Protokoll 06.08.2012

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Valgu                                                                                                                                           06.08.2012 nr 7
 
Algus: 11.00, lõpp:
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Merike Kallas, Eve Kustala, Aili Küttim, Georg Linkov, Tiit Peedu; Toomas Remmelkoor,
 
Kutsutud:
Piret Sedrik – Hiiu Maavalitsus;
Riho rahuoja – Hiiu Maavalitsus;
Hannes Vaidla – Maanteeamet.
 
Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1. Hiiu Maavalitsuse info;
2. Protokollide kinnitamine;
3. HOL ametnike palgakorraldus;
4. Hiiumaa arengustrateegia (Maakar projekti tegevused);
5. Veolia Keskkonnateenused AS hinnatõusu taotlus. Veolia Keskkonnateenused AS ja HOL vahelised kompromissvõimalused;
6. Riigimaanteeameti remont ja hooldus;
7. „Lahe koolipäev”;
8. Arengud parvlaevaliikluses;
9. Biosfääri kaitseala programm;
10. Arengud viidamajanduse projektiga;
11. Turismiinfokeskus (TIK);
12. Muud teemad:
12.1. Vaemla tootearenduskeskus.
 
1. Hiiu Maavalitsuse info.
 
Infot ja teemat arendasid Piret Sedrik ja Riho Rahuoja.
31. juuli toimus maavanemate kokkusaamine, kus oli peamiseks teemaks funktsioonide kaardistamine, ülesannete üleandmine kohalikele omavalitsusliitudele või vastupidi. Järgmine maavanemate nõupidamine toimub 14. augustil Järvamaal. Maakondliku arengukava seadustamine. Teemadena käsitleti SA Tuuru nõukogu vähendamise protsessi, lennuliiklus, maavalitsuse hoone remont.
16.08.2012 toimub maavalitsuse saalis Eesti Juristide Liidu tasuta õigusabi päev.
30.08.2012 elektrituru avanemist tutvustav infopäev.
Otsustati:
1.1. Võtta info teadmiseks.
 
2. Protokollide kinnitamine.
 
Otsustati:
2.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 04.06.2012 koosoleku protokoll.
2.2. Võtta teadmiseks Hiiumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 25.06.2012 protokoll.
2.3. Võtta teadmiseks Hiiumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 13.07.2012 protokoll.
 
3. HOL palgakorraldus.
 
Otsustati:
3.1. Määrata juhatuse liikme töötasuks 400 eurot kuus tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2012.
3.2. Määrata sekretär-raamatupidaja töötasuks 385 eurot kuus tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2012.
 
4. Hiiumaa arengustrateegia (Maakar projekti tegevused).
 
Maavanem otsustas rahastada 2012. aasta maakondliku arendustegevuse programmist Hiiumaa
Omavalitsuste Liidu taotluse „Hiiu maakonna arengustrateegia 2014-2020 koostamine“. Taotluse üks tegevus on tehnilise koordinaator-asjaajaja palkamine. Jaanus tegi ettepaneku palgata Aivi Telvik, kes on andnud oma nõusoleku.
Otsustati:
4.1. Sõlmida leping Aivi Telvikuga projekti „Hiiu maakonna arengustrateegia 2014-2020 koostamine“ tehnilise koordinaator-asjaajaja ülesannete täitmiseks.
 
5. Veolia Keskkonnateenused AS hinnatõusu taotlus. Veolia Keskkonnateenused AS ja HOL vahelised kompromissvõimalused.
 
Arutati Veolia Keskkonnateenuste poolt esitatud taotlust korraldatud jäätmeveo teenustasude tõusuks
seoses kütusehinna ja tarbijahinnaindeksi tõusuga.
Jaanus tegi ülevaate toimunud kirjavahetusest Veolia Keskkonnateenuste AS-ga ja kohtuga.
Teemat on arutatud Ene Reitsnikuga ja võimalik oleks vähendada nn prügila väravahinda. Arutleti võimalike kompromisslahenduste üle seoses kohtuvaidlustega Veoliaga. Jaanus tutvustas seisukohti ja võimalike lahendusi, pidades mõistlikuks kompromissi leidmist, kuna menetluskulud on väga suured. Toetati üldist kompromissi leidmise vajadust, kuid eelduseks kõigi HOL – i poolt esitatud kahjunõuete ja leppetrahvi tingimusteta täitmine ja kõigi Hiiumaa korraldatud jäätmevedu puudutavate kohtuvaidluste lõpetamine.
Otsustati:
5.1. Mitte tõsta jäätmevaldajale pakutava veoteenuse hinda.
5.2. Teha Hiiumaa Prügila OÜ-le ettepanek vähendada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmeprügi vastuvõtuhinda Hiiumaa jäätmejaamas.
5.3 Nõustuda kohtuliku kompromisslahendiga tingimusel, et lõpetatakse kõik kohtuvaidlused ja Veolia Keskkonnateenuste AS poolt tasutakse kahjunõuded ja leppetrahv kogu mahus.
 
6. Riigimaanteeameti remont ja hooldus.
 
Hannes Vaidla Maanteeameti Lääne regioonist rääkis riigimaanteede remondist, hooldusest, mis on
hetkel plaanis ning tuleviku plaanidest.
Küsimused:
Omar küsis Suuremõisa Käina lõigu kohta koos kergliiklusteega. Omandisuhted on enam-vähem korras ja ei näe võimalusi, et keegi teine (Maanteeamet) kergliiklusteed välja ehitaks. Kas näed, et on tulemas veel strateegilise suuni enne Kärdla Käina I osa valmimist. Hannes märkis, et peateedest
on siis järgmised objektid Käina asula vahe, siis Lehtma tee. Teeme koostööd ja prioriteedid on paigas ning valmivas teehoiukavas.
Aili küsimus, et Laukal läheb kooli ja söökla vahelt läbi riigimaantee, kas plaanitakse seal ehitada liiklusohtlikku sõlme. Vastus, et ei ole kavas, liikluse kiiruspiirang on 30 km/h ja seal tiheasustusalal ei ole kohta kuhu riigimaantee ümber ehitada.
Tiit tegime ministeeriumile kirja, et kas saaks Tatermaa – Nurste teelõigu viia mustkatte alla, et tuletõrje auto saaks kiiremini väljakutsele sõita võites 10 minutit. Ei ole võimalik, et kõik Hiiumaa omavalitsusjuhid sellele alla kirjutavad. Küsiks kuidas sellesse suhtud.
Hannese vastus, et tegemist on 7,5 km kruusateega, kus võidad 2 minutit, aga samas on vajadus seda teha. Praegu on iga vallavanema kiri tähtis. Hannes märkis, et oleks hea kui oleks üks omavalitsus, kus arutada Hiiumaa probleemid koos läbi.
Riho märkis, et praegu saaks omavalitsusliidus teemat arutada. Tuleme kokku paneme soovid kirja ja
otsustame, mis järjekorras tehakse.
Hannes väitis, et meie võimekus on 3 kuni 5 kilomeetrit. Siiani oleme lahendanud oma nägemuslikult vastavalt teehoiukavale ja arvutusmeetodite järgi.
Märgiti, et tegemisel on juba uus teehoiukava ja seda võiks HOLis tutvustada. Hannes leidis, et on
hea meelega koostööd tegev, probleemid on ju ühised, aga kõike me ei saa HOL laua juures otsustada.
See oleks pigem informatiivne.
Tiit soovis ikkagi kindlust, et kas pikemas perspektiivis on lootust (näiteks aastaks 2017), et Tatermaa – Nurste teelõik saab mustkatte. Hannes kinnitas, et see teadmine on olemas, meil on pingerida olemas. Järgmisel aastal viiakse eelnimetatud lõigust mustkatte alla I osa 2,3 kilomeetrit alustades Aadmalt.
Toomas soovis täpsustada viimati regiooni esinduselt omavalitsustele saadetud kirja, et kas probleemid on maakonna- või regioonipõhised.
Otsustati:
6.1. Võtta info teadmiseks.
 
7. „Lahe koolipäev”.
 
20. novembril 2012 toimub Estonia Kontserdimajas „Lahe Koolipäev“.
Lahe Koolipäev on suurim professionaalselt korraldatud üle-Eestiline noortekonverents, mis tänaseks on kaheksa aasta kogemuse võrra rikkam ning aastase vaheaja võrra värskem. Juba üheksandat aastat korraldab koolinoortest koosnev meeskond koostöös programmijuht Märt Treieriga Lahedat Koolipäeva, et taas pakkuda 750 õpilasele unustamatut ja meeldejäävat kogemust. Noortekonverentsi Lahe Koolipäev eesmärk on pakkuda õpilastele üks unistuste koolipäev, mis oleks täis naeru, inspiratsiooni, tutvusi ning huvitavaid teadmisi. Soovime tuua noorteni teemasid ja valdkondi, millega koolis ei tutvuta, ning seeläbi suurendada noorte ettevõtlikkust oma mõtete realiseerimisel.
Korraldusmeeskond palub omavalitsuste toetust transpordiks (ühisbuss) “Lahedale Koolipäevale”.
Positiivne tagasiside on esitanud Kärdla, Kõrgessaare ja Käina.
Mis seisukoht on Emmastel ja Pühalepal?
Toetaks proportsioonis õpilaste arvuga ning kõik koolid peavad olema kaasatud.
Tehti ettepanek:
Emmaste 5, Kõrgessaare 5 ja Pühalepa 5 õpilast;
Käina 10 õpilast;
Kärdla 15 õpilast.
Vastata, et üldjoontes toetakse. Võtta hinnapakkumine.
Otsustati:
7.1. Täpsustada hind, põhimõtteliselt toetada proportsioonis õpilaste arvuga ja kõik koolid peavad olema kaasatud.
 
8. Arengud parvlaevaliikluses.
 
Teemat arendas Jaanus Valk. On info, et septembris tuleb Vabariigi Valitsuses teemaks Hiiumaa parvlaevaühendus.
Eelneval aastal käis MKM juures koos komisjon, kuhu kuulusid Hiiumaa Omavalitsuste Liidu, Hiiumaa Ettevõtjate Liidu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ja Veeteedeameti esindaja. Komisjon viis läbi uurimuse, mis oleks Hiiumaa praamiliikluses tulus ja kasulik ning mismoodi olla võiks. Nüüd on teema uuesti päevakorda tulemas ja oleks mõttekas kujundada kolme osapoolega ühisseisukohad ja anda Hiiumaalt konkreetne sõnum.
Puudutab perioodi 2016 ja edasi.
Seisukohad läbi aegade: kindel püsigraafik; kiirus ja liinide lahusus.
Koguneks augustis HOL, HEL ja MV ning paneks paika ühisseisukohad – ettepanekud.
Ettepanek, et HOL esindatus ja volitada Tarmo Mänd.
Omar tegi ettepaneku, et ikkagi HOL poolt kaks esindajat Jaanus ja Tarmo.
Toomas nentis, et võiks kokku saada ja rääkida läbi hetke kitsaskohad (hinnaküsimused, jne).
Riho märkis, et kui see teema üles võtta, siis räägime laiemalt kui aasta 2016 ja edasi.
Edasiminekuks on ikkagi vaja ühist seisukohta.
Otsustati:
8.1. Rääkida Tarmo Männiga. Tema nõusolekul volitada lisaks Jaanus Valgule HOL esindajana läbirääkimistesse Hiiumaa parvlaevaliikluse teemadel.
 
9. Biosfääri kaitseala programm.
 
Jaanus andis ülevaate eelmisel nädalal toimunud Biosfääri kaitseala programmi tutvustusest.
Programm tasuks läbi lugeda ja mõelda mis saab edasi. On võimalus saada juurde kolmas kaitsealade
pakett ,või toetada ka inimest, kui olulist keskkonna osa loodusalade sees.
Koordineeriv üksus oleks Keskkonnaamet.
Peaksime näitama rohkem omapoolset aktiivsust. Hiiumaa pool tundub olevat varju jäänud.
Otsustati:
9.1. Võtta info teadmiseks.
 
10. Arengud viidamajanduse projektiga.
 
Räägiti projekti arengutest.
Töös on suured infokaardid.
Ühtegi ettepanekut täiendusteks ei ole tulnud.
Infotahvlite materjal peaks hakkama liikuma, et saaks värskendatud info järgmise aasta suveks paigaldada.
Inimesed, kes on määratud kontaktisikuteks võiksid aktiivselt materjali (info, fotod, jne) kogumise koondamisega tegeleda ja edastada materjal HOL või Recado Meediale.
Kui materjal on koos, siis võetakse kokku töörühm ning otsustakse kujundus ja lõplik teostus.
Otsustati:
10.1. Vallajuhid teevad kontaktisikutele meedetuletuse tegeleda viidamajanduse projektiga.
 
11. Turismiinfokeskus (TIK).
 
Juulist muutus Hiiumaa Turismiliidu juhatus. Hetkel 5-liikmeline, aga jaanuarist 3-liikmeline.
Uus juhatus lubas hakata otsima inimest, kes hakkaks vedama turismiinfokeskuse väljaarendamise projekti.
Nüüd on HOL teema see, et kas maakonnas on turismiinfokeskus või ei ole. Oleme oodanud, et turismiliit reaalselt midagi teeks, aga nad ei ole leidnud ressursse. Piret mainis, et Tuurul on mõte, et turismiinfopunkt võiks olla maakondliku arenduskeskuse juures. Täna puudub meil maakonna üldturismi koordineeriv isik/asutus. Uus juhatus ja ka vana on kinnitanud, et nendest ei ole kedagi, kes võtaks enda vedada
turisminfopunkti väljaehitamise projekti (EAS ja TIK puudutav leping). Veel ei ole esitatud taotlust. Turismiliit on olnud lepinguline partner ja tema peaks esitama taotluse.
Teeks otsuse muuta partnerit. Toetaks asutust, kus on olemas võimekus. Selle võimekuse võiks Tuurusse tekitada.
Esitatud on EIKide projekt ja enne ei saa uut esitada kui vana on lõpetatud.
Meil on vaja turismi üldkoordineerijat ja kedagi, kes võtaks ka TIK üle.
Palume, et SA Tuuru nõukogu arutaks teemat. Seejärel rääkida Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
ja Hiiumaa Turismiliiduga.
Nenditi, et Hiiumaa Turismiliit peaks oma kohustused lõpetama. Valitud uus juhatus peab kohustused üle võtma. Esialgu võiks lepingu partneriks jääda Hiiumaa Turismiliit, töö tegija oleks SA Tuuru. Teine etapp oleks see, et kõik turisminduse teema läheks üle maakondlikule arenduskeskusele.
Kas tuleme septembris kokku ja räägime jälle sama juttu?
Piret ja Riho lubasid võtta teema Tuuru juhiga kohtumisel jutuks.
Otsustati:
11.1. Paluda maavalitsuse esindajatel rääkida SA Tuuru juhatajaga turismiinfokeskuse teemal.
 
12. Muud teemad.
 
12.1. Vaemla tootearenduskeskus.
Omar Jõpiselg rääkis tootearenduskeskuse arengutest. Pidulik avamine on plaanitud novembri algusesse.