Protokoll 05.03.2012

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kärdla                                                  05.03.2012 nr 3

Algus: 11.00, lõpp: 14.10
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Ilmi Aksli, Ivo Eesmaa, Aili Küttim, Georg Linkov, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Peedu, Toomas Remmelkoor,

Kutsutud:
Kadri Taperson – MTÜ Kuulikodu;
Piret Sedrik – Hiiu Maavalitsus;
Ester Tammis – Hiiumaa Kodukant.

Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine

PÄEVAKORD:
1. Volinike 07.02.2012 koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Loomakaitse;
3. Maavalitsuse informatsioon;
4. Koolide omavaheline arvlemine;
5. Kriisikomisjon;
6. HOL 2012. aasta eelarve;
7. Projekt „Teeme ära 2012“
8. Muud küsimused.

1. Volinike 07.02.2012 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 07.02.2012 koosoleku protokoll.

2. Loomakaitse.

Kadri Taperson rääkis MTÜ tegemistest.
MTÜ Kuulikodu on eravarjupaik mitte munitsipaalvarjupaik.
Kuulikodu suudaks kohalike omavalitsuste ülesannete täitmiseks teenindada tervet Hiiumaad üksnes sel juhul kui kõik omavalitsused sõlmiksid mitte juhtumipõhise vaid kuutasupõhise lepingu. Kohalikest omavalitsustest on sõlmitud leping Käina vallaga. Koostööd tehakse Emmaste vallaga, Kõrgessaare vallaga, mõningal määral Kärdla linnaga.
Väga oluline on keskenduda ennetustele ja tagajärgedele. Kampaaniamõttes kasside steriliseerimine.
Ettepanek kohalikele omavalitsustele: korraldada ühiskampaania inimestele; koolitused omavalitsuste töötajatele.
Igast omavalitsusest on igal aastal juhtumeid, mis kuuluvad tegelikult OV pädevusse, aga kohustusi täidab MTÜ.
Ettekandaja soov, et kõik omavalitsused sõlmiksid MTÜ-ga Kuulikoda juhtumipõhise lepingu.
Otsustati:
2.1. Võta info teadmiseks ja iga omavalitsus otsustab iseseisvalt juhtumipõhise lepingu sõlmimise MTÜ Kuulikoduga.

3. Maavalitsuse informatsioon.

Maavanema kohusetäitja Piret Sedrik andis ülevaate maavalitsuse tegemistest. Piret küsis kinnitust, et kas HOL aktsepteerib Jaanus Valgu esindatust maavanema poolt moodustatud arendusnõukojas. Toomas arvas, et liikmeks võiks olla kõikide omavalitsuste esindajad. Eesti Energia esindajad soovivad kohtuda maavalitsuse ja omavalitsuste esindajatega, et rääkida energiaturu avanemisest aastast 2013.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
3.2. Nõustuda Jaanus Valgu esindatusega 06.12.2011 maavanema poolt moodustatud arendusnõukojas.
3.3. Kohtumine Eesti Energia juhtidega toimub 12.aprillil 2012 kell 9.30.-11.30 Hiiu Maavalitsus saalis.

4. Koolide omavaheline arvlemine.

Georg edastas infot, et haridusosakond valmistab ette koolide omavahelise arvlemise lepingud, mis edastatakse kuu keskel projektide näol ja loodetakse kuu lõpuks allkirjastada. Maksmata on veel arusaamatust tekitanud olümpiaadide arved. Tasunud on Emmaste. Georg selgitas tekkinud olukorda. Leiti, et on mõistlik teha inventuur ja siis uuesti rääkida.
Otsustati:
4.1. Oodata ära Kärdla poolt esitatavad lepinguprojektid.
4.2. Olümpiaadide arveldusi arutleda HOL hariduskomisjonis.

5. Kriisikomisjon.

Veebruaris toimunud päästeõppusel märgiti Päästeameti poolt, et võiks kaaluda Hiiu maakonna kriisikomisjoni nime muutmist, asendades „maakonna” „omavalitsuste”. Selgitati kriiskomisjoni moodustamise tagamaid. See ei ole HOL komisjon. Seadusest tulenevalt on omavalitsuste komisjon ja valitsused otsustasid moodustada ühise kriisikomisjoni.
Otsustati, et ei hakata nime muutma. Otsustamata on kriisikomisjoni rahastamine. Kas leppida konkreetne summa, millest finantseeritakse õppuste korraldamist ja läbiviimist või palgata inimene tööle?
Komisjon võiks teha mingi ettepaneku.
Leiti, et kõige mõistlikum lahendus on lisada HOL eelarvesse sihtotstarbeline kriisikomisjoni kulurida, mitte personalikulu.
Otsustati:
5.1. Jätta Hiiu maakonna kriisikomisjoni nimi muutmata.

6. HOL 2012. aasta eelarve.

Vaadati laekunud taotlusi.
Omavalitsused on oktoobris kokku leppinud, et mahtusid ei suurendata. Tuuru vajab enne Ettevõtluse Arendamise SA lepingu sõlmimist meiega kokkulepet. Küsimus, et kas olete nõus, et HOL tegevustoetus Tuurule 2012. aastal on summas 4798 ning HOL võib Tuuruga enne eelarve vastuvõtmist lepingu sõlmida. Tuuru taotlus arengustrateegia kirjutamiseks on täna 3500 eurot jagatud viiega. Lõplik summa sõltub läbirääkimistest Hiiumaa Ettevõtjate Liiduga, kas ja kui suures summas panustatakse. Kultuur taotleb 1500 eurot üle-hiiumaaliste ürituste kaasfinantseerimiseks. Peame vaatama ka seda poolt, et HOL ütleb ei ja siis tullakse eraldi omavalitsustesse küsima.
HiKu taotleb 2000 eurot.
HUPS taotleb 3200 eurot.
Turismiliiduga on sõlmitud kolmeaastane leping summas 9600 eurot aastas. Tehti ettepanek kutsuda turismiliidu juhatus aprilli koosolekule, et anda ülevaade tehtud tegevustest. Omavalitsustel on eelarvetes arvestatud HOL kuluks eelmise aasta mahud ja mõnedel on eelarved juba vastu võetud. Me ei saa kohe otsustada, keda toetada.
Tehti ettepanek, et arvestame personali- ja majanduskulu, lepinguliste kohustustega ning mis siis üle jääb läheb reservfondi ja menetletaks üksiktaotlustega. Kriisisumma, täna me seda HOL eelarve juures ei vaata.
Otsustati:
6.1. Allkirjastada Tuuruga leping summas 4798 eurot.
6.2. Kutsuda Hiiumaa Turismiliidu juhatus järgmisele HOL volinike koosolekule.

7. Projekt „Teeme Ära 2012”

Ester Tammis rääkis 5. mail 2012 toimuvast talgupäevast „Teeme Ära”. Talgutele saab registreerida alates 15. aprillist.
Sel aastal saab MTÜ Hiiumaa Kodukant 10 aastaseks ja üritus toimub Kärdlas ning lõppeb simmaniga. Siit ettepanek, et võiks talgupäevade korraldajaid kodukandi üritusel tänada. Räägiti probleemidest, mis tekkisid eelmistel aastatel.
Peame mõtlema mida tahame korraldada. Valdadele peab hiljemalt 2. maiks jõudma info, kus ja mis toimub.
Otsustati:
7.1. Võtta info teadmiseks ja pakkuda valdade poolt tuge talgupäeva läbiviimiseks.

8. Muud teemad.

Tutvustati projekti „Piirkonna üldkaardid ja turismiobjektide infotahvlid Hiiumaa omavalitsustele” tagatiskirja projekti. Omavalitsused tagastavad tagatiskirja HOL-ile. Üllar Padari andis infot ühinemisteemast, mida arutati Käina volikogus. Volikogu seisukoht on, et Käina ei tule sellele kaasa, kui alustada kolme omavalitsuse (Kärdla, Käina ja Kõrgessaare)
ühinemist. Kõrgessaare volikogu on eelnevalt väljendanud, et kas viis või üks omavalitsus. Tänaseks ei ole ükski omavalitsus ametlikku ettepanekut ühinemiseks esitanud. Päästeameti Lääne Päästekeskuse juhtkond soovib omavalitsusliitudele tutvustada 2012. aastal jõustunud ümberkorraldusi päästesüsteemis.
Leiti, et on mõttekas kutsuda Lääne Päästekeskuse juhtkond Hiiumaale 12. aprillil 2012, kui toimub kohtumine Eesti Energia esindajatega. Ivo Eesmaa edastas kohalolijatele tutvumiseks Kõpu Internaatkooli 2012. aasta ülapidamiskulude
koondi. Täna on ühe õpilase pearaha aastas 9100 eurot. Ministeerium saatis ettepaneku ja ootab Kärdla seisukohta. Otsus tuleb teha pärast kooliaasta lõppu. Hariduskomisjon vaatab teema üle ning siis edasi volikogudesse.