Protokoll 11.08.2015

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Käina                                                                                                11. august 2015 nr 8
 
Algus: 11.00, lõpp: 13.00
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Georg Linkov, Ants Orav, Tiit Paulus, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Jüri Lauter                  –           Hiiumaa Veterinaarkeskus.
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
  
PÄEVAKORD:
 
1.         Volinike 01.06.2015 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Merepäästealuse soetamine;
3.         Koostöökokkulepe ühendusega Kodukant Hiiumaa;
4.         Sigade Aafrika katk ja probleemid huntidega;
5.         Jäätmeveo riigihange ja advokaadibüroo tasustamine;
6.         Muud teemad.
 
1. Volinike 01.06.2015 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 01.06.2015 koosoleku protokoll.
 
2. Merepäästealuse soetamine.
Georg edastas Hiiumaa Vabatahliku Merepääste Seltsi pöördumise omavalitsustele.
Siseministeerium on koos Politsei- ja Piirivalveametiga valmis toetama päästealuse „Wiima“ ostmist 9000 euroga tingimusel, et ühing tagab päästealuse soetamiseks ülejäänud puuduoleva summa finantseerimise ehk 9000 eurot.
Leiti, et päästealus on Hiiumaale hädavajalik ning omavalitsusjuhid on nõus toetama päästealuse soetamist 4000 euroga (iga omavalitsus 1000 €). Puudujääva summa võiks selts küsida ettevõtjatelt.
Otsustati:
2.1. Edastada Hiiumaa Vabatahtlikule Merepääste Seltsile info esitada taotlus 1000 euro ulatuses igale omavalitsusele eraldi.
 
3. Koostöökokkulepe ühendusega Kodukant Hiiumaa;
Jätkus eelmisel koosolekul päevakorras olnud teema.
Leiti, et allkirjastajad peaksid olema valitsusjuhid.
Otsustati:
3.1. Allkirjastada järgmisel HOL volinike koosolekul koostöökokkulepe Ühendusega Hiiumaa Kodukant.
 
4. Sigade Aafrika katk ja probleemid huntidega.
Hiiumaa Veterinaarkeskuse juhataja Jüri Lauter ning Hiiumaa jahimeeste esindaja Tiit Paulus rääkisid sigade Aafrika katku levikust ja leviku tõkestamismeetoditest.
Mida saame Hiiumaal katku leviku tõkestamiseks teha?
Avalikkuse teavitamine, metssigade populatsiooni hävitamine, desovannide paigaldamine sadamatesse, palgivedu väljavedamine ja sissevedamine keelustada, keelata Hiiumaa jahikoertega jaht väljaspool maakonda, väliskülalised (jahimehed), kes on käinud katkukolletes ei saa jahile.
Räägiti huntide poolt tekitatud kahjudest ning huntide arvukuse suurenemise tõkestamise vajadusest.
Otsustati:
4.1. Teha maavanemale ettepanek ümarlaua kokkukutsumiseks.
 
5. Jäätmeveo riigihange ja advokaadibüroo tasustamine.
Jaanus rääkis jäätmeveo riigihanke vaidlustusest.
Vaide esitas OÜ Prügimees. Riigihangete vaidlustuskomisjon edastas vaide 29.07.2015, mille tulemusena pikendati pakkumuste esitamise tähtaega 03. septembrini 2015.
Vaidlustuskomisjon teeb oma otsuse 18.08.2015.
Hiiumaa Omavalitsuste Liidule pakub juriidilist teenust Advokaadibüroo Sorainen.
Küsimus, et kas tasustamine toimub HOL eelarvelistest vahenditest või esitatakse omavalitsustele arved. Volinikud otsustasid, et teenuse eest tasumine toimub HOL 2015 aasta eelarve reservi ja omafinantseeringu vahenditest. Puudujääva summa osas esitatakse omavalitsustele arved.
Otsustati:
5.1. Advokaadibüroo tasustamine toimub reservist ja omafinantseeringu vahenditest.
 
6. Muud teemad.
Räägiti sõidust Brüsselisse (PATEE kutse) ja Päästeameti Lääne päästekeskuse esindajate osalemisest omavalitsusliidu koosolekul.