protokoll 03.04.2017

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Käina                                                                                                 03. aprill 2017 nr 4

Algus: 11.00 lõpp: 13.30

Koosoleku juhataja: Üllar Padari

Protokollija: Heidi Kõmmus

Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Eve Kustala, Jüri Ojasoo, Tiit Paulus, Reili Rand, Toomas Remmelkoor

 

Kutsutud:

Aivi Telvik                  –           Sihtasutus Tuuru

Riho Rahuoja             –           Hiiu Maavalitsus

 

Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine

PÄEVAKORD:

 1. Volinike 06.03.2017 koosoleku protokolli kinnitamine;
 2. Hiiu Maavalitsuse info;
 3. Hiiumaa Arenduskeskus;
 4. Piirkondlik ühistransport;
 5. Avalik pöördumine „Seisukohad seoses Eesti regionaalse arenguga ja valdkonna           haldusega“;
 6. Poebuss;
 7. HOL üldkoosolek;
 8. Muud teemad. (Pakendimajandus, ohtlikud jäätmed).

 

 1. Volinike 06.03.2017 koosoleku protokolli kinnitamine.

Otsustati:

1.1Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 06.03.2017 koosoleku protokoll.

 1. Hiiu Maavalitsuse info.

Maavanem edastas infot Siim Kallase visiidist Hiiumaale, parvlaevade graafikute kooskõlastamistest, parvlaeva Tiiu ristimisest ja Soela liinile tulemisest.

Alates 01.05.2017 hakkab Sõru-Triigi liinil sõitma parvlaev Soela. Graafik on kooskõlastatud juuli alguseni, et operaator saaks avada piletimüügi. Ministeeriumiga hakatakse pidama läbirääkimisi, et saada alates 02.07. tihedam graafik ja aasta lõpuks igapäevane ühendus.  Läbirääkimised ei saa kerged olema, sest ministeeriumi arvates on Sõru-Triigi liin mugavusteenus ning täna kehtiv hädaolukorra seadus seda liini ei toeta. Elutähtis teenus on ikkagi Hiiumaa ja mandri vaheline parvlaevaliin.

Täpsustati rahvaküsitluse toimumisaegu ja maavanem märkis, et on palunud luba külastada Emmaste ja Pühalepa valla volikogusid, et rääkida maavalitsuse rollist haldusreformi protsessis.

Toomas soovis täpsustada maavanema otsuseid omavalitsuste sundliitumise osas.

Otsustati:

2.1. Võtta info teadmiseks.

 1. Hiiumaa Arenduskeskus.

Aivi jätkas eelmisel koosolekul arutelul olnud teemat.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on muutmas oma senist toimeloogikat ja uus strateegiline suund on keskenduda rohkem ambitsioonikale eksportivale ettevõtjale ning loobuda tegevustest, mis ei ole otseselt neile ettevõtjatele suunatud. Seetõttu võiks piirkonna ettevõtjaga tegelemine, kes ei oma ambitsiooni kiireks kasvuks ja ekspordiks, jääda maakondlike arenduskeskuste võrgustiku teenindada. Seoses sellega kaob ära ka vajadus EASi, kui tellimusvahendusorganisatsiooni järele. MAK võrgustik jätkab ka tulevikus koostööd ja  muutub tugevamaks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) nägemusel võiks maakondlikud arenduskeskused moodustada MAK katusorganisatsiooni, kes oleks ministeeriumitele partneriks riigi tellimuse vahendamisel maakondlikele arenduskeskustele. Antud katusorganisatsiooni ülesandeks jääks edaspidi ka MAK teenuste arendamine. MKM on nõus andma stardiraha. Eelmine nädal toimus MAK võrgustiku eestseisus ja otsustati luua katuseorganisatsioon nii kiiresti kui võimalik. Suveks loodetakse, et MAK katus on valmis. Ettepanek on asutada Hiiu maakonna omavalitsuste poolt arendustegevuste elluviimiseks Hiiumaa Arenduskeskus, et osaleda selles võrgustikus, tagada kohapealne kompetents ja mitte kaotada lubatud vahendeid. Toimus mõttevahetus loodava asutuse protsessis, täpsustati asutuse omandivormi, rahastamist ja tegevusi. Küsitavusi tekitab Tuuru tänane seis. Plaan on kaasata uue asutuse moodustamise protsessi Rahandusministeerium, et leida võimalusi senise arvelduskrediidi vähendamiseks. Esmalt peame aga jõudma omavalitsustega otsuseni ja andma ministeeriumile sõnumi, et kohalikud omavalitused on valmis arenduskeskust moodustama. Täna oleks see ainuke võimalus, et maakonnas säiliks senine arendustegevuse pool on vaja  moodustada  Sihtasutuse Tuuru näol uus arenduskeskus. Sihtasutuses osalemine on volikogude teema ja eeldab vähemalt kahte lugemist. Loodav asutus peaks olema väga täpsete suundadega.

Maavalitsus koostöös Tuuruga valmistab ette uue asutuse põhikirja projekti.

Täpsustati Rahandusministeeriumi kirjale „Ettevõtluse arengu takistuste kaardistamine“ vastamist. Lepiti kokku, et iga omavalitsus vastab otse ja edastab koopia Sihtasutusele Tuuru.

Räägiti PKT protsessist ja objektidest.

Otsustati:

3.1. Aivi edastab omavalitsustele uue moodustatava arenduskeskuse põhikirja eelnõu, et sihtasutuses osalemist volikogudes menetleda.  

 4. Piirkondlik ühistransport.

Vabariigi Valitsus on otsustanud, et maavalitsuste tegevuse lõpetatakse 1. jaanuarist 2018 ning valitsuse tegevusprogrammi 2016-2019 punkti 8.4 kohaselt on ette nähtud, et maakondliku ühistranspordi korraldus koos tänase dotatsiooni ja täiendavate vahenditega antakse üle kohalikele ühistranspordikeskustele või kohalikele omavalitsustele. Eelnõu menetlemise käigus on Rahandusministeeriumile tehtud ettepanek, mille kohaselt võiksid maavalitsused oma ühistranspordiseadusest tulenevad ülesanded anda esimesel võimalusel üle piirkondlikele ühistranspordikeskustele. See aga eeldab omavalitsuste poolset valmisolekut ning sellest lähtuvalt on liitudele edastatud järgmised küsimused:

 1. Kas teie maakonna omavalitsused oleksid valmis ühinema mõne olemasoleva ühistranspordikeskusega või asutama uue maakondliku/piirkondliku ühistranspordikeskuse tähtajaga 01.10.2017?
 2. Millise ühistranspordikeskusega on teil valimisolek ühineda või millist territooriumi katva ühistranspordikeskuse olete valmis looma?

Antud teemat arutati ka kohtumisel Maanteeameti esindajatega ning kohtumisel kujunes seisukohaks, et piirkondliku ühistranspordi korraldamise võiks alates 01.01.2018 üle võtta Hiiumaa vald.

Otsustati:

4.1. Vastata ministeeriumile, et piirkondliku ühistranspordi korraldamise võiks alates 01.01.2018 üle võtta Hiiumaa vald.

 1. Avalik pöördumine „Seisukohad seoses Eesti regionaalse arenguga ja valdkonna haldusega“.

Tulenevalt EMOLi juhatuse pöördumisest ning Linnade ja Valdade Päevadel toimunud diskussioonidest ja kolleegide ettepanekutest on  valminud avalik pöördumine seonduvalt Eesti regionaalse arenguga ja valdkonna haldusega. Pöördumine edastatakse Vabariigi Presidendile, Riigikogule, peaministrile ja ministritele ning teistele valdkonnaga seotud institutsioonidele. EMOL küsimus, et kas liidud liituvad pöördumisega.

Reili märkis, et Madis Kallasega on arutatud ideed moodustada saarte omavalitsusliit (Hiiumaa, Saaremaa, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu).

Otsustati:

5.1. Ühineda pöördumisega.

 

 6. Poebuss

Räägiti uue poebussi võimaliku ostmise arengutest.

Otsustati:

6.1. Võtta info teadmiseks ja pidada läbirääkimisi poebussi ostmise võimaluste ja vahendite leidmiseks.

 

 1. HOL üldkoosolek.

 Otsustati:

7.1. Hiiumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek toimub 08.05.2017 algusega kell 16 Emmaste Vaba Aja Keskuses.

 

 1. Muud teemad.

Räägiti pakendiringlusest ja ohtlike jäätmete projektist. Tuletada Martin Kagadzele meelde, et Hiiumaa Prügilale on delegeeritud pakendiringluse korraldamine Hiiumaal.