protokoll 04.09.2017

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

Käina                                                                                                04. september 2017 nr 8

 

Algus: 11.00 lõpp: 12.35

Koosoleku juhataja: Üllar Padari

Protokollija: Üllar Padari

Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Reili Rand, Jüri Ojasoo, Ants Orav, Tiit Paulus

 

Kutsutud:

Piret Sedrik                –           Hiiu Maavalitsus

 

Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine

 

PÄEVAKORD:

  1. Volinike 03.07.2017 koosoleku protokolli kinnitamine;
  2. Hiiu Maavalitsuse info;
  3. Muud teemad.

– Hiiumaa valla osavallakogu moodustamine

 

  1. Volinike 06.06.2017 koosoleku protokolli kinnitamine.

Otsustati:

1.1Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 06.06.2017 koosoleku protokoll. 

  1. Hiiu Maavalitsuse info.

Piret Sedrik maavanema ülesannetes andis ülevaate Maavalitsuste reformist ja selle ülesannete üleminemisest omavalitsusele:

  • Rahvastikuregistri toimingud. Ministeerium on välja arvestanud, et Hiiumaa ametikoormus on 0,17 kohta, mis on ümardatud 0,2-le. Küsimus sellest, et kuidas edaspidi toimitakse. Kuna ülesanded lähevad OV-le üle 01.01.2018 ja nt abielu avaldusi võib esitada 3 kuud ette, peaks olema juba valmisolek avalduse esitajale öelda, et kus ja kuidas avaldus lahendatakse.
  • Ühistranspordi korraldamine. Korraldamine antakse üle Hiiumaa vallale. Olemasolev bussiliinileping kehtib 2018.a. lõpuni. Uue hanke tegemisega tegeleb praegu MV. Oli diskussioon selle üle, et uus hange peaks arvestama uusi olusid; paljud piirkonnad on läinud üle ettetellimis liinidele teatud piirkondades, samuti kasutatakse etteveo taksosid; uue hanke tegemiseks aega vähe jne. Vastavasisuline kohtumine riigipoolse esindajaga võiks toimuda 14 või 15 september. Muud liinilepingud: lennu ja praamiühendus antakse üle maanteeametile. Uut lennuhanget viib läbi MKM. Maavalitsuse soov liinilepingute üleminekul ametile, et liinigraafiku muudatused jmt tuleb kooskõlastada Hiiumaa vallaga.

Otsustati:

2.1. Rahvastikuregistri toimingutega otsida võimalus, et vähemalt alguses oleks praegune töötaja valmis panustama 0,2 kohaga Hiiumaa valla ruumides. Kuna mõlemale praegusele MV töötajale pakutakse täiskohaga tööd, on tulevase tööandja nõusolekut samuti vaja.

2.2. Ühistranspordi osas kaaluda võimalust olemasoleva lepingu pikendamiseks aasta võrra. Lepiti kokku, et koosolek toimub 14.09.2017 kell 13:00 maavalitsuse saalis. Toetada maavanema ettepanekut liinilepingute täiendamise osas, mis puudutab liinimuudatuste kooskõlastamist Hiiumaa vallaga. 

  1. Muud teemad.
  • Hiiumaa valla osavalla kogu moodustamine

Üllar Padari andis ülevaate osavalla kogude moodustamise loogikast Hiiu ja Käina valla ühinemislepingu valguses.

Osavallakogu moodustatavad:

1) kaks selle osavalla valimisringkonnast enim hääli saanud volikogu liiget;

2) osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindaja;

3) osavallas tegutsevate kodanike ühenduste või külavanemate esindaja;

4) osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindaja;

5) osavallas elavate noorte esindaja

Osavalla kogusse on vaja leida 4 inimest enne valimisi. See ülesanne on antud liituvate omavalitsuste volikogude esimeestele, kes peavad tagama, et kõikidel sihtrühmade esindajatel on võimalus esitada oma kandidaat, kelle vahel avalikul koosolekul valitakse esindaja. Uue valla sujuvaks alguseks on vaja osavallakogude esindajaid ka Emmaste ja Pühalepa vallast.

Otsustati:

3.1. Emmaste ja Pühalepa valla esindajad võtsid asja teadmiseks ja lubasid vaadata, et mis annab ära teha.