protokoll 04.04.2016

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Käina                                                                                                 04. aprill 2016 nr 4
 
Algus: 11.00 lõpp: 13.40
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ants Orav, Reili Rand, Tiit Paulus, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja             –           Hiiu Maavalitsus
Piret Sedrik                –           Hiiu Maavalitsus
Katrin Sarapuu           –           SA Tuuru
Reet Kokovkin           –           Hiidlaste Koostöökogu
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1.         Volinike 07.03.2016 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Sihtasutus Tuuru; PATEE kaasrahastus; Hiidlaste Koostöökogu;
4.         Innove taotlus;
5.         Film „Hiiumaa tuletornid“;
6.         HOL töökorraldus ja esindatus komisjonides, nõukogudes;
7.         Muud teemad.
 
 
1. Volinike 07.03.2016 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 07.03.2016 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Lennuliiklusest – Lennuamet peatas alates 01.04.2016 Avies AS lennuloa. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium alustab uue hankega.
Praamiliiklusest – otsustamata on lisapraami toomine Väinamerre, kuigi on tehtud eelbroneering Ionas tüüpi laevaga. Analüüsime variante, mis sobivad Hiiumaa vahele ja mis Saaremaa vahele. Hiiumaa jaoks oleks kõige ideaalsem variant Hiiumaa ja Regula.
Maaeluministeerium koos Eesti Maaturismiga algatas kampaania „Me armastame eesti toitu“. 2016. aasta kuulutatakse „Hiiumaa maitsete aastaks“ ning „Aasta Eesti toidupiirkonna“ tiitel antakse üle õhtusöögil 30.04. Suuremõisa lossis.  
Täna toimub Hiiumaa Haigla nõukogu ning peale lõunat laiem arutelu haigla tuleviku üle. Ministeerium tutvustab uut kontseptsiooni, räägitakse iga haiglaga eraldi ja sõlmitakse mahud pikemaks ajaks.
Avati piirkondade konkurentsivõime tugevdamise I taotlusvoor ja esitamise tähtaeg on 04.07.2016. Vahendeid on 50 % kogusummas 1,2 miljonit eurot.
Hiiumaa arengustrateegia vajaks uuendamist. On kokku lepitud, et strateegia uuendamist korraldab Hiiumaa arengukogu, aga kuidas HOL suhtub sellesse, et delegeerida see õigus Sihtasutusele Tuuru. Tahaksime saata rohemajanduse arengukava mustandi  arenduskogule. Teha monitooring, kuidas on täitmine seni läinud.
Reedel, 08.04 toimub Hiiumaa turvalisuse nõukogu, millele järgneb liiklusohutuskomisjoni koosolek ning siis kokkusaamine teemal fiiberoptilise kaabli ehitamine ja uued andmesidevõimalused.
Haldusreformi teemal omavalitsustele küsimus, et kas on vajadus avaliku arutelu järele, et korraldada ühinemise teemal seminar. Kui ütlete, et üritus on mõttekas, siis räägin ministeeriumiga ja taotleme finantsilisi vahendeid. Leiti, et mõttekas on tellida ühinemise finantsanalüüs ja pidada läbirääkimisi ühinemise teemalise seminari korraldamiseks.
Piretilt palve liiklusohutuskomisjoni koosoleku kohta, et iga omavalitsuse esindaja räägiks oma valla territooriumi kohta.
Küsimus riigigümnaasiumi osas. Et ei ole veel ühtegi õpetajat valitud. See on direktori otsustada. Tehti ettepanek kutsuda Ivo Eesmaa HOL volinike koosolekule.
Tiidult palve maavanemale jälgida, et alates 01. oktoobrist 2016 ei katkeks Sõru – Triigi parvlaevaliin.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3.  Sihtasutus Tuuru, PATEE kaasrahastus, Hiidlaste Koostöökogu.
Reet Kokovkin andis ülevaate Leader I taotlusvooru laekunud taotlustest. Kokku saabus taotlusi 34: ettevõtjad esitasid 22 taotlust, ja mittetulundusühendused ning SA-d 12 taotlust. Meetmeti jagunesid taotlused järgmiselt: Meetmesse 1 esitas taotluse 21 ettevõtjat, taotluste kogumaht 824 048 eurot, meetme täituvus 206,01%. Meetmesse 3 esitas taotluse 12 MTÜd ja SAd ning 1 ettevõtja, taotluste kogumaht 160 482 eurot, meetme täituvus 131,5%.
Leader II taotlusvooru (meede 2 ja meede 4) esitamise tähtaeg on 22. aprill 2016.
Teemaga jätkas Katrin Sarapuu.
Meetmesse 3 esitati 7 taotlust.
Meetmesse 4 esitamisel on vaja vähemalt kahe omavalitsuse valmisolekut osaleda projektis. SA Tuuru viib läbi ülehiiumaalisi projekte ning täna on fookuses turismitegevused.
PATEE kaasrahastuse osas on lõplikud kokkulepped tegemata.
Eelnevalt kokkulepitule annavad omavalitsused oma panuse osaleda projektis „Ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõpe noortele (kooliõpilaste teeninduskoolitus sh praktilised õpped).
Lisaks annavad omavalitsused oma panuse osaleda alljärgnevates projektides:
„Hiiumaa logo tunnusmeene kujundamise konkursi korraldamine“;
„Matkaradade ja marsruutide väljatöötamine. 2016. aastal teemarajana „Hiiumaa tööstuslik kultuur“;
„Hiiumaa ühtse viidasüsteemi väljatöötamine“.
Järgmisel aastal esitatakse PATEE programme taotlusi projekti kaupa. Mõistlik oleks läbi mõelda, milliseid projekte põimida PATEE raamesse. HOL  finantseerib turismikoordinaatori töökohta ja siit saaks näiteks 0,2 % tööjõukulu näidata PATEE programmis.
Katrin rääkis toiduaasta kujunemisest ja aasta tegevustest. Hiiumaa osales EDEN 2015 konkursil, mille ta võitis ning tänu sellele on pilootprojekti raames 2016 aasta „Hiiumaa maitsete aasta“. Järgmisel aastal korraldatakse võitja selgitamiseks konkurss. 01. mail 2016 kuulutataks Hiiumaal ametlikult välja toiduaasta ning see on üle-eestiline turismihooaja avaüritus.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
3.2. Kaasrahastada PATEE raames eelpool nimetatud nelja projekti.
 
4. Innove taotlus.
 
Hiiumaa Rajaleidja keskus esitas Hiiumaa Omavalitsuste Liidule taotluse toetada Angela Jakobsoni koolituse „Käitumisprobleemide praktiliste sekkumiste kohta“ vahendamist 1030 euroga.
Otsustati:
4.1. Mitte toetada koolituse vahendamist. Edastada taotlejale sõnum, et pöörduda otse koolide poole.
 
5. Film „Hiiumaa tuletornid“.
Reklaamvideo OÜ pöördus HOL poole taotlusega toetada filmitootmise projekti “Hiiumaa tuletornid”.
Projektiga oleks soov jäädvustada Kõpu tuletorni, Ristna ja Tahkuna majaka lugu, filmi pikkus 5-8 minutit.
Otsustati:
5.1. Edastada taotlejale sõnum, et pöörduda Hiiu Vallavalitsuse poole.
 
6. HOL töökorraldus ja esindatus komisjonides, nõukogudes.
Vaadati üle komisjonide ja nõukogude koosseisud, kuhu on HOL esindajaks nimetatud Jaanus Valk.
Otsustati:
6.1. Teha maavanemale ettepanek nimetada Jaanus Valgu asemel Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks maakonna liiklusohutuskomisjoni ja loomatauditõrje komisjoni Tiit Paulus.
6.2. MTÜ Hiidlaste Koostöökogu ja MTÜ Hiiukala juhatuse liikmena jätkab Jaanus Valk