protokoll 06.10.2014

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Pühalepa                                                                                           06. oktoober 2014 nr 8
Algus: 10.00, lõpp: 14.00
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ülo Kikas, Ants Orav, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor, Katrin Sarapuu, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Arno Kuusk                –           HOL;                                       
Aivi Telvik                  –           Hiiu Maavalitsus;
Riho Rahuoja              –           Hiiu Maavalitsus;
Jaak Lokk                   –           Kilk OÜ;
Margit Kagadze         –           Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus;
Ene Reitsnik               .           Hiiumaa Prügila OÜ.
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1.         Volinike 27.08.2014 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         HOL büroo juhi info;
4.         Hiiumaa arengustrateegia täiendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
            meede;
5.         Hiiumaa Teavitamis-. ja Nõustamiskeskus;
6.         Biokütuste valmistamine ja võimalused;
7.         Hiiumaa Prügila. Korraldatud jäätmeveo konkursi korraldamine;
8.         HOL komisjonide liikmete kinnitamine;
9.         Muud teemad.
 
1. Volinike 27.08.2014 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 27.08.2014 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Maavanem rääkis toimunud ja eelseisvatest kohtumistest.
30.09.2014 kohtuti AS Avies esindajatega ja MKM kantsleri Merike Saksaga. Lennulikkusele eraldatakse täiendav rahastus ja lennuk lendab tänase graafikuga aasta lõpuni. Räägiti ka aasta 2015 õhutranspordile planeeritud mahtudest.
22.10. tuleb Hiiumaale MKM transpordi asekantsler Eero Pärgmäe. Kohtumisel räägitakse Sõru – Triigi parvlaevaühenduse lähitulevikust ning soovitakse jõuda arusaamisele, kas pikemas perspektiivis vastab hangitav laev Hiiu maakonna vajadustele.
10.10.2014 toimub Saaremaal SEL korraldatud kokkusaamine saarte ühendust puudutavatel teemadel.
Suure tõenäosusega viibib 20.-22.11.2014 Hiiumaal Ivari Padar. Mõtlemiseks, mis oleks teemad arutamiseks. Kutse tuleb hiljem.
Selle kuu lõpuks tahaks täpsustada rohemajanduse arengukava lähteülesanded ja siis tutvustada omavalitsustele novembrikuu jooksul.
Kuna Emmaste – ja Käina vald ei ole veel kooskõlastanud Hiiu maakonda ümbritseva mereala maakonnaplaneeringut, siis teeb maavalitsus ettepaneku kohtuda oktoobris volikogu liikmetega, et tutvustada planeeringut ja selle keskkonnamõjude strateegilist hindamist.
Maavanem palus anda omavalitsustel, kes seda veel teinud ei ole, sisend Eleringi tellitud sotsiaalmajanduslikku uuringusse (elektrienergia võimsuse vajaduse kohta).  
Kodanik pöördus ajalehe poole ja ajaleht maavanema poole küsimusega, et kus asuvad Hiiumaal avalikud internetipunktid. Maavalitsus edastab omaavalitsustele kaarti, kus on punktid märgitud ning siit omavalitsustele palve, et kontrollida kas kaardil märgitud kohtadel avalikud internetipunktid töötavad.
SA Hiiumaa Haiglast infoks, et Haigekassa koostöös KPMG viib läbi finantsilise jätkusuutlikkuse auditit, mis saab sisendiks haigla rahastamisskeemi ülevaatamiseks või muutmiseks.
07.10.2014 toimub kohtumine Heiki Arikesega, teemaks Võidupüha paraad 2015. Oodatud on Hiiu valla esindaja.
Toomas Remmelkoor tõstatas teema, et kuna kohati on Hiiumaal mobiiliside häiritud, siis võiks korraldada kohtumise operaatorfirma esindajatega. Lepiti kokku, et Arno täpsustab ühiskohtumise toimumisaja ning hea oleks kokkusaamisele kutsuda ka Tehnilise Järelevalve Ameti esindaja.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
2.2. Korraldada kohtumine mobiilside operaatoritega ja täpsustada olukord.
 
3. HOL büroo juhi info.
Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud projekti „Ohtlike jäätmete kogumine ja käitlemine Hiiumaa elanikkonnalt 2015. aastal“ taotlus tunnistati mittevastavaks kuna  Hiiumaal ei ole korraldatud olmejäätmete vedu.
Arno tutvustas kalendertöökava arengustrateegiaga edasiminekuks.
Arengukogu liikmed peavad nimetama 20. oktoobriks prioriteetsed objektid. Ettepanek enne järgmist HOL panna tegevuskava prioriteedid paika. Järgmisel Hiiumaa Omavalitsuste Liidu koosolekul kinnitaks tegevuskava eelnõu ning saadaks Arengukogule kinnitamiseks. Arengukogu on plaanis kokku kutsuda 10. novembril 2014.
Arno edastab omavalitsusjuhtidele jäätmeveo kogused ning energia tarbimise kogused.
Kergliiklusteede toetusskeem.
Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 400 000 eurot ning toetuse maksimaalne määr on 85%. Toetuse taotlemise aluseks on kergliiklusteede kava, mille kinnitab siseminister. Eeltaotlused projekti kergliiklusteede kavasse nimetamiseks tuleb esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse e-teeninduse kaudu 13. novembriks 2014. Iga taotleja võib esitada ühe eeltaotluse.
Õppepäevad/koolitused:
07.11.2014 ühendustele arengustrateegia kaasamisõppepäev;
17.11.2014 tuleohutuse õppepäev;
detsembri alguses energiatõhususe õppepäev.
Väljasõidud:
10.10.2014 toimub Saaremaal saarte transpordiühenduse teemaline kohtumine;
14.10.2014 Raplas EMOVL kokkusaamine.
Küsimus, et millal korraldada kohtumine Elektrilevi esindajatega. Otsustati teha ettepanek kohtumiseks järgmisel HOL koosolekul.  
Programm „Maale elama“.
11.04.2015 toimub Tallinnas Kalevi spordihallis mess. Messil osalemisega kaasnevad kulud. Selle aasta kulu oli ca 1500 eurot (Maakar toetus oli 1000 €). Kas osaleme? Kui eelarve jääb selle aasta suurusjärku, siis tasub messil osalemist kaaluda.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
3.2. Arutada „Maale elama“ messil osalemise kulu HOL 2015. aasta eelarve menetlemise käigus.
 
 
4. Hiiumaa arengustrateegia täiendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
meede.
Aivi Telvik rääkis piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise programmist. Sisu poolest ei ole midagi muutunud, vaid valminud määruse eelnõus on muudetud tähtaega, mil maavanem peab esitama omapoolse analüüsi ja tegevuskava. See tähtaeg on 15. detsember 2014. Ametlikult on programmist ära kadunud 5. tegevusvaldkond (kultuur ja sport).
Analüüs on mustandina saanud dokumendiks. Ettekandja tegi ettepaneku, et kui Hiiumaa Arengustrateegia tegevuskava prioriteetsus on paigas, siis võtaks juurde piirkondliku konkurentsivõime tegevuskava. Arengukogus esitleks analüüsi ja neid tegevusi ja prooviks vaadata, et kas see prioriteetsus vastab olemasolevale olukorrale ja tänasele arenguvõimalustele.
Otsustati:
4.1. Võtta info teadmiseks.
 
5. Hiiumaa Teavitamis-. ja Nõustamiskeskus.
Margit Kagadze tutvustas omavalitsusjuhtidele Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamisekeskuse plaane koostegemisteks aastal 2015.
Juunikuisel kohtumisel omavalitsustega ilmes vajadus tegeleda rohkem noorsootööga.
Koolides läbiviidud küsitlustest on ka ilmnenud, et õpilased tunnevad puudust jõukohasest tööst.
Selleks on HUPSil mõte viia ellu Hiiumaa Õpilasmalev (HÕM), tegeleda Euroopa vabatahtliku teenistusega ja erinoorsootööga.
Plaanide elluviimiseks taotleb Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus Hiiumaa Omavalitsuste Liidult 2015. aastal toetust 4500 euro ulatuses. Toetus oleks abiks programmidest täiendavate vahendite taotlemiseks.
Täna on Hiiumaa ainuke maakond, kus ei toimi õpilasmalev. Kuigi esimesed õpilasmalevad töötasid aastal 1966. aastal Hiiumaal. Õpilasmalevad olid Hiiu Kaluri ja Sõpruse kolhoosis, Putkaste sovhoosis ning Hiiumaa Metsamajandis. Mitmest Eesti keskkoolist kokku 68 vanemate klasside õpilast.
HUPS leiab, et tänu sellele sündmusele peaks olema head šansid saada programmidest toetust maleva taaselustamiseks.
Margit märkis, et soovi ja huvi korral on valmis HOL koosolekule tulema SA Õpilasmaleva esindaja, et selgitada maleva olemust.
Otsustati:
5.2. Arutada Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse taotlust HOL 2015. aasta eelarve menetlemise käigus.
 
6. Biokütuste valmistamine ja võimalused
Jaak Lokk rääkis ja jagas materjale bioloogilise toorme kompleksest kasutamisest.
Ettekandja tegi pakkumise monteerida Hiiumaale pilootprojektina seade AIST-200, mis annaks tööturule juurde 20 töökohta.
See seade võimaldab põletada kõike, milles on süsinik ja vesinik (olmeprügi, hakkepuit, autokummid, plastjäätmed, jne) ja sõltuvalt toormest saada lõpptulemusena kas soojust, elektrit või vedelkütust (ahjukütus, bensiin või diisel).
Seadme kaal ilma korpuseta on 8-12 tonni ja hind hispaanlaste näitel 3 950 000 dollarit.
Eesmärk oleks leida hea koostööpartner, kellega vaadata erinevaid toormeid ja lõpp-produkte. Härra Lokk lubas, et ise oleme valmis teatud osas finantsiliselt panustama.
Kui seade edukalt püsti pandud, siis tuleb alguses otsida tasuta riigiraha. Hiljem käitamisel peab olema tagatud suurepärane logistika toorme kohale toomiseks.
Teile mõtlemiseks, äriplaani kokkupanemiseks.
Otsustati:
6.1. Mõelda pakkumisele.
 
7. Hiiumaa Prügila. Korraldatud jäätmeveo konkursi korraldamine
Juhataja Ene Reitsnik rääkis olukorrast Hiiumaa Prügilas. Mis saab edasi?
Et jäätmejaama opereerimisega nulli jääda on vajalik kogus ca 1000 tonni jäätmeid aastas. Täna on jäätmete hulk 30-40 tonni kuus.
Eelmisel koosolekul käidi välja mõte korraldada jäätmeveo konkurss kortermajade baasil. Arno analüüsis prognoositavat olmejäätmete hulka ning tulemusele lähtudes ei muudaks see konkurss midagi.
Et jäätmejaama seisund ei halveneks, siis mõelda ikkagi jäätmejaama rendile andmist ja töötada välja renditingimused.
Otsustati minna konkursi korraldamisega edasi. Konkurss hõlmaks kogu saart ning antakse kasutada jäätmejaam sinna juurde kuuluvate tingimustega.  
OÜ Hiiu Autotrans esitatud taotlus vähendada olmejäätmete vastuvõtuhinda Hiiumaa jäätmejaamas suunati edasiseks lahendamiseks OÜ-le Hiiumaa Prügila.
Otsustati:
7.1. Teha ettevalmistusi konkursi väljakuulutamiseks.
 
8. HOL komisjonide liikmete kinnitamine;
Eelmisel HOL koosolekul leiti, et nii haridus- kui ka sotsiaalkomisjoni jätkamine on vajalik. Kehtiv Hiiumaa Omavalitsuste Liidu põhikiri lubab juhatusel moodustada konkreetsete ülesannete lahendamiseks ajutisi komisjone.
Tänaseks on mõnel omavalitusel esindajad nimetamata.
Hiiu Maavalitsus palub nimetada HOL-i esindaja regionaalsete investeeringutaotluste andmise programmi maakondlikku komisjoni.
Otsustati:
8.1. Esitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks regionaalsete investeeringutaotluste andmise programmi maakondliku komisjoni Üllar Padari.
8.2. Nimetada ajutiste komisjonide liikmete nimed järgmisel Hiiumaa Omavalitsuste Liidu koosolekul. 
 
 
9. Muud teemad.
Otsustati saata pöördumine Politsei- ja Piirivalveametile järjekordse reformi pärast, mille tulemusena võivad Hiiumaalt ja Saaremaalt kaduda mitmed täna veel Politsei- ja Piirivalveameti merevalveteenuste struktuuri kuuluvad radarvaatleja ametikohad.
 
Räägiti SA Hiiumaa Muuseumid nõukogu liikme kandidaatidest.