protokoll 06.06.2016

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Emmaste                                                                                                       06. juuni 2016 nr 6

Algus: 11.00 lõpp: 13.05

Koosoleku juhataja: Üllar Padari

Protokollija: Heidi Kõmmus

Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ants Orav, Reili Rand, Tiit Paulus

Kutsutud:

Riho Rahuoja             –           Hiiu Maavalitsus

Piret Sedrik                –           Hiiu Maavalitsus

Kersten Kattai                        –           Tallinna Ülikool

 

Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine

PÄEVAKORD:

  1. Hiiu Maavalitsuse info;
  2. Haldusreformi Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni soovitused Hiiumaa omavalitsustele;
  3. HOL esindaja Hiiumaa Noorsootöö Keskuse nõukogusse;
  4. Muud teemad.

 

  1. Hiiu Maavalitsuse info.

Maavanem rääkis laeva- ja lennuliiklusest. Pühade ajal on tihendatud graafik. Lennuliikluse osas on sõlmisel leping uue vedajaga ning saartevahelised lennud peaks hakkama toimuma alates 20.06.2016. Maavanem tegi valdadele meeldetuletuse maareformi osas, et selle kuu lõpuks peavad omavalitsused esitama taotlused maa munitsipaalomandisse saamiseks. Hajaasustuse programmist. Hiiumaa omavalitsuste poolt garanteeritud summa oli sel aastal 90 000 eurot. Rahandusministeerium on eraldanud Hiiu maakonnale toetusteks 59 449 eurot, mis on 66,05% garanteeritud summast. Maavanem ootab ettepanekuid maakonna riigipoolse toetuse jaotuse kohta.

Otsustati:

1.1. Võtta info teadmiseks.

  1. Haldusreformi Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni soovitused Hiiumaa omavalitsustele.

Kersten Kattai rääkis haldusreformist ning selgitas haldusreformi Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni soovitust Hiiumaa omavalitsustele. Haldusreformi seaduse elanike arvu kriteeriumi täitmiseks on võimalik Hiiumaal ühineda vaid üheks omavalitsuseks. Lähtudes seadusest soovitabki Lääne-Eesti piirkondlik komisjon Hiiumaa omavalitsustel läbirääkimiste alustamisel seada sihiks haldusreformi käigus ühe omavalitsuse moodustamine. Toimus mõttevahetus haldusreformi teemal. Selleks, et saada abi finantsanalüüsi koostamisel on vaja esitada ühinemiskonsultandi taotlus.

Otsustati:

2.1. Võtta info teadmiseks.

2.2 Esitada Rahandusministeeriumile ühinemiskonsultandi taotlus.

 

  1. HOL esindaja Hiiumaa Noorsootöö Keskuse nõukogusse.

Hiiu vald palub määrata uue HOLi esindaja Hiiumaa Noorsootöö Keskuse nõukogusse.

Otsustati:

3.1. Esitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu poolseks kandidaadiks Hiiumaa Noorsootöö Keskuse nõukogusse Eve Kustala.