protokoll 11.05.2015

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kärdla                                                                                    11. mai 2015 nr 5
 
Algus: 14.00, lõpp: 14.45
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ülo Kikas, Ants Orav, Tiit Paulus, Katrin Sarapuu, Jaanus Valk
 
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja               –          Hiiu Maavalitsus;
Ilmi Aksli                     –          Hiidlaste Koostöökogu
 
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1.         Volinike 06.04.2015 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Hiidlaste Koostöökogu liikmemaks;
4.         Muud teemad.
 
 
1. Volinike 06.04.2015 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 06.04.2015 koosoleku protokoll.
 
2.         Hiiu Maavalitsuse info.
Maavanem edastas infot toimunud ja toimuvatest kohtumistest ning üritustest.
12.05.2015 toimub maavalitsuse saalis struktuurivahendite kasutamise ja hindamise aruteluseminar, kuhu loodetakse aktiivset osavõttu.
18.05.2015 toimub maavalitsuse saalis ümarlaud „Eesti riik Hiiumaal“.
20. maiks oodatakse nominente konkursile „Kaunis kodu“.
22. maiks ootab maavalitsus omavalitsustelt tagasisidet PKT osas.
29. mail koguneb initsiatiivgrupp, kes tahab rajada Hiiumaale Suursadama aida baasil meremuuseumi.
Vastavalt hädaolukorra seadusele moodustab Lääne-Eesti regionaalne kriisikomisjon Hiiumaa territoriaalse kriisikomisjoni. Soov, et komisjoni liikmeteks oleks iga omavalitsuse esindaja (vallavanem) ja tema asendusliige. Vallavanemad andsid oma nõusoleku ja nimetasid asendusliikmed:
Emmaste – Harri Hiis, Käina – Tõnu Koppel, Pühalepa – Mait Karukäpp ja Hiiu – Katrin Sarapuu.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3. Hiidlaste Koostöökogu liikmemaks.
Ilmi Aksli selgitas Hiidlaste Koostöökogu juhatuse tehtud ettepanekut.
Koostöökogu juhatus arutas 2016. aasta liikmemaksude teemat ja tegi ettepaneku viia omavalitsuste liikmemaksu arvestus otsesesse sõltuvusse elanike arvust. Otsusesse läks Eesti tegevusgruppide keskmise (0,52 eur) lähedane number 0,50 eur elaniku kohta. Selline juhatuse ettepanek läheb arutamisele üldkoosolekul 09. juunil 2015.
Otsustati:
3.1. Hiidlaste Koostöökogu edastab juhatuse ettepaneku otse valdadele.
           
4. Muud teemad.
 
Räägiti jäätmeveohankest.