protokoll 27.08.2014

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Käina                                                                                                            27. august 2014 nr 7
Algus: 9.00, lõpp: 12.00
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ülo Kikas, Antti Leigri, Tiit Paulus, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Arno Kuusk    –           HOL;
Piret Sedrik     –           Hiiu Maavalitsus.
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1.         Volinike 02.06.2014 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         HOL büroo juhi info;
4.         Korraldatud jäätmeveo konkursi korraldamine;
5.         Hiiumaa arengustrateegia muutmine;
6.         HOL komisjonide töö;
7.         HOL eelarve 2015 ettevalmistused;
8.         Muud teemad.
            8.1. SA Hiiumaa Muuseumid.
 
 
1. Volinike 02.06.2014 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 02.06.2014 koosoleku protokoll.
  
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Piret Sedrik rääkis allloetletud teemadel:
Siseturvalisuse arengukava arutelu toimub 23.09.2014 toimub maavalitsuse saalis. Siseministeerium ootab maakonna sisendit.
13.11.2014 korraldab SA Tuuru Hiiumaa Arenguseminari.
Merealade planeeringu kooskõlastamise vastust oodatakse selle nädala lõpuks Käinalt.
Kesk-Läänemere programm 2014-2020 – maavalitsuse poolne kontaktisik on Aivi. Omavalitsustele on edastatud Siseministeeriumi info programmi eelnõu ja nõustamise kohta. Hiiu Maavalitsus on tänulik, kui omavalitsused kaasavad maavalitsust oma piirkonna projektiideede väljatöötamisse ning jagavad teavet oma arendusprojektide soovidest, mis minimaliseerib dubleerimist ja võimaldab ressursse efektiivselt kasutada.
Käina ja Emmaste vallaga on sõlmitud lepingud toetuse maksmiseks Hiiumaa avaliku maakonnaliiniveol õpilastele antud sõidusoodustuste finantseerimiseks. Arvestus on saadetud ka Pühalepa vallale ning maavalitsus ootab tagasisidet.
Piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise programm – 01. oktoobriks kinnitatakse määrus vastava tegevuskava vormi ja metoodika kohta, 15. novembriks peab  maavanem esitama nimetatud tegevuskava eelnõu regionaalministrile.
Praam ja lennuk. 21.08.2014 hakkas kehtima hõredam praamigraafik. Praegune lennugraafik on paigas 27. oktoobrini.
Kauni kodu konkursiga jätkab maavalitsus järgmisel aastal uue isikuga ja võimalusel jätkuvalt KOV sekretäride kaasabil.
Aasta õpetaja kingitus. Eelnevatel aastatel on olnud ministeeriumi poolne kingitus. Siit üleskutse, et kas HOL toetab rahaliselt kingitust. Otsustati premeerida aasta õpetajat võrdselt maavalitsusega (kumbki 100 eurot).
18.-19.08.2014 toimus Saaremaal rohemajandus suveülikool.
Tiit Paulus esitas küsimuse, et kas maavalitsus on kursis Sõru-Triigi liini probleemidega. On info, et liinil sõitev laev töötab poole võimsusega ning tekib küsimus, et kuidas minnakse talvele vastu. Piret lubas teemaga tegeleda.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
2.2. Toetada aasta õpetaja premeerimist 100 euro ulatuses.
 
3. HOL büroo juhi info.
Arno Kuusk edastas infot, millega on tegeletud viimase kahe kuu jooksul.
Programm „Maale elama“. Mais toimunud messilt saadi kontakt 70 perega, kellest 10-kond on huvilised, aga paraku on probleemiks kinnisvara kõrged hinnad. HOL eelarve kujundamisel on vaja otsustada, et kas jätkame programmiga järgmisel aastal. Mess toimub aprillis ja osalemine eeldab teatud summat.
Kredex kontaktisik. SA Tuuru tegevuskava näeb ette, et tegeletakse Kredex info jagamisega. Kredex pakub korteriühistutele finantslahendusi. Arno ootab valdadelt andmeid korteriühistute kohta, et neile infot edastada.
Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitati taotlus ohtlike jäätmete kogumiseks 2015. aastal.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toel korraldab SA Tuuru MTÜdele arengustrateegia kaasamisürituse. Infopäeva toimumise kuupäev täpsustub.
Lääne-Eesti päästekeskusega koostöös korraldatakse oktoobri esimeses pooles õppepäev omavalitsuste ametnikele ja saare ehitajatele ja omaniku järelevalve teostajatele. 
Omavalitsuste elektrihindade võrdlustabel. Arno teeb uue võrdluse
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
3.2. Arno teeb uue elektrihindade võrdlustabeli.
 
4. Korraldatud jäätmeveo konkursi korraldamine.
31.03.2014 lõppes Hiiumaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Keskkonnateenuste vaheline korraldatud jäätmeveo leping. Uus riigihange „Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Hiiumaa omavalitsuste haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja veoks“ tühistati Riigihangete Vaidlustuskomisjon otsusel.
Tänane jäätmeseadus kehtib samal kujul kui aasta alguses, korraldatud jäätmeveo kohustus on sees. Käesoleval suvel heaks kiidetud Riigi jäätmekavas 2014-2020 on tuginedes valitsuse koalitsioonilepingule välja toodud, et iga jäätmetekitaja peab olema liitunud, aga on õigus valida parimat hinna ja kvaliteedi suhet pakkuv teenusepakkuja. See võimalus aga ei ole jäätmekavast edasi seadusesse jõudnud ning puudub info, et kas või millal selline muudatus võiks toimuda.
Küsimus, et kuidas edasi? Kas oodata ära jäätmeseaduse muudatus või minna konkursi korraldamisega edasi? Kui omavalitsused hanget ei korralda ja korraldatud jäätmeveoga ei jätka, ei saa omavalitsused ka ladestustasu. Teisalt, kui hanke konkursiga ei saa määrata jäätmejaama kohustuslikuks jäätmete üleandmispunktis ning jäätmed viiakse mandrile põletamiseks, siis ei saa vallad ladestustasu ka konkurssi korraldades.
Konkurssi korraldades on kaks võimalust: esiteks võib korraldada kaks eraldi konkurssi, millest üks jäätmete kogumiseks elanikkonnalt ning teine Käinast lõppkäitlejale viimiseks. Teise võimalusena on korraldada konkurss, mille raames vedaja nii kogub kui ka viib ise lõppkäitlejani. Teise võimaluse juures on kindel, et suured üleriigilised vedajad omavad turueelist, sest omavad suurte põletustehastega lepinguid, väikesed ettevõtjad ei suuda väikeste kogustega tagada põletustehaste lepingute nõudeid regulaarsete kogustega varustamiseks. Samuti on päris kindel, et suurte jäätmekontsernide võidu korral ei jõua enam midagi Käina prügilasse.
Peame mõtlema elanikkonna peale, et leida talle sobivaim ja soodsaim viis. Kuna turusituatsioon ja seadused on aastatega muutunud, siis peame valmis olema selleks, et Käina prügila sulgeda ja kas eraettevõtetele rendile anda või maha müüa. Suured muutused jäätmeturul on eelkõige kaasnenud jäätmepõletustehaste tekkega, mida Käina prügila rajamise ajal veel ei olnud.
Elanikkond on praeguse vabaturu seisuga rahul, aga samas rikuvad omavalitsused seadust.
Ühe võimalusena tasub kaaluda hanke korraldamist minimaalses seadusega nõutud mahus – kõik vallad, milles elanikke enam kui 1500 ning vaid tiheasustatud aladel. Tiheasustatud aladel paiknevad peamiselt kortermajad, millega nagunii probleeme pole, sest tihti tellitakse konteinerite tühjendamine isegi tihedamini kui on minimaalne nõue.
Kuna Hiiumaa Prügilasse ei jõua kõik saarelt kokku korjatud prügi, siis on halvenenud jäätmejaama majanduslik olukord. Et saada hetke seisust ülevaade, siis paluda asutuse juhil esitada järgmiseks volinike koosolekuks jäätmejaama majandusseisust ülevaade.
Seejärel mõelda edasistele tegevustele.
Otsustati:
4.1. Kutsuda järgmisele HOL volinike koosolekul Hiiumaa Prügila esindaja.
4.2. Büroo juhil täpsustada maakonna kortermajade/ühistute arv ja prognoosida tekkiv prügimaht.
 
 
5. Hiiumaa arengustrateegia muutmine.
Hiiumaa Arengustrateegia kooskõlastati Hiiumaa Arengukogu poolt 03.10.2013. Edasi on vaja tegeleda arengustrateegia tegevuskavaga, millesse on omavalitsused oma ettepanekud objektidena esitanud, kuid mis ei ole Arengukogu poolt veel kinnitatud. Objekte on mitmetel lehekülgedel alates kohalikest külakiikedest kuni ülemaakondlike oluliste ehitisteni.
Objektide prioriteetsuse puhul tuleks lähtuda eelkõige maakondlikult ja valla seisukohast oluliste objektide vajalikkusest. Ei ole mõistlik hakata tegevuskavasse kandma madalama tasandi väikeobjekte, mis pole suunatud valla põhifunktsioonide täitmiseks. Tasub kaaluda, et kas peaks ka arengustrateegia tegevuskavasse kandma objekte, mille investeeringumaht on allapoole teatud piiri. Arutelu jooksul jõuti seisukohale, et ei peaks keskenduma uutele objektidele, mis tekitavad uusi kuluallikaid, keskenduma peame olemasolevate „katuste” alla uute tegevuste planeerimisega. Taolised prioriteedid on ka Euroopa Komisjoni tasandil valdavaks saamas.
Objektide hindamisel tuleb tasakaal leida ka selles, et Hiiumaad tuleb arendada ühtlaselt. Oluline on keskenduda objektidele, mis tekitavad lisaväärtust, mitte mis toovad kaasa lisakulusid.
Meie ettevõtjate hulgas on juba neid, kes panevad kohapealsed tehased kinni ning kolivad mandrile. Seetõttu oluline on tegeleda olemasolevate tööstusaladega, et sealt ei lahkuks praegused ning tuleks juurde uusi ettevõtjad.
HOL peab arengustrateegia elluviimisel ja järgimisel haarama oluliselt jõulisemalt ohjad. Praegusel hetkel on oluline edasi anda sõnum, et ootame strateegia muudatusettepanekuid ja uusi liitujaid. Vaja on kokku koguda info investeeringuobjektidest, sättida need prioriteetsuse järjekorda ning lasta nimekiri Arengukogul strateegia lisana kinnitada.
Otsustati:
5.1. Büroo juhil koostada investeeringuobjektide hindamislehe näidis, kooskõlastada see volinikega ning saata see laiali Arengukogu liikmetele.
5.2. HOL-i liikmed kogunevad peale objektide esitamist eraldi töökoosolekutele tegevuskava prioriteetsuse arutamiseks.
 
6. HOL komisjonide töö.
Arutati HOL hariduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni toimimist. Leiti, et mõlemate komisjonide jätkamine on vajalik ning eestvedaja võiks olla maavalitsuse esindaja.
Otsustati uuendada komisjone ning edastada omavalitsustele kiri nimetada septembrikuuks omapoolsed esindajad nii hariduskomisjoni kui ka sotsiaalkomisjoni.
Otsustati:
6.1. Omavalitsused esitavad järgmiseks volinike koosolekuks uued liikmed Hiiumaa Omavalitsuste Liidu hariduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni.
 
7. HOL eelarve 2015 ettevalmistused.
Arutati HOL 2015. aasta eelarve kujunemist.
Kas püsiosa jääb samaks (HOL bürookulu), kui suures mahus toetakse SA Tuuru (tegevustoetus, turismikoordinaator, TIK tegevustoetus), milliseid ettevõtmisi toetatakse?
Küsitavusi tekitab Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse roll, kuna paralleelselt hakkab alates septembrist tööle Hiiumaa Rajaleidja Keskus.
Otsustati:
7.1. Võtta teema järgmise HOL volinike koosoleku päevakorda.
 
8.  Muud teemad.
Räägiti SA Hiiumaa Muuseumid juhatuse liikme konkursist.