Protokoll 06.04.2015

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kärdla                                                                                   06. aprill 2015 nr 4
 
Algus: 11.00, lõpp: 13.45
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ülo Kikas, Ants Orav, Tiit Paulus, Katrin Sarapuu
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja             –           Hiiu Maavalitsus;
Tiina Talussaar            –           Hiiumaa Rajaleidja Keskus;
Priit Pärkna                 –           Politsei- ja Piirivalveamet;
Marti Magnus             –           Politsei- ja Piirivalveamet.
 
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1.         Volinike 02.03.2015 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Hiiumaa Rajaleidja Keskus;
4.         Politsei- ja Piirivalveamet;
5.         Laekunud taotlused;
6.         HOL hariduskomisjonide protokollide kinnitamine;
7.         HOL üldkoosolek;
8.         Muud teemad.
 
1. Volinike 02.03.2015 koosoleku protokolli kinnitamine.
Tehti ettepanek protokolli muutmiseks.
Otsustati:
1.1.   Teha muudatus ja kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 02.03.2015
koosoleku protokoll.
 
2.         Hiiu Maavalitsuse info.
Maavanem edastas infot toimunud ja toimuvatest kohtumistest ning üritustest.
Märtsis toimus Võidupüha paraadi korraldamise nõupidamine, kus peamiseks teemaks oli osalejate ja transpordivahendite paigutamine parvlaevadele.
21.04. toimub Maksu- ja Tolliameti infopäev jõustunud seadusmuudatustest, vaadeldakse maksulaekumise statistikat ja eripära ning tutvustakse uut e-maksuameti visiooni.
22.04. toimub seminar „Hiiumaa turvaliseks koostöös“.
PKT tegevuskavad on ministeeriumi poolt läbi vaadatud ning kõik lähevad ringi vaatamisele. Hiiumaa saab tagasisidet paari nädala jooksul.
Toimus Hiiumaa Rohelise Märgi komisjon, kus anti märk 9 taotlejale.
Alates aprillist on lennugraafik 12 reisi nädalas.
Eelinfona, et Haridus- ja Teadusministeerium arutab Hiiumaa hariduse tulevikku, mis puudutab riigigümnaasiumi ja Hiiumaa Ametikooli ühe juhtimise alla viimist.
14.04. toimub Suuremõisas avalikkusele suunatud kutsehariduse seminar.
Räägiti Heltermaa-Rohuküla praamigraafikutest ja uutest liinile tulevatest laevadest.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3.         Hiiumaa Rajaleidja Keskus.
Keskuse juhataja Tiina Talussaar rääkis teemal „Pool aastat Hiiumaa Rajaleidja keskuse tööd. Omavalitsuste soovid, ootused, probleemid ja kitsaskohad.“
Ettekandja esitas omavalitsustele mõtlemiseks stipendiumi ettepaneku. Leida noor inimene, kes läheks õppima logopeediat ja pakkuda talle stipendium, mis tagaks tugispetsialisti ametikoha Hiiumaal. Omavalitsused suhtlevad oma haridusametnikega ning selgitavad vajaduse ning siis suheldakse edasi.
Ettekandja täpsustas Hiiumaa Rajaleidja Keskuse ja Hupsi erinevust. HUPS on võtnud eesmärgiks noorsootöö edendamise. Rajaleidja keskus pakub maakondlikke nõustamisteenuseid, korraldatakse õppereise, viiakse läbi töövarjupäevi, ettevõtete külastamisi, koordineeritakse võrgustikutööd (esmatasandi teenus).
Omar puudutas eriõpet vajavate õpilaste teemat. Käina õpetajate poolt on üles tõstatud teema, et mitmes klassis on eriõpet vajavad õpilased. Käina on otsustanud oma inimestega selgeks saada teiste koolide võimalused ja ka oma majas teismoodi õpetamise võimalused.
Ettekandja märkis, et Hiiumaa Rajaleidja Keskus ongi võtnud järgmiseks sammuks kaardistada eriõppe vajadus.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
       
4.         Politsei- ja Piirivalveamet.
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna ning valmisoleku ja reageerimise büroo juht Marti Magnus rääkisid merevalvesüsteemide reformi ja merepääste võimekuse teemadel.
Tänase kokkusaamise eesmärk on tekitada avatud diskussioon, selgitada nägemusi, muudatuste eesmärke ja leida koostöös lahendus.  
Räägiti vabatahtliku merepäästevõimekuse teemal. Ettekandjad julgustasid, et vabatahtlikud seltsid pöörduksid abi ja nõu saamiseks ministeeriumi poole.
Otsustati:
4.1. Võtta info teadmiseks.
 
5. Laekunud taotlused.
Eesti Kirikute Nõukogu esitas taotluskirja toetada projekti „Teeliste kirikud“.
Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts tegi HOL taotluse toetada päästealuse „Wiima“ soetamist minimaalselt 300 € ulatuses.
Otsustati.
5.1. Toetada kirikuid otsese koostööga kohalikul tasandil.
5.2. Toetada päästealuse „Wiima“ soetamist 300 euroga.
 
6.  HOL hariduskomisjonide protokollide kinnitamine.
Hiiumaa Omavalitsuste Liidu hariduskomisjoni koosolekud toimusid 05.03.2015 ja 01.04.2015.
Otsustati:
6.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu hariduskomisjoni protokollid.
 
7. HOL üldkoosolek.
Otsustati:
7.1. Hiiumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek toimub 11.05.2015 algusega kell 15 Hiiu Maavalitsuse saalis