protokoll 02.11.2015

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Pühalepa                                                                                           02. november 2015 nr 11
 
Algus: 11.00, lõpp: 14.00
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Antti Leigri, Ants Orav, Tiit Paulus, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja             –           Hiiu Maavalitsus
Katrin Sarapuu           –           SA Tuuru
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
 
PÄEVAKORD:
1.         Volinike 05.10.2015 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info, SA Hiiumaa Haigla;
3.         Sihtasutus Tuuru;
4.         HOL esindajad komisjonides ja nõukogudes;
5.         Preemia Kultuuripärl;
6.         Hulkuvad koerad ja kassid;
7.         Loomsete jäätmete matmine;
8.         Ehituskeeluvööndi erinev laius saartel ja mandril;
9.         HOL 2016. a eelarve;
10.       Jäätmeveo teemad;
11.       Muud teemad.
 
 
1. Volinike 05.10.2015 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 05.10.2015 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info, SA Hiiumaa Haigla.
Maavanem rääkis alljärgnevatel teemadel.
Praamiliiklus. Novembrikuu keskel toimub praamiliikluse ümarlaud. (Murekohad: praami „Regula“ korraline hooldus detsembri alguses ning siis tuleb liinile Harilaid. Teine teema talvine graafik. Kompanii ütleb, et seda graafikut vanade praamidega hoida ei saa ja pakuvad välja uue graafiku. Kolmas teema meil ei ole kindlust, mis hakkab juhtuma järgmisel suvel).
Lennuliiklusega on kõik hästi. Sooduskampaania (pilet edasi-tagasi 30 eurot) on tõstnud lendude täituvust ning võiks kampaaniat pikendada novembrikuu lõpuni. Järgmise aasta lennudotatsioon on samal tasemel selle aastaga ja hetkel planeeritakse 01.01.-01.04.2016 ühte lennuvaba päeva, mis on arvatavasti kolmapäev.
Järgmisel aastal märtsis korraldatakse Hiiumaal ühepäevane haridusfoorum teemadel riigi suunad hariduspoliitikas, Hiiumaa haridusväljavaated ja hariduse arengud pikemas perspektiivis.
Hiiumaa Haigla ja tervisekeskustega seonduv.
Ministeeriumis toimus arutelu, kus ühe teemana räägiti sünnitusabi jäämisest Hiiumaale, aga räägiti ka üldisematest probleemidest. Samuti tegi maakonda visiidi Sotsiaalministeeriumi kantsler ja osakonnajuhataja. Hiiumaa Haigla asutajaõigus liigub Rahandusministeeriumist Sotsiaalministeeriumisse, mis peaks olema positiivne. Maavalitsus maavanema näol võiks olla esindatud haigla nõukogus.
Praegu finantseeritaks Hiiumaa haigla teenuseid üldhaigla hinnakirja järgi ning kuna intensiivsus on madal, siis on nõutavat summat raske teenida. Haigekassa ei ole valmis erisusi tegema.
Järgmise aasta seis selgub kui on olemas leping Haigekassaga.
Ministeeriumi nõupidamisel leidsid eksperdid, et ühele günekoloogile on täiskoormusega töökoht olemas, mis tähendav et sünnitusabi jääb.
Statsionaarsed osakonnad: kirurgia, sisehaiguste ja õendushooldus ning sünnituse ja günekoloogia jäävad ning ambulatoorne arstiabi kaetakse koostöös suurte haiglatega.
Tiit Paulus edastas soovi, et Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) töötajad Leonhard Kukk ja Meelis Roosimägi tutvustaksid 30.11.015 kell 12 oma seisukohti ja vaateid., kuidas oleks koostöö Hiiumaa Haigla ja PERHi vahel veel parem.
Tervisekeskuse teema.
Maakonna visiidil tegi kantsler Marika Priske tungiva ettepaneku, et tervisekeskuse programmiga võiksid olla kaasatud kõik omavalitsuste perearstid. Praksisest ei pea keegi loobuma. Perearstid võiks olla omavahel rohkem seotud ja valmis tegema koostööd haiglaga. Projekti parter võib olla ka omavalitsus.
Maavanem märkis, et planeerib kokku kutsuda arutelu tervisekeskuse programmi teemal, kuhu on oodatud Emmaste ja Käina omavalitsusjuhid ja perearstid.
Projektiga edasiminekuks on vaja veel ühe perearsti nõusolekut. Täna on oma nõusoleku andnud Kärdla perearstid. Lähitulevikus on vaja koostööd, et suuremalt mõelda.
Tiit soovis teada, kas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on olemas nägemus, et kuidas hakkab toimima Sõru-Triigi parvlaevaliin oktoobrist 2016. Laev tuleb aastal 2017.
Majandus- ja taristuminister Kristen Michel tuleb Hiiumaale 24.11.2015 ja siis saame küsida
Omar tegi maavanemale ettepaneku, et võiks kokku kutsuda nõupidamise ehituspiirangute (kõrgus, kaugus mereäärest, Natura alad) teemadel.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
2.2. Kohtuda 30.11.2015 algusega kell 12 Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindajatega ning kutsuda kokkusaamisele ka Hiiumaa Haigla nõukogu.
2.3. Korraldada kokkusaamine perearstidega.
2.4. Korraldada kokkusaamine ehituspiirangute teemadel.
 
3. Sihtasutus Tuuru.
Katrin rääkis asutuse tegemistest.
Tuuru osutab Sotsiaalministeeriumile teenust ja valmistab ette ESF meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ materjale. Kolmapäeval saavad kokku kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, kus Kaja Hiis jagab infot. Kaardistatakse maakonnas pakutavad sotsiaalteenused ning keskendutakse teenustele mida meetme raames edasi arendada.
Infona, et veebruaris 2016 avanevad Leader toetusmeetmed nr 1 ja nr 4 ning aprillis meetmed 2 ja 3. Jaanuaris toimuvad infopäevad ja veebruaris on taotluste tähtaeg. Mõelda teemadele, mida ühiselt korraldada/läbi viia.
Katrin tegi ülevaate struktuurvahendite kasutamisest aastatel 2007-2013.
Rahvakultuurikeskuse poolt vahendatavad 2016. aasta taotlusvoorud on avatud alates 1. novembrist kuni 1. detsembrini 2015. Enim huvi pakkuvad meetmed on folkloorifestivalide toetusprogramm 2015-2018, kultuuriprogramm „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019 ja rahvakultuuri maakondlik toetus.
Katrin rääkis suundadest turismis, mis toimub Ettevõtluse Arendamise Sihtasustuse (EAS) tasandil.
25.11. kell 13 toimub Kassari Puhkekeskuses Hiiumaa arenguseminar.
26.11.kell 14.30 toimub Hiiumaa Muuseumis kodanikeühenduste tunnustamine.
Infoks, et Tuuru kutsub kokku Hiiumaa sadamate juhid 13.11.2015, et arutada, milliseid teenuseid nad osutavad ja kuidas külalistele paremini infot jagada.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
3.2. Tuuru esitab järgmiseks volinike koosolekuks tegevustoetuse taotluse.
 
4. HOL esindajad komisjonides ja nõukogudes.
Jätkus eelmisel volinike koosolekul päevakorras olnud teema.
Jaanus Valk avaldas soovi astuda tagasi Sihtasutus Tuuru nõukogust.
Täna on omavalitsuste esindajad Üllar Padari ja Jaanus Valk.
Tehti ettepanek Tiit Paulusele, kes oli nõus kuuluma SA Tuuru nõukokku.
Otsustati:
4.1. Juhul kui Jaanus Valk astub tagasi Sihtasutuse Tuuru nõukogust, siis esitada
maavanemale omavalitsuste esindaja kandidaadiks Tiit Paulus.
 
5. Preemia Kultuuripärl.
Eesti Kultuurkapital annab igas Eesti maakonnas välja maakondlikku kultuuripreemiat “Kultuuripärl”, sel aastal juba kümnendat korda. Pärl antakse aasta kõige silmapaistvama(te)le kultuuri- ja spordielu edendaja(te)le.
Kultuurkapital tegi omavalitsusliitudele koostöökutse panustada rahaliselt preemiasummasse. Kultuurkapital finantseerib preemiat 2015. aastal 1300 euroga.
Otsustati:
5.1. Panustada Hiiu maakonna kultuuripreemiasse „Kultuuripärl 2015“ summas 350 eurot.
5.2. Nimetada preemiakomisjoni liikmeks Antti Leigri.
 
6. Hulkuvad koerad ja kassid.
Räägiti omavalitsuste kohustusest tegeleda hulkuvate koerade ja kassidega.
Täna on mõned olukorrad lahendatud koostöös Haapsalu Loomade Varjupaigaga.
Kas lahendame nii, et rajame ühiselt Hiiumaale varjupaiga silmas pidades Hiiumaa Prügilat või sõlmime Haapsalu Loomade Varjupaigaga lepingu.
Otsustati summeerida kulud, mis on sel aastal hulkuvate koduloomade püüdmisele, hoidmisele, vaktsineerimisele ja teavitamisele tehtud.
Siis saab edasi mõelda, mis on tulevikus ideaalne variant.
Otsustati:
6.1. Võtta teema uuesti päevakorda 2016. aasta I poolaastal.
 
7. Loomsete jäätmete matmine.
Hiiumaal on kaks ettevõtjat avaldanud soovi hakata tegelema kalafileerimisega, mille tulemusel tekivad III kategooria loomsed jäätmed. Hiiumaale on kehtestatud erisus ja siin võib matta kõigi kategooriate loomseid jäätmeid. Matmispaiga valdaja Vireen AS halduses ei ole kalajäätmeid. Kalajäätmeid võib komposteerida, aga need peavad olema eelnevalt purustatud.
Pärnus on ettevõtjad, kes kasutavad kalajäätmeid loomatoitude valmistamiseks. Kalajäätmete kogumine, külmutamine ja transport Pärnusse on Hiiumaa ettevõtjatele kallis. Kõige lihtsam oleks saada luba matta jäätmed praegusesse matmispaika.
Tegelikkuses on täna olukord, et Hiiumaa loomsete jäätmete matmispaik hakkab täis saama.
Kuna me ei tea, et mis kogustes kalajäätmeid tekkima hakkab, siis on mõttekas kutsuda asjaosalised kokku.
Otsustati:
7.1. Korraldada nõupidamine, kuhu kutsutakse omavalitsuste esindajad, Hiiumaa loomsete jäätmete matmispaiga haldaja (Vireen AS) esindaja, matmispaiga käitleja (OÜ Hiiu Autotrans) esindaja, tänased taotlejad ja Hiiumaa Veterinaar- ja Toiduameti esindaja.
 
8. Ehituskeeluvööndi erinev laius saartel ja mandril.
Õiguskantslerile esitati avaldus, milles osundatakse ehituskeeluvööndi laiuse olulistele erinevustele sõltuvalt sellest, kas tegemist on mererannaga saartel või mandril. Ehituskeeluvööndiga seondub ehitamise keeld, mis omakorda tähendab, et mererannal on sõltuvalt selle asukohast isikul ehitamiseks erinevad ruumilised eeldused.
Õiguskantsler soovib meie seisukohti ehituskeeluvööndi kehtestamise osas.
Otsustati:
8.1. Omavalitsused edastavad reedeks, 06.11.2015 omapoolsed ettepanekud.
 
9. HOL 2016. a eelarve.
Jätkus eelmisel koosolekul päevakorras olnud teema.
Kohtuti senise teenusepakkuja Selveriga, pikendati lepingut ühe aasta võrra ning neilt on valmisolek panustada uuema bussi ostmisesse.
Poebussi rida jääb eelarvesse.
Kas mõelda Hiiumaa Prügila toetamiseks?
Otsustati:
9.1. Menetleda HOL 2016. aasta eelarvet järgmisel volinike koosolekul.
 
10. Jäätmeveo teemad.
Keskkonnaamet edastas arvamuse avaldamiseks Eesti Keskkonnateenused AS-i jäätmeloa taotluse korraldatud jäätmeveoks Hiiu maakonna omavalitsuste haldusterritooriumil. Palutakse arvamust selle kohta, kas taotluse tabelites 7 (Andmed isikute kohta, kellele kavatsetakse jäätmed üle anda) ja 18 (Jäätmekäitluskohad ja isikud, kellele jäätmed üle antakse, sealhulgas prügilad ja nende käitajad) toodud andmed „vastavat litsentsi/luba omav ettevõte on lisatud taotlusesse juhuks, kui Hiiumaa Prügila OÜ-st mitte olenevatel põhjustel ei saa jäätmejaam jäätmeid vastu võtta“ vastavad korraldatud jäätmeveo hankelepingu tingimustele ning palutakse selgitada kas ja kuidas reguleerib hankeleping olukorda, kus jäätmeid ei ole võimalik määratud jäätmekäitluskohta viia.
Hiiumaa Omavalitsuste Liit ei nõustu sellise tingimusega.
Sellise olukorra teke on väga vähetõenäone ja saab tekkida ainult väga ettenägematutel põhjustel. Hiiumaa Jäätmejaam on projekteeritud piisavate pindade ja võimsusvarudega.
Jäätmetekitajate registrid tuleb 15. novembriks üle vaadata.
Otsustamist vajab, et kas rakendada jäätmevaldaja erandkorras vabastamist korraldatud jäätmeveo liitumiskohustusest.
Otsustati:
10.1. Esitada Keskkonnaametile seisukoht, et Hiiumaa Jäätmejaam on projekteeritud piisavate pindade ja võimsustega ning vähetõenäoliselt ei teki vajadust alternatiivile „vastavat litsentsi/luba omav ettevõte“ .
10.2. Esitada omavalitsustele 1000 euro suurused arved advokaaditeenuse kulude katteks.