Volinike koosolek 06.02.2017

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kärdla                                                                                               06. veebruar 2017 nr 2
 
 
Algus: 11.00 lõpp: 12.45
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Jüri Ojasoo, Ants Orav, Reili Rand, Toomas Remmelkoor, Tiit Paulus
 
Kutsutud:
Aivi Telvik                                          Sihtasutus Tuuru
Enn Randmaa                         
 
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
                                   
PÄEVAKORD:
 
1.         Volinike 16.01.2017 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info, Sihtasutus Tuuru;
3.         Poebuss;
4.         Muud teemad.
 
1. Volinike 16.01.2017 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 16.01.2017 koosoleku protokoll.
 
 
2. Hiiu Maavalitsuse info, Sihtasutus Tuuru.
Aivi edastas infot nii Hiiu Maavalitsuse kui ka Sihtasutuse Tuuru tegemistest.
Nõukogu koosolek  kinnitas 2017. aasta eelarve ning aasta tulemiks on planeeritud 2000 eurot. Kõige suurem kokkuhoid on juhtimiskulude arvelt. Mure võlaga ja majanduspoolega. On räägitud hoone müügist ning välja on saadetud pakkumuskutsed maja müügihinna hindamiseks. Lõpetada tuleb tuletõrje ettekirjutuste likvideerimine.
23. veebruaril on Hiiumaal Kaupo Reede, kes räägiks maakondlike arenduskeskuste tuleviku teemadel.  Aastast 2018 ei saa riiklikud sihtasutused sellisena toimida. Keskasutus teeb ettepaneku, et omavalitsused asutaksid uue sihtasutuse, toimuks olemasoleva ja uue moodustatud asutuse ühinemine. Kui soovime arendustööd Hiiumaal jätkata, siis oleks vaja kiiresti hakata uut sihtasutust asutama.
Nenditi, et kui on tulevikus üks omavalitsus, kas siis peab moodustama uue sihtasutuse.
Omavalitsustele tuleb ka palju ülesandeid seoses maavalitsuste likvideerimistega. Vaadatakse üle need teemad, mis puudutavad regionaalset arengut. Töögrupid peavad selle ülesande lahendama, kuidas aastast 2018 hakkab töökorraldus toimima.
Piret on kokku saanud vallasekretäridega ja tuleks selgitaks kuidas kujuneks volikogu liikmete jaotus ühinemisel.
Räägiti piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi (PKT) esitatud projektide ja võimalusel uute esitatavate projektide teemadel.
Aivi tegi ettepaneku, et saaks PKT teema osas eraldi kokku ja vaataks nii Pühalepa kui ka Käina vaide vastused üle ja räägiks järgmisest taotlusvoorust. Projektid, mis on tegevuskavas, saab esitada ka teise taotlusvooru. Oluline on teada, et kuidas tegevuskava uuesti esitada. Sisuliselt algab kogu protsess uuesti. Hiiu valla prioriteet oleks keskväljak ning PKT meetme kaudu oleks võimalik lahendada liikluskorralduse muutus.
01.02.2017 kohtusid TS Laevade esindajad Hiiumaa ettevõtjatega. Räägiti murekohtadest ja edasisest koostööst. Suviste suursündmuste puhul on vedaja nõus eelbroneeringuid tegema.
Reili küsis PATEE projektide kohta. On kolm alaprojekti ja projekte koordineerib Katrin Sarapuu. Kolmeaastane raamkava on heaks kiidetud, hetkel on menetlemisel alaprojektid ja vaadatakse üle selle aasta tegevuskava. Euroopa Liidu rahastus kolme aasta peale koos omafinantseeringuga on 140 tuhat. Vaja on veel mõned tegevused rahastada, et esitada taotlused Leader programmi.
Räägiti teadmussiirde meetmest.
Otsustati:
2.1. PKT projektide teemal toimub kokkusaamine 10.02.2017 algusega kell 14 Hiiu vallamajas.
2.2. Kohtumine Kaupo Reedega toimub 23.02.2017 algusega kell 9.00 Tuuru majas.
 
3. Poebuss.
Enn edastas infot vahepealsest uuringutest. Hetkel oleks ikkagi kõige tõenäolisem bussi ehitaja Soomes asuv Kiitokory tehas.
Bussi soetamiseks tuleb läbi viia riigihange ning on vaja otsustada, mis asutus hakkab hanget korraldama. Teemat on arutatud ka Coop Hiiumaa juhtkonnaga. Hea koostööga oleks võimalik iga-aastaseid makseid jagada.
Toomas nentis, et võimalusele võiks kompenseerida hetkel käigus oleva bussi jooksvaid kulusid.
Leiti, et vaja on otsustada, mis meetmesse ja kes on see esitaja.
Tuletati meelde, et omavalitsused arvestaksid oma eelarvetesse 10 000 eurot uue poebussi soetamiseks.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
 
4. Muud teemad.
Räägiti Käina postkontori sulgemisest, alates 01.03.2017.
Leiti, et oleks mõttekas teha pöördumine Omniva juhtkonnale.