Protokoll 03.02.2014

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Pühalepa                                                                                           03. veebruar 2014 nr 2
 
Algus: 11.00, lõpp: 14.00
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ülo Kikas, Georg Linkov, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja                         –           Hiiu Maavalitsus;
Ermo Mäeots                          –           Hiiu Maavalitsus;
Aivi Telvik                              –           Hiiu Maavalitsus;
Helle-Mare Kõmmus              –           Laulu- ja Tantsupeo maakonna kuraator.
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
 
PÄEVAKORD
 
  1. Volinike 06.01.2014 koosoleku protokolli kinnitamine;
  2. Hiiu Maavalitsuse info;
  3. Hiiumaa Arengukogu kodu/töökord;
  4. 100 tamme park;
  5. Hiidlaste osalemine XXVI Laulu- ja XIX tantsupeol „Aja puudutus“;
  6. Korraldatud jäätmevedu;
  7. Tuuru nõukogu;
  8. Koostööleping omavahelistes haridusasutuste arvlemises.
  9. HOL-i 2014 eelarve;
  10. Muud teemad.
 
 
 
1. Volinike 06.01.2014 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 06.01.2014 koosoleku protokoll.
 
2.      Hiiu Maavalitsuse info.
Maavanem rääkis tuuleenergeetika planeeringust. Tänaseks on nii Lääne -, Pärnu-, kui ka Saare maavanem kehtestanud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Tuuleenergeetika. Meie tegeleme edasi, käivad läbirääkimised ning planeering edastatakse Emmaste vallale ja Hiiu vallale täiendavale kooskõlastusele. 
Veel rääkis maavanema seaduste muudatustest (lastekaitseseadus, sotsiaalhoolekandeseadus), jääteede hankest ning Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisest.
Maavanem tegi omavalitsusjuhtidele ettepaneku kohtumisteks maavalitsuse ja omavalitsuse  vahel.  Rääkida ootustest, koostööst, jne. Kevadel lepitakse sobivad ajad kokku.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3.      Hiiumaa Arengukogu kodu/töökord.
Teemat arendas Aivi Telvik.
21. jaanuaril toimus Hiiumaa Arengukogu esimene koosolek. Peame arutama kuidas hakkab arengukogu tööle. Strateegias on öeldud, strateegia vastuvõtmist ja uuendamist juhib Hiiumaa Arengukogu, mille liikmeteks on strateegiaga kui partnerlusleppega ühinenud organisatsioonide esindajad. Tänaseks on liitunud organisatsioone 18. Ka on strateegias märgitud, et Hiiumaa arengustrateegia 2020+ täitmist, täitmise seiret ja aruandlust korraldab Hiiumaa Omavalitsuste Liit, mis peab selle tarvis vajalikke läbirääkimisi huvipooltega ning esitab vajadusel omapoolsed taotlused kavandatu elluviimise rahastamiseks. Strateegia elluviimiseks teevad Hiiumaa Omavalitsuste Liidu eelarvesse sissemakseid kõik kohaliku omavalitsuse üksused. Hiiu Maavalitsus koordineerib maakondlikke arenguid eelkõige riiklike organisatsioonise ja seisab hea strateegia eesmärkide saavutamise eest.
Meie ülesanne on välja töötada arengukogu kodu/töökord.
Kas arengukogu valib enda (18 liikme) seast esimehe või tehakse ettepanek, et HOL tegevjuht hakkab juhtima?
Arutati ja tehti ettepanekuid strateegi kodu/töökorra projekti.
Otsustati:
3.1.  Lisada täpsustused ja ettepanekud Hiiumaa Arengukogu kodu/töökorra projekti ja
edastada omavalitsusjuhtidele ülevaatamiseks.
 
4.      100 tamme park.
Ermo Mäeots andis ülevaate üleskutsele tehtud ettepanekutest, et kuhu istutada 2018. aastal 100 tamme.  Tehti järgnevad pargi/alle/salu asukoha ettepanekud: Hiiessaarde Leemendi kinnistule, Hiiumaa keskele Leigri külla I laulupäeva toimumise kohta, Tubala vaia juurde, Hüti klaasikoja endisesse asukohta, Mänspe kabeli juurde, Käina-Kärdla maantee alevist väljasõidu esimesele kilomeetrile.
Ettepanekud on mõtlemiseks, maavalitsus edastab koondi ja ootab aprilliks otsust.
Otsustati:
4.1. Võtta info teadmiseks, mõelda ja esitada omapoolne eelistus ettepanekutele.
 
 5.      Hiidlaste osalemine XXVI Laulu- ja XIX tantsupeol „Aja puudutus“.
 Laulu- ja tantsupeo maakonna kuraator Helle-Mare Kõmmus andis ülevaate 04.-06.07.2014 toimuvast XXVI Laulu- ja XIX tantsupeost „Aja puudutus“.
Eeldatavalt osaleb Hiiumaalt 400 inimest.
I etapp on eelproovid, kus omavalitsusel on suur roll osaleda kollektiivide ettevalmistamise protsessis (transport, saalide kasutamine). Eelproovide eelarve 4000 eurot. Tuge on juurde toodud kultuurkapitali abiga.
II etapp tehniline ettevalmistusperiood.
Kõige kulukam III etapp on peonädal. Kogu peonädala esmane kulukalkulatsioon on 34-35 tuhat eurot (transport saarel, praamipiletid, transport mandril, staabi kulu, toitlustus, majutus).
Laulu- ja Tantsupeo SA kompenseerib ca 28 tuhande euro ulatuses (katab toitlustamise, majutuse ning  annab transpordi kompensatsiooni). Läbirääkimised käivad turva- ja meditsiiniteenuste kulu osas.
Maakonna kanda jääks staabi kulu ja maakonnasisene transport.
Küsimus, et kas jätkata senini toiminud põhimõtete ja otsustustega või tahab iga omavalitsus ise oma territooriumi kollektiividega tegeleda.
Otsustati jätkata eelmiste korralduspõhimõtetega.
Otsustati:
5.1. Maakonna kuraator edastab summade täpsustumisel HOL-ile taotluse.
 
6.      Korraldatud jäätmevedu.
Üllar ja Jaanus selgitasid tekkinud olukorda nii kehtiva kui ka uue korraldatud jäätmeveokonkursi osas. Olude sunnil tühistati uus korraldatud jäätmeveokonkurss. Küsimus päevakorras, et mis ja kuidas edasi?
Keskkonnaministeeriumile on edastatud kiri audientsi palumiseks.
Teenusepakkuja on teinud ettepaneku lepingu pikendamiseks, aga tingimusega vaadata hinnad üle.
Kehtiv leping lõppeb 01.04.2014 ja lepingusse ei ole kirjutatud lepingu pikendamist.
Küsida teenusepakkujalt konkreetne pakkumine lepingu pikendamiseks.
Tehti ettepanek saada sellel teemal lähiajal kokku prügila esindajate ja nõukoguga.
Otsustati:
6.1. Kohtuda jäätmeveokonkursi teemal 13.02.2014 kell 10 Käina Vallavalitsuses.
 
 
7. Tuuru Nõukogu.
Senine omavalitsusüksuste esindaja Ants Orav on avaldanud soovi astuda tagasi Sihtasustus Tuuru nõukogust. Tehti ettepanek nimetada uueks liikmeks Jaanus Valk ning kuna tõenäoliselt suureneb HOL toetus sihtasutuse tegevusse, siis võiks omavalitsusüksuste esindatus olla kaheliikmeline.
Otsustati:
7.1. Nimetada Hiiumaa kohalike omavalitsusüksuste esindajaks Sihtasutus Tuuru nõukogusse Jaanus Valk.
7.2. Teha maavanemale ettepanek määrata Hiiumaa kohalike omavalitsusüksuste esindatus Sihtasustus Tuuru nõukogus kaheliikmelisena.
 
8.      Koostööleping omavahelistes haridusasutuste arvlemises.
Käina Vallavalitsus tegi teistele omavalitsustele ettepaneku sõlmida 2014. aastaks vastastikkune kokkulepe haridusasutuste tegevuskulu katmiseks. Omar selgitas arvestuse protsente ja  põhimõtteid.
Hiiu vald on palunud otsustel pikendust, Pühalepa ja Emmaste vald on kokkuleppega nõus.
Otsustati:
8.1.Oodata Hiiu Vallavalitsuse otsust.
 
 
9.      HOL-i 2014 eelarve.
Arutati HOL-i 2014. aasta eelarve projekti.
Otsustamisest vajab turismikoordinaatori kulurida.
Üks suur kulu on SA Tuuru. Oleme näinud, et palgata Sihtasutuse Tuuru kaudu inimene, kes tegeleks ka HOL asjadega.
Küsimus turismikoordinaator. Oleme näinud koordinaatorile 4500. Tegelikult saaksime koordinaatori kulu suurendada 3600 võrra vähendades samas Tuuru tegevustoetust.
Tuuru on ka valmis panustama.
Omari ettepanek, ärme hoia seda raha veel paremate jaoks, lahendaks selle turismikoordinaatori teema niimoodi ära. Samas peame teadvustama, mis saab aastast 2015.
Tuuru tegevustoetuse rida tuleks lahti kirjutada.
Georgi nägemus, et HOL peaks hakkama oma osa Tuuru arendusse suurendama.
Eelarve kinnitab üldkoosolek, täna võiks kokku leppida põhimõttelise otsuse turismikoordinaatori osas.
Ülo tegi ettepaneku, et HOL eelarve koostamisel võiks vaadata kaasfinantseerimise võimekust elanike suhtarvu arvestades.
Ikkagi küsimus, et kas väljastame Sihtasutusele Tuuru sõnumi, et leitakse turismikoordinaatori kulule kate.
Järgmisel aastal ei ole TIK ehituse kaasfinantseerimist.
Tõdeti, et teeb meelehärmi kuna toetus on ainult avalik raha, ei näe ettevõtluse panustamist.
Otsustati:
9.1. Väljastada Tuurule sõnum, et HOL leiab turismikoordinaatori kulule katte.
 
10.  Muud teemad:
Edastada käibevahendite saamiseks omavalitsustele I kvartali liikmemaksu arved.