Protokoll 02.02.2015

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Suuremõisa                                                                                       02. veebruar 2015 nr 2
 
Algus: 11.00, lõpp: 14.20
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Eve Kustala, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor, Jaanus Valk
 
 
Kutsutud:
Piret Sedrik                –           Hiiu Maavalitsus;
Ilmi Aksli                    –           Hiidlaste Koostöökogu;
Arno Kuusk                –           Hiiumaa Omavalitsuste Liit.
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1.         Volinike 12.01.2015 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Maale elama tegevused;
4.         HOL 2015. aasta eelarve;
5.         Korraldatud jäätmeveo ja Hiiumaa jäätmejaama haldusteenuse leping;
6.         Ülevaade Hiiumaa Kodukandi arengukava koostamise protsessist;
7.         HOL büroojuhi info;
8.         Muud teemad.
 
1. Volinike 12.01.2015 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 12.01.2015 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi (PKT) raames on vaja moodustada komisjon tegevuskava prioriteetsete objektid määramiseks. Maavalitsus palub nimetada HOL poolne esindaja komisjoni. Kohalolijad tegid maavanemale ettepaneku kaasata komisjoni kõigi nelja omavalitsuse esindaja. Teise võimalusena on HOL esindaja Arno Kuusk.
Veel rääkis maasekretär maakonna liiklusohutuse komisjonist, Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringust, lennu- ja praamiliiklusest, Riigikogu valimistest, Sihtasutus Tuuru nõukogust, Hiiumaa Noorsootöökeskuse ja Rajaleidja keskuse funktsioonide erinevustest, Hiiu maakonna teenetemärgi konkursist, maavanema vastuvõtust.
Maavalitsusele tehti ettepanek pikendada praamipiletite etteostmise võimalust või teha reedel lisareise. Täna on see üks kuu ette ja kõik reedesed väljumised Rohukülast kell 19 on väljamüüdud. Paljud ei tea, et broneering on teatud protsent praamimahutavusest ja ei hakka reisi planeerima.
Otsustati:
2.1.  Võtta info teadmiseks.
2.2.  Teha maavanemale ettepanek laiendada PKT tegevuskava prioriteetide määramise
komisjoni koosseisu nelja omavalitsuse esindaja võrra. Teise võimalusena nimetada HOL esindajaks eelnimetatud komisjoni Arno Kuusk.
 
3.      „Maale elama“ tegevused.
Ilmi Aksli edastas infot projekti „Maale elama“ kohta.
Sel aastal toimub mess „Maale elame“ 11. aprillil Tallinnas, Kalevi Spordihallis. Tänavune mess ja turunduskampaania keskendub ettevõtlike inimeste tähelepanu võitmisele. Eesmärk on julgustada neid looma maapiirkonnas endale, oma perele ja teistele kogukonna liikmetele töökohti ning pakkuma uusi teenuseid.
Mida saaksime ette teha? Sihtasutus Tuuru on minemas ja Hiidlaste Koostöökogu on valmis aitama. Vaja on omavalitsuste poolset tuge ja huvi ning hea kui oleks igast omavalitsusest keegi kaasas.  Palve, et iga omavalitsus täiendaks „Maale elama“ kodulehte, pannes oma valla info üles.
Arno edastab omavalitsustele meeldetuletava kirja ning omavalitsused nimetavad
esindaja/esindajad, kes osalevad messi „Maale elama“ tegevustes.
Omavalitsuse esindaja(d) peavad arvestama, et 25. veebruaril toimub Lihulas, Kultuurikeskuse peegelsaalis (Tallinna mnt 1A) messil osalemise koolitus, millest tuleks osa võtta.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks ja nimetada omapoolsed esindajad messi toimkonda.
 
4. HOL 2015 aasta eelarve.
Jätkati eelmisel koosolekul päevakorras olnud teemaga.
Rahuolematust ja küsitavusi põhjustab Sihtasutuse Tuuru rahataotlus. Peame otsustama, mis on see summa, millega toetame Tuurut. Sihtasutuse tulemi ja tegevustega ei saa olla rahul. Mis on aasta aega tegutsenud turismikoordinaatori ametikoha panus?  
Tegelikult oleme loonud ise sellise struktuuri. Saaksime teha ettepanekuid ja panna asutus omakasuks tööle ning rahasummad sõltuvusse tulemustest.
Arututi HOL eelarve projekti kuluridu.
Tuuru 50147 suurusest taotlussummast jätta menetlusse turismikoordinaatori kulu 18056, TIK ehitusprojekti koostamise II etapp 2613, EAS sihtfinantseeringu kaasfinantseering 5600. Juhtumipõhiselt ja valdadega otse lahendatakse „Maale elama“ messil osalemise kulu 1000 eurot ning maakondliku arenduskeskuse sihtfinantseeringu kulu 11200 eurot.
HOL büroojuhi kulu summa 11678 eurot otsustakse edasiste plaanide alusel. Senine büroojuht lõpetab töö alates 01.03.2015 ja edasine otsustus puudub.
Hiiumaa Noorsootöö Keskuse taotlus summas 4500 eurot rahuldatakse omavalitsuste kaudu juhtumipõhiselt lepingute kaudu.
Arutati teemal, kuidas läheb märtsikuust edasi HOL juhtimisstruktuur. Kas edasi nii nagu enne (üks juhatuse liige ja võimendatakse rolli), otsitakse uus büroojuht või suurendatakse juhatust ja jagatakse funktsioone. Tõdeti, et pigem suurendada juhatust ja asjaajaja rolli ning jagada ülesanded ära. Büroojuhi kulu arvestada liikmemaksude hulka.
Eelarvesse jätta poebussi kulu 10000 eurot. Jagada summa elanikkonna alusel jättes välja Kärdla elanikud. Arno edastas infot poebussi teemal. Üks Hiiumaa ettevõtja on avaldanud soovi hakata pakkuma Hiiumaal poebussi teenust, millele lisada lisateenused. Ettevõtjal on valmidus investeerida uude tehnikasse ja loodab arvestada omavalitsuste avaliku toega. Otsustati küsida pakkujalt, millise omavalitsuste toega ta arvestab, millise sõiduvahendi ostab, mis lisateenuseid osutab, jne.
Otsustati muuta HOL 2015. aasta eelarve projekti, vähendada taotlussummasid ning jagada summad elanikkonna põhiselt.
Otsustati:
4.1. Teha muudatus HOL 2015. aasta eelarve projektis ja võtta teema järgmise HOL volinike koosoleku päevakorda.
4.2. Täpsustada ettevõtja pakkumist poebussi teenuse osutamiseks.
 
5. Korraldatud jäätmeveo ja Hiiumaa jäätmejaama haldusteenuse leping.
Eelmise nädala lõpul saadeti Keskkonnaametisse kiri „Seisukoha küsimine korraldatud jäätmeveo riigihanke hankedokumentide muutmiseks või täiendamiseks“.
Kui meil on veel ettepanekuid täiendamiseks, siis saame seda edaspidi teha saates täiendava kirja Keskkonnaametisse.
Hankedokumenti tehti täiendavaid muudatusi. Üks täiendus, et eraisik võib viia prügilasse segaolmejäätmeid.
Murekohtadeks on Hiiumaa Prügila administreerimiskulu katmine, mis saab tänastest prügilas olevatest jäätmetest, suvel lõpeb Taebla Auto leping ning Käina valla pakendijäätmepunkt ja ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt asuvad prügilas.
Otsustati.
5.1. Teha täiendused hankedokumentidesse.
 
6.      Ülevaade Hiiumaa Kodukandi arengukava koostamise protsessist.
HOL 2014. aasta tegevuskavas oli, et osaletakse Hiiumaa Kodukandi arengukava koostamise protsessis. Arno osales töögrupis ning andis ülevaate kodukandi arengukava koostamise hetkeseisust.
Arno märkis, et lähiajal koguneb töögrupp ning ta teeb ettepaneku saata arengukava valdadesse ülevaatamiseks. Kodukandi üheks eesmärgiks on teha valdadega koostööd ja see oleks üheks edasiseks sammuks.
Kohalolijad arutlesid Hiiumaa Kodukandi, külaseltside ja külavanemate teemal.
Otsustati:
6.1.    Võtta info teadmiseks ja edastada Hiiumaa Kodukandile sõnum, et saata arengukava
valdadesse ülevaatamiseks.
 
7.      Büroojuhi info.
Arno edastas infot tehtud teemadest: korraldatud jäätmeveo riigihanke dokumentide koostamine; eelmisel reedel toimus kokkusaamine, kus esitleti Politsei ja piirivalve aastakokkuvõtet (materjal saadetakse omavalitsuste listi).
Otsustati:
7.1. Võtta info teadmiseks.