protokoll 11.01.2016

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Sõru                                                                                       11. jaanuar 2016 nr 1
 
Algus: 11.15
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Georg Linkov, Ants Orav, Reili Rand, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja             –           Hiiu Maavalitsus
Katrin Sarapuu           –           SA Tuuru
Liis Remmelg             –           SA Tuuru
Alari Remmelg           –           SA Tuuru
Maris Kriggulson        –           Dagovet OÜ
Sven Kriggulson         –           Dagovet OÜ
Tiina Talussaar            –           Hiiumaa Rajaleidja
Nele Labi                    –           Rajaleidja
Inge Talts                    –           Hiiumaa Haigla
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1.         Volinike 07.12.2015 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Sihtasutus Tuuru;
4.         „Hariduse tugiteenused Hiiumaa lastele 2015. Hiiumaa Rajaleidja keskuse vaade“;
5.         Arstiabi Hiiumaal;
6.         Koostööleping OÜ-ga Dagovet;
7.         Puhkus Eestis:
8.         Taotlusvoor „Omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise koordineerimine;
9.         MTÜ Hiiumaa Nõuandekeskus (Käina, Mäe tn 2) tegevus;
10.       HOL 2016. a eelarve projekt;
11.       Esindaja nimetamine Hiiumaa Ametikooli nõunike kogusse;
12.       Regionaalsete tervisespordikeskuste programm 2017-2020;
13.       Muud teemad.
 
 
1. Volinike 07.12.2015 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 07.12.2015 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Maavanem rääkis praamiliiklusest, piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist, CPMR tihenevatest koostöösidemetest, lennuliiklusest, Hiiumaa Haigla asutajaõiguste teostamise muudatusest
03.02.2016 toimub Saaremaal seminar “Lääne-Eesti saarte koostöö eile, täna homme”. Hiiumaa delegatsioon võtab osa ja oodatakse ka omavalitsuste esindajat/esindajaid.
Marek Helm tuleb Hiiumaale ja ootab omavalitsustelt teemasid, mida kokkusaamisel käsitleda.
Maakondadesse tuleb moodustada siseturvalisuse nõukogu. Maavanema korralduse eelnõu järgi on komisjon 21-liikmeline.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3.      Sihtasutus Tuuru.
Katrin Sarapuu edastas informatsiooni lähiaja tegevustest.
Ka sel aastal jätkuvad Vikerraadios kolmapäeviti hiiukeelsed uudised, 21.01.2016 toimub Hiiumaal sotsiaalmeetmete infopäev, valmistatakse ette mais-juunis asetleidvat Eestis resideerivate aukonsulite ja Saksa majandustegelaste visiiti Hiiumaale, veebruaris toimuvad omavalitsustes Leader infopäevad, jätkuvad läbirääkimised omavalitsusega ettevõtliku kooli teemal.
Reedel toimus Organic Estonia esindajaga kohtumine. Selle ideega tasuks edasi minna ja tegeleda.
Sihtasutus Tuuru uued töötajad turismikoordinaator Liis Remmelg ja ettevõtluskonsultant Alari Remmelg tutvustasid lühidalt iseendeid ja koostööeesmärke.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
 
4.      „Hariduse tugiteenused Hiiumaa lastele 2015. Hiiumaa Rajaleidja keskuse vaade“.
Ettekande tegid Hiiumaa Rajaleidja keskuse juht Tiina Talussaar ja SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juhi asetäitja Nele Labi.
Otsustati:
4.1. Võtta info teadmiseks.
 
5. Arstiabi Hiiumaal.
Inge Talts tegi omapoolse ülevaate Hiiumaa Haigla olukorrast aastatel 2014-2015.
Kuna on päevakorras Hiiumaa Haigla nõukogu komplekteerimine, siis anda asutajaõiguste teostajale edasi soov/ettepanek nimetada haigla nõukokku vähemalt kaks Hiiumaa esindajat.
Otsustati:
5.1. Võtta kuuldu teadmiseks ning võtta ühendust tervise- ja tööministriga Hiiumaa Haigla nõukogu komplekteerimise küsimuses.
 
 
6. Koostööleping OÜ-ga Dagovet.
Maris ja Sven Kriggulson tutvustasid Dagovet OÜ tegevussuundi. Plaanis on rajada Linnumäele veterinaarkliinik koos loomade varjupaigateenuse osutamisega. Projekti elluviimisel on partnerlus valdadega möödapääsmatu.
Omavalitsustega koostöövormiks oleks varjupaigateenuse ostmine.
Küsimus, et kuivõrd võimaldab ainult teenuspõhine finantseerimine olla jätkusuutlik. Äkki mõelda baasrahastamisele ca 7000 eurot (kataks püsikulud) ja ületatav teenus makstakse lisaks.
Leiti, et lepingud tuleb sõlmida valdadega eraldi ja igaüks omadel tingimustel.
Lepinguid omavalitsustega on vaja selleks, et kaitsta varjupaigateenuse osutamise projekti Leader taotlusmeetmes.
Otsustati:
6.1. Dagovet OÜ suhtleb koostöölepingute sõlmisel iga vallaga eraldi.
 
7. Puhkus Eestis.
Reisiajakiri „Puhkus Eestis 2016“ tegi omavalitsusliidule pakkumise osta ühel leheküljel ca 600 euro eest reklaami. Trükis on kakskeelne ning kõik trükises osalevad ettevõtted lisatakse portaali www.puhkuseestis.ee.
Anti turismikoordinaatorile ülesanne teha taustauuringut, kas pakkumine on hea; kus katalooge levitatakse; kas kõik maakonnad on kataloogis; jne.
Otsustati:
7.1. Turismikoordinaator teeb veidi taustauuringut ning annab oma hinnangu, et kas on mõtet sellesse kataloogi Hiiumaad sisse osta.
 
8. Taotlusvoor „Omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise koordineerimine.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avas meetme tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ taotlusvooru „Omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise koordineerimine“. Eeltaotluse esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2016. Taotlusvooru eelarve on 500 000 eurot. Toetuse minimaalne suurus on 8 500 eurot ja toetuse maksimaalne suurus on 60 000 eurot.
Taotlusvooru raames toetatakse omavalitsusüksuste ühinemise koordinaatori tööd ühinemist kavandavas omavalitsusüksuste grupis, mille rahvaarv pärast ühinemist on vähemalt 11 000 elanikku.
Otsustati:
8.1. Koordinaatori leidmiseks kirjutab Sihtasutus Tuuru Hiiumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel taotluse.
 
9. MTÜ Hiiumaa Nõuandekeskus (Käina, Mäe tn 2) tegevus.
Toomas soovis täpsustada Maaelu Edendamise Sihtasutuse Hiiumaa konsulendi tegevust ning tutvustas atesteeritud MTÜ Hiiumaa Nõuandekeskuse tegevust.
Täna on Hiiumaal inimene olemas, ei ole ju mõtet hakata uut inimest koolitama.
Katrin märkis, et esialgu on Tuuru võtnud kohustuse olla kontaktpunkt. Juhul, kui on ikkagi vaja kompetentsi, siis on teised vajadused ning tuleb edasiselt mõelda.
Ehk kasvatada Tuurus kompetentsi Hiiumaa Nõuandekeskuse kaasamisega.
Tehti ettepanek, et SA Tuuru ja MTÜ Hiiumaa Nõuandekeskus võiks kohtuda ja süüvida sisusse. Leida lahendus ja siis mõelda edasi
Otsustati:
9.1. Oodata ära Sihtasutuse Tuuru ja MTÜ Hiiumaa Nõuandekeskuse kokkusaamise tulem ja siis tegeletakse teemaga edasi.
 
10. HOL 2016. a eelarve projekt.
Otsustati:
10.1. Oodata ära omavalitsuste eelarve kinnitamised ning siis suunataks HOL 2016. aasta eelarve üldkoosolekule kinnitamisele.
  
11. Esindaja nimetamine Hiiumaa Ametikooli nõunike kogusse.
Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja koolipidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel. Nõunike kogu moodustab koolipidaja viieks aastaks.
Otsustati:
11.1. Seada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu poolseks esindaja kandidaadiks Hiiumaa Ametikooli nõunike kogus Omar Jõpiselg.
 
12. Regionaalsete tervisespordikeskuste programm 2017-2020.
Regionaalsete tervisespordikeskuste näol on tegemist üleriigiliselt rajatud looduslike liikumisradade võrgustikuga, mille olemasolu ja turvaline kasutamine on elanikkonna liikumisharrastuseks ja selle täiendavaks arenguks äärmiselt vajalik. Seoses eeltooduga on Kultuuriministeerium nõus esitatud ettepanekut arutama riigi eelarvestrateegia 2017-2020 koostamise raames järgmise aasta alguses.
Selleks, et regionaalsete tervisespordikeskuste toetamise teemat käsitleda, palutakse maakondade spordiliitudel koostöös tervisespordikeskuste omanike ja juhtidega, omavalitsusliitude esindajate ja teiste oluliste koostööpartneritega maakonnas ette valmistada oma maakonna või piirkonna prioriteetse(te) tervisespordikeskus(t)e arendamise nägemust. Hiiumaal on pooleli Paluküla Tervisespordikeskuse arendamine.
Otsustati:
12.1. Võtta ühendust Hiiumaa Spordiliiduga, et spordiliidu juht esitaks vajamineva eelarve spordikeskuse edasiseks arendamiseks.
 
13. Muud teemad.
 
Aastapäeva vastuvõtt toimub 23.02.2016.