protokoll 05.09.2016

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Käina                                                                                                05. september 2016 nr 7
 
Algus: 11.00 lõpp: 14.20
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Jüri Ojasoo, Reili Rand, Tiit Paulus,
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja             –           Hiiu Maavalitsus
Piret Sedrik                –           Hiiu Maavalitsus
Aivo Kriiska               –           Eesti Keskkonnateenused
Martin Kagadze         –           OÜ Hiiumaa Prügila
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
  
PÄEVAKORD:
1.         Volinike 06.06.2016 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Korraldatud jäätmevedu. Hiiumaa Prügila tulevikuplaanid ja finantsseisukord;
4.         Sihtasutus Tuuru; HOL esindaja PATEE 2017-2019 perioodi teemade aruteludele;
5.         „Lahe koolipäev 2016“;
6.         Hiiumaa Gümnaasiumi hoolekogu liikmete esindaja;
7.         Muud teemad.
 
1. Volinike 06.06.2016 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 06.06.2016 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Maavalitsuse info all räägiti praamiliiklusest, lennuliiklusest, investeeringute kavast, Hiiu valla järelevalvest, Sihtasutusest Tuuru ning MAKide tulevikust.
Praamiliiklusest niipalju, et 01.10.2016 ei jõua ükski uus ehitatav laev mandri ja saarte liinile.  TS Laevad OÜ ostis parvlaeva Regula ning rendib kolm laeva . Esialgse asetusega plaanitakse Hiiumaa liini teenindama Harilaid ja Regula. Oleme andnud tagasiside, et see on meile vastuvõetamatu. Hiiumaa liini peaksid teenindama ikkagi Regula ja ST Ola. TS Laevade juhid on kolmapäeval, 07.09.2016 Hiiumaal ning siis saame probleemidest rääkida ja otsustada mis edasi.
Sõru-Triigi liini osas on ministeerium lubanud, et 01. oktoobrist 2016 jätkub saartevaheline laevaliiklus.
Investeeringute teema. Peaministriga oli jutuks Hiiu valla kehv finantsolukord. Et olukorda parandada ja ühinemisläbirääkimisi atraktiivsemaks muuta, siis sai küsitud, et kas on võimalusi täiendavateks investeeringuteks. Hiiumaa arengustrateegia, piirkondade tugevdamise programmi objektide ning vallajuhtidega peetud nõupidamise tulemusena on koostatud tabel objektidega. See tabel läheb neljapäeval valitsuskabinetti. Kuna meile selline võimalus pakuti, siis peame selle vastu võtma.
Leiti, et mõttekas on igasuguste tülide vältimiseks nimetada iga valla tähtsam objekt.
Käina valla prioriteet on Käina Kultuurikeskuse rekonstrueerimise lõpetamine.
Hiiu valla prioriteetideks on Kärdla lasteaia rekonstrueerimise lõpuleviimine ja õueala ning mänguväljaku uuendamine. Hiiu valla põhikooli rekonstrueerimine.
Pühalepa valla prioriteet on Suuremõisa lossikompleksi restaureerimise lõpuleviimine (endise juustukoja hoone rekonstrueerimine külastuskeskuseks).
Emmaste veel mõtleb ja ütleb maavanemale kolmapäevaks oma objekti. Kolmapäevaks nimetati prioriteet ning see on Hiiumaa hooldekeskuse laiendus – ehk Tohvri II järk.
Lennuliikluses on kõik hästi. Tulevikule vaadates, edastati ministeeriumidele kiri leida võimalus parandada Kärdla lennuvälja tehnilisi võimalusi maandumisseadmete osas nii, et vähendada ilma mõju lendude käitamisele.
Toimunud Sihtasutuse Tuuru nõukogus räägiti asutuse probleemsest finantsolukorrast. Eelarve seis on väga pingeline ja suur arvelduskrediit on 100 protsendi ulatuse kasutuses. Riigi Kinnisvaralt on palutud kinnisvara hindamist, et kaaluda hoone müümist.
Piret juhtis tähelepanu, et kuna Hiiumaa Omavalitsuste Liit kaasfinantseeris turismiinfopunkti ruumide renoveerimist, siis informatsiooniks, et Tuletõrjemajas pakutakse majutusteenust, kus kasutatakse osaliselt turismiinfopunkti ruume (tualettruumid).
Seoses Hiiu valla järelvalvega volikogu liikmete vahetumise osas palun jälgige ka teised omavalitsused, et etteteatamised jääksid tähtpäevade sisse.
Siseturvalisuse teema osas palve, et palun andke teada mis üritusi lülitada järgmise aasta tööplaani.
Eelinfona Põhja-Eesti Regionaalhaigla korraldab Hiiumaal 22.-23.09.2016 päästeõppuse.
B7 aastakonverents toimub 15.-16.09.2016 Saaremaal.
Reili soovis täpsustada kompetentsikeskuse taotluse esitamist. Tuuru eestvedamisel tegeletakse taotluse kokkukirjutamisega ja esitamisega.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3. Korraldatud jäätmevedu. Hiiumaa Prügila tulevikuplaanid ja finantsseisukord.
Aivo Kriiska rääkis korraldatud jäätmeveo toimimisest ning kitsaskohtadest. Probleeme oli suviste lisatühjendustega, mis said üldjuhul jooksvalt lahendatud. Kahjuks on mõne kliendiga jätkuvalt probleeme. Omavalitsused saavad aruandlusest kontrollida, et kelledelt on ära toodud konteinerid ning nendel ei ole seega sõlmitud lepingut.
Kliendi ja jäätmevedaja vahelise lepingu järgi on õigus jäätmeid vedada ajavahemikul 07.00 kuni 22.00. Mõnikord tekib vajadus prügiauto tühjendamiseks poolel prügiringil, aga jäätmejaam on suletud.
Lahendamist vajab olukord, et kui vaja, siis saaks prügiveoauto viia Hiiumaa Prügilasse jäätmeid ka peale töövälist aega.
Üks probleem on ka kaalumisaruannete operatiivse esitamise lõpetamine ning see tekitab raamatupidajal andmete erinevusi.
Arutelul jõuti mitmete variantideni ning jäätmejaama juhataja uurib võimalusi olukorra parendamiseks.
Tiit tõstatas küsimuse, et kuidas lahendada suvehiidlaste niinimetatud jäätmete mittetekitamise probleem ehk lepingu mittesõlmimine. Tegelik olukord suvel on ju see, et jäätmemajad on prügi täis ning pakendikonteinerid olmejäätmeid täis.
Siit ettepanek lõpetada alates 01. jaanuarist 2017 lepingutest vabastamise võimalus.
Räägiti suveperioodi pakendikonteinerite täituvuse ja tühjendamise teemadel.
Martin Kagadze tegi ülevaate Hiiumaa Prügila mahtudest, rääkis tulevikuplaanidest ja finantsseisukorrast.
Mõttekas oleks rajada prügilale uued ladestamisplatsid kasutades selleks kogunenud betoon – ja tellise jäätmeid. Selleks on aga vaja tehnikat.
Tulevikus oleks prügilale vaja konkreetseid masinaid/seadmeid, millega sorteerida nii eraisikute kui ka firmade poolt toodud jäätmeid. Samuti võiks soetada paar konteinerit, mida kliendile rentida.
Martin Kagadzele tehti pakkumine hakata koordineerima valdade pakendiringlust (kogumispunktide kontroll, konteineri täituvus, tühjendamise tellimine).  
Otsustati:
3.1. Hiiumaa Prügila juhataja uurib võimalusi tehnika soetamiseks, küsib pakkumusi konteinerite ostmiseks ning elektroonilisele lahendusele, et saaks viia olmejäätmeid prügilasse ka töövälisel ajal.
 
4. Sihtasutus Tuuru. HOL esindaja PATEE 2017-2019 perioodi teemade aruteludele.
Sihtasutus Tuuru palus määrata HOL esindaja(d), kes osaleks meetme “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” (PATEE) uue perioodi tegevuskava väljatöötamisel. Uue perioodi taotlusi hakatakse vastu võtma alates 01. oktoober 2016.
On ettepanek, et Tuuru saaks esitada maakonna tegevuskava novembris 2016.
Otsustati:
4.1. Määrata PATEE 2017-2019 perioodi teemade aruteludele Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks Margit Kagadze.
 
5. „Lahe koolipäev 2016“.
Lahe Koolipäev 2016 toimub 17. novembril Nordea Kontserdimajas. Taaskord soovitakse pakkuda noortele unustamatut konverentsi, mis aitaks neil paremini oma eluteel erinevaid valikuid teha ja sihte seada. 
Eelmisel aastal osales noortekonverentsil Hiiumaalt 23 noort, ning tagasiside näitas, et paljud soovivad ka sel aastal tagasi tulla. Küll aga on osalejate transport Hiiumaalt üpriski kulukas. Korraldajad esitasid Hiiumaa Omavalitsuste Liidule taotluse toetada Hiiumaa õpilaste transporti Tallinnasse ja tagasi 350 euro ulatuses.
Otsustati:
5.1. Toetada Hiiumaa õpilaste transporti noortekonverentsile „Lahe koolipäev 2016“ 350 euro ulatuses.
 
6. Hiiumaa Gümnaasiumi hoolekogu liikmete esindaja.
Direktor Ivo Eesmaa tegi ettepaneku, et Hiiumaa Gümnaasiumi hoolekogus oleks esindatud kogukonna esindajatena Hiiu Maavalitsus, Hiiu vallavalitsus ja Hiiumaa Omavalitsuste Liit ning ettevõtjate esindajana Hiiumaa Ettevõtjate Liit.
Otsustati:
6. Esitada Hiiumaa Gümnaasiumi hoolekokku Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks Omar Jõpiselg.
 
7. Muud teemad.
Reili Rand edastas kohalolijatele mure, et Hiiu vallal on HOL liikmemaksu tasumise tähtaegadega probleeme.