protokoll 03.10.2016

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kärdla                                                                                               03. oktoober 2016 nr 8
 
Algus: 11.00 lõpp: 13.55
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Jüri Ojasoo, Ants Orav, Reili Rand, Toomas Remmelkoor, Tiit Paulus
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja             –           Hiiu Maavalitsus
Piret Sedrik                –           Hiiu Maavalitsus
Liis Remmelg             –           Sihtasutus Tuuru
Matti Lüsi                   –           Sihtasutus Tuuru        
Margit Kagadze         –           Hiiu Vallavalitsus
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
 
PÄEVAKORD:
1.         Volinike 05.09.2016 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         PATEE;
4.         Kohalike teede andmete inventeerimine. Läänlaste kutse (info vahetamine võimalike
            regionaalüksuste moodustamise küsimustes);
5.         Muud teemad.
 
1. Volinike 05.09.2016 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 05.09.2016 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Praamiliiklusest – 01. oktoobrist 2016 vahetus praamioperaator nii Heltermaa – Rohuküla kui ka Sõru-Triigi liinil. Heltermaa – Rohuküla liini teenindab TS Laevad ja Sõru – Triigi liini Kihnu Veeteed. 11.10.2016 toimub kohtumine maavalitsuse, Hiiumaa Ettevõtjate Liidu, Hiiumaa Omavalitsuste Liidu ja TS Laevade esindajatega, kus vaadatakse üle, kuidas on möödunud esimesed 10 päeva, räägitakse kitsaskohtadest piletite broneerimisel ning edasisest koostööst.
Sõru-Triigi liinil on selle aasta lõpuni graafikus ka laupäevane edasi-tagasi reis.
Rahandusministeerium küsib PKT II taotlusvooru kohta, et millal tahame seda teha. I vooru esitati Käina valla ja Pühalepa valla projektid. Otsustati oodata ära I vooru tulemus ja siis otsustada, millal ja kuidas edasi.
19.-21.05.2017 toimub Hiiumaal roheliste rattaretk ning sellega seoses tahab Organic Estonia koostöös Sihtasutusega Tuuru käivitada Hiiumaal puhta õhu baari. Sobivaim koht tundub olevat Ninaotsa, RMK jääks seda hiljem hooldama. Omavalitsused võiksid kindlasti projektis osaleda.
Eelmisel reedel esitati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele Hiiumaa tuuleenergia kompetentsikeskuse eeltaotlus.
Esmaspäeval, 26.09.2016 oli koos haldusreformi Lääne-Eesti piirkondlik komisjon, kus vaadati üle viie maakonna arengud haldusreformi teemal.
Maavalitsuse poole pöördus „Maale elama“ tiim kutsega, et hiidlased osaleksid järgmisel aastal messil.
Räägiti omavalitsuste sundliitmise protseduuridest.
Piret täpsustas eelseisvate komisjonide/ nõukogude/ ürituste toimumiste kuupäevi.
Täna kell 14 toimub Rohelise märgi komisjon; turvalisuse nõukogu väljasõidu istung Saaremaale toimub 13.-14. oktoober; liiklusohutuskomisjon 17. oktoober; arenguseminar Kõrgessaares 27. oktoober; maakonna turvalisuse seminar Käinas 28. oktoober; Hiiumaa ettevõtluspäev 8. november; loomatauditõrje komisjon 17. november; maakonna turvanõukogu koosolek 14. november; vabatahtlike tunnustusüritus 24. november 2016.
01.11 on tähtaeg kogukondliku turvalisuse projektide taotluste esitamiseks.
Meeldetuletusena, et Riigikontroll on esitanud auditi kokkuvõtte omavalitsuse kinnisvara teemal ja ootab tagasisidet 05. oktoobriks.
Toimus kokkusaamine vabadussõja mälestusmärgi teemal. Komisjon vaatas üle konkursi tingimused ja kui leitakse võimalused auhinnafondi katteks, siis saaks konkursi välja kuulutada.
Toomas avaldas arvamust Rohelise märgi statuudi osas.
 
3. PATEE
Margit Kagadze, kes on Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindaja PATEE 2017-2019 perioodi teemade aruteludel, tegi PATEE seniste tegevuste teostamisest ülevaate.
Kokkuvõttes võib öelda, et igast valdkonnast on tegevusi, mis on tehtud ja tegevusi, mis on jäänud teostamata. 
Näited tegevustest, mis on tegemata, kuid tegevuskavas endiselt sees:
1) turismialane tugimine
– giidide koolitus
2) tugiteenused investoritele
– ülevaade investeeringute suurusest (oodatav 25%)
– ülevaade asutatud ettevõtjatest (oodatav 3 ettevõtet)
3) turundustegevus
– turundusstrateegia koostamine
4) tugi alustavatele ettevõtjatele
– õhtukool ettevõtjatele
– andragoogika koolitus
5) ettevõtlusõpe koolides
– õpilasfirmade loomine ja ettevõtlusõpe gümnaasiumis
– õpilaste esseed, uurimistööd, artiklid
Nüüd tuleks hinnata, kas meil on vajalik kõikide tegevustega plaanipäraselt edasi minna või on vaja teha korrektuure.
Tegevuste planeerimisel peaks fookuses hoidma PATEE üldist eesmärki: rahvastiku tööhõive parandamine läbi ettevõtliku eluhoiaku kujundamise.  
Margit mure, et täna on oktoober mõtleme milliseid projekte rahastada, aga me ei tea, mis toimus 2015-2016. Vaatame kriitiliselt tegevuste haaval.
Leiti, et kuna ikkagi puudub tervikülevaade toimunud ja toimuma hakkava PATEE tegevuste kohta, siis tulla eraldi sellel teemal kokku ning paluda Sihtasutuselt Tuuru terviknägemust.
Tehti ettepanek kohtuda Sihtasutus Tuuru juhatajaga PATEE teemal 17.10.2016.
Liis tutvustas prioriteetide järjekorras kuute projekti. Ettekandja pidas oluliseks, et on neid projekte tutvustanud, neid toetatakse ning kui Leader ei rahasta, kas siis rahastab Hiiumaa Omavalitsuste Liit (HOL).
  1. „Hiiumaa esindamine “Maale elama messil” ja messijärgne töö“. HOList taotletav summa 1066 eurot.
  2. „Hiiumaa turismistrateegia ja turundusplaani koostamine“. Taotlus esitatakse Leadrisse, aga juhul kui ei toetata, siis on HOList taotletav summa ca 3800 eurot.
  3. „Hiiumaa toidu ja kunsti nädala 14.-17.09.2017 turundamine ja samanimelise Leader projekti omafinantseeringu katmine“. HOList taotletav summa ca 2900 eurot.
  4. „E9 matkatee projekti omafinantseeringu katmine“.  HOList taotletav summa kahe aasta jooksul 4600 eurot. 2017 aasta taotlus oleks 2760 eurot.
  5. „Assistendi töökoha loomine“. HOList taotletav summa ca 4500 eurot.
  6. „Hiiumaa rohelise märgi turundamine“. HOList taotletav summa ca 1905 eurot.
Tõdeti, et projektid on vajalikud. Selleks, et teha lõplik otsus toetamise kohta, on vaja teada PATEE järgmise aasta koondsummat.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
3.2. Kohtuda PATEE teemal Sihtasutus Tuuru juhatajaga 17.10.2016.
 
 
4. Kohalike teede andmete inventeerimine. Läänlaste kutse (info vahetamine võimalike
regionaalüksuste moodustamise küsimustes).
Üritus toimub 10. oktoobril algusega kell 10.30 Haapsalu Kolledžis. Maanteeameti esindajad räägivad kohalike teede andmete inventeerimisest.
Samas arutatakse ka teemadel: Kas on võimalik regioonide tekkimine vabatahtlikkuse alusel? Millised on võimalikud koostööpiirkonnad?  Maakondlike arenduskeskuste tulevik?