protokoll 08.05.2017

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Emmaste                                                                                                       08. mai 2017 nr 5

Algus: 14.00 lõpp: 15.30

Koosoleku juhataja: Üllar Padari

Protokollija: Heidi Kõmmus

Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Jüri Ojasoo, Ants Orav, Tiit Paulus

Kutsutud:

Riho Rahuoja             –           Hiiu Maavalitsus

Krista Leisberg

Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine

 

PÄEVAKORD:

  1. Volinike 03.04.2017 koosoleku protokolli kinnitamine;
  2. Hiiu Maavalitsuse info;
  3. „Hobuteraapia baaskursus;
  4. Hiiumaa poebuss;
  5. Muud teemad.

1. Volinike 03.04.2017 koosoleku protokolli kinnitamine.

Otsustati:

1.1Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 03.04.2017 koosoleku protokoll.

2. Hiiu Maavalitsuse info.

19.-21.mai toimub Rohelist rattaretk „Kuidas elad, Hiiumaa“ ja korraldajatelt on palve, et ei hööveldatakse enne retke valla teid.

Rahandusministeeriumile esitati taotlus Sihtasutuse Tuuru arvelduskrediidi vähendamiseks. Ministeerium esitas küsimuse, et kui nad selle võla tasuvad, kas omavalitsused võtavad siis Tuuru üle.

Reedel toimunud kohtumisel Rahandusministeeriumi esindajatega räägiti maavalitsuse ülesannetest, mis lähevad omavalitsustele üle. Väliskoostöö B7 ja CPMR plaanitakse anda üle üleriigilisele omavalitsusliidule. Peame siinkohal aktiivselt kaasa rääkima, et Hiiumaa ja Saaremaa saaks koos osaleda saarte komisjoni töös.

Homme on kohtumine riigihaldusministriga, kus on vaja anda ülevaade haldusreformi ja ühistranspordi hetkeseisust.

PKT on menetluses, Maa-ametist tuleb tagasiside 11.05.

Meeldetuletus, et omavalitsustelt oodatakse nominente Kauni kodu konkursile.

15.05. toimub maavalitsuses parvlaevaliikluse teemal kohtumine. Osalevad nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ka TS Laevade esindajad.

Teadmiseks, et tulevase võimaliku vallavolikogu liikmete arvu miinimum on 21 ja seaduse järgi on maavanemal kohustus võtta arvesse ühinemislepingu järgne ettepanek. Kui ei tehta sundliitmist, siis jääb liikmete arvuks 23.

Otsustati:

2.1. Võtta info teadmiseks.

3. „Hobuteraapia baaskursus“

Krista Leisberg selgitas Hiiumaa Omavalitsuste Liidule esitatud taotlust.

Taotluse sisuks on toetada võimalusel osalemist Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi ja MTÜ Eesti Ratsutamisterapeutide Liidu poolt korraldataval koolitusel „Hobuteraapia baaskursus“. Koolitus toimub 13.05.2017-14.01.2018 ning sihtrühmaks on tegevusterapeudid, logopeedid, eripedagoogid ja psühholoogid. Koolituse tulemusel oleks Hiiumaal võimalik puuetega lastel saada ratsutamisteraapiat koos logopeedilise abiga praktilises kõne- ja suhtluskeskkonnas. Teenust oleks võimalik edasi arendada ka tavakooli ja lasteaia  käitumis- ja kõnehäirega laste abistamiseks.

Otsustati:

3.1. Toetada Krista Leisbergi osalemist koolitusel „Hobuteraapia baaskurus“ ja tasuda Hiiumaa Omavalitsuste Liidu reservfondi vahenditest koolituskuludeks 800 eurot.

4. Poebuss.

Jätkati arutelu Hiiumaa poebussi soetamise teemal.

Tiit edastas infot läbirääkimistest poebussi ehitamise võimalustest.

Päevakorras kaks varianti, et kas otsustada osta uus või leida kuskilt kasutatud buss. Samas ei saa kasutatud bussile Leader toetust. Alternatiiviks oleks ka olemasoleva bussi kapitaalremont.

Uus buss tuleb soetada läbi riigihanke ja sellega tuleks hakata lähiajal tegelema. Sügisel avanevad Leader voorud ja selleks ajaks on vaja hanke lõpptulemust.

Leiti, et hanget võiks hakata läbi viima OÜ Hiiumaa Prügila.

Kui buss olemas, siis töötatakse välja tingimused operaatori leidmiseks.

Käina, Pühalepa ja Hiiu vald on arvestanud 2017. aasta eelarvetes 10 000 eurot uue poebussi soetamise sissemakseks ja Emmaste vald lubab vajadusel leida vahendid.

Otsustati.

4.1. Delegeerida OÜ-le Hiiumaa Prügila uue poebussi hanke ettevalmistamine.

 5. Muud teemad.

 

Räägiti Eesti Keskkonnateenuste Hiiumaa klienditeeninduse hetkeolukorrast.