protokoll 21.04.2014

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
 
Emmaste                                                                          21. aprill 2014 nr 4
 
Algus: 11.00, lõpp: 14.45
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ülo Kikas, Ants Orav, Tiit Paulus, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Arno Kuusk                         –           SA Tuuru;
Piret Sedrik                         –           Hiiu Maavalitsus;
Kristjan Arunurm             –           SA Tuuru;
Silva Jõemaa                      –           SA Tuuru.
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
 
PÄEVAKORD
 1. Volinike 03.03.2014 koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Hiiu Maavalitsuse info;
3. TIK;
4. Taotlus (XIX tantsupidu ja XXVI laulupidu “Aja puudutus);
5. Haridusrahade jaotus;
6. Huvihariduse investeeringute finantseerimine;
7. HOL üldkoosolek;
8. Muud teemad.
 
1. Volinike 03.03.2014 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1.  Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 03.03.2014 koosoleku protokoll.
 
2.      Hiiu Maavalitsuse info.
Piret rääkis Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimistest, Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliikluse hetkeseisust ja uuest lepingu perioodist (liinireisid, hinnad, jne), vallavalitsuste külastamistest, X-tee serveri uuendamiseks edastatud taotlusest Siseministeeriumile, portaali hiiumaa.ee leping haldajaga lõppeb järgmine kevad ning oodatakse ettepanekuid kuidas edasi. Domeen jääks Hiiu Maavalitsusele.
30. aprilliks ootab maavalitsus omavalitsuste ettepanekut kuhu rajada Hiiumaal 100 tamme park mõeldes Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Omavalitsused toetasid Käina valla poolt pakutud ideed rajada park/allee Käina-Kärdla maantee alevist väljasõidu esimesele kilomeetrile.
Otsustati:
2.1.  Võtta info teadmiseks.
2.2.  Toetada ideed rajada 100 tamme park/allee Käina-Kärdla maantee alevist
väljasõidu esimesele kilomeetrile.
 
3.      TIK.
Kristjan Arunurm valgustas Hiiumaa Turismiinfopunkti renoveerimisega seonduvat.
Maja omanik on Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing ja päevakorras on lepingu lisa sõlmimine SA Tuuru ja maja omaniku vahel.
HOL 2014. aasta eelarve projektis on TIK ehituse kaasfinantseerimiseks 37 000 eurot.
Vaja on vaadata ka hoone omaniku poole. Ühing soovib kõrgemat renti, millega ei saa nõus olla, sest renoveerimiseks on kasutatud avalikku raha. Hiljem selgus, et tegelikult ruutmeetri üürihind ei tõuse, vaid muutub üüripind ning sellega seoses väljapakutud hind.
Kuna puudub kindlus, siis palus Kristjan HOL kirjalikku seisukohta/ettekirjutist, et sellel tingimusel on omavalitsused nõus panustama 37 000 eurot, kui hoone valdaja ei hakka sellelt tulu teenima. Ruumid saavad paremaks avaliku raha eest ja siis peaks ikkagi olema üür tasaarvestuslik.  Märgitud peaks  olema ka 10. aastane kindlus. Suurendatud rendihinna juures seada tingimuseks investeeringute tasaarveldus.
Küsimus, et kuidas panna maja omanik rohkem panustama.
Avaliku raha rendi teemal saab HOL sõna võtta.
HOL panustamisel TIK renoveerimise kaasfinantseerimisel soovitakse näha sõlmitud lepingut SA Tuuru ja MTÜ Hiiu Maakonna Tuletõrjeühingu vahel.
Silva selgitas ehituse lõpetamise võimalusi.
Lisaks eelnevale rääkis Kristjan projektist „Maale elama“ meie puhul „Saarele elama“. Tartus toimub mess, kuhu minnakse osalema ja saarel elamise ja töötamise võimalusi tutvustama.
Otsustati:
3.1.  Anda SA-le Tuuru HOL poolne toetus märkida lepingusse, et suurendatud
rendihinna juures seada tingimuseks investeeringute tasaarveldus.     
3.2.  TIK ehituse kaasfinantseerimise väljamaksete aluseks peab olema sõlmitud
vastuvõetavate tingimustega rendileping hoone omaniku ja kasutaja vahel.
 
4.      Taotlus (XIX tantsupidu ja XXVI laulupidu “Aja puudutus).
Laulu- ja tantsupeo maakonna kuraator Helle-Mare Kõmmus edastas Hiiumaa Omavalitsuste Liidule taotluse toetada Hiiu maakonna delegatsiooni osalemist XIX tantsupeol ja XXVI laulupeol “Aja puudutus. Puudutuse aeg” Tallinnas 2400 euroga.
HOL-i poolt eraldatavad vahendid on planeeritud maakonna delegatsiooni (peol osalejad) transpordikulude osaliseks katmiseks sõiduks peole ja tagasi ning staabi töö korraldamiseks.
Leiti, et mõistlik oleks jagada kulud proportsionaalselt osalejate arvule ning omavalitsuste kaudu.
Otsustati:
4.1.  Edastada kuraatorile sõnum suhelda otse omavalitsustega.
 
5.      Haridusrahade jaotus.
Haridus- ja Teadusministeerium toetab sel aastal Hiiu maakonnas tegutsevate munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevust ning õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamist ja nendest osalust summas 14 742 eurot ning maakonnas tegutsevate munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituse korraldamist summas 2445 eurot.
Ainesektsioonide juhid edastasid taotlused ja volinikud otsustasid haridusrahade jaotuse.
Otsustati:
5.1.  Haridusrahade jaotus.
 
6.      Huvihariduse investeeringute finantseerimine.
Teemat arendas Omar Jõpiselg.
EL 2014-2020 perioodi planeerimisel olid huvikoolide investeeringud algselt rahastamiskavas ja need tõsteti regionaalministri haldusala koordineerida. Paraku on viimase poole aasta meetmete täpsustamise käigus terve valdkond kavast välja langenud. Hiiumaal puudutab see Käina Huvi- ja Kultuurikeskust.
Võiksime saata kahepoolse (HOL ja MV) pöördumise ministeeriumidesse (Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ja Siseministeerium) leidmaks võimalus muuta antud valdkond rahastatavaks EL järgmise perioodi rahastusest.
Otsustati:
6.1.  Allkirjastada ja edastada ühispöördumine.
 
7.      HOL üldkoosolek.
Otsustati:
7.1.  Hiiumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek toimub 19. mail 2014 algusega kell 15
Hiiu Maavalitsuse saalis.
 
 8.      Muud teemad.
Muude teemade all räägiti alljärgnevatel teemadel:
Läänemaa Omavalitsuste Liidu ja Hiiumaa Omavalitsuste Liidu kokkusaamine 26.-27 augustil Hiiumaal.
Riigihangete keskuse algatatud elektrienergia ostmise ühishange kohalikele omavalitsustele.
SA Hiiumaa Muuseumi asutamine.
Kriisikomisjoni õppus.