protokoll 03.11.2014

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Käina                                                                                     03. november 2014 nr 9
 
Algus: 10.00, lõpp: 13.20
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Georg Linkov, Ants Orav, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor,  Jaanus Valk
  
Kutsutud:
Riho Rahuoja               –          Hiiu Maavalitsus;
Aare Allik                    –          Politsei- ja Piirivalveamet.
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1.         Volinike 06.10.2014 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info, Läänemere saarte ühendus B7 koostöö ja edasised arengud;
3.         Hiiumaa politseijaoskonna info;
4.         Tark Hiiumaa elektrivõrk;
5.         HOL 2015 eelarve;
6.         HOL büroo juhi info;
7.         Kultuuripärl 2014;
8.         Laulu- ja tantsupeo kuraatori pöördumine;
9.         Muud teemad.
 
 
1. Volinike 06.10.2014 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 06.10.2014 koosoleku protokoll.
 
2.      Hiiu Maavalitsuse info.
Maavanem rääkis B7 üritustest ja organisatsiooni tulevikust, planeeritavatest uutest parvlaevadest ja laevaliinidest, siseministri käskkirjast “Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogrammi” rakendamiseks, eelnõust “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute meede” ja Võidupüha paraadist.
B7 üritused toimuvad 26.-27.11.2014 Hiiumaal. Aastakonverents Käinas 26.11.2014 ja 27.11.2014 koostöös Lääne-Eesti turismiga Lääne-Eesti regiooni III turismikonverents Kärdlas. Sel aastal on organisatsiooni 25. aastapäev. Paraku on hakatud kahtlema organisatsiooni vajaduses ning Bornholm on esitanud avalduse väljaastumiseks ja sama kaalub ka Öland. Rahuolematuse põhjuseks peetakse eelkõige liiga suuri liikmemaksusid.
Interreg programmidele tugines on B7 kontaktid vajalikud.
Liikmetele on tehtud kompromissettepanek, et jääks tööle Political Commitee ja töögrupp People to People, liikmemaks oleks kõigil võrdne 1000 eurot aastas ja juhtroll oleks kaks aastat järjest. Otsused loodetakse aastakoosolekul vastu võtta.
22.10.2014 toimus ühisarutelu Sõru – Triigi parvlaevaühenduse lähitulevikust. Arutelul tutvustati planeeritavat uut laeva. Paraku on oht, et hangitav uus laev ei rahulda saarte vahelist transporti ning Hiiumaa Ettevõtjate Liit ja Saarema Ettevõtjate Liit valmistavad ette pöördumist ministeeriumisse vaadata üle kõik võimalused Sõru-Triigi liinile tuleva laeva hanke projektis ja teha kõik endast olenev, mis võimaldaks ehitada maksimaalselt suure laeva käesoleva hanke  raames.
18.11.2014 tuleb Hiiumaale Tallinna Sadama esindaja Allan Kiil, kes räägib Heltermaa – Rohuküla praamihankest. Kutsed edastatakse hiljem.
Maavalitsuses esitas ministeeriumisse taotluse täiendavateks reisideks laupäeviti Rohukülast väljumine kell 13 ja Heltermaalt 14.30, siis kaoks kuue tunnine ooteaeg.
Siseministri käskkirjaga “Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogrammi” eraldatakse Hiiu maakonnale 12 000 eurot. Maavanem palus nimetada omavalitsuste esindaja projektide hindamiskomisjoni. Tehti ettepanek, et esindaja võiks olla Arno Kuusk:
Maavalitsustele edastati kooskõlastamiseks AK märkega eelnõu “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute meede”. Maavalitsus esitab omapoolsed ettepanekud toetussummade jagamiseks.
Järgmine võidupüha paraadi koosolek on planeeritud 19.11.2014
Meeldetuletusena, et 13.11.2014 toimub Tuurus arenguseminar „Hiiumaa – tööstussaar?”
Ivari Padari visiit Hiiumaale toimub 21.-22.11.
Otsustati:
2.1.  Võtta info teadmiseks.
2.2.  Nimetada omavalitsuste esindajaks siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014 a
toetusprogrammi Hiiu maakondliku komisjoni Arno Kuusk.
 
3. Hiiumaa politseijaoskonna info.
Aare Allik rääkis muudatustest seoses Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) reformiga, et mis muutus ning kuidas toimib see Hiiumaal. Samuti selgitas härra Allik PPA vastust HOL pöördumisele merevalveteenuste struktuuri kuuluvate Hiiumaa radarivaatlejate ametikohtade kaotamise kohta.
Aare Allik edastas väljakutse-soovi, et Hiiumaa politseijaoskond soovib leida kaasamõtlejaid ja seda eriti turvalisuse valdkonnas.
Otsustati:
5.1. Võtta info teadmiseks.
 
4.      Tark Hiiumaa elektrivõrk.
Jaanus tutvustas Energiakeskuse poolt Hiiumaale pakutavat projekti „SMART Hiiumaa – Hiiumaa tark elektrivõrk“.
Projekti eesmärk on targa võrgu väljaarendamine Hiiumaal, mille kontseptsioon oleks kopeeritav ka mujal, kaasaarvatud suure võrgu osades, kus saaks luua püsivaid tarku mikrovõrke. Energia ahel nii kohaliku energiatootmise kui ka väljast tuleva energiaga, mis vähendaks oluliselt katkestuste arvu.
Projekti partnerid on mitmed ülikoolid, Elering ja Elektrilevi.
Novembrikuus peaks esitama eelprojekti. EAS maksimum toetus oleks 7 miljonit eurot, omafinantseeringut nõutakse 50 %. Hetkel ei küsita hiidlastelt omafinantseeringut vaid oodatakse tööpanust/kaasatöötamist. Tulevikus nähakse omafinantseeringus osalemist erasektorilt.
Meie poolt oodatakse probleemide kirjeldust.
Jaanus edastab materjalid valdadesse.
Otsustati:
4.1. Võtta info teadmiseks.
 
5. HOL 2015 eelarve.
Tutvuti HOL 2015. aasta eelarve projektiga.
Tuurult oodatakse ametlikku lahtikirjutatud taotlust.
Üldine arvamus on, et üldsummad ei tohiks kasvada.
Kuluartiklid poebuss – on olukord, et järgmised struktuurfondid avanevad aastal 2016. Küsimus, et kas tekitame aastal 2015 poebussi omafinantseeringu fondi.
Kuluartikkel KIK – täna ei toimi Hiiumaal korraldatud jäätmevedu ning seetõttu ei kvalifitseeru KIKi taotlusvooru HOL projekt „Ohtlike jäätmete kogumine Hiiumaa elanikkonnalt“. Kui me ei suuda kevadeks uut korraldatud jäätmevedu korraldada, siis on järgmisel aastal see kulu omavalitsuste kanda.
Otsustati:
5.1. Menetleda 2015. aastat eelarvet HOL järgmisel koosolekul.
 
6. HOL büroo juhi info.
HOL büroo juht edastas info meili teel.
Reedel toimus strateegia tegevuskava ühisarutelu. Kohal olid Jaanus, Georg, Katrin, Omar, Tiit ja Aivi. Mingi lõpptulemuseni veel ei jõutud, aga algus sai käima lükatud. Esmaspäevasel koosolekul võiks läbi arutada selle, et kus ja millal võiks järgmise temaatilise koosoleku teha, mina omalt poolt valmistan selleks ajaks ette tegevuskava uue versiooni lähtuvalt reedel kokku lepitust.
Praeguse seisuga oleks 01.detsembri HOL kohtumisele tulemas Elektrilevi, et arutada valdade probleemkohti. Et probleemkohad tuvastada ja Elektrilevi saaks midagi ette valmistada, tuleks valdadel mulle edastada infot probleemide kohta – teen koondi ja edastan selle Elektrilevisse.
01.detsembri koosolekule oleks tulemas ka EMT esindaja, et rääkida mobiililevi tänasest seisust ja tulevikuplaanidest. TJA-lt on olemas andmed reaalsete mõõtmistulemuste kohta üle Hiiumaa (saadan selle tabeli listi) – midagi täiendavat pole TJA poolt olemas ja nemad tõenäoliselt ka kohapeale rääkima tulemas ei oleks.
Otsustati:
6.1. Järgmine strateegia tegevuskava töökoosolek/arutelu toimub esmaspäeval, 10.11.2014 algusega kell 11 Hiiu Maavalitsuse saalis.
 
7.  Kultuuripärl 2014.
Eesti Kultuurkapital tänab HOL senise koostöö eest Hiiumaa kultuurielu edendamisel ja on jätkuvalt huvitatud koostööst maakonna kultuurielu ja kultuuritegelaste toetamisel.
Kultuurkapital finantseerib preemiat 2014. aastal 1300 euroga.
Preemiaga liitumise korral palub kultuurkapital nimetada komisjoni liige, kes osaleb preemiakomisjoni töös.
Otsustati:
7.1. Toetada Hiiu maakonna kultuuripreemiat „Kultuuripärl 2014“ 350 euroga HOL reservfondist.
7.2. Nimetada preemiakomisjoni liikmeks Arno Kuusk.
 
 
8. Laulu- ja tantsupeo kuraatori pöördumine.
Laulu- ja tantsupeo kuraator Helle-Mare Kõmmus pöördus omavalitsuste poole palvega  toetada XXVI Laulu- ja XIX Tantsupeo tänuürituse korraldamist Hiiu maakonnas.
Tänuüritus toimub 18.11.2014 kell 15 Hiiu Maavalitsuses.
Omavalitsustelt oodatakse toetust summas 490 eurot.
Otsustati:
8.1. Toetada tänuürituse korraldamist HOL reservfondist.
 
9. Muud teemad.
Toomas Remmelkoor edastas Pühalepa Vallavolikogu seisukoha avalduse, milles palub Hiiumaa Omavalitsuste Liidu liikmena HOL’il välja kujundada antud küsimuses seisukoht, kas Hiiu Vallavolikogu otsus nimetada oma allasutus Hiiumaa Noorsootöö Keskuseks on teistele HOL’i liikmetele vastuvõetav?
Otsustati võtta teema arutusele järgmisel HOL volinike koosolekul.
Omar arendas teemat spordi pearahapõhine finantseerimine. Käinale on esitatud taotlused, et hakata toetama klubisid.
Käina volikogu oleks valmis raha eraldama, aga mis korralikult toimiks ikkagi juhul kui kõik vallad ühiselt seda teeks. Kui meil peaks tekkima spordikool, siis sõltumata selle asutajateringist tekib ka seal osalevate õpilaste pearaha küsimus.
Kas leppida kokku pearaha, kui laps tuleb üle valla piiri?
Käina teeb enda jaoks nagunii mingi mudeli ning kui numbrid koos, siis edastatakse ja arutatakse teemat edasi.