protokoll 06.06.2017

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kärdla                                                                                               06. juuni 2017 nr 6

 

Algus: 11.00 lõpp: 13.00

Koosoleku juhataja: Üllar Padari

Protokollija: Heidi Kõmmus

Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Reili, Rand, Jüri Ojasoo, Ants Orav, Tiit Paulus

 

Kutsutud:

Riho Rahuoja             –           Hiiu Maavalitsus

Piret Sedrik                –           Hiiu Maavalitsus

Aivi Telvik                  –           Sihtasutus Tuuru

Kristi Lomp                –           AS Selver

Heli Laumets              –           AS Selver

Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine

 

PÄEVAKORD:

  1. Volinike 08.05.2017 koosoleku protokolli kinnitamine;
  2. Hiiu Maavalitsuse info;
  3. PATEE projektid;
  4. Hiiumaa poebuss;
  5. Maakonna sümboolika;
  6. Muud teemad.

 

  1. Volinike 08.05.2017 koosoleku protokolli kinnitamine.

Otsustati:

1.1Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 08.05.2017 koosoleku protokoll.

 2. Hiiu Maavalitsuse info.

Maavanem edastas infot PKT tegevuskava muudatuse kinnitamise osas. 25.09 on projektide esitamise tähtaeg. Soovitatakse käia konsultatsioonidel.

15.-16.06 toimub Raplamaal Luhtres maakondade turvalisuse nõukogude koordineerijate koostööseminar ja sinna oodataks omavalitsusliidu esindajat.

Infoks, rahvusvahelisi projekt tõmmatakse kokku ja informeeritakse partnereid muudatustes. Palanga Rehabilitatsiooni Keskuse partneriks jäävad Hiiumaa Haigla ja maakonna tasandil võiks koostööpartneriks olla tulevikus Hiiumaa vald.

Konkursi „Kaunis kodu 2017“ tänuüritus toimub 20 juulil Suuremõisa lossis.

Täpsustati võidutule vastuvõtmiskohta, et kas Heltermaa või Kärdla sadam. Lepiti kokku, et kui tuli jõuab Kärdla sadamasse enne kella 18.30, siis toimub tule üleandmine Kärdlas.

Rahandusministeeriumile esitatud Tuuru maja arvelduskrediidi vähendamise taotlus sai eitava vastuse. Ministeerium soovitab hakata tegelema maja müügiga.

Üks ettepanek veel, et äkki omavalitsusliit hakkaks otsima juhti uuele sihtasutusele. Kaks põhjust, hea oleks kui uus juht saaks hakata juba asjaga tegelema ja teine on see, et Aivi on esitanud avalduse juhatuse liikme kohalt tagasiastumiseks. Nenditi, et omavalitsused ei saa võtta enne moodustuva omavalitsuse teket vastutust uue sihtasutuse juhi valimisel.

Räägiti tervisekeskuse teemal.

Järgmine nädal toimub B7 juhtkonna koosolek ja seal tehakse ettepanek, et kuna maavalitsuste tegevus lõpetatakse, siis võiks Hiiumaa esindatuse üle võtta kohalik omavalitus.

Märgiti, et ühinemislepingusse on sisse kirjutatud, et kõik osalemised organisatsioonides lähevad uue moodustuva omavalitsuse pädevusse.

Otsustati:

2.1. Võtta info teadmiseks.

3. PATEE projektid.

Aivi Telvik andis ülevaate vastavalt PATEE kinnitatud tegevuskavale toimunud ja veel toimuvatest tegevustest (ettekanne lisatud).

Räägiti uue arenduskeskuse moodustamisest. Sihtasutuse põhikirja projekt on tutvumiseks edastatud ja nüüd oleks vaja teemaga edasiminekuks korraldada kokkusaamine, et teada saada millises ajaplaanis minnakse uue sihtasutuse asutamises osalemisega edasi.

Otsustati:

3.1. Võtta info teadmiseks.

3.2. Korraldada koosolek uue moodustatava sihtasutuse teemal.

4. Hiiumaa poebuss.

 

AS Selveri esindajad Kristi Lomp ja Heli Laumets rääkisid asutuse otsusest soetada uus rändbuss. Esindajad rääkisid edasistest bussi opereerimise plaanidest. Rändbussi teenuse opereerimise ja finantseerimise võtab enda kanda Selver ja plaan on alustada uue bussiga teenuse osutamist septembrist. Hiiumaa Omavalitsuste Liiduga soovitakse sõlmida mitterahaline koostöölepe.

Päevakorda toodi mõte, et Selver võiks osta endale ka Hiiumaa Omavalitsuste Liidu poebussi.

Otsustati:

4.1. AS Selver valmistab ette koostöölepingu. 

5. Maakonna sümboolika.

 

 

Alates 1. jaanuarist 2018 lõpetavad maavalitsused tegevuse. Käesoleval hetkel korraldab maavalitsus ka maakonna sümboolikaga seonduvat tegevust. Igal maakonnal on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras kooskõlastatud sümboolika ja teenetemärgid.

Rahandusministeerium tahab teada, et kas maakondlik omavalitsuste liit soovib alates 01.  jaanuarist 2018  hoida ja kasutada maakonna sümboleid (lippu ja vappi) ning hoida ja välja anda maakondlikke teenetemärke?

Otsustati:

5.1. Edastada ministeeriumile seisukoht, et Hiiumaa vald soovib alates 01.01.2018 hoida

 

ja kasutada maakonna lippu ja vappi ning hoida ja välja anda maakondlikku teenetemärki.

6. Muud teemad.

 

Muude teemade all räägiti Hiiumaa aasta ema 2017 ja eeleelarvamusfestivali korraldamiskulude taotlustest. Tõdeti, et tavaliselt esitatakse taotlus ikkagi enne ürituse toimumist.

Otsustati paluda Hiiumaa aasta ema 2017 korraldamiskulude eelarvet ja siis otsustatakse toetamine.

Eeleelarvamusfestivali korraldamist on Hiiu vald juba toetanud.