Protokoll 07.09.2015

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Emmaste                                                                                            07. september 2015 nr 9
 
Algus: 11.00, lõpp: 14.40
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ülo Kikas, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja               –          Hiiu Maavalitsus
Jaanus Berkmann         –          Hiiumaa Ratsaspordiklubi
Katrin Sarapuu –          SA Tuuru
 
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
 
PÄEVAKORD:
 
1.         Volinike 11.08.2015 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Õpetajad „Horse show-le“;
4.         Sihtasutus Tuuru;
5.         Kandidaadid Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjoni;
6.         Koostöö noortekonverentsiga „Lahe Koolipäev 2015“;
7.         Noorsootöö tunnustusüritus;
8.         Jäätmeveohange;
9.         Maakonna loomatauditõrje komisjoni liikme kinnitamine;
10.       Koostöökokkulepe ühendusega Kodukant Hiiumaa;
11.       Kohalike omavalitsuste kriisiseminar;
12.       HOL 2016. a eelarve;
13.       Muud teemad.
 
 
1. Volinike 11.08.2015 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 11.08.2015 koosoleku protokoll.
 
2.         Hiiu Maavalitsus info.
Maavanem rääkis alljärgnevatel teemadel.
Praamiliiklus. Toimunud on mitmed kohtumised ministeeriumis ja on saavutatud tihedam graafik. Järgmiseks suveks otsitakse suuremaid praame. Regulale paigaldatakse reisijate lift.
Läbirääkimised käivad parvlaeva Hiiumaa toomiseks meie liinile. Peame endile selgeks tegema, millised variandid on meile ikkagi paremad.
10.-11.10 on Hiiumaal Eesti Saarte üldkogu, mille raames toimuvad väikeettevõtlusseminar ja saarte pärimuspäevad „Lood tuletornidest ja tulest“.
Eelmine nädal toimus Saaremaal B7 koosolek, kus kõik saared tegid ettekandeid oma arengutest. 14.-21. mai 2016 toimub kunstiprojekt „Ebakõla“, 16.-18. august B7 noortemängud ning 27.-28.09. B7 aastakonverents. Kõik need üritused toimuvad Saaremaal.
Kärdla Perearstikeskusega ja Hiiumaa Haiglaga on kokkulepe tuua Hiiumaale tervisekeskuse vahendid. Võimalik on struktuurifondidest saada veidi üle 600 tuhande euro.
Maavanem edastas omavalitsustele palve, vaadata üle ja kaasajastada heakorraeeskirjad.
Saarte uudiste raames hakatakse alates oktoobrist üks kord kuus kolmapäeviti edastatama Vikerraadios uudised hiiu keeles.
Huntide teemaline ümarlaud toimub 18. septembril 2015.
Kolmapäeval, 09.09.2015 toimub maakonna loomatauditõrje komisjon.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3. Õpetajad „Horse show-le“.
Hiiumaa Ratsaspordiklubi koostöös Eesti Ratsaspordi Liidu, Hiiumaa omavalitsuste ja Nelja Energiaga organiseerib Hiiumaa õpetajatele külastuse aasta suurimale ratsaspordiüritusele „Horse show“ Saku Suurhallis 2.-4. oktoober 2015.
Jaanus Berkmann esitles numbreid (ürituse osavõtumaks, osalejate prognoosarv ning sõltuvalt sellest omavalitsuste kulu).
Otsustati ideed toetada, esmalt täpsustada koolijuhtidega osalejate arv ning siis esitada täpsustatud kalkulatsiooniga pöördumine valdadesse.
Otsustati:
3.1. Täpsustada osalejate arv ning siis edastada pöördumine valdadele.
 
 4. Sihtasutus Tuuru.
Sihtasutuse uus juht Katrin Sarapuu soovis mõtiskleda asutuse tegevuste üle. Kui ollakse huvitatud siis käiks ja annaks jooksvat infot. Ettepanek hea, alguses kord kuus ja edasi võiks vaadata.
Valitud turismikoordinaator alustab põhikohaga tööd alates 01.01.2016.
24.09. toimub Hiiumaa ettevõtluspäev.
Koostamisel on Hiiumaa majandusülevaade 2014. Palve ja soov, et kuna HOL ülesanne on arengustrateegia järelevalve, siis võiks teha raamatusse väikese artikli.
Arenguseminar toimub 25. novembril.
EDEN-i programmi esitatakse Hiiumaa kandidaat. Teemaks kohalik toit ning teenuse osutaja peab olema vähemalt 2 aastat tegutsenud. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15.09.
Ettekandja palus omavalitsuste esindajaid kaasa mõtlema Sihtasutuse Tuuru arengukava koostamisele. Oktoobri algul korraldatakse mõttetalgud.
Omar palus analüüsida, et mida ja millistest meetmetest (PATEE) on võimalik Hiiumaale tuua. Esmane analüüs näitab, et omavalitsustele sobivad meetmed puuduvad.
Ilmi tegeleb sõjaveteranide taastusravi asutamise investoriga.
Teema, mis puudutab omavalitsusi. Haridusprogrammi „Ettevõtlikud koolid“ raames saavad õpetajad ettevõtlusõpet. Koolidel/omavalitsusel on omaosalus. Hiiumaa kvoot on kolm kooli, siis oleme programmis tegijad ja tekiks võrgustik.
Lääne-Eesti Turismile on tehtud ettepanek osaleda uues Eesti-Läti programmis ning väljapakutud idee on tööstuslik kultuuripärand. Kas minna edasi? Hiiumaa mõistes oleks elektrijaam.
Lääne-Eesti Turism küsib arvamusi talveheaolu programmile. Väljatöötatud programmiidee, et kuidas arendada välja talvist puhkust. Oodatakse omavalitsuste ettepanekuid väikesemahulistele investeeringutele mõeldes looduspuhkuse peale..
Kolmas projekt, et kas laiendada Lääne-Eestisse National Geographicu kollased aknad.
Kõigi kolme projekti puhul on omafinantseeringu määr 15%. Eestvedaja Lääne-Eesti Turism, Tuuru oleks, juhul kui omavalitsused tulevad kaasa, koordinaator.
Otsustati:
4.1. Võtta info teadmiseks.
 
 5. Kandidaadid Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjoni.
Hiidlaste Koostöökogu juhatus tegi ettepaneku esitada Pühalepa ja Emmaste valla kandidaadid Hiidlaste Koostöökogu LEADER projektitaotluste hindamiskomisjoni liikmeks.
Otsustati:
5.1. Nimetada Hiidlaste Koostöökogu LEADER projektitaotluste hindamiskomisjoni kandidaatideks Pühalepa vallavanem Ants Orav ja Emmaste vallavanem Tiit Paulus.
 
6. Koostöö noortekonverentsiga „Lahe Koolipäev 2015“.
Noortekonverents „Lahe Koolipäev 2015“ toimub 19. novembril Nordea Kontserdimajas. Korraldajad soovivad noortele pakkuda unustamatut konverentsi, mis aitaks neil paremini oma eluteel erinevaid valikuid teha ja sihte seada.
Hiiumaa Omavalitsuste Liidu poole pöörduti palvega toetada Hiiumaa noorte transporti kodukohast Noortekonverentsile Lahe Koolipäev 2015 ja tagasi.
Omavalitsusliidul vabad vahendid puuduvad, suunata valdadesse lahendamiseks.
Otsustati:
6.1. Täpsustada taotlust ning suunata omavalitsustesse lahendamiseks.
 
7. Noorsootöö tunnustusüritus.
Noorsootöö tunnustusürituse korraldajad pöördusid Hiiumaa Omavalitsuste Liidu poole võimalusel panustada tunnustamisele kas rahaliselt või muude hüvedega.
Hetkel on planeeritud tunnustusürituse toimumisajaks 29. oktoober 2015 kell 18. 
Põhikategooriad sel aastal: 
Aasta noorsootöötaja
Aasta noor
Aasta ringijuht
Aasta sündmus
Aasta vabatahtlik noorsootöös.
Otsustati:
7.1. Hiiumaa Omavalitsuste Liit toetab kategooria võitjat 30 euroga.
 
8. Jäätmeveohange.
Jaanus Valk rääkis jäätmeveohanke vaidlustusest ning käimasolevatest kohtuvaidlustest.
Otsustati.
8.1. Võtta info teadmiseks.
 
9. Maakonna loomatauditõrje komisjoni liikme kinnitamine.
Maavanem moodustas Hiiu maakonna loomatauditõrje komisjoni, kuhu määras omavalitsuste esindajaks Jaanus Valgu.
Otsustati:
9.1. Nõustuda Jaanus Valgu määramisega eelnimetatud komisjoni.
 
10. Koostöökokkulepe ühendusega Kodukant Hiiumaa.
Otsustati:
10.1. Allkirjastada koostöökokkulepe digitaalselt.
 
11.  Kohalike omavalitsuse kriisiseminar.
Päästeamet soovib kinnistada ja täiustada ameti ja kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisalast koostööd. Kaasata omavalitsusi aktiivselt tegelema elanikkonnakaitse küsimustega ning selgitada omavalitsuse rolli pääste juhitavate hädaolukordade lahendamisel.
Päevakorras küsimus, et millal korraldada kohalike omavalitsuste kriisiseminar.
Otsustati:
11.1.Pakkuda sobivaks ajavahemikuks 03.-06.11.2015
 
12. HOL 2016. a eelarve.
Räägiti HOL järgmise aasta eelarve põhimõtetest.
Kas arvestada tänase eelarve mahuga või suurendada eelarvet?
HOL poole pöördus suve suurürituste korraldaja, et Hiiumaa Omavalitsuste Liit võiks üritust toetada kindla baassummaga. Kas arvestame eelarves kultuuriürituste toetamisega luues kindla fondi? Samas on avanevas LEADRI meetmetest võimalus taotleda ürituste korraldamiseks vahendeid.
Kindlasti Sihtasutus Tuuru toetus. Omar arvas, et Tuuru osa võiks suurendada.
Suurusjärgud selgeks rääkida.
Endiselt päevakorras poebussi soetamine. Küsimus, kui kaua peab vastu täna teenust pakkuv buss. On teada, et Selver muutis teenusepakkujaga lepingut ja ei ole kindlust kui kaua nendel tingimustel teenus jätkub.
Toomas rääkis nõuandekeskuste töökorralduse muutmisest. Hiiumaa nõuandekeskus on alates 1. juulist Maaelu Edendamise Sihtasutuse all ja ei ole täna veel teada, kui kaua ning mis tingimustel nõustamine jätkub. Hiiumaal peaks ikkagi säilima tugikeskus põllumeeste nõustamiseks tootmisprotsessides ja toodete turustamisel. Miinimum eelarve oleks 10 000 eurot.
Otsustati:
12.1. Võtta teema arutelule järgmisel HOL volinike koosolekul.