Protokoll 04.09.2012

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kõrgessaare                                                                                                                   04.09.2012 nr 8
 
Algus: 11.00, lõpp: 14.30
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg; Eve Kustala; Georg Linkov; Tiit Peedu
 
Külalistena:
Piret Sedrik – Hiiu Maavalitsus;
Riho Rahuoja – Hiiu Maavalitus;
Aare-Villu Kattel – Hiiu Maavalitsus;
Gerli Koppel – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
Inna Nosach – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
Kati Kukk – Eesti väikesadamate arenduskeskus;
Hillar Kukk – SA Kärdla Sadam;
Kaidi Nõmmerga – Kärdla Linnavalitsus;
Kadri Randma – Kärdla Linnavalitsus;
Kristjan Ojasoo – Kärdla Linnavalitsus;
Matti Lüsi – SA Tuuru.
 
Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1. Väikesadamate võrk Hiiumaal;
2. Hiiu Maavalitsuse info;
3. Volinike 06.08.2012 koosoleku protokolli kinnitamine;
4. Projekti „Piirkondade üldkaardid ja turismiobjektide infotahvlid Hiiumaa omavalitsustele“ finantslahendused;
5. ISLE-PACT;
6. TIK;
7. Poebuss täna ja tulevik;
8. HOL 2013. aasta eelarve;
9. Muud teemad.
 
1. Väikesadamate võrk Hiiumaal.
 
Teemat arendasid Gerli Koppel ja Inna Nosach Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist.
Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumis alustatakse väikesadamate kontseptisooni koostamisega, mille tegevus tuleneb merenduspoliitika dokumendist. Lähikuudel koostataks arengukava tegevuskava.
Järgmise aasta lõpuks võiks arengukava MKM poolt valmis saada ning samaks ajaks võiks valmida ka mereturismi teenusstandard. Eesmärk on saada 2018. aastaks valmis väikesadamate võrgustik. Kontseptsioon võiks tugineda rannaäärsete piirkondade arendusanalüüsile ja olla kooskõlas kalandusstrateegiaga.
Loodud on koostöörühm arengukava koostamiseks ja jõutud kaardistada 80 väikesadamat.
Tänase kohaloleku soov on see, et kontseptsioon oleks kooskülas maakonna ja valdade arengukavadega. Ettekandjad soovisid, et iga vald nimetaks oma territooriumi 1-2 prioriteetsemad väikesadamat ja kirjeldaks paari sõnaga hetkeolukorda.
Omavalitsused tutvustasid oma territooriumi sadamaid.
Prioriteetus jäi nimetamata, tutvustustest tuli välja kogu Hiiumaa väikesadamate võrgustik, et kui need on kaetud, siis ongi kõik Hiiumaa väikesadamad kaetud.
Tehti ettepanek, et töörühmas võiks olla Hiiumaa esindaja.
Eeldatavasti valmib kontseptsiooni tööversioon selle aasta lõpuks ja kui toimub tutvustamine, siis palve ettekandjatele, et kutsuda Hiiumaa esindaja.
Gerli Koppel palus edastada sadamatele palve, et väikesadamad oleks kantud sadamaregistrisse ja õigete andmetega.
Otsustati:
1.1. Võtta info teadmiseks.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
 
Maavalitsuse tegemistest andsid infot maavanem Riho Rahuoja ja maasekretär Piret Sedrik.
Riho andis ülevaate kohtumistelt Päästeameti peadirektoriga teemaks palgad ja rohkem toetada vabatahtlike päästekomandosid ning Keskkonnaameti peadirektoriga, kus oli teemaks tuuleenergeetika teemaplaneeringu kooskõlastamine ja biosfääriala. Samuti kohtumistest eelmisel nädalal Saaremaal maavanemaga, teemaks koostöövariandid; TTÜ Kuressaare kolledži esindajaga arutamaks võimalikke arendusstrateegiaid ning Saaremaa Laevakompanii esindajaga praamiliikluse teemadel.
Kassaris maakonna kogukonnapärli üleandmisel toimus kohtumine regionaalministriga, kus ta palus hinnangut praegu kehtivale regionaalsele arengukavale. Kindlasti tahan edasi minna maakondliku arengukavaga. 13.09.2012 on kokkusaamine Tuuru majas.
Toimus kohtumine Kõpu Internaatkooli teemal. Minu (maavanema) kindel ettepanek on, et mitte mingil juhul sellest ressursist loobuda.
Piret rääkis Aviesi tegemistest ja kokkulepetest. 20. oktoobrist rakendatakse nn talvist lennugraafikut ja lennuaegades tulevad väikesed muudatused. Meie eesmärk on harjutada inimesi taas lendama.
Omar edastas palve ametikooli nõukogust. Üldsuunas on koolil positiivne liikumine. Koolil on üks sisuline kompetents restaureerimise eriala. Kriitiline lugu on see, et kool ei suuda ühte eriala niipalju tugevaks saada, et seda kiidetaks üle Eesti. Tavafinantseerimisega ei ole võimalik arendust teha. See vajab levitamist, et see eriala ja koolkond saaks jätkusuutlikuks.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3. Volinike 06.08.2012 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
3.1. Kinnitada Hiiumaa Omalitsuste Liidu volinike 06.08.2012 koosoleku protokoll.
 
4. Projekti „Piirkondade üldkaardid ja turismiobjektide infotahvlid Hiiumaa omavalitsustele“ finantslahendused.
 
Eelnimetatud projektiga valmib sel aastal 10 infokaarti ja lahendamist vajab teenuse teostaja arve tasumine. HOL-il puuduvad käibevahendid summa 5365.16 tasumiseks. Peale arve tasumist saab esitada PRIA-le väljamaksetaotluse ning selle aktsepteerimisel saavad omavalitsused ettemaksu tagasi.
Otsustati:
4.1. Esitada valdadele projekti kaasrahastamise ettemaksu arved.
 
5. ISLE-PACT.
 
Kaidi Nõmmerga tegi teemasse sissejuhatuse.
Projekt algas 2010, algne partner oli Kärdla linn, aga hilisemalt leiti, et partner võiks olla Hiiumaa Omavalitsuste Liit. Saarte pakt allkirjastati detsembris 2010. Projekti kaks tegevust: tegevuskava koostamine ja projektiideede väljapakkumine (Hiiumaa tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja Hiiumaa elektri- ja soojatootmiskombinaadi ehitamine). Matti Lüsi tutvustas valminud Hiiumaa 2020 taastuvenergeetika tegevuskava eelnõud. Ettekandja palve oli lugeda tegevuskava kriitilise pilguga ja edastada koostajale täiendavad vallapoolsed vajadused, nägemused ja objektid.
Otsustati:
5.1. Tutvuda tegevuskavaga, esitada vajadusel täiendused ja kinnitada Hiiumaa 2020 taastuvenergeetika tegevuskava järgmisel HOL volinike koosolekul.
 
6. TIK.
 
Jaanus andis lühiülevaate kohtumiselt Hiiumaa Turismiliidu juhatusega.
Kokkusaamisel selgus, et turismiliidul puudub kompetents investeeringuprojekti kokkukirjutamiseks ja elluviimiseks. Hetkel tundub võimalus, et turismiliit peaks palkama projektijuhi turismiliiduga sõlmitud vahendite arvelt.
Riho täpsustas, et räägiti ka lisarahastuse vajadusest, mis oleks 1000 eurot. Maavanema ettepanek, et võiksime mõelda, sest kõige suurem rumalus on jätta see võimalus kasutamata. Maavalitsus on valmis panustama tänase seisuga 500 eurot, teine pool teilt ja 100000 eurot tuleb Hiiumaale. Infokeskus ei ole turismiliidu peamine huvi, võib-olla oleks pidanud kohe Tuurule suunama ja seal tegevusi suunama hakkama.
Täna oleme sundseisus, sest selle raha puhul on EAS partner on Hiiumaa Turismiliit. Partneri vahetusega kaasneks risk rahast ilma jäämine. Kui otsime projektijuhi, siis kehaks peab ikkagi jääma Hiiumaa Turismiliit.
Turismiliit võib tellida Tuurult ja meie maksame otse Tuurule ja omame kontrolli. Vaja on sel juhul lepingut Hiiumaa Turismiliidu ja SA Tuuru vahel.
Teeme samme, et Tuurusse tekiks vastav kompetentsus. Peame tegema asju paralleelselt, sest valitud uus Turismiliidu juhatus on väljendanud, et nad ei jätka sellega, mis seni on tehtud. Ei aeta maakonna asju, vaid keskendutakse organisatsiooni tegemistele, oma liikmete õiguste eest seismisele.
Kui maavalitsus panustab 500 eurot, siis kus me võtame ülejäänu.
Jaanuse arvamus on võtta see raha turismiliidule eraldatud rahast, mida toetas ka Tiit.
Georg märkis, et juhul kui otsustate võtta ühisrahast, siis Kärdla leiab 100 eurot oma eelarvest. Sama otsust toetas ka Omar.
Otsustati:
6.1. Leida projektijuht I-punkti renoveerimisprojekti elluviimiseks.
6.2. Projektijuhi palkamisel jaguneb 1000 euro katmine järgnevalt 500 Hiiu Maavalitsus, 100 Käina, 100 Kärdla ja 300 HOL eelarvest turismiliidule eraldatud vahenditest.
 
7. Poebuss täna ja tulevik.
 
2013. aasta juunis lõppeb AS-ga Selver Sõiduki üürileping (poebuss). Kuidas käitume edasi, kas jätkame koostööd. Üksmeelne seisukoht, et meil on vaja poebussi teenust. Oleme valmis olema koostööpartnerid.
Otsustati:
7.1. Alustada läbirääkimisi ja ettevalmistustöid poebussi teenuse jätkamiseks.
 
8. HOL 2013. aasta eelarve.
 
Peame hakkama menetlema järgmise aasta eelarvet ja mis summadest hakkame rääkima. Jaanus tegi ettepaneku struktuuri muudatuseks, nimelt võtta Hiiumaa Omavalitsuste Liidus tööle 0,5 kohaga projektijuht.
Nenditi, et menetleme eelarvet liiga kaua, küsime aegsasti püsitaotlejatelt toetussumma ootused ja saame minna konkreetse summaga omavalitsuste eelarvesse.
Otsustati:
8.1. Juhatusel esitada järgmiseks Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike koosolekuks 2013. aasta eelarve projekt.