Protokoll 12.01.2015

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kärdla                                                                                   12. jaanuar 2015 nr 1
 
Algus: 11.00, lõpp: 14.15
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ülo Kikas, Antti Leigri, Georg Linkov, Ants Orav, Tiit Paulus, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja                         Hiiu Maavalitsus;
Piret Sedrik                           Hiiu Maavalitsus;
Toomas Kokovkin                 Hiiumaa Muuseumid;
Arno Kuusk                           Hiiumaa Omavalitsuste Liit.
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1.         Volinike 01.12.2014 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         SA Hiiumaa Muuseumid info;
4.         HOL 2015 aasta eelarve;
5.         HOL esindaja määramine Hiiumaa Noorsootöö Keskuse nõukogusse;
6.         Emmaste Vallavolikogu ettepanek Hiiumaa arengustrateegia 2020+ osas;
7.         Korraldatud jäätmeveo ja Hiiumaa jäätmejaama haldusteenuse leping;
8.         HOL büroo juhi info;
9.         Muud teemad.
 
 
1. Volinike 01.12.2014 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 01.12.2014 koosoleku protokoll 
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Riho rääkis edasistest tegevusest Hiiu maakonnaga piirneva mereala planeeringuga. Tehakse koostööettepanek Bornholmile, Ahvenamaale ja Gotlandile, et vaadata üle nende kogemus kogukonna kaasamisel tuuleenergeetika teemasse. Kas on meil midagi õppida või mitte. Võiksime siis neid kogemusi uurida ja teadmisi planeeringu otsustusprotsessis kasutada.
PKT analüüs ja tegevuskava tulevad arutelul Hiiumaa Arengukogus. 
Transpordi osas infoks.
Läänemaa tuli maavalitsusele soovile vastu ja pikendas talvise praamigraafiku ajaks reedeti maakonnaliini nr 21 (Haapsalu-Pürksi-Haapsalu) Rohukülani. Liinimuudatus võimaldab Noarootsi Gümnaasiumi ja Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilastel jõuda 15.30 väljuvale praamile.
30.01.2015 toimub maavalitsuses kohtumine Tallinna Sadamaga esindajatega, kes tutvustavad Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinile ehitatavate laevade projekti, millele saame oma ettepanekuid esitada.
Riik toetab sel aastal õhutransporti ca 1 miljoni euroga, mis võimaldab jätkata märtsi keskelt aasta lõpuni 12 lennureisiga nädalas.
Hannes Vaidla on avaldanud soovi tulla järgmisele HOL volinike koosolekule rääkima riigimaanteedest.
Oodatakse kandidaate Hiiu maakonna teeneteplaadile. Vabariigi aastapäeva tähistamist planeeritakse koos Hiiu vallaga 23.02.2015 õhtu poole.  Palve, et teiste omavalitsuste aastapäeva üritused ei kattuks eelnimetatud ajaga.
Maavanemalt küsiti, et kas on täpsustatud Rajaleidja keskusele üleläinud funktsioone.  Praegu vastus puudub, aga teemaga tegeletakse.
Piret Sedrik andis ülevaate 01.03.2015 toimuvatest Riigikogu valimiste protseduuridest, koolitustest, jne.
Palve kontrollida andmeid valimispäeval.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
2.2. Kutsuda järgmisel volinike koosolekule Hannes Vaidla. 
 
3. SA Hiiumaa Muuseumid info.
SA Hiiumaa Muuseumid juhataja Toomas Kokovkin andis ülevaate asutatud asutusest.
01.11.2014 muutus Hiiumaa Muuseumi staatus, mis on nüüd Hiiu -, Käina – ja Emmaste valla ning Kultuuriministeeriumi asutatud sihtasutus.
Muuseumil on 32 000 museaali, mis vajavad nõuetekohast hoidlat. Nõukogu võttis suuna ühe kaasaegse hoidla rajamisele. Siin on mõtlemiskoht, et milliste vahendite ja võimalustega rajada nõuetekohane hoidla.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
 
 
4. HOL 2015 aasta eelarve.
Arutati HOL 2015. aasta eelarve projekti.
Arno selgitas SA Tuuru taotlust.
Arutelu tulemusena tõdeti, et vajalik on kohtuda Sihtasutus Tuuru juhtidega, et rääkida tulevikust, esitada omapoolsed pretensioonid ja küsida ettepanekuid. Leppida kokku põhimõtted mida HOL rahastab.
Hiiumaa Noorsootöö Keskuse taotluse 4500 euro rahuldamine otsustatakse edasise HOL eelarve menetluse käigus. Mõned omavalitsused leiavad, et õigem on noorsootöö tegevuste toetamine projektide põhiselt omavalitsuste eelarvete kaudu.
Lepiti kokku, et uuema poebussi soetamiseks arvestada 10000 eurot jagades summa võrdselt omavalitsuste vahel.
Eelnevalt on otsustatud, et liikmete eelarve maht HOL eelarves peab jääma 2014. aasta tasemele ning omavalitsused arvestavad oma eelarvetes eelmise aasta summadega.
Emmaste tegi ettepaneku, et võiks kogu vajamineva summa jagada elanike arvu arvestades ning lubas saata omapoolsed arvutused.
Otsustati:
4.1. Kohtuda SA Tuuru juhtidega teisipäeval, 20.01.2015, et täpsustata esitatud taotlust.
 
5.  HOL esindaja määramine Hiiumaa Noorsootöö Keskuse nõukogusse.
Hiiu Vallavolikogu 30.10.2104 otsuse nr 113 ” Hiiu Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümberkorraldamine” alusel on HUPSi asemel alates 01.01.2015 Hiiumaa Noorsootöö Keskus ning vastavalt keskuse põhimäärusele on nõukogus ka HOL- i esindaja.
Toimus diskussioon, et kas on vajalik HOL esindatus keskuse nõukogus.
Otsustati.
5.1. Hiiumaa Omavalitsuste Liitu esindab Hiiumaa Noorsootöö Keskuse nõukogus Hiiu vallavolikogu esimees Jaanus Valk.
 
 
6.  Emmaste Vallavolikogu ettepanek Hiiumaa arengustrateegia 2020+ osas.
Emmaste Vallavolikogu esitas HOL-ile ettepanekud korrigeerida Hiiumaa arengustrateegiat 2020+, mis oleks ühtlasi eelduseks Emmaste valla ühinemiseks arengustrateegiaga.  
Täna koguneb Hiiumaa Arengukogu ja volinikelt võiks olla õhtuks sisend, et kuidas ja kas üldse see ettepanek strateegias kajastada.
Emmaste ettepanek kahe strateegia elluviimise olulisema teetähise osas: „Hiiumaa haldusreform“ – põhimõtteline konflikt haldusreformi käsitlemisel ja puudub konkreetne eesmärk ning seda ei peaks arengustrateegias teetähisena välja tooma.
Teiseks on puudu teetähis „Igapäevane praamiühendus Saaremaaga“.
Teetähise „Hiiumaa haldusreform“ mõiste tõlgendamisel ei leitud üksmeelt.
Omavalitsusjuhid toetasid ettepanekut lisada Hiiumaa Arengustrateegiasse teetähis „Igapäevane praamiühendus Saaremaaga.“
Otsustati arengukogus täpsustada haldusreformi mõistet.
Otsustati:
6.1. Lisada Hiiumaa Arengustrateegiasse teetähisena „Igapäevane praamiühendus Saaremaaga“ ja täpsustada Hiiumaa Arengukogus haldusreformi mõistet.
 
7. Korraldatud jäätmeveo ja Hiiumaa jäätmejaama haldusteenuse leping.
Arno tutvustas ning täpsustati riigihanke dokumendi projekti „Hiiu maakonna omavalitsuste haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmiseks ja Hiiumaa Jäätmejaama haldusteenuse osutaja leidmiseks“.
Märgiti, et korraldatava konkursiga seoses on vaja täpsustada ja pikendada Hiiumaa jäätmekava, mis on koostatud aastateks 2011-2015.
Arno ootab nädala jooksul valdadelt märkusi ja ettepanekuid.
Otsustati:
7.1. Korrigeerida hankedokumenti ja edastada Keskkonnaametisse kooskõlastamisele.
 
8. HOL büroo juhi info.
Arno andis teada, et kuna lõpetab alates 01.03.2015 oma töösuhte Sihtasutusega Tuuru, siis ei ole ta ka enam HOL büroo juht.
Otsustati:
8.1. Võtta info teadmiseks.
 
9. Muud teemad.
Omar andis ülevaate arengutest spordiklubide toetamise teemal.