiiu maakonnas;
5. Tuuru nõukogu;
6. Esindaja nimetamine Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse (HUPS) nõukogusse;
7. Muud teemad:
            7.1. Hiiumaa Muuseum.
 
 
1. Volinike 02.12.2013 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 02.12.2013 koosoleku protokoll.
 
 
2. Hiiumaa loomakaitse ja varjupaiga olukord ja lahendused tulevikuks.
Kadri Taperson MTÜ-st Kuulikodu rääkis murekohtadest kodutute loomadega.
Ettekandja tsiteeris avalikku kirja „Aruande asemel“. Kuulikodu läheb uuele aastale vastu teadmisega, et Hiiumaale on vaja loomade munitsipaalvarjupaika (5 kohta koertele ja 20 kassidele). Kohalikel omavalitsustel on seadusest tulenev kohustus tegeleda hulkuvate loomadega. Täna toimib omavalitsuste koostöö MTÜ-ga Kuulikodu juhtumipõhiselt. Küsimus, et kuidas edasi minna. Arutleti varjupaiga vajaduse üle. Et midagi otsusta on vaja numbreid, välja tuua vajaduse tõsidus.
Kuulikodu osas tähendab see seda, et kui omavalitsustega koostöös leida ruumid uue varjupaiga rajamiseks ja ühe isiku töötasustamine, siis on MTÜ kohustused hoopis muud. Kuidas seda korraldada, et kataks need vajadused, kuidas saada kõrvale tugev loomade varjupaik.
Ettekandja märkis, et MTÜ Kuulikodu jääb edaspidigi loomakaitseorganisatsioonina tegutsema, tehes vajadusel koostööd omavalitsustega uue varjupaiga loomisel ja haldajaga varjupaiga käivitamisel.
Otsustati:
2.1. MTÜ Kuulikodu edastab omavalitsustele eelarve ja tingimused, mis vastavad Hiiumaa varjupaiga vajadustele.
 
 
3. Hiiu Maavalitsuse info.
Maavanem andis ülevaate teadaolevatest üritustest, visiitidest ja nõupidamistest.
08.01.2014 viibib maakonnas võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper. Kohtutakse omavalitsuste sotsiaalvaldkonna esindajatega ja maavalitsuse saalis toimub kodanike nõustamine.
16.01.2014 on kutsutud Hiiumaale Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene. Kavas on külastada Hiiumaa Muusemi, Tobiase muuseumi, Suuremõisa lossi, Vaemla villavabrikut, vaadata Halulaeva ehitamist. Samuti rääkida Hiiumaa Kino tegevusest ning Hiiu Folgi korraldusest.
Transpordist.
Praamigraafikus kehtib 06.01.-14.04.2014 jääolude graafik ja pühapäevane kiirbuss väljub Kärdlast hommikuti 15 minutit varem. Laevakompanii lubab, et kui jääolud lubavad, siis sõidetakse 1,5 tunniga. Väinamere Liinidega käivad läbirääkimised, et oleks võimalik piletid kolm kuud ette broneerida.
MKM korraldatud esimene lennuhange Tallinn-Kärdla-Tallinn liinil nurjus. Välja on kuulutatud teine hange, mille pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.02.2014.
AS-ga Avies käivad läbirääkimised lepingu pikendamise osas. Jaanuarist maini rakendatakse hõredamat lennugraafikut.
Maavanem selgitas lühidalt eurorahade jaotamise põhimõtteid.
Regionaalministri valitsemisalas saab raha jaotuse aluseks maakondliku arengukava/strateegia olemasolu ning peame strateegiaga edasi minema. Plaan on kutsuda 21.01.2014 kokku Hiiumaa Arengukogu ja arutada kuidas edasi.
Võrreldes eelmise finantseerimisperioodiga lähevad valdkondlikud rahad (haridus, sotsiaal, kultuur, jne) regionaalministri haldusalast vastavate ministeeriumide valitsemisalasse. Mis puudutab tervishoidu, siis on kokkulepe Hiiumaal esmatasandi arstiabi tõhustamisel. Perearsti keskus asub Hiiumaa Haiglaga ühel territooriumil ja on sellega seoses vahendite taotlemisel abikõlbulik.
Maavanem tegi meeldetuletuse, et ei ole veel laekunud ettepanekuid Vabariigi aastapäeva korraldamiseks 21.02.2014.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
 
4. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava koostamine Hiiu maakonnas.
Aivi Telvik selgitas meedet „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“.
Eelnevas päevakorrapunktis märkis maavanem, et regionaalministri valitsemisalas saab raha jaotuse aluseks olema maakondliku arengukava/strateegia olemasolu. Siseministeerium eeldab, et igal maakonnal on kehtiv arengukava/strateegi. Seega peame Hiiumaa 2020+ tegevuskavaga edasi töötama, sest piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava baseerub maakonna arengukaval/strateegial.
Peame selle nimel tööd tegema. Pakuti välja, et kutsuda 21.01.2014 kokku Hiiumaa Arengukogu, et minna Hiiumaa arengustrateegia tegevuskava koostamisega edasi. Kutsutakse kokku kõik senised strateegiaga liitunud asutused ning samuti Emmaste ja Pühalepa vald.
Hiiumaa Arengustrateegia jääb ka hariduse-, sotsiaal-, kultuuri- ja tervishoiu valdkonna prioriteetsete objektide finantseerimise aluseks.
Eelkõige on vaja otsustada mida me ise tahame.
Teeme algust piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmiga ja kui me saavutame siin konsensuse, siis see on juba suur edasiminek.
Arengukogu ootab järgmisi samme.
Otsustati:
4.1. Hiiumaa Arengukogu toimub 21.01.2014.
 
 
5. Tuuru nõukogu.
Jätkus eelmisel koosolekul päevakorras olnud teema.
Maavanemalt märge, et omavalitsused võiks arutada, millisel moel ja kelle näol jätkata esindatust Sihtasutus Tuuru nõukogus. Omavalitsuste esindaja peaks üles näitama aktiivsust.
Tänane esindaja ei soovi jätkata nõukogu töös.
Nenditi, et kuna Hiiumaa Omavalitsuste Liit panustab üsna suures mahus Tuuru tegevusse, siis võiks olla HOL esindatus kaheliikmeline. Põhimääruse järgi on liikmete arv 5 kuni 7, hetkel on 6 liiget. HOL roll peaks olema võrreldes tänasega oluliselt suurem. Piret märkis, et esmalt pigem kohalkäiv liige ja siis vaadata edasi liikmete arvu.
Tehti ettepanek, et liige võiks olla HOL juhatuse liige.
Ettepanek, võtta teema järgmise koosoleku päevakorda.
Otsustati:
5.1. Võtta teema järgmise HOL volinike koosoleku päevakorda.
 
6. Esindaja nimetamine Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse (HUPS) nõukogusse.
 
Otsustati:
6.1. Nimetada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse nõukogusse Ülo Kikas.
 
 
7. Muud teemad.
 
7.1. Hiiumaa Muuseum
Kultuuriministeerium edastas omavalitsustele palve, võtta sihtasutuse asutamise otsustamine volikogu päevakorda.
Omar märkis, et peame enne otsuse tegemist teemasse tõsiselt süvenema.