protokoll 19.05.2014

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
 
Kärdla                                                                               19. mai 2014 nr 5
 
Algus: 11.00, lõpp:
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ülo Kikas, Tiit Paulus, Jaanus Valk, Georg Linkov
 
Kutsutud:
Arno Kuusk                           –           HOL;
Piret Sedrik                            –           Hiiu Maavalitsus;
Riho Rahuoja                         –           Hiiu Maavalitsus;
Tiina Talussaar                       –           Hiiumaa Rajaleidja Keskus.
 
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
 
PÄEVAKORD
1. Volinike 21.04.2014 koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Hiiu Maavalitsuse info;
3. Hiiumaa Rajaleidja Keskuse tutvustus;
4. HOL 2104. tegevuskava;
5. MV uue kodulehe tutvustus;
6. Kiri Riigikogu keskkonnakomisjonile;
7. Muud teemad.
 
  
1. Volinike 21.04.2014 koosoleku protokolli kinnitamine.
Georg palus lisada protokolli täpsustuse, et tegelikult ruutmeetri üürihind ei tõuse, vaid muutub üüripind ning sellega seoses väljapakutud hind.
Otsustati:
1.1.  Täpsustada protokolli punkti nr 3 ja kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike
21.04.2014 koosoleku protokoll.
 
2.      Hiiu Maavalitsuse info.
Maavanem tegi ülevaate omavalitsuste külastusvisiitidest.
Toimus kohtumine Väinamere Liinide esindajatega, kus oli teemaks taotleda suviste sündmuste (Laulupidu, Kärdla Kohvikutepäev, Ratsupäev) puhul praamigraafikusse lisareise.
Lennunduse osas tehakse informeeriv artikkel. Sel nädalal loodetakse allkirjastada hankeleping AS Avies ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel. Peale lepingu allkirjastamist on plaan kohtuda Aviesi esindajatega.
Koos Kärdla sadama avamisega toimub Hiiumaal B7 juhtrühma koosolek.
Piret rääkis Euroopa Parlamendi valimistest.
Otsustati:
2.1.  Võtta info teadmiseks.
 
 3.      Hiiumaa Rajaleidja Keskus.
Juhataja Tiina Talussaar tutvustas 01. septembrist 2014 tööle hakkava Hiiumaa Rajaleidja Keskuse tegevust.
Pakkuma hakatakse lõimituna järgmisi teenuseid:
eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine (II tasand) ning lisaks eripedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine alla 350 õpilasega kohalike omavalitsuse koolides (I tasand);
karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine Rajaleidja keskuses (II tasand).
Lisaks hakkab Rajaleidja keskus korraldama maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.
Lõimitud lähenemine keskuses pakutavatele teenustele tõstab kõigi teenuste kvaliteeti, võimaldab neid sihtgruppidele paremini pakkuda ning loob võimaluse terviklikuks planeerimiseks, arendamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Paralleelselt jääb toimima ka Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeksus (HUPS).
Otsustati:
3.1.  Võtta info teadmiseks.
 
4.      HOL 2014 tegevuskava.
Vaadati üle ja täiendati Arno Kuuse poolt konkreetsemaks kirjutatud HOL 2014. aasta tegevuskava.
Küsimus, et kas märkida tegevuskavasse tegeleda edasi omavalitsuste vabatahtliku ühinemisega.
Leiti, et mõttekas on sel aastal keskenduda Hiiumaa Arengustrateegi tegevuskavale.
Täpsustatud tegevuskava otsustati suunata HOLi üldkoosolekule kinnitamiseks.
Otsustati:
4.1.  Suunata Hiiumaa Omavalitsuste Liidu 2014. aasta tegevuskava üldkoosolekule
kinnitamiseks.
 
5.      MV uue kodulehe tutvustus.
Piret Sedrik tutvustas maavalitsuste uue kodulehe ülesehitust. Kodulehe haldaja on AS Andmevara. Lisaks maavalitsustele on samale mootorile tuginedes oma kodulehe üles ehitanud 101 omavalitsust, sihtasutused ja mõned koolid. Kui on omavalitsustel huvi oma koduleht uuendada, siis on maavalitsus igati abiks.
Otsustati:
5.1. Võtta info teadmiseks.

6. Kiri Riigikogu keskkonnakomisjonile.
Teemat arendas Tiit Paulus.
Riigikogu keskkonnakomisjon pöördus kohalike omavalitsuste poole arvamus küsimiseks jäätmeseadus muutmise seaduse eelnõu (455 SE) kohta.
Otsustati
6.1. Edastada Riigikogu keskkonnakomisjonile ühisarvamus jäätmeseaduse muutmise
seaduse eelnõu (455 SE) kohta.
  
7. Muud teemad.
Omar on ettevalmistanud ühiste kavatsuste kokkuleppe SA Hiiumaa Muuseumi asutamisega seoses.
 
Tiit Harjak rääkis määruse “Teedeja sideministri 1. septembri 1999. a määruses nr 50 „Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord“  muudatusest
 
Arno edastas Margarita Koroli sõnumi, et kui tehakse infotahvleid, -silte, siis palun kooskõlastada muuseumiga