Protokoll 05.08.2013

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Käina                                                                                                05. august 2013 nr 8
 
Algus: 11.00, lõpp: 14.00
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Ivo Eesmaa, Omar Jõpiselg, Merike Kallas, Aili Küttim, Antti Leigri, Georg Linkov, Tiit Peedu, Toomas Remmelkoor, Aivi Telvik
  
Kutsutud:
Piret Sedrik                 –           Hiiu Maavalitsus;
Riho Rahuoja              –           Hiiu Maavalitsus;
Ermo Mäeots              –           Hiiu Maavalitsus;
Matti Lüsi                   –           SA Tuuru;
Kristjan Arunurm       –           SA Tuuru;
Merle Salusoo             –           Hiiumaa Lastekaitse Ühing
Merit Lage                  –           Hiiumaa Lastekaitse Ühing
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1.         Volinike 03.06.2013 ja 09.07.2013 koosoleku protokollide kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         „Saja tamme park“ Eesti Vabariik 100;
4.         Projekt „Teadlik ja oskuslik lapsevanem“;
5.         Projekti „Piirkondade üldkaardid ja turismiobjektide infotahvlid Hiiumaa omavalitsustele“ finantslahendused;
6.         Jäätmeteemad;
7.         Tuuru-TIK-turismiarengud;
8.         HOL struktuur;
9.         Huvikoolide hetkeseis;
10.       Muud teemad.
 
 
1. Volinike 03.06.2013 ja 09.07.2013 koosoleku protokollide kinnitamine.
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 03.06.2013 ja 09.07.2013 koosoleku protokollid.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Infot jagasid maavanem ja maasekretär.
Teemadena käsitleti maakonna bussigraafikute muudatuste kooskõlastamine, uus lennuhange, riigimaanteede teehoiukava 2014-2020, presidendi visiidist Hiiumaale, lennuliiklus.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
  
3. „Saja tamme park“ Eesti Vabariik 100.
Ermo tutvustas ideekavandit „Saja tamme park, allee või salu rajamine igasse maakonda“, et tähistada viie aasta pärast Eesti Vabariik 100.
Täna soovitakse maakonnast infot, et milline on edasine plaan kuhu park, salu, allee rajada.
Leiti, et mõttekas on küsida ettepanekuid avalikkuselt.
Otsustati:
3.1. Toetada mõtet küsida ettepanekuid avalikkuselt.
3.2. Võtta teema HOL oktoobrikuu volinike koosoleku päevakorda.
  
4. Projekt „Teadlik ja oskuslik lapsevanem“
Merit Lage ja Merle Salusoo Hiiumaa Lastekaitse Ühingust andsid ülevaate projektist „Teadlik ja oskuslik lapsevanem“. Ettekandjate sooviks oli, et projekt oleks jätkusuutlik ka projekti lõppedes 2013. a oktoobrist.
Küsimus, et kas ja kuidas oleks võimalik jätkata ning mis sihtgrupp?
Otsustati:
4.1. Projekti jätkusuutlikkuse teemal räägitakse omavalitsustega eraldi.
  
5.  Projekti „Piirkondade üldkaardid ja turismiobjektide infotahvlid Hiiumaa
omavalitsustele“ finantslahendused.
Aivi andis ülevaate projekti hetkeseisust, mis on sisuliselt teostatud ning vaja on maksta
teostajale viimane makse ja HOL paraku käibevahendid puuduvad.
Teostajale maksmisega saab esitada PRIA-le lõpparuande koos väljamaksetaotlusega.
Otsustati:
5.1. Esitada omavalitsustele projekti kaasrahastamise ettemaksu arved.
 
6. Jäätmeteemad.
Jäätmeteemadena käsitleti ohtlike jäätmete kogumine, jäätmehoolduseeskiri, jäätmeseaduse muudatused, kohtulahendid Eesti Keskkonnateenustega.
Küsimus, et kas HOL esitab KIK taotlusvooru projekti ohtlike jäätmete kogumiseks, see on 2014. aasta kohustus. Leiti, et vajalik on jätkata.
Jäätmehoolduseeskiri on kooskõlastusringil. Eeskiri peaks volikogudes läbima I lugemise, et septembris vastu võtta ja siis konkursiga edasi minna.
Kohalike Omavalitsuste jäätmehoolduse ümarlaua ühisseisukohad JäätS ja RHS suhtes. Kas toetame seda eraldi või ühiselt Hiiumaa Omavalitsuste Liidu nimel. Anti volitus Jaanusele allkirjastata toetuskiri ühiselt HOL-i nimel.
Hetkeseis kohtulahendist Eesti Keskkonnateenustega. Homme toimub kohtumine kompromisside leidmisel.
Otsustati, oodata ära kohtumise tulem ja siis otsustatakse edasine tegevus.
Otsustati:
6.1. Võtta info teadmiseks.
6.2. Esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele augustikuu taotlusvooru projekt „Ohtlike jäätmete kogumine Hiiumaa elanikkonnalt 2014. aastal“.
6.3. Anda Jaanusele volitus allkirjastada KOV jäätmehoolduse ümarlaua ühisseisukoht.
 
7. Tuuru-TIK-turismiarengud;
Matti Lüsi rääkis Lõuna-Eesti projekti „Maale elama“ arengutest. Täna on projekti eestvedajal Ivika Nõgelil küsimus, et kas minna selle projektiga üle-eestiliselt edasi. Kas Hiiumaal on
huvi, pakkumisi ja võimalusi projekti panustada. Augustikuu lõpuks soovitakse tagasisidet.
Kristjan Arunurm jätkas turisminduse teemadel: turismiarendamisega seotud kohustused ja vastutus/rollijaotus; turismikoordinaator, järgmise aasta taotlus HOL-ile.
Ülevaade küsitlusest, mida turistid Hiiumaal hindavad ja  mida nad puudustena on üles märkinud.
Tulem: madal toitlustuse kvaliteet, napib majutuskohti kõrgnädalavahetuste.
SA Tuuru järeldus, et vaja on järjepidev turunduse arendamine, kas, kellel ja mida? TIK ja hiiumaa.ee on info jagamise kanalid. Sedasi ei saa turismi edasi arendada. KOV toetus Hiiumaa turismikoordinaatori jaoks on väga oluline.
EIPide teema on küsitavust tekitanud, need on veel Turismiliidu hallata ning tehnilised põhjused on hetkel lahendamisel.
Turismikoordinaatori teema, enne ei panusta, kui ei ole selgust. Mis läheb sellest oluliselt paremaks?
Igal juhul tuleb läbi viia konkurss, kas sellise palga eest oleks kedagi leida. Normaalselt tasustatud ja isikul peab olema soov hingega turismialast tööd teha. Inimene, kes näeb tervikpilti ja ütleb, et siin ja siin on vajakajäämisi. Pooliku teemaga ei saa nõus olla. Oli eeldus, et keegi lisab veel, aga täna on tulem null. Eeldati ettevõtjate panust.
Tundub et koordinaatori koht ei ole see, et panna kohustus kellelegi juurde. Seni kui mängime EAS, Tuuru konsultandi mängu ei saa seda kohta tegelikult olla.
Täiskohana, peame rääkima ka tegevustest päevas kaheksa tunni jooksul.
Küsimus, mida OV tellivad järgmisel aastal Tuurult.
Tehti, ettepanek et kutsuda kokku HOL, MV, HEL ja TUURU ning maavanem kutsub esindajad kokku.
Otsustati.
7.1. Oodata maavanema initsiatiivi turismialase nõupidamise kokkukutsumisel.
  
8. HOL struktuur.
Jätkus eelmisel koosolekul päevakorras olnud teema.
Samal kujul toimiv struktuur ei toimi. Kui põhikirja muudatust ei vii, siis on skeem sama mis hetkel.
Peaks mõtlema mitmeliikmeline juhtus. Või siis üheliikmeline juhatus, tegevjuht ja sekretär/asjaajaja.
Mis arvate?
Mitmeliikmeline juhatus on ikkagi kaheldav, pigem tegevjuht täiskoormusega.
Kantselei kahe inimesega ja juhatus.
Tänane HOL põhikiri näeb juhatuse valimise volikogu liikmete hulgast, aga miks mitte teha muudatus ja palga tööle tegevjuht ning võtta juhataja väljastpoolt volikogu liikmeid.
Lõplik otsus peaks ikkagi tulema peale valimisi uuelt HOL koosseisult.
Esindusfunktsiooni vahetamine ei ole hea.
Pakume välja kaks variant, et on üldkoosolek, volinikud, üheliikmeline juhatus ning kahe töötajaga (projektijuht, sekretär/raamatupidaja)  kantselei.
Teine variant üldkoosolek, volinikud, tegevjuht/juhataja ja sekretär/raamatupidaja.
HOL nelja liikme puhul ei ole otstarbekas mitmeliikmeline juhatus.
Vastavalt sellele koostada eelarve projekt.
Otsustati:
8.1. Võtta teema järgmisel volinike koosolekul päevakorda.
 
9. Huvikoolide hetkeseis.
Teemat arendas Omar, kes lubas edastada peagi ametliku kirjaga huvikoolide paketi.
Otsustati:
9.1. Võtta info teadmiseks.
 
10. Muud teemad.
Räägiti Hiiumaa Omavalitsuste Liidu erakorralise volikogu tõmbekeskuste määramise hääletustulemusest.
Kriisikoolitus septembris.
11.09.2013 toimub Saare Maavalitsuses Kesk-Läänemere programmi ettevalmistav seminar ja HOL esindus võiks kohal olla. Jätkata teemat järgmisel HOL volinike koosolekul.