protokoll 07.03.2016

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Pühalepa                                                                                            07. märts 2016 nr 3
 
Algus: 11.00 lõpp: 15.00
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Georg Linkov, Ants Orav, Reili Rand, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja               –          Hiiu Maavalitsus
Piret Sedrik                 –          Hiiu Maavalitsus
Ester Tammis               –          Ühendus Hiiumaa Kodukant
Katrin Sarapuu            –          SA Tuuru
Liis Remmelg               –          SA Tuuru
Ly Kaups                     –          Hiiumaa Turismiliit
Aare Allik                    –          Politsei- ja Piirivalveamet
Kirsti Pihlamägi            –          Läänemaa Naiste Tugikeskus
 
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
 
PÄEVAKORD:
 
1.         Volinike 01.02.2016 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Ühenduse Hiiumaa Kodukant;
4.         Maakonna õiguskorra ülevaade 2015;
5.         Läänemaa Naiste Tugikeskuse taotlus;
6.         Sihtasutus Tuuru; PATEE kaasrahastuse taotlus;
7.         HOL töökorraldus;
8.         Muud teemad.
 
1. Volinike 01.02.2016 koosoleku protokolli kinnitamine
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 01.02.2016 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Maavanem rääkis alljärgnevatel teemadel:
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava. Maavalitsus ootab omavalitsustelt kinnitusi, et kes on valmis oma taotlust esitama.  
Peagi algab „Kaunis kodu 2016“ konkurss ning omavalitsused võiks hakata mõtlema oma valla kaunitele kodudele.
Toimus kohtumine TS Laevade esindajatega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega. TS Laevade esindajatega räägiti ülemineku ettevalmistamisest. Ministeeriumi esindajatega räägiti suvisest olukorrast ja käesolevast lepingust. Ministeeriumi seisukoht on, et suvehooajaks jäävad vanad laevad, uue lisapraami toomine on kallis.
Hiiumaa Haigla nõukogu on koos käinud ja tööjaotuse teinud. Võrgustumisest ei ole räägitud, küll aga on ministeeriumi poolt survestatus, et tegeleda liitumisega. Tehakse Hiiumaa Haigla jätkusuutlikkuse analüüs ning hakatakse ette valmistama Hiiumaa Tervisekeskuse projekti analüüsi. Põhja-Eesti Regionaalhaiglal on valmidus varustada Hiiumaa Haiglat arstidega.
Vabadussõja mälestusmärgi komisjon on kavas kokku kutsuda märtsi lõpus aprilli alguses.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3. Ühendus Hiiumaa Kodukant.
Ester Tammis tegi ülevaate Ühenduse Hiiumaa Kodukandi tegevustest ning rääkis koostööst Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeametiga.
Mõnel omavalitsusel puudub kodulehel info külaliikumise kohta. Külaseltside ja külavanemate andmed on kodulehtedel puudulikud. Räägiti külavanemate statuudist. Ettekandja palve, et palun vaadake kodulehe info üle.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks, vaadata üle valla kodulehed ning lisada lehtedele külaliikumist puudutav informatsioon.
 
4. Hiiu maakonna õiguskorra ülevaade 2015.
Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik tegi ülevaate Hiiu maakonna õiguskorrast aastal 2015. Otsustati:
4.1. Võtta info teadmiseks.
 
 
5.  Läänemaa Naiste Tugikeskuse taotlus.
MTÜ Läänemaa Naiste Tugikeskus esitas taotluse toetada Hiiumaa tugikeskuse tegevust 600  euroga. Toetust kasutatakse majutusteenuse, nõustamisruumi elektri, juriidilise ja psühholoogilise nõustamise jm teenuse eest tasumiseks.
Läänemaa Naiste Tugikeskuse Hiiumaa töötaja Kirsti Pihlamägi selgitas taotluse sisu.
Veebruarist 2016 alustas tööd MTÜ Läänemaa Naiste Tugikeskus, mille rahastamine toimub projektipõhiselt ja annetuste kaudu. Tugikeskus pakub abi vägivalda kannatanud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. Pakutakse juhtumipõhist nõustamist, vajadusel psühholoogilist ja juriidilist nõustamist. Samuti soovitakse pakkuda vajadusel varjupaiga teenust vähemalt mõneks ööks hädavajadusel, kuid majutuseks rahastust Hiiumaale ei eraldatud. Siiani toimus juriidilise ja psühholoogilise teenuse rahastamine Norra projekti kaudu, mis lõpeb veebruari lõpuga. 2016 aastaks on riigieelarves rahad teenuste rahastamiseks alates aprillist ning seega on katmata märtsikuu teenuste rahastamine.
Üks variant oleks katta märtsikuus tekkinud otsekulud või lahendada juhtumipõhiselt. Samas tekivad ikkagi püsikulud.
Otsustati:
5.1. Toetada Hiiumaa tugikeskuse tegevust ühekordselt püsikulude katmisel 200 euroga ning ülejäänud kulud lahendatakse juhtumipõhiselt.
 
6. Sihtasutus Tuuru; PATEE kaasrahastuse taotlus.
Messi “Maale elama“ projektijuht Marju Toova tutvustas skypi teel projekti arenguid. Mess toimub sel aastal 23.04. kell 9.00 – 16.00 Tartus ja 14.05. kell 10.00 – 16.00 Tallinnas. Ühe messiboksi hind on 250 eurot, iga järgneva boksi eest lisandub 100 eurot. Hiiumaa maksaks sel juhul ca 650 eurot. Leiti, et sel juhul esindab SA Tuuru kogukonda. Liis tegeleb teemaga edasi. Palve, et igast omavalitsusest osaleks üks esindaja messil.
Liis Remmelg, Ly Kaups ja Katrin Sarapuu tutvustasid Hiiumaa lühiajalist ettevõtluskeskkonda toetavat sh turismi ja mainekujunduse tegevusplaani. Leader meetmetesse esitamisel on vaja üle-hiiumaalistele turundustegevuse projektidele vähemalt kahe aastast tegevuskava.
Tegevusplaani esitavad koos SA Tuuru, MTÜ Hiiumaa Turismiliit, MTÜ Kärdla Kohvikutepäev ja MTÜ Hiiumaa maraton.
MTÜ Hiiumaa Turismiliit, MTÜ Kärdla Kohvikutepäev ja MTÜ Hiiumaa maraton ei soovi Hiiumaa Omavalitsuste Liidult oma tegevuste elluviimiseks rahalist toetust vaid projektide heakskiitu.
Initsiatiiv on hea ja ollakse põhimõtteliselt tegevuskavaga nõus.
PATEE kaasrahastuse taotluse osas tehti ettepanek tulla kokku ja vaadata projektid eraldi üle. Lepiti kokku kuupäev 15.03.2016 kell 14 Tuurus.
Otsustati:
6.1. Kiita Hiiumaa lühiajalist ettevõtluskeskkonda toetavat sh turismi ja mainekujunduse tegevusplaan heaks.
6.2. PATEE kaasrahastuse taotlust arutatakse 15.03.2016 kell 14 Tuurus.
 
7. HOL töökorraldus.
Jaanus Valku volitused lõppevad üldkoosoleku toimumisel.
Küsimus, et kuidas nähakse edasi HOL edasist juhtimist, mitu juhatuse liiget?
Samuti tuleb üle vaadata esindused komisjonides, nõukogused, kus on määratud Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks Jaanus Valk.
Otsustati:
7.1. Võtta teema järgmisel HOL volinike koosolekul päevakorda.
 
 
8. Muud teemad.
 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu esindajad tulevad 26-27.05. Hiiumaale.
 
HOL üldkoosolek toimub 09.05.2016 algusega kell 15 ja volinike koosolek algusega kell 13.00
 
Dagovet leping. Omavalitsuste poolt on tehtud omapoolne ettepanek lepingu baastoetuse sõnastamiseks, aga tagasisidet ei ole tulnud. Järelpärimisel selgus, et Leadrist oli esmane tagasiside, et projekt ei ole selles meetmes abikõlbulik.