Protokoll 12.01.2012

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Valgu                                                                                      12.01.2012 nr 1
 
Algus: 11.00, lõpp: 15.30
Koosoleku juhataja: Jaanus Valk
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Ilmi Aksli, Ivo Eesmaa, Aili Küttim, Antti Leigri, Georg Linkov, Üllar Padari, Tiit Peedu; Toomas Remmelkoor,
 
Kutsutud:
Piret Sedrik                 –          Hiiu Maavalitsus;
Aare-Villu Kattel          –          Hiiu Maavalitsus;
Ermo Mäeots               –          Hiiu Maavalitsus;
Imbi Nurmoja              –          SA Turuu;
Harri Nõulik                –          DC Doora;
Kristjan Arunurm         –          HUPS;
Ülle Soonik                  –          HUPS;
Tiina Talussaar  –          HUPS.
 
Ajakirjanik: Urmas Lauri
 
Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 1. Volinike 05.12.2011 koosoleku protokolli kinnitamine;
 2. Hiiumaa arengustrateegia;
 3. Hiiumaa.ee;
 4. HUPS ülevaade tegevused 2011 ja 2012;
 5. Maakar komisjoni liikme valimine;
 6. Kriisikomisjon;
 7. Arengud jäätmemajanduses;
 8. Arengud gümnaasiumivõrguga Hiiumaal;
 9. Hariduse tasaarvlemine;
 10. HOL 2012. a eelarve arutelu;
 11. Edasiste tegevuste planeerimine Hiiumaa halduskorralduse teemal;
 12. Muud küsimused.
1. Volinike 05.12.2011 koosoleku protokolli kinnitamine.

Otsustati:

1.1. Muuta päevakorrapunkti 8.1. sõnastust ja kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 05.12.2012 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiumaa arengustrateegia.
 
Imbi Nurmoja selgitas Hiiumaa arengustrateegia sündimisega seonduvat tausta.
2011. aastal keskenduti turismi- ja ettevõtlusarengustrateegia koostamisele, mis on tänaseks jõudnud lõppfaasi ja on sisendiks Hiiumaa üldisele arengustrateegiale.
Koostatud on projektid: strateegia koostamise aja- ja tegevuskava; koostöömemorandum ja juhtkomitee moodustamine.
Tänase päeva teema on see, et kas Hiiumaa üldine arengustrateegia koostamine on vajalik ning oluline ja kas leitakse ressursse arengukava elluviimiseks.
Memorandumi puhul peaks mõtlema allkirjastamist, et kõik omavalitsused läbi volikogude.
Kas mõni arvab, et arengustrateegiat ei ole vaja?
Toomas- täna koostatakse riiklikku arengukava ja kas meie huvid on seal esindatud. Tunne, et oleme jäänud jänni ja meie arengustrateegia peaks olema juba täna laual. Tuleks analüüsida, et kas võtta kiires korras läbi strateegilised kohad, ühised huvipunktid, et ei jääks hiljaks. Teeme dokumendi ainult enda jaoks.
Jaanus – see on protsess, kus tekivad ühised asjad.
Üllar- elu on näidanud, et neid riiklikke arengukavu rakendatakse vastavalt võimalustele ja kui on tarvis, siis rakendataks teisiti. Arengustrateegiat ei ole ministeeriumil vaja, seda on meil endil vaja.
Aili – mõistlik on minna alt ülespoole, mitte vastupidi. Kui me täna ei näe selle vajadust, siis ei ole meil mõtet siin koos istuda. See on meie esmane ülesanne, millega peaksime tegelema.
Me peame arutama kuidas ja kas läheme edasi?
Ilmi – vaadata asja eraldi, meil on vaja sellega edasi minna, et Hiiumaa arengukava ära teha. Teine teema on see, et kui vaadata riikliku arengukava, kuidas lähevad meie suunad sinna sisendisse. Kes ja kuidas seda annab?
Tiit – strateegiat on vaja.
Oluline, et see ei jääks hiljem paberiks ja ikkagi rakenduks.
Leiti kindlam on see, et dokument ei jääks ainult paberiks, siis kinnitada strateegia koostöömemorandum volikogudes.
Kas sisu poolt on täiendusi? Ennekõike on see heatahte väljendus. Küsimuse tekitab rahastamine? Tuuru taotleb arengustrateegia rahastamiseks 3500 eurot omavalitsuste kohta.
Kohalolijate üksmeel, et memorandumi allkirjastamine läheb läbi volikogude.
Arutaks juhtrühma teemat. Kuna läheb volikogudesse, siis ikkagi kõik omavalitsused, kas on kõik olulised partnerid kaasatud.
Küsimusele, et kas lähme edasi, kui mõni omavalitsuse ütleb ei, siis lähevad teised edasi.
Selge otsus, et läheb kõikidesse volikogudesse. Kui kellelgil on täiendusi, siis edastada need nädala jooksul Imbile.
Otsustati:
2.1. Arengustrateegia koostöömemorandumi osapooled on kõik omavalitsused eraldi, Hiiumaa Ettevõtjate Liit , Hiiu Maavalitsus ja arenduskeskus Tuuru.
 
3. Hiiumaa.ee
 
Konkreetne uuring sai teoks tänu Leadri rahadele. Omafinantseeringu 10 % toetus saadi selle aasta maakondliku arendustegevuse vahenditest. Projekt sai heakskiidu 2010. aasta alguses. Algselt oli kontseptsiooni tegevuse koostamises ka turismiliit ja nähti ette kontseptsiooni valmimist meeskonnatööna. Hiljem  leiti, et see on spetsialist töö ja otsustati tellida mujalt, mille viis läbi DC Doora. Töö valmis 2 nädalat tagasi.
DC Dooralt tellitud töö sisu oli hiiumaa.ee uue kontseptsiooni loomine.
Harri Nõulik tegi kokkuvõtte küsitluste ja intervjuude tulemist, kuidas võiks portaal tulevikku vaadates välja näha. Kokku täideti 505 ankeeti, mis andsid väga hea ootuse, mida kogukond hiiumaa.ee portaalilt ootab. Tervikdokumendiga on võimalik tutvuda Tuuru majas.
Esitati küsimus, et kuidas see info jõuab tegevtoimetajani. Imbi selgitas Tuuru poolset olukorda. Täna ei kata reklaamitulu hiiumaa.ee toimetajale makstavat kulu. Selge, et reklaam hääbub, mis on reaalsus. Lisaks toimetaja tasule vajab maksmist ka majutuse arendamise administreerimine, fotode autoriõigus, jne. Hetkel lepingut ei ole (toimetajaga on aastane leping), see tuleb ära lahendada. On koht kuidas edasi.
Imbi märkis, et teretulnud on HOL, senine suurem panus hiiumaa.ee toetamiseks ning ühise arvamuse-seisukoha kujundamine, et portaal hiiumaa.ee on meile oluline. Ei näe, et Tuuru peaks sellele peale maksma. Samas kui Tuuru on võtnud kohustuse tegeleda lehe toimetamisega, siis üritatakse väiksemate vahenditega hakkama saada.
Georg Linkov toetas Imbi Nurmoja väljaöeldut, aga paraku tegi märkuse, et kui Tuuru palub määrata HOL esindaja kontseptsiooni meeskonda, siis oleks viisakas teavitada HOLi ka edasistest tegevustest otsustustest. Paraku tagasiside 1,5 aasta jooksul puudus. See peaks olema kirjavahetus osapoolte vahel.
Aare-villu märkis, et kui räägime kontseptsioonist, siis ei saa seda väikse laua taga otsustada, et olemas. Peaks olema laiem seltskond „Tarkade komisjon”, kes annab hinnangu ja otsustab kas see kontseptsioon on sobiv.
Tekkis küsimus, et kas moodustada laiapõhjaline komisjon valminud kontseptsiooni hindamiseks.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks ja osaleda edasises arendustegevuses
 
4. HUPS ülevaade tegevused 2011 ja 2012.
 
Kristjan Arunurm, Ülle Soonik ja Tiina Talussaar andsid ülevaate Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse tegemistest (HUPS – Integreeritud  nõustamismudel Hiiumaal aastast 2007).
Miks keskus loodi, mida keskuses tehakse, kellele teenuseid pakutakse, millised on peamised pöördumise põhjused ning kes kuuluvad meeskonda?
2011 õppenõustamise tegevused, kui palju on teenuse kasutajaid, karjäärinõustamine. Eelmise aasta eelarve.
2012. aasta eelarve on vähenenud.
Hea info-kinnitus on see, et õppenõustamise programm jätkub 2013 aasta märtsini.
ESF kaudu on loodud infosüsteem, et kui valdadel on huvi oma territooriumil elavate teenusesaajate kohta infot küsida, siis on see võimalik.
Otsustati:
4.1. Võtta info teadmiseks ja oodata tegevustoetuse taotluse esitamist.
 
5. Maakar komisjoni liikme valimine.
 
Ivo Eesmaa avaldas soovi lõpetada oma liikmelisus maakondliku arendustegevuse komisjonis.
Otsustati:
5.1. Nimetada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks maakondliku arendustegevuse komisjoni senise liikme Ivo Eesmaa asemele Georg Linkov.
 
 6. Kriisikomisjon.
 
Seni korraldas omavalitsuste kriiskomisjoni administreerimist Peeter Kagadze, kelle töösuhe Päästeametis lõppes 01.01.2012. Kas mõelda Peetri tööle võtmist 0,2 kohaga, kes tegeleks paberimajandusega, valmistaks ette õppusi ja koolitusi, suhtleks ametkondadega, jne. Vastutus on Hiiumaa Omavalitsuste Liidul, kes moodustas komisjoni.
Kas on põhimõtteline nõusolek olemas, täna jah.
Otsustati:
6.1. Leida võimalused tasustamiseks ja pidada Peeter Kagadzega läbirääkimisi moodustatud Hiiumaa kriiskomisjoni töö administreerimiseks.
 
7. Arengud jäätmemajanduses.
 
Jaanus Valk rääkis arengutest jäätmemajanduses. Veolia jätkuvalt eirab kehtivat lepingut.
Täna puudub tagasiside advokaadilt, Keskkonnaametilt.
Keskkonnainspektsioonilt on tagasiside, et ei ole pöördutud kirjalikult.
Toomas esitas küsimuse Kärdla linna esindajatele, et kuidas on teie ponnistused probleemi lahendamiseks. Tegevus toimub teie haldusterritooriumil.
Kärdla poolt on pöördutud Keskkonnainspektsiooni poole, Veoliale ei ole väljastatud ehitusluba.
Leiti, et on mõistlik teha HOL poolt Keskkonnainspektsioonile kirjalik pöördumine.
Otsustati:
7.1. Pöörduda kirjalikult Keskkonnainspektsiooni poole.
 
8. Arengud gümnaasiumivõrguga Hiiumaal.
 
Liidud on kokku leppinud ministeeriumi esindajatega kokkusaamised jaanuaris ja veebruaris, et arutada maakondliku gümnaasiumivõrgu edasist plaani. Ministriga kohtumine tõenäoliselt kuskil veebruaris. Eeldus, et maakondlikud omavalitsused läbi HOL pakuvad variante välja.
Kohtutud on Kärdla ja Käina esindajatega ja on heameel, et Kärdla ja Käina vahel oleks koostöökoht olemas.
Tõenäoliselt tuleb Hiiumaa jaoks taotleda erandid.
Otsustati:
8.1Toetada Käina ja Kärdla ettepanekuid Hiiumaa gümnaasiumi võrgu arengutel.
 
 
9. Hariduse tasaarvlemine.
 
Teemat arendas Georg Linkov.
Soov on avada hariduse omavahelise arvlemise leping ja see läbi vaadata enne 31. märtsi 2012.
Kas me läheme ühise lepinguga edasi või räägime igaühega eraldi?
Kärdla ettepanek on rääkida iga omavalitsusega edasi, mitte sõlmida ühist lepingut.
Tiit hea mõte, rääkida kõigiga eraldi läbi.
Otsustati:
9.1. Linn räägib iga omavalitsusega hariduse omavahelise arvlemise lepingu osas eraldi.
 
10. HOL 2012. a eelarve arutelu.
 
Jaanus tutvustas seni laekunud taotlusi.
Mõelda liikmemaksu suurendamisele (juhatuse liikme tasu suurendamine ja mingil määral ka majanduskulu kasv).
Teravat arutelu tekitas sõjas hukkunud hiidlastele mälestusmärgi püstitamine. Linna on pidevalt süüdistatud, et teete oma monumenti. Tegelikult on see HOL 2006. aasta otsus püstitada mälestusmärk sõjas hukkunud hiidlastele. Kuigi riiklike investeeringute kava järgi pidi rahastuse saama Emmaste, aga lobi tööna toetati mälestusmärgi rajamist. See oli ministeeriumi otsus, seda ei tohiks siduda Hiiumaa siseasjaga. Täna on mälestusmärgi rajamine lõppfaasis ja raha küsib MTÜ Hiiumaa Represseeritute Ühing, mitte Kärdla linn.
Toomase arvamus (nõusolek protokollimiseks) – ei toeta monumendi püstitamist algusest peale. Paraku ei saanud otsustuse juures osaleda. Mis see II Maailmasõda tegelikult hiidlastele kaasa tõi, kui erinevasse ajalukku see meid paiskas. Ei ole õiget uurimust kui palju tegelikult hiidlasi hukati 1942. aastal (Eesti Vabadussõjas osalenud kaitseliitlasi, Venemaa koonduslaagrites, sõja olukorras). Paljud ei saanud sõjas osaledagi. See tekitab minus väga vastastikke tundeid.
Otsustati:
10.1. Koostada laekunud taotlustel lähtuvalt HOL 2012. aasta eelarve projekt.
 
 
11. Edasiste tegevuste planeerimine Hiiumaa halduskorralduse teemal.
 
Kuidas edasi? Emmaste ja Pühalepa ei nõustunud Kärdla linna ettepanekuga algatada haldusterritoriaalse korraldus muutmine.
Tiit – esiteks kellelgil ei ole õigus öelda, et miks ei oldud nõus. See on vabatahtlik ühinemine. Teiseks oleme alati öelnud, et oleme nõus läbi rääkima. Täna emotsioon liiga kõrge, räägime veebruaris või märtsis.
Toomas – rääkisime vallaelanikega, käisime arutelude, rääkisime komisjonidega. Otsus tuli üllatavalt ühepoolne, asjad on toored ning minu ettepanek võtame aja maha, rahuneme maha. Rõhutame seda, et meil ei ole ka HOLis koostööd. Isiklik seisukoht üle vaadata HOL juhatus liikme arv. Täna ei ole töö kerge oleks tuge vaja. Pühalepa oli kolme juhatuse liikme määramise poolt. Sõnum mõtlemiseks ja arutamiseks. Ei tormaks selle ühise Hiiumaa moodustamisega hetkel edasi.
Jaanus märkis, HOL poole poolt, et töökorraldus oleks tunduvalt parem, kui omavalitsuse sees toimuks korralik infovahetus.
Ikkagi kuidas koostöö osas edasi minna? Meie omavaheline suhtlus võiks parem olla.
Tiidu küsimus Üllarile, et kuidas see ühine Hiiumaa viib asja paremini edasi.
Üllar märkis, et ei oska täpselt öelda, aga selleks ongi vajalik alustada läbirääkimisi ja analüüsimist ühise laua ääres. Ametlik võimalus liitumiseks on läinud, aga kui valmis oleme selleks, et tuleme ikkagi ja räägime Hiiumaa haldamise küsimust.
Toomas tegi ettepaneku, et iga omavalitsus võiks HOL-is teha ülevaate, mis vallas tehakse, mis nägemus. Arvamus, et see tänane otsus nii läks on samas väga positiivne, sest sellel protsessil on tulemus. See on inimeste mõtet liigutanud.
Georg selgitas kavatsust, et enne kui Kärdla teeb nõusoleku andnud omavalitsustele uue ettepaneku kohtutakse Käina ja Kõrgessaare volikogudega, et kas uus ettepanek ühinemiseks on oodatud. Juhul kui tuleb negatiivne hoiak, siis ei hakka Kärdla uut ettepanekut üldse tegema.
Teemana arutati Kõpu Internaatkooli tulevikku.
 
 12. Muud küsimused.
 
HOL järgmine hariduskomisjon toimub Kõpus.
Hiiumaa Omavalitsuste Liidu 20. aastapäev.