protokoll 05.12.2016

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Pühalepa                                                                                           05. detsember 2016 nr 10

Algus: 11.00 lõpp: 15.00

Koosoleku juhataja: Üllar Padari

Protokollija: Heidi Kõmmus

Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Jüri Ojasoo, Ants Orav, Reili Rand, Toomas Remmelkoor, Tiit Paulus

Kutsutud:

Piret Sedrik                            –           Hiiu Maavalitsus

Riho Rahuoja                         –           Hiiu Maavalitsus

Katrin Sarapuu                       –           Sihtasutus Tuuru

Kaja Sepp                               –           Omniva

Tiina Talussaar                        –           Hiiumaa Rajaleidja Keskus

Helle-Mare Kõmmus              –           Hiiu maakonna laulu- ja tantsupeo kuraator

Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine

PÄEVAKORD:

 1. Volinike 07.11.2016 koosoleku protokolli kinnitamine;
 2. Hiiu Maavalitsuse info;
 3. Sihtasutus Tuuru;
 4. Omniva;
 5. Hiiumaa Rajaleidja Keskus;
 6. Noorte Laulu- ja tantsupidu;
 7. Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjoni liige;
 8. HOL 2017. aasta eelarve;
 9. Muud teemad.
 1. Volinike 07.11.2016 koosoleku protokolli kinnitamine.

Otsustati:

1.1Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 07.11.2016 koosoleku protokoll.

 1. Hiiu Maaalitsuse info.

Infot edastati lennu- ja praamiliiklusest. Kuna viibib parvlaeva „Leiger“ liiniletulek, siis TS Laevad pikendavad senist graafikut aasta lõpuni. TS Laevad otsivad lahendusi nn N1 autode broneerimise probleemile. Lennuliikluses on olnud mõned ilmastikust tingutud reiside ärajäämised. Pühalepa ja Käina on PKT negatiivsed otsused vaidlustanud. Maavalitsus teeb pingutusi, et projektid uuesti hindamisele võetaks. Teiseks vaadatakse uuesti üle kogu PKT nimekiri, et juhul kui Pühalepa ja Käina valla I toetusvooru esitatud projektid jäävad ikkagi rahastamata, siis oleks variant minna II vooru järgmiste projektidega. Haldusreformi osas on öeldut, et oodatakse ära riigikohtu otsus, aga tõenäoliselt mingeid muudatusi seaduses ei tehta. Seoses haldusreformiga on info, et muudetakse mitmeid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätteid. Arendustegevus saab kohaliku omavalitsuse ülesandeks. Seega lähevad nii Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kui ka Kodanikuühiskonna Sihtasutuse kaudu antavad toetusmeetmed üle kohalikule omavalitsusele. Seni on nendega tegelenud Sihtasutus Tuuru. Täna oleme selles seisus kus asutuse finantssuutlikkus ei ole paranenud. Katrin Sarapuu on esitanud avalduse astuda alates 12.12.2016 juhatuse liikme kohalt tagasi ning nõukogule tehakse ettepanek määrata juhatajaks ajutiselt Aivi Telvik. Hakatakse otsima võimalusi, et anda kohalikule omavalitsusele järgmise aasta lõpus üle jätkusuutlik arenduskeskus. Mõeldi riigimaja võimalikkudele variantidele. Piretile küsimus, et kas on uuritud radarjaamade äraviimise kohta. Mingil hetkel peatati, nüüd on PPA aktiveerunud. Reili on ministrile sõnumi edastatud. Toimus diskussioon ettevõtluse/põllumajanduse nõustamisteenuse osas.

Otsustati:

2.1. Võtta info teadmiseks.

 1. Sihtasutus Tuuru.

Katrin Sarapuu tegi üksikasjaliku ülevaate Sihtasutus Tuuru 2017. aasta toetuse taotluse eelarve kujunemisest. Taotletav summa koos PATEEga (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks) on kokku 41 325 eurot. Katrin tegi ettepaneku, et HOL võiks hakata toetuse makseid sooritama kord kuus mitte kvartaalselt. Teoreetiliselt ei saa enne HOL eelarve vastuvõtmist makseid teha. PATEE tegevused on mitmel korral üle vaadatud, taotlused on lahti kirjutatud ja selleks, et saaks PATEE esitada, on vaja partneri Hiiumaa Omavalitsuste Liidu kinnituskirja. Infona, sihtasutuse uued töötajad on Maria Ruubas, kes hakkab tööle turismikoordinaatorina ja Sigrid Valter, kes jätkab TIK juhatajana. Küsimus, et kas on kõigil ettekujutis projektidest olemas ja toetatakse neid PATEE projekte? Teine küsimus, et kas PATEE rahastamine toimub läbi HOL eelarve või ikkagi läbi omavalitsuste.

Otsustati:

3.1. Toetada esitatud PATEE projekte ja allkirjastada kinnituskiri.

3.2. PATEE rahastamismudelit arutada HOL 2017. aasta eelarve arutelul.

 1. Omniva.

Omniva kommunikatsioonijuht Kaja Sepp rääkis asutusest ning tutvustas postiseaduses plaanitavaid muudatusi, nende põhjuseks olevaid trende ja tagamaid ning mida tähendavad muudatused kohalikele omavalitsustele. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis on arutamisel postiseaduse muutmise väljatöötamiskavatsus, millega alustatakse postiseaduse ümbertöötamise protsessi sooviga postiteenuse osutamist kaasajastada. Muudatusettepanekud puudutavad nii postivõrku, mis tuleb muuta paindlikumaks ja viia vastavusse inimeste muutunud teenusekasutuse ja vajadustega, kui ka hinnakujundust. Omniva soov on olla maksimaalselt avatud ning rääkida võimalikest arengutest kõikide osapooltega võimalikult varakult. Hiiumaale plaanitakse paigaldada rohkem pakiautomaate.

Otsustati:

4.1. Võtta info teadmiseks.

 1. Hiiumaa Rajaleidja Keskus.

Tiina Talussaar tegi ülevaate Hiiumaa Rajaleidja keskuse tööst aastatel 2014-2016. Räägiti rõõmudest ja murekohtadest. Lepiti kokku, et Rajaleidja koostab pöördumise hariduse esmatasandi tugispetsialistide puuduse ja ümberõppe võimaluste kohta ning kooskõlastab selle valdades sotsiaal- ja haridusnõunikega. Pöördumine edastatakse HOL nimel Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Otsustati:

5.1. Võtta info teadmiseks.

5.2. Edastada Haridus- ja Teadusministeeriumile pöördumine hariduse esmatasandi tugispetsialistide puuduse ja ümberõppe võimaluste kohta.

 1. Noorte Laulu- ja Tantsupidu.

Üritust tutvustas Hiiu maakonna laulu- ja tantsupeo kuraator Helle-Mare Kõmmus. XII noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään“ toimub Tallinnas 30. juuni – 2. juuli 2017. Peo eelproovid algavad 26. juunil 2017. Hiiumaalt on laulu- ja tantsupeole valmistumas 13 kollektiivi 230 osalejaga. Kuraator pöördus Hiiumaa Omavalitsuste Liidu poole palvega toetada protsessi viimast etappi ehk peo nädalat Tallinnas ja sellega seotud ettevalmistusi summas kolm tuhat (3000) eurot.

Otsustati:

6.1. Lülitada taotletav summa 3000 eurot Hiiumaa Omavalitsuste Liidu 2017. aasta eelarvesse.

 1. Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjoni liige.

Tiit kuuludes Hiidlaste Koostöökogu juhatusse avaldas soovi peatada oma volitused koostöökogu hindamiskomisjoni töös.

Otsustati:

7.1. Mõelda võimalikule kandidaadile, kes seada HOL esindajana Hiidlaste koostöökogu hindamiskomisjoni liikme kandidaadiks.

 1. HOL 2017. aasta eelarve.

Räägiti Hiiumaa Omavalitsuste Liidu 2017. aasta eelarvest.

Otsustati:

8.1. Lisada PATEE toetamine summas 17 369 eurot Hiiumaa Omavalitsuste Liidu 2017. aasta eelarve projekti.